option

Ch. 768 - 790

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ch. 768 - 790

Description:
x x x x

Author:
tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
768. Elektrofilné činidlá: sú akceptormi elektrónov patria k nim katióny patria k nim molekuly, ktoré majú na jednom atóme elektrónové zriedenie môžu, ale nemusia mať kladný náboj obsahujú voľné elektrónové páry sú donormi elektrónov majú nedostatok elektrónov sú H2O, OH-, NH3.
769. Zlúčenina, ktorej stechiometrický (empirický) vzorec je CH môže byť: cyklopropán toluén benzén naftalén etín cyklobután etén CH≡CH.
770. Ktorá zlúčenina nejaví cis-trans izomériu? 1,2-dichlóretén but-2-én kyselina cyklobután-1,3-dikarboxylová 2,3-dichlórpent-2-én 1-chlórbután pent-1-én acetón anilín.
771. Ktorý uhľovodík obsahuje v molekule trojitú väzbu? C2H2 CH4 C2H6 C2H4 C4H6 C3H4 C3H2 C3H5.
774. Zlúčenina sumárneho vzorca C6H12 môže byť: cyklohexán metylcyklopentán cykloalkán alkín cyklohexén hexén 3-metylpent-1-én hexín.
775. Zlúčenina []: má systémový názov 4-hydroxypentán-2-ón má systémový názov 2-hydroxypentán-4-ón má systémový názov 4-hydroxy-1-metylbután-2-ón má systémový názov 3-hydroxypentán-4-ón má systémový názov 4-hydroxybutanón má systémový názov 4-hydroxybután-4-ón je ketoderivátom a hydroxyderivátom pentánu obsahuje dva sekundárne uhlíky (?).
776. Zlúčenina []: má systémový názov 1-metyl-1-etylpropán-2-ol má systémový názov 3-metylpentán-2-ol má systémový názov 3-metylhexán-4-ol má systémový názov 3-metylpentán-4-ol má systémový názov 2-hydroxy izopropylbután má systémový názov 3-etylbután-2-ol je sekundárny alkohol obsahuje jeden terciárny a dva sekundárne uhlíky.
777. Zlúčenina []: má systémový názov 4-etyl-2,2,3,3-tetrametylhexán má systémový názov 4,4-dietyl-2,2,3,3-tetrametylbután má systémový názov 1,1-dietyl-2,2,3,3-tetrametylbután má systémový názov 3,3-dietyl-2,2-dimetyl-1,1,1-trimetylpropán je uhľovodík so sumárnym vzorcom C(n)H(2n+2) má systémový názov 1,1-dietyl-2,2-dimetyl-3,3,3-trimetylpropán je uhľovodík s rozvetvenou štruktúrou obsahuje 2 kvartérne a 1 terciárny uhlík.
778. Sulfochlorácia alkánov: je radikálová substitúcia uskutočňuje sa pôsobením Cl2 a SO2 uskutočňuje sa pôsobením Cl2 a SO3 vedie k vzniku alkánsulfonylchloridov prebieha podľa rovnice R-CH2-H + Cl2 + SO3 ---> R-CH2-SO2Cl je jednou z reakcií, ktorými sa vyrábajú mydlá vedie k tvorbe sulfoxidov sa uskutočňuje pôsobením H2SO4 a Cl2.
779. Zlúčenina vzorca [] je: izopropylbenzén styrén kumén krezol 2-fenylpropán vinylbenzén izoprén látka obsahujúca konjugovaný systém π väzieb (?).
780. Vyberte správne tvrdenie o hydrochinóne: patrí medzi alifatické alkoholy patrí medzi fenoly patrí medzi aromatické alkoholy patrí medzi chinóny je benzén-1,4-diol je benzén-1,3-diol oxidáciou poskytuje p-benzochinón obsahuje 2 -OH skupiny viazané na benzénový kruh.
781. Z uvedených dvojíc sumárnych vzorcov vyberte uhľovodík a jeho derivát: C4H10 a C4H10O C6H6 a C2H5Cl C2H6 a C2H5Cl C5H12 a C6H6 C2H6 a C2H7N C3H8 a C3H7O2N C4H10 a C3H10O C5H12 a C5H12Cl.
783. Ktorá z uvedených zlúčenín nejaví cis-trans izomériu? CH2=CH-CH2CH3 CH3-CH=CH-CH3 [c] CH2=CH-OH vinylbenzén [f] [g] [h].
784. Cykloalkyl je: C6H5- C6H11- C6H10-CH2- C3H5- C4H7- C10H7- C6H10- C5H9-.
785. Pre molekulu etánu je energeticky výhodnejšie usporiadanie: do zákrytovej konformácie do zošikmenej konformácie do konformácie, ktorá je energeticky bohatšia keď protiľahlé vodíkové atómy metylových skupín sú k sebe najbližšie do vaničkovej konformácie keď protiľahlé vodíkové atómy metylových skupín sú od seba najďalej do stoličkovej konformácie do konformácie, ktorá je energeticky chudobnejšia.
786. Medzi elektrofilné substitúcie arénov patria: chlorácia acetylácia sulfonácia oxidácia metylácia nitrácia halogenácia eténu oxidácia kuménu.
787. Toluén: je etylbenzén je surovina na výrobu kyseliny benzoovej je metylbenzén je toxická kvapalina dá sa pripraviť elektrofilnou metyláciou benzénu dá sa pripraviť nukleofilnou metyláciou benzénu je polárne rozpúšťadlo je derivát fenolu.
788. Alkíny sú uhľovodíky: ktoré poskytujú adičné reakcie so všeobecným vzorcom C(n)H(2n-3) s dvojitou väzbou v molekule ktoré vytvárajú homologický rad - C(n)H(2n-2) reaktívnejšie ako alkány nenasýtené, a preto ľahko podliehajú eliminačným reakciám nikdy nepodliehajú oxidácii ktoré môžu s kovmi tvoriť acetylidy.
798. Alkadiény sú uhľovodíky: ktoré majú všeobecný vzorec rovnaký ako alkíny ktoré majú všeobecný vzorec C(n)H(2n) s dvoma dvojitými väzbami v molekule medzi ktoré patrí bután-1,3-dién medzi ktoré patrí izoprén medzi ktoré patrí chloroprén medzi ktoré patrí [2-metyl-1,3-butadién] medzi ktoré patrí hexán-1,3,5-trién.
790. Z etylénu sa vyrába: alylchlorid styrén etanol etylénglykol pinakol chlórované rozpúšťadlá glycerol etylénoxid.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests