option

Ch. 791 - 810

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ch. 791 - 810

Description:
x x x x

Author:
tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
791. Bután-2-ón je látka obsahujúca -OH skupinu obsahujúca 4 atómy uhlíka s názvom etylmetylketón butylester cyklobután obsahujúca jeden sekundárny uhlík ktorá sa používa ako rozpúšťadlo s chemickou štruktúrou CH3-CO-CH2-CH3.
792. K jednotlivým funkčným skupinám priraďte správne názvy: HCO- oxo HCO- formyl CH3CO- karbonyl CH3CO- acetyl -SO3H sulfo -SO3H tio -COOH karboxyl -COOH formyl.
793. Pri adičných reakciách dochádza: k vzniku násobnej väzby k zániku dvojitej väzby k rozštiepeniu molekuly k polymerizácii molekuly k vzniku komplexnej zlúčeniny k zániku σ väzby k vzniku CH2=CHCl z CH≡CH a HCl k premene dvojitej, resp. trojitej väzby na väzbu nižšieho rádu.
794. Substitúcia nastáva, keď reaguje: CH4 + Cl2 benzén + KMnO4 CH2=CH2 + H2 CH3-CH3 + H2 benzén + H2SO4 benzén + CH3COCl v prítomnosti AlCl3 CH3-Br + NaOH benzén + (H2SO4 + HNO3).
795. Adíciou vody na acetylén vznikne: sekundárny alkohol acetaldehyd etylén formaldehyd CH2=CH(OH) acetanhydrid vinylalkohol CH3-CH2(OH).
796. Zlúčenina []: je aromatická zlúčenina patrí medzi alkoholy patrí medzi fenoly je mentol patrí medzi koenzýmy patrí medzi terpény sa odvodzuje od nasýteného uhľovodíka mentánu má slabé antiseptické vlastnosti.
797. Pyrokatechol: je benzén-1,2,3-triol má vzorec [b] je benzén-1,2,4-triol má vzorec [d] je benzén-1,2-diol je benzén-1,4-diol je izomér rezorcinolu oxidáciou poskytuje o-benzochinón.
798. Ktorá zo zlúčenín je izomérna s metylnitritom (CH3ONO)? najjednoduchšia organická nitro zlúčenina metylamín nitrózometán nitrometán metylnitrát metoxynitrát CH3NO2 CH3-NO3.
799. Zlúčenina []: je surovinou na výrobu syntetického kaučuku je monomér polystyrénu je kumén resp. toluén je vinylbenzén resp. fenyletylén sa používa na syntézu polystyrénu nemá rakovinotvorné účinky je polystyrén neovplyvňuje zdravie človeka.
800. Zlúčenina [] patrí medzi alkoholy: primárne sekundárne terciárne zmiešané polyhydroxyalkoholy jednosýtne opticky aktívne s jedným terciárnym uhlíkom.
801. Propán-2-ol je alkohol: primárny sekundárny terciárny dvojsýtny dimérny môže vzniknúť redukciou acetónu ktorý oxidáciou poskytuje acetón ktorý obsahuje jeden sekundárny uhlík.
802. Etylénglykol je alkohol: terciárny sekundárny jednosýtny dvojsýtny používaný v nemrznúcich chladiacich kvapalinách so systematickým názvom etano-1,2-diol (alebo 1,2-etándiol) so vzorcom HO-CH2-CH2-OH s chemickou štruktúrou HO-CH=CH-OH.
803. Alkoholáty sú: estery alkoholov zlúčeniny alkoholov s kovmi aromatické alkoholy soli alkoholov hydroxy deriváty kyselín alkoholické nápoje napr. CH3-CH2-ONa napr. C3H7-ONa.
804. Terciárne alkoholy majú na uhlíku, na ktorom je naviazaná -OH skupina: tri funkčné skupiny -OH dve funkčné skupiny -OH jednu funkčnú skupinu -OH štyri funkčné skupiny -OH jeden atóm vodíka tri uhľovodíkové substituenty tri atómy vodíka ani jeden atóm vodíka.
805. Na tvorbe zlúčeniny [] sa nezúčastňuje: etanol etanal metanol CH3-COH kyselina mravčia metanal propanol CH3-CH2-OH.
806. Zlúčenina []: má názov pyrokatechol má názov hydrochinón je floroglucinol má názov rezorcinol je p-dihydroxybenzén je benzén-1,4-diol má redukčné účinky má oxidačné účinky.
807. Vzorec [] predstavuje: látku, tavenina ktorej sa nazýva ekrazit za normálnych podmienok veľmi výbušnú látku za normálnych podmienok žltú kvapalinu látku, soli ktorej - pikráty sú silné výbušniny vo vode veľmi dobre rozpustnú látku kyselinu pikrovú 2,4,6-trinitrofenol 3-nitrofenol.
808. Kyselina pikrová: sa vyrába z fenolu je 1-hydroxy-2,4,6-trinitrobenzén je označenie pre trinitrotoluén sa vyrába sulfonáciou benzénu vyrába sa priamou nitráciou fenolu prudkým prehriatím na vysokú teplotu exploduje má vzorec [g] má vzorec [h].
809. Medzi alkyloxidy patrí: zlúčenina, ktorá pri reakcii s vodou dáva etylénglykol CH3-CH=O [c] C2H5-O-O-C2-H5 [e] CH2=CH-O-CH=CH2 [g] oxirán so sumárnym vzorcom C2H4O.
810. Dietyléter: má bod varu nižší ako etanol má bod varu vyšší ako etanol sa nemôže používať ako rozpúšťadlo je nehorľavá kvapalina je dobre rozpustný vo vode je vysoko horľavá kvapalina má bod varu nižší ako voda má bod varu okolo 35 °C, pretože netvorí vodíkové mostíky.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests