option

Ch. 811 - 830

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ch. 811 - 830

Description:
x x x x

Author:
tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
811. Butanal je: schopný oxidácie na kyselinu maslovú aldehyd schopný redukcie na kyselinu maslovú veľmi dobre rozpustný vo vode oxidačný produkt kyseliny maslovej aldehyd kyseliny maslovej CH3-CH2-CH2-CHO CH3-CH2-CH2-CH2-CHO.
812. Ktoré tvrdenie o acetóne je nepravdivé? je to horľavina vyskytuje sa v moči diabetikov v moči zdravých ľudí je v značnej koncentrácii používa sa ako rozpúšťadlo v moči sa nemôže vyskytovať je žltá kryštalická látka má vzorec CH3-COO-CH3 má vzorec CH3-CO-CH3.
813. Poloacetály a acetály vznikajú reakciou: formaldehydu a metanolu 1-hydroxypropánu a propanalu alkoholu a kyseliny octovej aldehydu a kyseliny octovej adíciou vody na oxoskupinu acetónu a aldehydu aldehydov a alkoholov aldehydov a ketónov.
814. Na tvorbe zlúčeniny [] sa zúčastňuje: etanol metanol CH3-OH propanol propanal etanal CH3-CH2-CHO CH3-CH2-CH-OH.
815. Ak sa voda aduje na etén, potom: vzniká etín je to elektrofilná adícia hovoríme o dehydratácii vzniká etanol dochádza k zániku dvojitej väzby dochádza k vzniku trojitej väzby vzniká nestály vinylalkohol dochádza k hydratácii eténu.
816. Hydrogenáciou etylénu vzniká: etén etín etán jeho redukčný produkt acetylén látka so stechiometrickým vzorcom CH3 CH3-CH3 CH≡CH.
817. S čím a za akých podmienok prebieha radikálová adícia benzénu? s Br3, katalyzátor FeBr3 s Cl2, katalyzátor FeCl2 s Cl2, pôsobením UV žiarenia s H2, katalyzátor Pt s chlóretánom, katalyzátor Al2O3 s AlCl3 za použitia Grignardovho činidla pri použití Ni sa pracuje pri vyšších teplotách a tlaku s H2, katalyzátor Ni.
818. Ktorá z uvedených zlúčenín patrí k freónom? CHCl=CCl2 CF2H2 CCl3F CCl2F2 CH2=CHCl2 CF2=CF2 CClF2-CClF2 1,1,1-trichlóro-2,2,2-trifluoroetán.
819. Vinylchlorid je: CH3-CH2-Cl CH2=CH-Cl [c] ClCH=CCl2 [e] CH2=CH-CH2-Cl etenylchlorid derivát etylénu.
820. Skupina -NO2 organických zlúčenín: má +M a -I efekt má -M a -I efekt má -M a +I efekt má +M a +I efekt orientuje na benzénovom jadre vstup ďalšieho substituenta do polohy m- orientuje vstup ďalšieho substituenta na benzénovom jadre do polohy o- a p- sa nachádza v nitrobenzéne sa nachádza v TNT.
821. Anilín: je aromatický amín je alifatický amín je sekundárny amín [d] je silnejšia zásada ako amoniak vzniká redukciou nitrobenzénu má vzorec C6H5-NH2 [h].
822. Podľa Brönstedovej teórie: sekundárne arylamíny sú silnejšie zásady ako primárne sekundárne arylamíny sú slabšie kyseliny ako primárne primárne arylamíny sú silnejšie zásady ako sekundárne etylamín je slabšia zásada ako anilín anilín je slabšia zásada ako amoniak etylamín je silnejšia zásada ako amoniak alkylamíny sú silnejšie zásady ako arylamíny v dôsledku prítomnosti voľného elektrónového páru na dusíku, sú látky zásadité.
823. Diazotácia je reakcia, pri ktorej: anilín reaguje s NaNO2 v prostredí HCl anilín reaguje s NaNO3 v prostredí HCl nitrobenzén reaguje s NaNO2 v prostredí HCl nitrobenzén reaguje s NaNO3 v prostredí HCl vznikajú diazóniové soli fenol reaguje s NaNO2 v prostredí HCl v dôsledku kladného náboja na N vzniká diazóniový katión diazóniový katión je v konjugácii s aromatickým jadrom.
824. Medzi karbonylové zlúčeniny nepatrí: formaldehyd hydrochinón acetón dietyléter benzochinón acetaldehyd pyrokatechol acetofenón.
825. Dvojsýtny alkohol je: p-krezol etylénglykol naft-2-ol 1,2-dihydroxypropán propán-2-ol pyrokatechol 2-metylbután-1,4-diol bután-1,4-diol.
826. Vyberte správne tvrdenie: etanol je kyslejší ako fenol etanol je kyslejší ako izopropylalkohol 2-metylpropán-2-ol je kyslejší ako izopropylalkohol o-krezol je kyslejší ako fenol fenol je kyslejší ako cyklohexanol nitráciou fenolu vznikne m-nitrofenol benzylalkohol je kyslejší ako metanol metanol je zásaditejší ako fenol.
827. Acetály vznikajú reakciou: karbonylových zlúčenín s alkoholmi pri kyslej katalýze karbonylových zlúčenín s alkoholmi pri zásaditej katalýze [c] karboxylových zlúčenín s alkoholmi pri zásaditej katalýze formaldehydu a metanolu v kyslom prostredí [f] karboxylových zlúčenín s alkoholmi pri kyslej katalýze acetaldehyd + etanal --(OH-)-->.
828. Aldolová kondenzácia je reakcia: pri ktorej dochádza vždy k eliminácii CO2 dôležitá syntetická reakcia pre vznik väzby -C-C- pri ktorej môže vznikať voda aldehydu s alkoholom v zásaditom prostredí 2 aldehydov navzájom v kyslom prostredí 2 aldehydov navzájom v zásaditom prostredí aldehydu a ketónu v kyslom prostredí aldehydu a ketónu v zásaditom prostredí.
829. Schiffove činidlo sa používa na dôkaz: sekundárnych alkoholov aldehydov amínov nitrozlúčenín formaldehydu etanalu propanalu acetónu.
830. Medzi terciárne alkoholy patrí: 2-metylpropan-2-ol 2-hydroxy-3-metylbután terciárny butanol benzylalkohol 3-metylpentán-3-ol 2,2-dimetylpropán-1-ol 2-metylbután-2-ol 1,3,5-trihydroxybenzén.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests