option

Ch. 831 - 850

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ch. 831 - 850

Description:
x x x x

Author:
tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
25/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
831. Liečivo glyceroltrinitrát je po chemickej stránke: éter zložený z glycerolu a kyseliny dusičnej 1,2,3-tris-nitroxy-propán, s triviálnym názvom aj nitroglycerín ester glycerolu s kyselinou dusitou propán-1,2,3-triol, s triviálnym názvom glycerín ester glycerolu s kyselinou dusičnou dusičnan glycerolu derivát propán-1,2,3-triolu éter zložený z glycerolu a kyseliny dusitej.
832. Konečným produktom oxidácie etándiolu je: etanol kyselina šťaveľová kyselina etánová (COOH)2 kyselina oxálová HCOOH kyselina mravčia kyselina etándiová.
833. Oxidáciou propán-1,2,3-triolu môže vzniknúť aldehydová skupina na uhlíku: prvom druhom a treťom prvom a treťom prvom a druhom druhom treťom prvom, druhom aj treťom žiadnom.
834. Premena hydrochinónu na chinón sa uskutočňuje: dehydrogenáciou oxidáciou aj v organizme vyšších živočíchov hydrogenáciou redukciou hydrolýzou veľmi obtiažne vôbec sa neuskutočňuje.
835. Ktorá zlúčenina redukuje Fehlingov roztok? formaldehyd kyselina benzoová acetaldehyd jodoform glukóza etoxyetán kyselina octová glyceraldehyd.
836. Etán-1,2-diamín patrí medzi: terciárne amíny imíny sekundárne amíny Bronstedove zásady primárne amíny Bronstedove kyseliny alifatické amíny diamíny.
837. Zásaditý charakter sa prejavuje u: metylamínu anilínu chloroformu etylamínu fenolu kyseliny pikrovej pyridínu benzénu.
838. Oxidáciou dvoch molekúl etántiolu vzniká látka spájajúca etánové zvyšky cez -S- mostík látka obsahujúca disulfidický mostík etyldisulfid dimetyldisulfid dietyldisulfid dimetylsulfid CH3-CH2-S-S-CH2-CH3 CH3-S-S-CH3.
839. V reakcii H2C=CH-OH ---> CH3-CHO ide o: tautomériu cis-trans izomériu izomériu oxidáciu metamériu dehydrogenáciu stereoizomériu molekulový prešmyk.
840. V reakcii []: ide o dehydrogenáciu vzniká H2O ide o polymerizáciu vzniká aldol ide o kondenzáciu ide o nukleofilnú adíciu je nutná prítomnosť alkalického prostredia vzniká poloacetál.
841. Pri dôkaze aldehydov Fehlingovou reakciou ión Cu2+: sa oxiduje mení oxidačné číslo nemení oxidačné číslo sa mení na Cu+ sa vôbec nezúčastňuje reakcie sa môže redukovať až na kovovú meď sa redukuje oxiduje sa na kovovú meď.
842. Ktorá zlúčenina sa musí oxidovať, aby vznikol acetón? propán-1-ol sekundárny propanol propán-2-ol primárny propanol izopropanol kyselina octová izopropylalkohol kyselina acetoctová.
843. Ktorá zo zlúčenín má kyslý charakter: CH3-CH2-CH3 CH3-CO-CH2-COOH C6H5-OH CH3-NH-CH3 C6H6 C6H5-CO-C6H5 CH3-(CH)3-COOH C6H5-COOH.
844. Cyklohexanol: sa oxiduje na cyklohexanón sa vyrába z fenolu pripravíme aj redukciou cyklohexanónu sa vyrába oxidáciou cyklohexánu sa kyselinou dusitou oxiduje na kyselinu adipovú sa redukuje na cyklohexanón pripravíme dehydrogenáciou cyklohexanónu nemôžeme zo vznikajúcej zmesi oddeliť destiláciou.
845. Redukciou benzaldehydu môže vzniknúť: kyselina benzoová C6H5-CH2-OH kyselina fenolová toluén benzylalkohol C6H5-CH3 fenol rezorcinol.
846. Ktorá z týchto zlúčenín patrí medzi étery: CH3-CH2-O-CH2-CH3 CH3-O-O-CH3 CH3-CO-O-CO-CH3 CH3-O-NO3 CH3CO-O-CH2CH3 [f] [g] C6H5-O-CH3.
847. Nižší bod varu ako etanol má: fenol kyselina octová propanol acetón metanol voda CH3-CH2-O-CH2-CH3 dimetyléter.
848. Reaktivitu aldehydov vyskytujú reakcie: nukleofilná adícia elektrofilná adícia nukleofilná substitúcia aldolová kondenzácia na karbonylovom uhlíku na postrannom reťazci na -OH skupinu aldehydu na skupine -COOH.
849. Halogénderiváty sa pripravujú z alkánov: elektrofilnou substitúciou nukleofilnou substitúciou adíciou radikálovou substitúciou reakciou, ktorá zahŕňa iniciáciu, propragáciu a termináciu dehalogenáciou reakciou, ktorá sa uskutočňuje pri bežnej teplote za použitia ultrafialového žiarenia reakciou súhrne popísanou: CH3-CH3 + Br2 --hv--> CH3-CH2-Br + HBr.
850. Halogénderiváty sa pripravujú z alkénov a alkínov: elektrofilnou substitúciou nukleofilnou adíciou reakciou: H3C-CH=CH2 + HBr ----> H3C-CH(Br)-CH3 radikálovou substitúciou reakciou, v priebehu ktorej sa uplatňuje pravidlo Markovnikova dehydrohalogenáciou elektrofilnou adíciou napr. reakciou etylénu a chlorovodíka.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests