option

Ch. 851 - 871

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ch. 851 - 871

Description:
x x x x

Author:
tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
26/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
851. Halogénderiváty sa bežne pripravujú z arénov: elektrofilnou substitúciou nukleofilnou substitúciou adíciou radikálovou substitúciou odštiepením HCl z pôvodnej molekuly účinkom Br2 v prítomnosti FeBr3 vznikajú bromované deriváty za vzniku arylhalogenidov reakciou, pri ktorej môže vzniknúť [brómbenzén].
852. Chloroprén je: CHCl=C=CH-CH3 používaný pri výrobe neoprénu CH2=CClCH=CH2 CH3-CH=CHCl CH2=CClCH=CH-CH3 vyrábaný adičnou reakciou: [] CH2=CHClCH=CH2 CH2=CH-CCl=CH2.
853. Vyberte správne tvrdenie o halogénderivátoch: jodoform je za normálnych podmienok plynná látka chloroform sa v minulosti používal ako narkotikum vyskytujú sa voľne v prírode pripravujú sa iba synteticky jodoform je žltá kryštalická látka s antiseptickými vlastnosťami v prílode sa ľahko rozkladajú chlórbenzén je za normálnych okolností tuhá látka prirodzeným spôsobom sa nerozkladajú.
854. Ktorý z týchto výrokov a organofosforečných zlúčeninách je pravdivý? všetky sú jedovaté estery kyseliny fosforečnej sú dôležité pre funkciu bunky v molekulách majú väzbu -C=P- niektoré z nich sa používajú ako insekticídy ľahko sa polymerizujú patria k nim Paratión a Malatión do skupiny insekticídov patrí Metylparatión niektoré sa používajú ako bojové chemické látky.
855. Vyberte pravdivý výrok o organokovových zlúčeninách: sú veľmi stále organohorečnaté zlúčeniny sa nazývajú aj Grignardove činidlá organické zlúčeniny olova a cínu patria k Zieglerovým katalyzátorom používajú sa predovšetkým ako bojové chemické látky všetky sú jedovaté niektoré sú samozápalné sú organické zlúčeniny, ktoré majú v molekule väzbu C-kov patrí k nim (C2H5)4Pb.
856. Zmes ktorých kyselín a v akom pomere sa používa na nitráciu organických zlúčenín: 1 HCl : 3 HNO2 dusitej a chlorovodíkovej, 3:1 dusitej a sírovej, 2:1 dusičnej a sírovej, 1:1 1 H2SO4 : 1 HNO3 1 HNO3 : H2SO3 2 HNO2 : 1 H2SO4 1 HNO3 : 1 H2SO4.
857. Ktoré kovy sa používajú v kyslom prostredí na redukciu organických nitrozlúčenín? Na Cu Fe Sn Hg Ag Au K.
858. Freóny sú: aromatické zlúčeniny alifatické halogénderiváty komplexy železa s bielkovinami antidetonačné prísady do benzínov chladiace médiá halogénderiváty, ktoré obsahujú dva rozdielne halogény, z ktorých aspoň jeden je fluór nežiadúcou súčasťou zemskej atmosféry zlúčeniny, ktoré spôsobujú úbytok ozónu v hornej časti atmosféry.
859. čo vznikne oxidáciou 2-metylpropán-1-olu? 2-metylpropanal 2-metylacetón kyselina izobutánová [d] acetón kyselina 2-metylpropiónová butanón [h].
860. Označte pravdivý výrok o etéroch pri porovnaní s izomérnymi alkoholmi: majú vyššie teploty varu ako izomérne alkoholy vytvárajú pevnejšie vodíkové väzby vytvárajú peroxidy sú menej prchavé ako izomérne alkoholy sú menej výbušné ako izomérne alkoholy majú nižšie teploty varu ako izomérne alkoholy sú viac prchavé ako izomérne alkoholy CH3-O-CH3 má nižšiu teplotu varu ako CH3-CH2-OH.
861. Acetály vznikajú reakciou karbonylových zlúčenín s: alkalickými kovmi s kovmi alkalických zemín alkoholmi aldehydmi CH3-OH kyselinou octovou etanolom propanolom.
862. Zlúčenina CH2CH-C≡N je známa: aj ako aminoetén aj ako benzidín aj ako akrylonitril ako dezinfekčné činidlo ako karcinogén ako vinylkyanid ako vinylchlorid ako nitril kyseliny akrylovej.
863. Pre azozlúčeniny je charakteristické, že: sa mnohé používajú ako farbivá obsahujú skupinu -NH- obsahujú skupinu -N=N- obsahujú skupinu =N-NH- vznikajú kopuláciou aromatických zlúčenín obsahujú skupinu -NH-NH- vznikajú napr. [] obsahujú skupinu -N+≡N.
864. Vinylchlorid: je monomérom silonu je monomérom polyetylénu je substrátom pre syntézu PVC je monomérom polystyrénu je etylchlorid je etenylchlorid má vzorec CH2=CH-Cl môže polymerizovať.
865. Pre nitrily je charakteristická skupina -C≡N skupina -N=N- reakcia syntézy: (CH3O)2SO2 + 2 KCN ----> 2 CH3CN + K2SO4 -NH-CO- reakcia syntézy: 2 H2C=CH-CH2 + 2 NH3 + 3 O2 ----> 2 H2C=CH-CN + 6 H2O hydrolýza, produktom ktorej sú amidy skupina -C=NH- skupina -N≡N+-.
866. Podľa Brönstedovej teórie alkoholy sú: silné kyseliny alkoxidy hydroxidy slabé kyseliny silné zásady zásaditejšie ako voda silnejšie zásady ako fenoly slabšie kyseliny ako fenoly.
867. čím vysvetľujeme skutočnosť, že fenoly sú kyslejšie ako alkoholy? +I efektom OH skupiny -M efektom OH skupiny -I efektom benzénového jadra +M efektom OH skupiny väčšinou mólovou hmotnosťou fenolov pretože odštiepenie protónu z hydroxylovej skupiny alkoholu je ťažšie ako z fenolu +M a -I efektom OH skupiny +I a -M efektom OH skupiny.
868. Na čom je založený dôkaz aldehydu Fehlingovým činidlom? na redukcii Cu2+ na oxidácii aldehydu na redukcii aldehydu na oxidácii Cu2+ na hydrogenácii aldehydu na vzniku CuO podstatou je oxidačno-redukčná reakcia na vzniku Cu2O.
869. Reakcia alkoholu s kyselinou je: esterifikácia hydrogenácia zmydelňovanie kondenzácia často spojená s dehydratáciou eliminácia vodíka napr. reakcia vzniku acylpyrínu napr. reakcia vzniku etylacetátu.
871. Amíny: sú Brönstedove zásady majú kyslý charakter môžu tvoriť amóniové soli majú elektrofilné vlastnosti s molekulami vody nevytvárajú vodíkové väzby majú nukleofilné vlastnosti majú voľný elektrónový pár na dusíku sú všetky aromatické.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests