Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCHE SZU 100-150

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CHE SZU 100-150

Description:
Chémia LF SZU

Author:
R
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/03/2024

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
101. Prechodnú tvrdosť vody: spôsobuje prítomnosť hydrogénuhličitanov prvkov I.A a II.A skupiny spôsobuje prítomnosť Ca(HCO3)2 a Mg(HCO3)2 odstránime pridaním sódy alebo varom odstránime chlórovaním vody.
102. Trvalá tvrdosť vody: sa dá odstrániť pridaním Na2CO3 je spôsobená prítomnosťou hlavne CaSO4 a MgSO4 sa môže odstrániť pridaním sódy podľa rovnice CaSO4 - Na2CO3 = Na2SO4 + CaCO3 sa nedá odstrániť.
103. Sulfán: je zapáchajúci jedovatý plyn vzniká rozkladom bielkovín má len redukčné účinky je kvapalina, pretože medzi molekulami sulfánu sa tvoria vodíkové väzby.
104. Sulfán: má len redukčné účinky, pretože síra je v oxidačnom čísle -II je kvapalina nepríjemného zápachu, lebo medzi molekulami sulfánu sa tvoria vodíkové väzby sa vo vode rozpúšťa a tvorí kyselinu sulfánovú má atómy vodíka a síry viazané polárnou kovalentnou väzbou.
105. Schopnosť tvoriť dlhé reťazce: má len uhlík môže aj kremík a bór môžu atómy, ktoré majú elektronegativitu väčšiu ako 2,00 majú všetky biogénne prvky.
106. Vyberte pravdivý výrok: atómy uhlíka v grafite majú hybridizáciu sp2 atómy uhlíka v diamante majú hybridizáciu sp3 atómy uhlíka v grafite sú viazané 4 kovalentnými nepolárnymi väzbami sadze a živočíšne uhlie sú amorfné modifikácie uhlíka.
107. Oxid uhoľnatý: je pre človeka jedovatý, lebo sa nevratne viaže na hemoglobín vzniká napr. pri horení metánu za nedostatočného prístupu vzduchu používa sa aj na nepriamu redukciu kovov, napr. pri výrobe železa sa rozpúšťa vo vode a tvorí slabú kyselinu uhličitú.
108. Oxid uhoľnatý: je len oxidačné činidlo je len redukčné činidlo má oxidačné aj redukčné účinky sa využíva pri výrobe železa na nepriamu redukciu oxidu železitého.
109. O oxide uhličitom platí: je lepšie rozpustný v studenej vode ako v teplej vo vode sa nerozpúšťa, lebo jeho molekuly netvoria dipóly vzniká dokonalým spaľovaním uhlia alebo uhľovodíkov má redukčné účinky.
110. Oxid uhičitý: je reaktívnejší ako CO jeho molekula je nepolárna má oxidačné aj redukčné účinky sa nachádza v ľudskom organizme.
111. Zlúčenina COCl2: sa používa v medicíne ako súčasť narkózy vzniká zlučovaním oxidu uhoľnatého s chlórom je veľmi dobré rozpúšťadlo hlavne organických zlúčenín je fosgén, je veľmi jedovatý a používal sa ako bojový plyn.
112. O uhlíku platí: má redukčné účinky s prvkami s nižšou elektronegativitou tvorí karbidy zlučovaním so sírou vzniká sírouhlík CS2 sa v prírode nenachádza voľný, lebo je veľmi reaktívny.
113. Amorfná modifikácia uhlíka je: tuha sadze diamant a aktívne uhlie tuha a sadze.
114. Prvky p: sú prvky, ktoré majú na valenčnej vrstve v orbitále p 1 až 8 elektrónov sú prvky všetkých A skupín sú prvky III.A až VIII.A skupiny sú napr. vodík, dusík, síra a fluór.
115. O p prvkoch platí: všetky sú kovy od III.A po VII.A skupinu rastie elektronegativita a kyselinotvorný charakter majú všeobecnú konfiguráciu valenčnej vrstvy ns^2, np^1-6 sú kovy, nekovy a polokovy.
116. Prvky II.A skupiny: všetky sú kovy alkalických zemín majú nižšie hodnoty prvej ionizačnej energie ako alkalické kovy majú vyššie hodnoty prvej ionizačnej energie ako alkalické kovy sú menej reaktívne ako prvky I.A skupiny.
117. Pary prchavých zlúčenín s prvkov farbia plameň: Li na karmínovočerveno Na na zeleno draslík na slabo fialovo a rubídium na ružovofialovo sodík na žlto.
118. O prvkoch III.A skupiny platí: všetky sú kovy bór tvorí len kovalentné väzby hliník okrem kovalentných zlúčenín tvorí aj hydratovaný katión [Al(HO)6]3+ tálium má podobné vlastnosti ako alkalické kovy.
119. Prvky VI.A skupiny: sa nazývajú chalkogény okrem kyslíka sú všetky za normálnych podmienok tuhé látky v prírode sa vyskytujú len vo forme zlúčenín na orbitále p majú šesť elektrónov.
120. Kyselina sírová: je silná kyselina a v koncentrovanom stave je silne hygroskopická koncentrovaná má slabé oxidačné účinky tvorí soli sírany a dihydrogénsírany tvorí soli sírany a hydrogénsírany.
121. O kyseline sírovej platí: vyrába sa reakciu SO3 s vodou pri riedení klesajú jej kyslé účinky a rastú oxidačné účinky pri riedení lejeme vždy vodu do kyseliny v koncentrovanom stave má silné oxidačné účinky.
122. Oxid siričitý: vzniká neúplným spaľovaním síry alebo fosílnych palív má len oxidačné účinky má oxidačné aj redukčné účinky ak sa nachádza v ovzduší, spôsobuje kyslé dažde.
123. Vyberte reakcie, v ktorých oxid siričitý má redukčné účinky: 2SO2 + O2 = 2SO3 SO2 + H2O = H2SO3 SO2 + H2S = 3S + 2H2O SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O.
124. Prvky V.A skupiny: sú N, F, As, Sn, Bi na orbitále p majú tri nespárené elektróny valenčnú vrstvu si stabilizujú vytvorením troch kovalentných väzieb tvoria anióny M3-.
125. Dusík: jeho molekula N2 je mimoriadne stabilná, čoho prejavom je značná inertnosť dusíka má maximálnu väzbovosť štyri maxilmálne kladné oxidačné číslo je V a záporné -V stabilizuje si valenčnú vrstvu len vytvorením troch nepolárnych kovalentných väzieb.
126. Pre dusík platí: má vždy väzbovosť 3 jeho maximálna väzbovosť je 4 môže sa zlučovať s kyslíkom a tvoriť oxidy, v ktorých má oxidačné číslo -III až VI za normálnej teploty je nereaktívny.
127. Molekula dusíka je stabilnejšia ako atóm dusíka, lebo: v molekule dusíka majú oba atómy dusíka elektrónovú konfiguráciu najbližšieho vzácneho plynu molekula dusíka má väčšiu hmotnosť ako atóm dusíka molekula dusíka je nepolárna vznik molekuly N2 je reakcia exotermická.
128. Amoniak: má vzorec NH4 má vzorec NH3 má zásaditý charakter v koordinačných zlúčeninách vystupuje ako centrálny atóm.
129. O amoniaku platí: môže sa pripraviť reakciou dusíka s vodíkom jeho molekuly sa navzájom spájajú vodíkovými väzbami najčastejšie sa správa ako kyselina pri laboratórnych podmienkach je bezfarebný plyn; nerozpúšťa sa vo vode.
130. Amoniak: je hlavným konečným produktom rozkladu bielkovín u človeka s kyselinami tvorí amónne soli je podľa Bronsteda kyselina je podľa Bronsteda zásada.
131. Pri vzniku katiónu NH4+: vzniká vodíková väzba vzniká iónová väzba vzniká donorno-akceptorová väzba vznikajú tri kovalentné väzby a jedna koordinačná kovalentná väzba.
132. Vyberte správne reakcie: 2NH3 + 6HCl = 2NCl3 + 3H2 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O NH3 + H2o = =NH2- + H3O+ NH3 + HBr = NH4Br.
133. Kyslikaté zlúčeniny dusíka: sú oxidy, v ktorých má dusík oxidačné číslo I, II, III, IV alebo V všetky okrem N2O sú toxické N2O sa nazýva rajský plyn sú veľmi nestále a za normálnych podmienok sa rozkladajú.
134. Kyselina dusitá: má vzorec HNO2 je silná kyselina jej soľ dusitan sodný sa používa v potravinárskom priemysle tvorí soli dusitany a hydrogéndusitany.
135. Kyselina dusičná: má silné oxidačné aj redukčné účinky reaguje takmer so všetkými kovmi, okrem zlata a platiny vzniká reakciou oxidu dusitého s vodou tvorí soli dusičnany a dusitany.
136. Vyberte správne reakcie kyseliny dusičnej: Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2 2NaOH + HNO3 = Na2NO3 + H2O 3Cu + 8HNO3 = 2NO + 3Cu(NO3)2 + 4H2O 4Zn + 10HNO3(aq) = 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O.
137. Fosfor: sa nachádza vo forme vápenatých a horečnatých solí v kostiach a zuboch sa nachádza aj v polysacharidoch je súčasťou nukleových kyselín je dôležitou súčasťou bielkovín.
138. Biely fosfor: je veľmi reaktívny a jedovatý je menej reaktívny ako červený fosfor má oveľa nižšiu zápalnú teplotu ako červený vedie elektrický prúd rovnako ako čierny.
139. Biely fosfor: nie je jedovatý pri horení bieleho fosforu vzniká P4O6 a P4O10 tvorí molekuly P2 tvorí molekuly P4.
140. O fosfore platí: patrí medzi p3 prvky s vodíkom tvorí fosfidy patrí medzi biogénne mikroprvky tvorí tri alotropické modifikácie; biely, červený a čierny fosfor.
141. Kyselina trihydrogénfosforečná: vzniká reakciou oxidu fosforečného s vodou tvorí soli dihydogénfosforečnany, hydrogénfosforečnany a fosforečnany patrí medzi najsilnejšie kyseliny už pri izbovej teplote má silné oxidačné účinky.
142. Vyberte čo neplatí o kremíku: na rozdiel od uhlíka, kremík netvorí stabilné reťazce, väzba Si-Si je slabšia ako väzba C-C tvorí veľmi stabilné zlúčeniny, v ktorých sa striedajú atómy -Si-O- je typický nekov s vodíkom tvorí silicidy, ktoré sú analógmi alkánov.
143. O oxide kremičitom platí: tavením s alkalickými hydroxidmi vznikajú kremičitany reaguje s fluorovodíkom podľa rovnice SiO + 4HF = SiF4 + 2H2O patrí medzi ionové oxidy je dobre rozpustný vo vode.
144. Amfoterný charakter hydroxidu hlinitého dokazujú rovnice: Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al(SO4)3 + 6H2O Al(OH)3 + 3H3O+ = [Al(H2O)6]3+ Al(OH)3 + NaCl = Na[Al(OH)4] + HCl Al(OH)3 + OH- = [Al(OH)4]-.
145. Prvky III.A skupiny: si stabilizujú valenčnú vrstvu prijatím troch elektrónov sú všetko kovy tvoria len kovalentné väzby okrem bóru sú kovy .
146. O kov9och všeobecne platí: ich atómy sú v kryštálovej mriežke viazané kovovou väzbou všetky kovy reagujú s kyselinami, pričom vzniká soľ a voda fyzikálne vlastnosti kovov závisia od počtu valenčných elektrónov, ktoré sa zapájajú do kovovej väzby majú vysoké hodnoty ionizačnej energie.
147. Kovy možno získať: redukciou z ich oxidov len redukciou uhlíkom redukciou uhlíkom, hliníkom alebo elektrolyticky oxidáciou.
148. Vyberte rovnicu priamej redukcie železa: Fe2O3 + 2CO = 2 CO2 + 2Fe Fe2O3 + 3C = 3CO + 2Fe FeO + CO = CO2 + Fe FeO + CO2 = Fe + CO3.
149. Hliník sa vyrába z bauxitu: redukciou uhlíkom aluminotermicky elektrolýzou taveniny oxidu hlinitého s kryolitom pri vysokej teplote elektrolýzou kryolitu.
150. Vápnik: sa v ľudskom organizme nachádza vo forme katiónov Ca2+ alebo viazaný vo forme fosforečnanov sa zapája do hlavných regulačných mechanizmov činnosti buniek je dôležitý pri udržovaní normálnej dráždivosti srdcového svalu, nervov, je antagonistom draslíka sa nachádza spolu s horčíkom v chlorofyle.
Report abuse Consent Terms of use