option

Chemie 1 lf

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chemie 1 lf

Description:
H ffjzgfhg

Author:
Vladislava20
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/05/2016

Category:
Art

Number of questions: 119
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Elektromotorické napětí skleněné elektrody Je ovlivněno aktivitou iontů měřeného roztoku Je ovlivněno koncentraci iontů měřeného roztoku Je ovlivněno teplotou měřeného roztoku Není závislé na aktivních koeficentech iontů měřeného roztoku .
Skleněná elektroda Je typ iontové selektivní elektrody Je elektroda určena především pro měření pH Je nejoběžnejsi typ referentni elektrody Slouží výhradně pro měření koncentraci chloridovych iontů .
Metoda jez užívá k přechodu látek mezi dvěma fázemi vzájemné různé rozpustnosti v nich se nazývá Extrakce Vyluhování Difuze Destilace .
Arrheniova rovnice Popisuje rychlost chemické reakce Popisuje závislost rychlostní konstanty na teplotě Vypadá takto v= k[A].[B] Vypadá takto k=A.e^-EA/RT.
Entalpie Není stavova funkce Zavádí se pro děje izotermicke Zavádí se pro děje izobaricke Je definována vztahem ; H= U+p*V.
Reakční teplo lze vypočítat jako Součet teple reakcnich produktu změněny o součet slucovacich tepel výchozich látek Součet spalnych tepel výchozich látek zmenšeny o součet spalnych tepel reakcniho produktu Součet slucovacich a spalnych tepel reakcniho produktu Součet spalnych tepel reakcnich produktu zmenšeny o součet jejich slucovacich tepel .
Standardní vodikova elektroda Ma nulový standartni potenciál Je redoxni H+/H2 Je redoxni H+/OH- Je redoxni elektroda H+/H20.
Protolyticka reakce jsou reakce Pri kterých dochází k výměně protonů Pri které dochází k rozkladu látky pomoci protonů Typické pro kyselinu a jeji konjugovanou bázi Pri které dochází k výměně vodíkového atomu .
Změna Gibbsovy energie je u samovolného děje Záporná Kladna Nemění se Stejna jako změna entalpie .
Vyberte pravdive tvrzení Vápenatého ionty se nacházejí rozpuštění v plasme Kyslík je typicky redukční činidlo Voda je nepolarni rozpouštědlo Hořečnaty kationt je centrální atom tetrapyrrolu v molekule kobalaminu ( vitaminu B12).
Které z uvedených sloučenin jsou optické aktivní Kyselina mléčná Kyselina citronova 2- methylbutan-1-ol 2- methylpropan.
K terciárním alkoholu patří Hydrochinon Glycerol Cyklohexanol 2-methylpropan 1ol.
Kyselina stavělova ( HOOC-COOH) Vzniká oxidaci 1,2-ethadiolu Váze vápenaté iontů Není jedovaté Její vápenaté soli jsou dobře rozpuštěně ve vodě .
Molekula uracilu Muže obsahovat dvě hydroxylove skupiny ( enol tautomerie forma ) nebo dvě oxoskupiny( oxo tautomerni forma ) Muže obsahovat dvě aminokyseliny Je součást urey ( mocoviny) Je součást nukleovych kyselin .
Vyberte správně tvrzení Piperedin a ethylenoxid patří mezi nasycené heterocyklické slouceniny Benzidin a naftylamin nepatří mezi heterocyklické slouceniny Indol a chinolin jsou kondenzovane hetercyklicke slouceniny každá se dvěma dusikovymi heteroatomy ve své molekule Pyrrol a pyrridin mají stejný počet dusikovych heteroatomu v molekule .
Mezi pentozy patří Arabinoza Xylozy Erytroza Mannoza.
Účinkem l - amylasy na škrob vzniká Fruktosa Laktosa Maltosa Galaktosa.
Glikan je Hormon Polysacharid Glykogen Škrob .
Fosfolypidy mohou obsahovat Glycerol Cholin Adenin Aminokyseliny.
Které z vyjmenovaných sloučenin jsou odvozeny od steranu Vitamin C Vitamin B1 Žlučove kyseliny Progesteron .
Označte správně tvrzení Struktur nim zakladatelem sfingolipidu je trojsytny alkohol Fosfolipidy patří mezi amfifilni látky Rostlinné oleje jsou směsi triacylglecorolu Mastna kyselina je v molekule sfingolipidu vázána esterovou vazbou .
Mezi kysele aminokyseliny patří Lysin K glutarova K asparagova K glutamova .
V přítomnosti enzymu Se zmenšuje energetická bariéra pro vznik produktu reakce Reakce probíhá jiným mechanismem než bez nej Rovnováha reakce se posouvá ve prospěch produktu Se snižuje rychlost vratné reakce .
Kompetitivni inhibitory Bývají strukturne podobně substrátu Váží se v aktivnem centru enzymu Výži se na enzym kovalentnimi vazbami Soutěži o vazbu na alostericke místo enzymu .
Rychlost chemické reakce při konstantnim množství enzymu s lineárně se zvyšující koncentace substrátu Stoupá lineárně Stoupá hyperbolicke Stoupá exponenciálně Je stále stejna .
Nukleinove činidlo bude Spíše lewisova báze než kyselina Spíše kladně nabité Nebude obsahovat volný elektronovv par Často záporné nabité .
Reakce pri které z alkoholu vzniká alken Adice Substituce Eliminace Dehydrataci .
Jestliže je fenol kyselejsi než alkohol pak platí Vodny roztok femolu ma nižší pH než vodny roztok alkoholu Fenol tvoří snaze soli a to i se slabším po bazemi Fenol ma vždy vyšší bod varu než jakýkoli alkohol Fenol snadnější odstupuje proton z OH skupiny než alkohol.
Obsazování jednotlivych orbitalu elektrony neboli elektronova konfigurace atomu v základním stavu se řídí následujícími principy Papulliho princip Heisenberguv princip neurčitosti Vystavbovy princip - princip minimalne energii Hundovo pravidlo .
O kovalentne vazbě platí Je založena na sdílení elektronů , vzájemné vázaných Je založena na sdílení elektronů , převážně jejich dvojic Vzniká pri ni také nevazebne molekulovy orbital Vzniká překrývání libovolných orbitalu valenční vrstvy .
Iontová vazba Kovalentní vazba mezi dvěma atomy s odlišenou elektronegativitou Realizována na principu vzájemné přitažlivosti obráceně nabitých částic Elektrostaticka interakce mezi kationten a aniontem Kovalentní vazba pri které se uplatňuje ionty .
Podle Archeniovy i Broenstedovy teorie je kyselina látka která Je akceptorem elektronů Je akceptorem protonů Je donorem protonů Je donorem vodíkového kationtů .
Hodnota pH vodného roztoku závisí na Bodu varu a koncentace kyseliny Na teplotě koncentraci a sytosti kyseliny Na koncentraci a sytosti , ne na teplotě Na koncentrace H3O+ iontů v roztoku .
Radioaktivita je Spontánní emise vysokoenergetickeho elektromotorickeho záření Vyzařování elektromagnetickeho záření z radioaktivního záření Jakékoli vyzařování z látek které se rozpadají Přeměna izotopu mezi sebou .
Tenzidy Jsou povrchové aktivní látky Mají hydrofobni a hydrofilni čast Jsou látky používané k praní a čistění , zahrnují i mýdla Zvyšuje povrchové napětí vody .
mezi uslechtile (volne ) formy energii patri elektricky proud chemicka energie teplo ani jedna y uvedenych mnozstvi .
aktivni koeficient pri vypoctu pH lze s prijatelnou mirou neprenasnocti zanedbat (povazovat za priblizne rovny 1) v pripade roztoku velmi zredenych vemi koncentrovanych nasycenych presycenych .
voda byla kontaminovana chloridem olovnatym .Snizit koncentraci olovnatych iontu ve vzniklem roztoku lze pridanim chloridovych iontu pridanim kuchynske soli pridanim siranovych iontu vlozenim olovene desky na niz se olovnate ionty vysrazi .
rychlost chemicke reakce u plynu zavisi na tlaku zavisi na teplote zavisi na koncentraci vychozich latek nezavisi na velikost aktivacne energii.
rovnovazny dtav reakce je stav pri kterem reakce probiha stejnou rychlosti v obou smerech je stav kdy se reaktanty uplne premenlivy na produkty lze ovlivnit zmenou teploty reakcnich smesi lze ovlivnit zmenou koncentrace produktu .
aktivacni energie reakce ma vztah k rychlosti chemicke reakce je ovlivnena pritomnosti katalyzatoru zavisi na reakcni teple zavisi na rovnovazne konstante .
mirou rozpustnosti latky je koncentrace jejiho nasyceneho roztoku pri danych podminkach hodnota jejicho solvatacneho tepla mnozstvi tepla ktere se uvolni pri rozpousteni mnozstvi latky ktere zustane nerozpoustene v nasycenem roztoku .
smesovaci rovnici muzeme vyjadrzit vztahem c(A)=m(A)/V*M(A) muzeme pouzit pro vypocet pH pufru pro jejich priprave ze dvou zakladnich roztoku pouzivame na vypocet hodnot ionizacnich konstant aminokyselin pouzivame na vypocet slozeni vysledneho roztoku po smiseni dvou roztoku s ruznou koncentraci .
emulze je homogenni smes dvou kapalin je heterogenni smes dvou kapalin homogenni smes kapaliny a tuhe latky heterogenni smes kapaliny a tuhe latky .
diethylether je prvni historicky pouzivane anestetikum prumyslova trhavina dobre rozpustedlo tuku ziravina .
krev je pravy roztok suspenze emulze heterogenni smes .
zeolity jsou latky zelene barvy ,ktere se pridavaji ke snizeni povrchoveho napeti hlinitokremicitany ktere se pouzivaji jako tzv molekulova sita schopne vazat do svych poru kapaliny nebo i plyny amorfni taveniny nerozpustne ve vode .
vyberte spravnou moznost tzv tezke vody jsou sloucenina ,ketere maji vysokou atomovou hmotnost jako je napr olovo je skupina slozena prevazne z prechodnych prvku je skupina kovu ktere jsou vsechny toxicke zahrnuje i zelezo .
prirodni hedvabi je produkt slinnych zlaz jednoho druhu pavouku ziskavano ze zamotku bource morusoveho latka bilkovinne povahy polysacharid podobne jako celuloza .
nitrace benzenu je typicka elektrofilni substituce se provadi reakce benzenu se smesi kyseliny dusicne a sirove zachovava aromaticky charakter reaktantu je reakce nukleofilniho cinidla s elektrofilnim aromatickym systemem .
iontovy soucin vody ma za standartnich podminek hodnotu priblizne 10^-4 ma v citateli koncentraci produktu a ve jmenovateli vychozich latek je dan vztahem Kv=[H2O]*[H2O] popisuje autoprotolyzu vody .
kdyz ve vodnem roztoku vzroste koncentrace vodikovych iontu ,jak se bude menit koncentrace hydroxylovych aniontu poroste bude klesat poroste primo umerna se vzrustem H+ koncentrace bude klesat primo umerna se vzrustem H+ koncentrace .
proticka rozpoustedla jsou takova ktera jsou soucasti protoplasmy takova ktera snadno odstepuje proton takova ktera snadno vazi proton nebo protony takova ktera snadno rozpousteji tuky .
Disociacni konstanta odvodime ji z rovnovazne konstanty najdeme ji v tabulkach cim vyssi je konstanta tim nizsi je sila kyselin ci zasad jedmotka je mol/dm^3.
HCN je slaba kyselina je silna kyselina neni na rozdil od KCN toxicka kyanidovy ion je inhibitorem rady zivotne dulezitych enzymu.
kyselina fosforecna tvori biologicke vyznamne halogenderivaty estery soli anhydridy .
adiabaticky dej znamena ze dej probiha pri konstantni teplote a soucasne soustava uvilnuje teplo pri deje zustava tlak v soustave nezmenen a soucasne soustava prijma teplo soustava neprijma ani vydava teplo dej probiha pri konstantnim tlaku a soucasne soustava uvolnuje teplo .
fosforecnan vapenaty ve forme apatitu je dobre rozpustnych ve vode soucasti prumyslovych hnojiv surovinou pro vyrobu prumyslovych hnojiv nerozpustny ve vode .
hybridni orbital vznikne linerne kombinaci atomovych orbitalu valencni sfery atomu vznikne spojenim dvou stejnych orbitalu ruznych prvku existuje pouze jako atomovy orbital predstavuje prumernou energetickou hladinu nekolika ruznych orbitalu valencni vrstvy.
anionty se snadno tvori z prvku ktere maji malou ionizacni energii maji vysokou elektronegativitu maji velkou elektronovou afinitu jsou v prvnich dvou skupinach periodicke tabulky.
p vazba v molekule ethylenu zanika pri adicnich reakcich podminuje reaktivitu molekul je pevnejsi nez vazba sigma brani samovolne rotaci atomu okolo vazby sigma .
adice vody na ethenu poskytuje vinylalkohol vede k zaniku dvojne vazvby je dehydratace je elektrofilni adice .
ktere z heterocyklicke slouceniny maji aromaticke charakter purin adenin pyrolidin porfyrin .
hydrogenaci acetonu je spojena s izomerizaci acetonu na acetaldehyd oxidace acetonu redukce acetonu vodikem spojena se vznikem sekundarniho alkoholu .
jako bojove chemicke latky byly zneuzity organicke slouceniny tezkych kovu kyseliny fosforecne arsenu horciku .
halogenoderivaty uhlovodiku jsou dobre rozpustne ve vode maji vysokou afinitu k tukove tkani jsou chemicke stale neohrozuji zivotni prostredi .
monocyklicke heterocyklicke slouceniny chinolin prolin pyridoxin kyselina mocova .
neredukujici cukry nemaji volny hemiacetalovy hydroxyl maji na hemicetalovem hydroxylu vazanou necukernou slozkou jsou ketocukry jsou polysacharidy .
glucitol vznika redukci D-glukosy vznika oxidaci D-glukosy je cukerny alkohol ma aldehydovou skupinu .
glykogen je zasobni sacharid rostlin hormon peptid glukan .
glukan je hormon polysacharid glykogen skrob .
monosacharidy muzeme zaradit mezi anorganicke slouceniny s jednoduchym obecnym vzorcem CnH2nOn makromolekularni latky s molekulovou hmotnosti vetsi nez 1000g/mol heterocyklicke slouceniny s kyslikovym heteroatomem obsahuji-li vice nez 4 uhlikove atomy v molekule polyhydroxyslouceniny s karbonylovou skupinou ve sve molekule .
inulin hormon produkovany slinivkou brisni polysacharid obsahujici fruktosove jednotky zasobnim polysacharidem nekterych rostlin napr topinamburu slozkou bramboroveho skrobu .
chybne tvrzeni inositol je cyklicka polyhydroxysloucenina inositol patri mezi cyklitoly inositol obsahuje ve sve molekule heterocyklicky vazany kyslik inositol patri mezi derivaty cyklohexanu.
dvojici sloucenin ktere maji alespon jednu spolecnou vlastnost nebo charakter glyceraldehyd a dihydroxyaceton sorbitol a borax silufol a ribitol mannitol a xylitol .
z mastnych kyselin ma nejnizsi bod tani butanova palmitova stearova hexanova .
kyselina linolova a linolenova se lisi poctem uhliku jsou mastne kyseliny lisi se poctem dvojnych vazeb jsou aminokyseliny .
cholesterol muze byt esterifikovan mastnou kyselinou je jednosytny alkohol vznika ze zlucovych kyselin je derivatem cholecystoklinu .
patri mezi lipidy lecitin triacelglycerol glutamin hydrolazy .
pro mastne kyseliny plati k palmitova je silnejsi kyselina nez k mravenci v lidskem organismu nejsou pritomny jako volne mastne kyseliny ale vzdy pouze jako soucast triacylglycerolu nebo fosfolipidu obsahuje prevazne sudy pocet uhlikovych atomu a nerozvetveny retezec obsahuje obvykle 2 karboxylove skupiny .
kyselou hydrolyzou triacylglycerolu vznika acetylkoenzym A voda a oxid uhlicity mydlo a glycerol zadna .
pro vosky je typicke e obsahuje glycerol vyssi mastnou kyselinu jednu esterovou vazbu vyssi jednosytny alkohol .
2 monoscylglycerol obsahuje dve esterove vazby vznika napriklad pri traveni triacylglycerolu v temkem streve pusobenim penkreaticke lipasy obsahuje kyselinu fosforecnou vazanou v poloze 3 patri mezi fosfolipidy .
kyselina olejova se v lidskem tele nevyskutuje je monoenova mastna kyselina je monokarboxylova kyselina je kyselina cis 9 hexadecenova .
oznacte spravne tvtzeni menthol patri monoterpeny za vyssi bod tani vetsiny zivocisnych tuku v porovnani s rostlinymi oleji je zodpovedny nizsi podil nenasycenych mastnych kyselin kyselina arachidonova je nenasycena mastna kyselina sterylalkohol muze byt soucasti vosku .
hydrofilni vlastnosti fosfolipidu jsou dany pritomnosti glycerolu pritomnosti zbytku kyseliny fosforecne pritomnosti retezce mastne kyseliny vsemi uvedenymi castmi molekuly .
pro tetraterpeny jsou tvoreny 8 isoprenoidnimi jednotkami maji 40 uhlikovych atomu jejich zastupcem je skvalen jsou odvizeny od 2 methylbuta 1,3 dien .
pro steroidy patri vychozi latkou pro jejich syntez je acetylkoenzym A jsou odvozeny od steranu nikdy neobsahuje ve sve molekule aromaticke jadro se vyskutuji pouze u zivocisne .
mezi esencialni aminokyseliby patri tyrosin fenylalanin lysin threonin .
izoelektricky bod aminokyseliny je hodnota pH pri niz gluaminokyselina nevaze zadne protony celkovy naboj aminokyseliny je nulovy je amonokyselina nejmen rozpustna je aminokyselina plne ionizovana .
pocet moznych konformaci polypeptidoveho retezce je velky ale prakticky je omezen rigiditou peptidove vazby ktera ma castecne charakter vazby dvojne odolnosti peptidove vazby k hydrolyze energetickymi stavy -retezce zaujima konformaci s nejnizsi energii pro konformaci polypeptidoveho retezce zadane z uvedenych omezeni neplati .
pravdive tvrzeni o traveni proteinu proteiny z potravy jsou hydrolyzovany pusobenim zaludecni stavy zaludecni stava je tak kysela ze proteiny prijate v potrave denaturuji zaludecni proteasa pepsin nejlepe ucinkuje pri mirne zasaditem pH v tenkem streve se resorbuji jen esencialni aminokyseliny .
amylaza enzym polysacharid protein onemocneni .
jako biokatalyzatory mohou pusobit molekuly DNA RNA polysacharidu bilkovin .
premenu ATP na ADP mohou katylyzovat ligasy lyasy transferasy hydrolasy .
hydrolyza alkoholhalogenidu je nukleofolni substituce elektrofilni substituce nukleofilni adice elektrofilni adice .
nitrace benzenu do 1 stupne pomoci nitracni smesi je nukleofilni substituce elektrofilni substituce nukleofilni adice elektrifilni adice .
oxo-enol tautomerie vznikne presunem dvojne vazby a vodiku uvnitr jedne molekuly vznikne pouze presunem dvojne vazby na funkcni skupine vede ke zmene funkcni skupiny vede vzdy ke geometricke izomerii .
kyselina maleinova je dikarboxylova nenasycena kyselina dikarboxylova kyselina obsahujici dvojnou vazbu alfa hydroxykyselina nespravny nazev ,spravny je kyselina malinova .
nikotinamid sul kyseliny nikotinove derivat pyridinu amid karboxylove kyseliny ester kyseliny nikotinove .
L aminokyselina je alfa aminokyselina ,ktera ma karboxylovou skuoinu vlevo je sloucenina jejiz aminokyskupina ve Fisherove projekci smeruje doprava je zakladni jednotkou prirozene se vyskutujich bilkovin ma aminoskuoinu vzdy na prvnim nebo druhem uhliku .
2-aminoethanova kyselina glycin alanin 2 aminooctova 2 aminopropionova .
racemat je opticky inaktivni izomer je ekvimolarni smes enantiometru je ekvimolarni smes enantiometru nebo diastereoizomeru je smes bez opticke aktivity .
oxo -enol tautomerie muze nastat u techto latek k mocova k octova pyrimidinove base k citronova .
polyvinylchlorid polymer pripraveny z vinylu a chloridovych iontu bipolymer makromolekularni latka latka pripravena z vinylchloridu .
enzym pusobi tak ze urychluji reakce ktere katalizuje u reakci ktere katalizuji zaistuje vyssi vytezek produktu posunuji rovnovahu smerem doprava(k produktam) katalizuji konverzi substratu na produkty .
histon protein ve vode rozpustny protein slozeny z nukleovych basi pentozy a zbytku fosforecne kyseliny soucast eukaryotnich i prokaryotnich bunek .
lyazy katalizuji vznik vazeb mezi uhlikem a jinum atomem pracuji pri srazeni exergonicke a endergonicke reakce katalizuji vytvareni novych izomeru katalizuji adicni reakce na dvojne vazbe .
nebilkovinne slozky enzymu se nazyvaji koenzymy nejsou podstatne pro cinnost urcuji pouze tvar molekuly mohou byt kovalentni vazane se nazyvaji kofaktory .
mezi koenzymy patri vitamin E zinecnaty kationt NADP pyridoxalfosfat .
stepeni tuku je rekce proteolyticka hydrolyticka hygroskopicka kterou katalizuji lipazy .
v citrativem cyklu se zpracovava kyselinu citronova ktera vznikla jako produkt stepeni tuku se zpracovova acetylkoenzym A se nevyskutuji redoz reakce se vyskutuji redox reakce .
Allostericky efekt je spojen se zmenou konformace molekuly proces ,ktery se uplatnuje pri regulaci biologicke aktivity nekterych bilkovin efekt ktery nastane pokud je vazebne misto zcela nasyceno substratem vlastnost biopolymeru pri kterem latka navazana na jedne casti molekuly ovlivni schopnost navazani dalsi latky na jinou cast biopolymeru .
aminokyselina obsahujici dalsi aminospupinu v postrannim retezce jsou isoleucin glutamin arginin lysin .
sorbitol se od sorbozy lisi chuti pritomnosti dalsi aldehydove skupiny vyssim poctem OH skuoiny nepritomnosti aldehydove skupiny .
triacylglycerol jsou vychozimi latkami metabolismu tuku konenymi produkty metabolismu tuku zdrojem energie v lidskem tele rozpustne ve vode .
fosforylace je tvorba novych vazeb mezi uhlikem a fosforem je esterifikace alkoholu kyselinou fosforecnou nebo trihydrifosforecnou byva katalyzovana hydrolazami vede ke vzniku fosfatu .
spravne vyrobky dodanim dostatecneho mnozstvi energie je mozne oddelit elektron od atomu tim vznikne aniont ionizacni energie je definovana jako energie kterou je nutne dodat k rozstepeni kovalentni vazby ionizacni energie se vyjadrzuje bud v elektronvoltech nebo v kj/mol energie potrebnou k odrzeni prvniho elektronu oznacujeme jako prvni ionizacni energii .
spravne ionizacni energie je totez co excitacni energie prvni ionizacni energie je vzdy nizsi nez druha ionizacni energie hodnota ionizacni energie je zavisla na atomovem cisle prvku ionizacni energie je mirou toho ,jak snadno z prvku vznikne kationt neba aniont .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests