option
My Daypo

Chemie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Chemie

Description:
Obecná chemie 1-117

Author:
Anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 117
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Chemický prvek je látka složená z atomů o stejném: a) počtu neutronů b) počtu protonů c) součtu protonů a neutronů d) součtu protonů a elektronů.
2. Atomové číslo je určeno: a) počtem protonů v jádře atomu b) počtem neutronů v jádře atomu c) součtem počtu protonů a neutronů v jádře atomu d) rozdílem počtu protonů a elektronů.
3. Hmotnostní (nukleonové) číslo je určeno: a) počtem protonů v jádře atomu b) počtem neutronů v jádře atomu c) součtem počtu protonů a neutronů v jádře atomu d) rozdílem počtu protonů a neutronů.
4. Odečteme-li od hmotnostního čísla číslo atomové, získáme údaj o: a) relativní atomové hmotnosti b) počtu protonů c) počtu elektronů d) počtu neutronů.
5. Izotopy mají: a) stejný součet počtu protonů a neutronů b) stejný počet neutronů, ale liší se v počtu protonů c) stejný počet protonů, ale liší se v počtu elektronů d) stejný počet protonů, ale liší se v počtu neutronů.
6. O rozdílu v klidových hmotnostech mezi protonem a elektronem platí: a) elektron má přibližně stejnou hmotnost jako proton b) elektron má hmotnost přibližně 2000x menší než proton c) elektron má hmotnost přibližně 20x menší než proton d) elektron je nehmotná částice.
7. O postavení prvku v periodické tabulce rozhoduje jeho: a) atomový poloměr b) elektronegativita c) počet neutronů d) počet protonů.
8. Část prostoru, kde se elektron vyskytuje s nejvyšší pravděpodobností, se označuje jako: a) elektrický dipólový moment b) orbital c) hlavní kvantové číslo d) spin.
9. Důvodem elektroneutrality neionizovaného atomu je shoda: a) počtu protonů a neutronů v jádře b) počtu protonů v jádře s počtem elektronů v obalu c) součtu počtu protonů a neutronů v jádře s počtem elektronů v obalu d) rozdílu počtu protonů a neutronů v jádře s počtem elektronů v obalu.
10. Jestliže se v jádře atomu nachází 6 protonů a 6 neutronů, v obalu 6 elektronů, jde o atom: a) S b) C c) Na d) P.
11. Jestliže se v jádře atomu nachází 2 protony a 2 neutrony, v obalu 2 elektrony, jde o atom: a) 4 He 2 b) 2 He 2 c) 2 Be 4 d) 4 Be 4.
12. Jsou: a) izobary b) izomery c) izotopy d) různé chemické prvky.
13. Tento zápis znamená, že v jádře tohoto atomu chlóru se nachází: a) 17 protonů a 35 neutronů b) 17 neutronů a 35 protonů c) 17 protonů a 18 neutronů d) 17 protonů, o počtu neutronů nelze rozhodnout.
14. Znamená, že: a) atomové číslo je 15 b) hmotnostní číslo je 15 c) počet protonů v jádře je 16 d) počet nukleonů v jádře je 16.
15. Znamená, že v jádře tohoto atomu se nachází: a) 34 nukleonů b) 23 neutronů c) 12 protonů d) 23 nukleonů.
16. Který z uvedených atomů má v jádře 20 neutronů? a) 48 Ca 20 b) 39 K 19 c) 20 Ne 10 d) 13 N 7.
17. Ve skupinách periodického systému vyjádřeného tabulkou stojí prvky: a) podobných vlastností chemických b) podobných vlastností fyzikálních c) o stejné elektronegativitě d) o stejném počtu neutronů v jádře.
18. Pro chemické chování prvků je rozhodující: a) počet neutronů v jádře b) součet počtu protonů a neutronů v jádře c) rozdíl počtu protonů a neutronů v jádře d) uspořádání elektronů v obalu.
19. Prvky značek Li, Na, K náležejí do skupiny označované jako: a) kovy alkalických zemin b) alkalické kovy c) halogeny d) chalkogeny.
20. Prvky značek Mg, Ca, Ba náležejí do skupiny označované jako: a) kovy alkalických zemin b) alkalické kovy c) halogeny d) chalkogeny.
21. Prvky značek O, S, Se náležejí do skupiny označované jako: a) kovy alkalických zemin b) alkalické kovy c) halogeny d) chalkogeny.
22. Prvky značek F, Cl, Br, I náležejí do skupiny označované: a) kovy alkalických zemin b) alkalické kovy c) halogeny d) chalkogeny.
23. Prvky značek He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn náležejí do skupiny označované: a) halogeny b) chalkogeny c) kovy alkalické d) inertní plyny.
24. Kolik elektronů mají atomy alkalických kovů ve valenční sféře? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
25. Kolik elektronů mají atomy kovů alkalických zemin ve valenční sféře? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
26. Kolik elektronů ve valenční sféře má atom Ca? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
27. Kolik elektronů ve valenční sféře má atom chlóru? a) 1 b) 2 c) 7 d) 8.
28. Kolik elektronů ve valenční sféře má atom uhlíku? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
29. Sodík má atomové číslo 11, hmotnostní 23. Kolik elektronů obsahuje kationt Na+? a) 10 b) 11 c) 12 d) 23.
30. Chlór má atomové číslo 17, hmotnostní 35. Kolik elektronů obsahuje aniont Cl-? a) 36 b) 16 c) 17 d) 18.
31. Hliník má atomové číslo 13, hmotnostní 27. Co platí pro kationt Al 3+? a) 13 protonů, 14 neutronů, 13 elektronů b) 13 protonů, 14 neutronů, 10 elektronů c) 13 protonů, 27 neutronů, 13 elektronů d) 14 protonů, 27 neutronů, 14 elektronů.
32. Který z prvků má elektronovou konfiguraci [Ne]3s1? a) sodík b) hliník c) dusík d) síra.
33. Který z prvků má elektronovou konfiguraci [He]2s2 2p2? a) hořčík b) draslík c) uhlík d) fosfor.
34. Jakou elektronovou konfiguraci má kyslík? a) 1s2 2s2 3p2 b) 1s2 2s2 2p2 c) 1s2 2s2 2p6 d) 1s2 2s2 2p4.
35. Radioaktivní záření α je proud: a) elektronů b) neutronů c) fotonů d) jader hélia.
36. Radioaktivní záření α se ve stejnosměrném elektrickém poli: a) nevychyluje b) vychyluje směrem k anodě c) vychyluje směrem ke katodě d) osciluje mezi anodou a katodou.
37. Radioaktivní záření β je proud: a) elektronů b) neutronů c) fotonů d) jader hélia.
38. Radioaktivní záření γ je proud: a) elektronů b) neutronů c) fotonů d) jader hélia.
39. Který z uvedených typů radioaktivního záření má jen velmi krátký dosah (lze ho snadno odstínit)? a) α b) β- c) β+ d) γ.
40. Který z uvedených typů radioaktivního záření je nejpronikavější? a) α c) β- c) β+ d) γ.
41. Při vyzáření částice alfa z atomu 226/88 Ra vznikne: a) 227 Ac 89 b) 223 Fr 87 c) 222 Rn 86 d) 210 At 85.
42. Při vyzáření částice beta z atomu 32/15 P vznikne: a) 32 S 16 b) 33 P 15 c) 28 Al 13 d) 30 Al 13.
43. Z typů radioaktivního záření se lékařsky využívanému RTG záření svým charakterem nejvíce blíží: a) α b) β c) γ d) Φ.
44. Který z uvedených atomů je izotopem 238/92 U ? a) 235 X 92 b) 238 X 91 c) 238 X 93 d) 234 X 90.
45. Doba potřebná k vyhasnutí radioaktivity daného množství radionuklidu závisí na: a) poločasu rozpadu b) teplotě c) tlaku d) druhu sloučeniny, ve které se radionuklid vyskytuje.
46. Tři přírodní radioaktivní rozpadové řady vedou nakonec ke vzniku stabilních nuklidů: a) olova b) kadmia c) thallia d) telluru.
47. Míra schopnosti atomu (vázaného v molekule) přitahovat elektrony chemické vazby, se označuje jako: a) elektronegativita b) vazebná energie c) vazebná vzdálenost d) oxidační číslo.
48. Poměr skutečné hmotnosti atomu (molekuly) vůči atomové hmotnostní konstantě: a) je relativní atomová (molekulová) hmotnost b) je Avogardova konstanta c) je Faradayova konstanta d) udává počet elektronů atomu (molekuly).
49. Jakou značku má jednotka látkového množství? a) g b) m c) mol d) mol/l.
50. Kolik částic obsahuje 1 mol definované látky? a) záleží na druhu látky b) 12 c) 6,023 x 10^-23 d) 6,023 x 10^23.
51. Jaká je skutečná hmotnost jednoho atomu 32/16 S? a) 2,66 x 10^-23 g b) 5,31 x 10^-23 g c) 7,97 x 10^-23 g d) 1,06 x 10^-22 g.
52. Jakou hmotnost má jedna molekula vody? a) 6,023 x 10^-23 g b) 18 x 10^-23 g c) 1,016 x 10^-23 g d) 3,0 x 10^-23 g.
53. Bude-li naváženo v gramech takové množství látky, které odpovídá její relativní hmotnosti, bude této látky právě: a) 1 mol b) 6,023 x 10^23 mol c) 1/12 mol d) 0,166 mol.
54. Jaké je látkové množství 2dm^3 vody? a) 111,1 mol b) 222,2 mol c) 2 litry d) 2000 g.
55. Bude-li naváženo 18,015g H2O, pak toto množství představuje: a) 6,023 x 10^23 molekul H2O b) 108,49 x 10^23 molekul H2O c) 0,056 mol H2O d) 2,99 mol H2O.
56. Jakou hmotnost má 2,5 mol NaOH (M=40,0 g/mol) ? a) 150 g b) 100 g c) 16 g d) 160 g.
57. Jakou hmotnost má 1,2 mmol AgNO3 (M=170,0 g/mol) ? a) 20,4 mg b) 141,7 mg c) 0,204 g d) 0,014 g.
58. Jaké látkové množství sodíku je obsaženo ve 26,5 g uhličitanu sodného (M=106,0 g/mol)? a) 0,281 mol b) 0,125 mol c) 0,25 mol d) 0,50 mol.
59. Vypočítejte celkový počet iontů vzniklých úplnou disociací 1,5 mmol síranu sodného. a) 9,03 x 10^20 b) 1,81 x 10^21 c) 2,71 x 10^21 d) 3,61 x 10^21.
60. Kolik g NaCl (M=58,4 g/mol) je třeba rozpustit, aby v roztoku bylo 0,2mol iontů Na+? a) 11,7 g b) 23,4 g c) 29,3 g d) 0,293 g.
61. Jestliže při vzniku vazby jeden z atomů poskytně prázdný vazebný orbital, zatímco druhý atom volný elektronový pár, jedná se o vazbu: a) koordinačně kovalentní b) van der Waalsovu c) dvojnou d) disulfidickou.
62. Výměnu elektronů mezi atomy v průběhu chemické reakce, kdy aotmy produktů nabývají jiných oxidačních čísel než měly v reaktantech, vystihuje pojem: a) substituce b) hydratace c) eliminace d) redoxní děj.
63. Dosažení mimořádně nízkých teplot (řádově jednotek K) by se podařilo nejspíše pomocí: a) tekutého dusíku b) pevného oxidu uhličitého c) směsi NaCl a ledu d) kapalného hélia.
64. Jaký objem zaujímá za normálních podmínek (teplota, tlak) 1 mol ideálně se chovajícího plynu? a) 22,41 dm3 b) 1 litr c) 11 litrů d) nelze odpovědět, je třeba znát molární hmotnost daného plynu.
65. Jaký objem zaujímá za normálních podmínek 2,5 mol O2? a) 25 dm3 b) 28 dm3 c) 36 dm3 d) 56 dm3.
66. Jaký objem zaujímá za normálních podmínek 10g CO2? a) 2,6 l b) 5,1 l c) 15 l d) 23 l.
67. Která z uvedených látek má nejméně polární molekuly? a) voda b) oxid uhličitý c) kyselina fluorovodíková d) amoniak.
68. Při úplné disociaci molekul dihydrogenfosforečnanu sodného vzniknou ionty: a) Na+, 2H+, PO4 ^3- b) Na+, H2PO4 - c) Na+, PO4 ^3- d) 2Na+, HPO4 ^2-.
69. V důsledku přítomnosti vodíkových můstků mezi molekulami, má látka oproti jiným molekulám obdobné struktury: a) vyšší teplotu varu b) nižší teplotu varu c) nižší teplotu tání d) přítomnost vodíkových můstků teplotu tání ani teplotu varu neovlivní.
70. Při elektrolýze je katoda elektroda, a) kde probíhá oxidace b) kde probíhá redukce c) která je kladně nabitá d) ke které se pohybují anionty.
71. Jakou jednotku má redoxní potenciál? a) J/mol b) coulomb/mol c) ampér d) volt.
72. Vyberte možnost, kde jsou uvedené kovy správně seřazeny ve smyslu elektrochemické ředy napětí kovů: a) Hg Na Ni b) Al Ca Au c) K Zn Cu d) Na Ag Fe.
73. Vyberte správné tvrzení o elektrochemické řadě napětí kovů: a) kovy ležící nalevo od vodíku nereagují s kyselinami b) kov je redukčním činidlem pro kationty kovu ležícího v řadě napravo od něj c) kov je oxidačním činidlem pro kationty kovu ležícího v řadě napravo od něj d) kovy ležící napravo od vodíku se snadno rozpouštějí v kyselinách.
74. Vyberte správné tvrzení vyplývající z elektrochemické řady napětí kovů: a) ponoříme-li Cu plíšek do roztoku obsahujícího Zn2+ ionty, na povrchu Cu plíšku se vyredukuje kovový zinek b) ponoříme-li Zn plíšek do roztoku obsahujícího Cu2+ ionty, na povrchu Zn plíšku se vyredukuje kovová měď c) ponoříme-li Ag plíšek do roztoku obsahujícího Ni2+ ionty, na povrchu Ag plíšku se vyredukuje kovový nikl d) ponoříme-li Ag plíšek do roztoku obsahující Zn2+ ionty, na povrchu Ag plíšku se vyredukuje kovový zinek.
75. Která z uvedených sloučenin tvoří vodíkové vazby? a) methan b) benzen c) fluorovodík d) oxid uhličitý.
76. Samovolně probíhající přechod látky v roztoku z míst s její vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací se nazývá: a) difúze b) disociace c) dimenze d) difrakce.
77. Rozpustnost plynů ve vodě: a) roste se stoupajících tlakem a stoupající teplotou b) roste se stoupajícím tlakem a klesající teplotou c) roste s klesajícím tlakem a stoupající teplotou d) na teplotě nezávisí.
78. Rychlostí chemických reakcí a reakčními mechanizmy se zabývá: a) chemická termodynamika b) chemická kinetika c) analytická chemie d) kvantová chemie.
79. Energetickou bilancí chemických dějů a chemickými rovnováhami se zabývá: a) chemická termodynamika b) chemická kinetika c) analytická chemie d) dozimetrie.
80. Přechod pevného skupenství na plynné se nazývá: a) kryodestrukce b) disociace c) evaporce d) sublimace.
81. Guldbergův-Waageův zákon se týká: a) chemické rovnováhy b) složení atomového jádra c) optických vlastností hmoty d) radioaktivity.
82. Pauliho princip se týká: a) reakčních rychlostí b) teorie kyselin a zásad c) skupenských přeměn d) výstavby elektronového obalu atomu.
83. Vodorovné řady prvků v periodické tabulce se nazývají: a) skupiny b) periody c) triády d) izotopy.
84. Svislé sloupce prvků v periodické tabulce se nazývají: a) skupiny b) periody c) izobary d) izomery.
85. Označíme-li proces termínem ireverzibilní, znamená to, že je: a) neuskutečnitelný b) nevratný c) nezávislý na teploté d) adiabatický.
86. Látka urychlující svou přítomností průběh chemické reakce, ale sama z ní vystupující nezměněná, se nazývá: a) mikroelement b) ligand c) substrát d) katalyzátor.
87. Exotermická reakce: a) aby mohla probíhat, je třeba neustále dodávat teplo b) je reakce, při níž se uvolňuje teplo c) nikdy nemůže probíhat uvnitř živých organismů d) vznikající produkty mají vyšší obsah energie než výchozí látky.
88. Nobelovu cenu za chemii v roce 1959 získal za objev polarografie: a) Carl Ferdinand Cori b) Linus Carl Pauling c) Frederick Sanger d) Jaroslav Heyrovský.
89. Tvrzení: "Součet hmotností látek vstupujících do reakce je roven součtu hmotností látek z reakce vystupujících." je: a) zákon zachování hmotnosti b) Avogardův zákon c) zákon stálých poměrů slučovacích d) Boyleův-Mariottův zákon.
90. Tvrzení: "Jestliže dva prvky spolu tvoří několik sloučenin, pak hmotností jednoho z prvků (který se slučuje se stejným množstvím prvku druhého) jsou vzájemně v poměrech malých celých čísel." je: a) zákon stálých poměrů slučovacích b) zákon násobných poměrů slučovacích c) zákon zachování hmotnosti d) zákon zachování energie.
91. V jakých jednotkách se uvádí relativní atomová hmotnost: a) g b) mol c) eV d) v žádných, je to bezrozměrná veličina.
92. (9) Hlavní kvanotvé číslo může nabývat hodnot: a) 1, 2, 3, ... b) 0 až nekonečno c) +/- 1/2 d) jakéhokoliv čísla.
93. (10) Tvrzení "V jednom orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony lišící se spisem" je shrnutím: a) výstavbového principu b) Pauliho vylučovacícho principu c) Hundova pravidla d) principu minimální energie.
94. (36) Jakou elektronovou konfiguraci má uhlík: a) 1s2 2s1 2p3 b) 1s1 2s2 2p3 c) 1s2 2s2 2p2 d) 1s2 2s2 2p3.
95. (37) Jakou elektronovou konfiguraci má uhlík v excitovaném stavu? : a) 1s2 2s1 2p3 b) 1s1 2s2 2p3 c) 1s2 2s2 2p2 d) 1s2 2s2 2p3.
96. (38) Jakou elektronovou konfiguraci má dusík? a) 1s2 2s1 2p3 b) 1s2 2s2 2p2 c) 1s2 2s2 2p5 d) 1s2 2s2 2p3.
97. (40) Jakou elektronovou konfiguraci má síra? (atomové číslo síry =16 ) a) 1s2 2s2 2p6 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 d) 1s2 1p6 2s2 2p6.
98. (41) Jakou elektronovou konfiguraci má chlor? (atomové číslo chloru = 17) a) 1s2 2s2 2p4 3s2 3p3 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 c) 1s2 2s2 2p8 3s2 3p3 d) 1s1 2s2 2p6 3s2 3d5.
99. (42) Jakou elektronovou konfiguraci má chloridový aniont (atomové číslo = 17)? a) 1s2 2s2 2p4 3s2 3p4 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 d) 1s2 2s2 2p6 3s1 3p5.
100. (43) Jakou elektronovou konfiguraci má Ca (atomové číslo Ca = 20)? a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 c) 1s2 1p6 2s2 2p6 3s2 3p2 d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2.
101. (44) Jakou elektronovou konfiguraci má Fe (atomové číslo Fe = 26)? a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d6 4s2 d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.
102. (54) Doba potřebná k vyhasnutí radioaktivity daného množství radionuklidu závisí na: a) poločasu rozpadu b) teplotě c) tlaku d) druhu sloučeniny, ve které se radionuklid vyskytuje.
103. (58) Která trojice prvků je správně seřazena podle elektronegativity vzestupně: a) H, F, C b) N, H, K c) K, S, Ca d) H, O, F.
104. (59) Vazba mezi atomy sodíku a chloru v kuchyňské soli je příkladem vazby: a) koordinačně kovalentní b) nepolární kovalentní c) iontové d) násobné.
105. (60) Určete typ vazby mezi atomy kyslíku a vodíku v molekule H2O a) nepolární b) polární c) iontová d) koordinačně kovalentní.
106. (61) Mezi slabší vazebné interakce nepatří: a) interakce dipól-dipól b) Van der Waalsovi síly c) disulfidické můstky d) vodíkové můstky.
107. (62) Který z těchto prvků není při teplotě 20C za normálního tlaku v plynném skupenství? a) Ne b) Cl c) N d) Br.
108. (63) Ethyn má tvar molekuly: a) lineární b) rovnostranný trojúhelník c) tetraedr d) čtverec.
109. (64) Molekula SiF4 má tvar: a) lineární b) rovnostranný trojúhelník c) tetraedr d) čtverec.
110. (65) Molekula PCl5 má tvar: a) tethraedr b) pětiúhelník c) trojboký dvojjehlan d) čtyřboký dvojjehlan (oktaehr).
111. (66) Molekuly SF6 a [SiF6]^2- mají tvar: a) tetraedr b) šestiúhelník c) trojboký dvojjehlan d) čtyřboký dvojjehlan (oktaedr, osmistěn).
112. (90) O anodě platí: a) putují k ní kationty b) má záporný náboj c) probíhá na ní oxidace d) probíhá na ní redukce.
113. (91) Donor elektronu během redoxní reakce: a) se redukuje b) se oxiduje c) přijímá elektron d) snižuje své oxidační číslo.
114. (101) Zvýšení koncentrace reaktaktů posune chemickou rovnováhu stejným směrem jako: a) snížení koncentrace produktů b) zvýšení teploty u exotermické reakce c) snížení teploty u endotermické reakce d) přidání katalyzátoru.
115. (102) Zvýšení tlaku ovlivní chemickou rovnováhu reakce, jejíž produkty (plyny) mají nižší látkové množství než reaktanty (plyny), stejně jako: a) zvýšení koncetrace reaktantů b) snížení teploty u endotermické reakce c) zvýšení teploty u exotermické reakce d) zvýšení koncentrace produktů.
116. (103) Pokud je změna Gibbsovi energie kladná: a) chemická reakce probíhá samovolně b) chemická reakce neprobíhá samovolně c) chemická reakce je exotermická d) chemická reakce nemůže probíhat ani při spřažení s jinou reakcí.
117. (115) Bod ekvivalence při titraci nastane (obecně): a) bude-li přidáno titrační činidlo ve stechiometricky ekvivalentním množství k látce ve vzorku b) budou-li vyrovnaná látková množsví vzorku a titračního činidla c) je-li pH směsi 7 d) budou-li mísená stejná množství vzorku a titračního činidla.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests