Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCor1.1

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Cor1.1

Description:
neco more

Author:
AVATAR

Creation Date:
08/03/2018

Category:
Others

Number of questions: 400
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Fáze terminální repolarizace akčního napětí komorových pracovních vláken je zajištěna opožděným proudem draslíku z buňky pravda nepravda.
Stimulace beta-adrenergních receptorů inhibuje proud IK. pravda nepravda.
Deaktivace proudu IK nastává při napětí zápornějším -60mV. pravda nepravda.
Kanály proudu ICaL jsou vybaveny dvojím typem vrátek. pravda nepravda.
Pokud má být kanál ICaL funkční, musí být fosforylován prostřednictví cAMP dependentní proteinkinázy. pravda nepravda.
Během fáze plató je neobyčejně snížena refrakterita pravda nepravda.
Inaktivace kanálů ICaL je zajištěna jednak vzrůstem nitrobuněčné koncentrace Ca2+ a jednak napěťově. pravda nepravda.
Nejvyšší hustota kanálů ICaL je na membráně T-tubulů. pravda nepravda.
Proud ICaL aktivuje při depolarizaci na -40mV. pravda nepravda.
Fáze plató zajišťuje dlouhou refrakteritu. pravda nepravda.
ICaL slouží doplňování sarkoplazmatického retikula vápníkem. pravda nepravda.
Hlavním repolarizujícím proudem při napětí zápornějším než -60mV je IK1. pravda nepravda.
Zotavení INa probíhá měřitelnou rychlostí při membránovém napětí zápornějím než -60mV. pravda nepravda.
Přechodný proud draslíku Ito způsobuje kolísnutí membránového napětí na počátku repolarizace. pravda nepravda.
Během fáze plató prakticky neteče IK1. pravda nepravda.
Proud IK(ACH) patří mezi proudy aktivované prostřednictví G-proteinu. pravda nepravda.
Aktivace IK(ATP) je dána snížením nitrobuněčné koncentrace ATP. pravda nepravda.
Beta-adrenergní stimulace zesiluje ICaL pravda nepravda.
Draslíkové proudy vrátkované prostřednictvím G-proteinu se podílí na regulaci chronotropie pravda nepravda.
Přechodný vápníkový proud ICaT chybí v pacemakerových buňkách. pravda nepravda.
Klidové membránové napětí pracovních vláken myokardu má hodnotu -80mV. pravda nepravda.
Rychlý sodíkový proud se významně podílí na udržování klidového membránového napětí. pravda nepravda.
Rychlý sodíkový proud zajišťuje fázi depolarizace akčního napětí. pravda nepravda.
Kanály INa jsou vybaveny jedním druhem vrátek. pravda nepravda.
Fáze 2 akčního napětí odpovídá fázi plató. pravda nepravda.
Fáze 2 je alternativní označení pro klidové membránové napětí. pravda nepravda.
Rychlost šíření vlny depolarizace po pracovním myokardu se pohybuje od 0,3 do 1 m/s. pravda nepravda.
Nejpomaleji vedou vzruch buňky, pro které je typický akční potenciál s pomalou depolarizací. pravda nepravda.
Drážděním cholinergních vagových vláken se zvyšuje vodivost pacemakerových buněk pro K+. pravda nepravda.
Drážděním adrenergních vagových vláken se zvyšuje vodivost pacemakerových buněk pro K+. pravda nepravda.
Drážděním cholinergních parasympatických vláken se zvyšuje vodivost pacemakerových buněk pro Na+. pravda nepravda.
Aktivací M receptorů se v buňkách zpomaluje otevírání Ca2+ kanálů a tím i frekvence vzruchů. pravda nepravda.
Aktivací M receptorů se v buňkách zrychluje otevírání Ca2+ kanálů a tím i frekvence vzruchů. pravda nepravda.
Silná vagová stimulace může dokonce produkci vzruchů na určitou dobu zcela potlačit. pravda nepravda.
Noradrenalin vylučovaný na zakončeních sympatiku se váže na srdeční beta1 receptory. pravda nepravda.
Vazba noradrenalinu na beta1 receptory srdce zvyšuje intracelulární obsah cAMP. pravda nepravda.
Vazba acetylcholinu na beta1 receptory srdce zvyšuje intracelulární obsah cAMP. pravda nepravda.
Vazba noradrenalinu na beta1 receptory srdce usnadňuje otevírání IcaL kanálů. pravda nepravda.
Vazba acetylcholinu na beta1 receptory srdce usnadňuje otevírání IcaL kanálů. pravda nepravda.
Vazba noradrenalinu na beta1 receptory srdce usnadňuje otevírání ICaL kanálů a tím vtok Ca2+ do buňky pravda nepravda.
Depolarizace akčního napětí pracovních vláken myokardu je zajištěna INa. pravda nepravda.
Během depolarizace akčního napětí prudce klesá vodivost pro sodík. pravda nepravda.
Hlavní proud zajišťující klidové membránové napětí je IK1. pravda nepravda.
V membráně pracovních vláken prakticky chybí kanály IK1. pravda nepravda.
Fázi plató zajišťují draslíkové proudy z buňky. pravda nepravda.
Fáze plató akčního napětí pracovních buněk trvá až stovky ms. pravda nepravda.
Akční napětí pracovních buněk myokardu trvá 2-4 ms. pravda nepravda.
Fáze plató akčního napětí je podmíněna pomalým influxem Na+. pravda nepravda.
Klidové membránové napětí pracovních srdečních vláken leží v blízkosti EK. pravda nepravda.
Klidové membránové napětí pracovních vláken dosahuje až hodnoty ENa. pravda nepravda.
Rychlý sodíkový proud vrátkuje do otevřeného stavu při -65mV. pravda nepravda.
Příčinou inaktivace INa je vzrůst nitrobuněčné koncentrace Ca2+. pravda nepravda.
Aktivací proudu INa vzroste vodivost pro sodík až 1000x. pravda nepravda.
Rychlou depolarizací (fáze 0) akčního napětí dochází k aktivaci kanálů ICaL. pravda nepravda.
Pokud je proud INa inaktivovaný,kanál nevede. pravda nepravda.
Hlavním repolarizujícím proudem je ICaT. pravda nepravda.
Přechod procesů depolarizace v procesy repolarizace se označuje fáze 1 akčního napětí pravda nepravda.
Pacemakerová buňka postrádá schopnost udržet klidové membránové nepětí a spontánně přechází do akčního napětí. pravda nepravda.
IK1 v pacemakerových buňkách zajišťuje maximální diastolické napětí. pravda nepravda.
Pomalá diastolická depolarizace pacemakerových buněk je zajištěna zesílením draslíkových proudů do buňky. pravda nepravda.
Fázi pomalé diastolické depolarizace způsobuje převaha proudů kationtů do buňky nad proudy tekoucími z buňky. pravda nepravda.
Mezi proudy, které tečou během pomalé diastolické depolarizace patří IbgNa. pravda nepravda.
V pacemakerových buňkách chybí sodíkový proud pozadí. pravda nepravda.
Pacemakerové buňky jsou schopné udržet KMP. pravda nepravda.
If je významnou komponentou proudů pomalé diastolické depolarizace. pravda nepravda.
Proud If zajišťuje hyperpolarizaci. pravda nepravda.
Pravé pacemakerové buňky tvoří sinoatriální uzel. pravda nepravda.
Pacemakerové buňky sinoatriálního uzlu jsou vlákna dlouhá 30 až 40 mikrometrů. pravda nepravda.
Sinoatriální (SA) uzel je srdečním pacemakerem pravda nepravda.
Atrioventrikulární uzel udává sinusový rytmus. pravda nepravda.
Srdeční sval není schopen vyvinout tetanický stah. pravda nepravda.
Tetanizace srdečního svalu by měla za následek smrt. pravda nepravda.
Kontrakce srceční svaloviny probíhají formou hladkého tetanu. pravda nepravda.
Během fáze plató nemůže být srdeční sval znovu excitován, je v absolutní refrakterní fazi. pravda nepravda.
Neschopnost srdečního svalu vyvinout tetanický stah je bezpečnostním opatřením. pravda nepravda.
Dráždění pravého vagu zpomaluje srdeční frekvenci ovlivněním SA uzlu. pravda nepravda.
Dráždění levého vagu zpomaluje síňokomorové vedení. pravda nepravda.
Dráždění levého vagu ovlivňuje AV uzel. pravda nepravda.
Dráždění levého vagu ovlivňuje pouze SA uzel a tím pouze srdeční frekvenci. pravda nepravda.
Dráždění pravého vagu zpomaluje síňokomorový převod ovlivněním AV uzlu. pravda nepravda.
Sinoatriální uzel leží ve vtokové části pravé předsíně, mezi ústím vena cava superior a crista terminalis. pravda nepravda.
SA uzel představuje začátek Hisova svazku. pravda nepravda.
V povrchové membráně pacemakerových buněk je nízká koncentrace nebo zcela chybí kanály IK1 pravda nepravda.
Pacemakerové buňky postrádají kanály opožděného draslíkového proudu IK. pravda nepravda.
Repolarizace akčního napětí pacemakerových buněk posune membránové napětí na hodnotu maximálního diastolického napětí. pravda nepravda.
Repolarizaci akčního napětí pacemakerových buněk zajišťuje ICaL. pravda nepravda.
Maximální diastolické napětí pacemakerových buněk má hodnotu -60mV pravda nepravda.
Maximální diastolické napětí pacemakerových buněk má hodnotu -80mV pravda nepravda.
Pomalá diastolická depolarizace umožňuje v pacemakerových buňkách dosažení prahu aktivace If. pravda nepravda.
V pacemakerových buňkách je INa inaktivovaný. pravda nepravda.
Kanály rychlého sodíkového proudu zcela chybí v membráně pacemakerových buněk. pravda nepravda.
Proud If je aktivovaný hyperpolarizací. pravda nepravda.
Proud If je aktivovaný fosforylací. pravda nepravda.
Draslíkové proudy vrátkované prostřednictvím G-proteinu v pacemakerových buňkách zajišťují regulaci chronotropie pravda nepravda.
Hyperpolarizace v pacemakerových buňkách je umožněna aktivací If. pravda nepravda.
Přechodný vápníkový proud ICaT se v pacemakerových buňkách podílí na procesu pomalé diastolické depolarizace. pravda nepravda.
Depolarizaci akčního napětí pacemakerových buněk zajišťuje rychlý sodíkový proud do buňky. pravda nepravda.
Za repolarizaci akčního napětí pacemakerových buněk odpovídá IK. pravda nepravda.
Repolarizace akčního napětí pacemakerových buněk je umožněna sodíkovým proudem pozadí. pravda nepravda.
Depolarizaci akčního napětí pacemakerových buněk zajišťuje ICaL. pravda nepravda.
Vzruchy se ze sinoatriálního uzlu dostávají na myokard pravé síně Bachmanovým svazkem. pravda nepravda.
Převodní soustava srdeční zajišťuje, mimo jiné, synchronizaci mechanické aktivity. pravda nepravda.
Z předsíní na komory může vzruch přejít jedinou preformovanou cestou. pravda nepravda.
Z předsíní na komory může vzruch přejít volně ze svaloviny siní na svalovinu komor. pravda nepravda.
Atrioventrikulární uzel se nachází pod endokardem na spodině pravé předsíně. pravda nepravda.
Nejvýznamnější vlastností AV uzlu je velmi pomalé vedení akčního potenciálu. pravda nepravda.
V AV uzlu dochází ke zdržení postupu vzruchu z předsíní na komory. pravda nepravda.
Rychlost vedení vzruchu v AV uzlu je 0,02-0,05 m/s. pravda nepravda.
Nejvýznamnější vlastností AV uzlu je velmi rychlé vedení akčního potenciálu. pravda nepravda.
V Purkyňových vláknech je rychlost vedení vzruchu nejmenší, nejpomalejší. pravda nepravda.
V Purkyňových vláknech je rychlost vedení vzruchu nejvyšší, nejrychlejší. pravda nepravda.
Vzestup extracelulárního Ca2+ zvyšuje sílu srdečních kontrakcí. pravda nepravda.
Pokles extracelulárního Ca2+ zvyšuje sílu srdečních kontrakcí. pravda nepravda.
Vzestup extracelulárního Mg2+ zvyšuje sílu srdečních kontrakcí. pravda neprava.
SA uzel se vyvíjí z pravostranných embryonálních struktur. pravda nepravda.
Sympatická a parasympatická inervace srdeční vykazují reciproční tlumivé působení. pravda nepravda.
Sympatická a parasympatická inervace srdeční se vzájemně neovlivňují, jsou zcela izolovány. pravda nepravda.
Repolarizace se děje proudem K+ z buňky. pravda nepravda.
Repolarizace se děje proudem Na+ z buňky. pravda nepravda.
Ve fázi repolarizace dochází k vtoku K+ kationtů z ECT do kardiomyocytu pravda nepravda.
Vzruchy putují ze síní na komory internodálními preferenčními drahami. pravda nepravda.
Spojení síní a komor zajišťuje pravé Tawarovo raménko. pravda nepravda.
Hisův svazek vychází z AV uzlu, prochází srdečním skeletem na myokard komor. pravda nepravda.
Hisův svazek vychází z AV uzlu, prochází srdečním skeletem na myokard komor. pravda nepravda.
AV uzel funguje jako tzv. frekvenční filtr. pravda nepravda.
Akční napětí Purkyňových vláken je výrazně kratší než AP pracovních komorových vláken . pravda nepravda.
Některá z Purkyňových vláken jsou schopna samovolné produkce vzruchů. pravda nepravda.
Zdrojem idoventrikulárního rytmu je sinoatriální uzel. pravda nepravda.
Purkyňova vlákna vedou vzruchy rychlostí až 4m.s-1. pravda nepravda.
Pracovní svalovina komor vede vzruchy rychlostí 0.05 m.s-1. pravda nepravda.
Nejvyšší koncentrace mezibuněčných kanálů (gap junctions) je v tzv. interkalárních discích. pravda nepravda.
Kanály umožňující komunikaci kardiomyocytů (gap junctions) nevrátkují. pravda nepravda.
Vzrůst nitrobuněční hladiny Ca2+ snižuje vodivost mezibuněčných kanálů (gap junctions). pravda nepravda.
Vzrůst tělesné teploty zvyšuje rychlost pomalé diastolické depolarizace. pravda nepravda.
Při přerušení Hisova svazku tepou síně a komory na sobě nezávisle. pravda nepravda.
Preferenční internodální svazky vedou rychlostí menší než svalovina síní. pravda nepravda.
Fosforylovaný fosfolamban inhibuje ryanodinové receptory pravda nepravda.
Tkáň sinoatriálního uzlu vede rychlostí až 4 m.s-1. pravda nepravda.
Fyziologická srdeční frekvence je určena sinoatriálním uzlem. pravda nepravda.
Frekvence vzruchů produkovaných v sinoatriálním uzlu činí 20 vzruchů za minutu. pravda nepravda.
Rychlost vedení vzruchu je v některých částech atrioventrikulárního uzlu stejná jako v uzlu sinoatriálním. pravda nepravda.
Atrioventrikulární uzel leží v pravé síni nad úponem septálního cípu trojcípé chlopně. pravda nepravda.
Prvními úseky srdečních komor, které se depolarizují, jsou mezikomorové septum a papilární svaly. pravda nepravda.
Depolarizace septa začíná na jeho pravé straně. pravda nepravda.
První se depolarizuje levá strana septa pod endokardem. pravda nepravda.
První úseky srdečních komor, které se kontrahují, jsou septum a papilární svaly. pravda nepravda.
První úseky srdečních komor, které se kontrahují, jsou komorové baze. pravda nepravda.
Časná kontrakce papilárních svalů zabraňuje vyklenutí cípatých chlopní do předsíně během systoly komor. pravda nepravda.
Síňokomorové rozhraní je tvořeno vodivou vazivovou tkání. pravda nepravda.
Tzv. nodální zdržení v AV uzlu se zkracuje drážděním srdečního sympatiku. pravda nepravda.
Tzv. nodální zdržení v AV uzlu se prodlužuje drážděním vagu pravda nepravda.
Tzv. nodální zdržení v AV uzlu se prodlužuje drážděním srdečního sympatiku. pravda nepravda.
Tzv. nodální zdržení v AV uzlu se zkracuje drážděním vagu pravda nepravda.
Depolarizační vlna se šíří rychle vedoucími Purkyňovými vlákny na všechny části komor během 0,08- 01 s. pravda nepravda.
Depolarizační vlna se šíří na všechny části komor pomale vedoucími Purkyňovými vlákny. pravda nepravda.
Poslední aktivovaný úsek srdce je posterobazální část levé komory a conus pulmonalis pravda nepravda.
Poslední aktivovaný úsek srdce je srdeční hrot. pravda nepravda.
Zvýšený přítok Ca2+ do buňky, v důsledku působení sympatiku na srdce, zrychlí fázi depolarizace nodálních buněk. pravda nepravda.
Noradrenalin vylučovaný na zakončeních sympatiku se váže na srdeční muskarinové receptory. pravda nepravda.
Acetylcholin vylučovaný na zakončeních sympatiku se váže na srdeční muskarinové receptory. pravda nepravda.
Vápník vstupující do kardiomyocytu prostřednictvím ICaL kanálů T-tubulů se váže na ryanodinové receptory. pravda nepravda.
Zvýšená koncentrace Ca2+ v kardiomyocytu vede k vazbě vápníku na tlustá filamenta a tím k zahájení kontrakce pravda nepravda.
Klidová koncentrace Ca2+ v kardiomyocytu je 10-7mol.l-1. pravda nepravda.
Klidová koncentrace Ca2+ v kardiomyocytu je 10-5mol.l-1. pravda nepravda.
Intracelulární koncentrace vápníku, která startuje kontrakci kardiomyocytu činí 10-5mol.l-1. pravda nepravda.
Vzdálenost mezi dvěma Z-destičkami se označuje sarkomera. pravda nepravda.
Délka sarkomer v myokardu v klidu činí 2,2 mikrometru. pravda nepravda.
Podstatou kontrakce je chemická interakce tenkých a tlustých mikrofilament zahájená vzrůstem koncentrace vápníku. pravda nepravda.
Tlustá filamenta jsou tvořena aktinem, troponinem a tropomyosinem. pravda nepravda.
Sarkoplasmatické retikulum je tvořeno longitudinálními tubuly a terminálními cisternami. pravda nepravda.
V terminálních cisternách je bílkovina fosfolamban, která řídí uvolňování vápníku. pravda nepravda.
V longitudinálních tubulech je vápníková pumpa sarkoplasmatického retikula (SERCA). pravda nepravda.
Vápníková pumpa sarkoplazmaztického retikula produkuje v závislosti na koncentraci Ca2+ ATP. pravda nepravda.
V povrchové membráně terminální cisterny jsou ryanodinové receptory. pravda nepravda.
Diagnostiku hypertenze opíráme o opakované zvýšení krevního tlaku ? 140/90 mmHg. pravda nepravda.
Sekundární hypertenzi vyvolávají například nádory kůry a dřeně nadledvin. pravda nepravda.
Edém vzniká akumulací tkáňového moku. pravda nepravda.
Hlavním energetickým zdrojem zdravého lidského srdce je plazmatická glukóza. pravda nepravda.
Tvorba natriuretických peptidů v srdci roste při zvýšeném napětí ve stěně srdečních síní či komor. pravda nepravda.
K největšímu poklesu krevního tlaku dochází v kapilárách. pravda nepravda.
V žilách se nachází nejvíce krve z celého krevního oběhu. pravda nepravda.
Pokud zablokujeme vliv sympatiku i parasympatiku na srdce, pak tepová frekvence srdeční bude kolem 100 tepů za minutu pravda nepravda.
Pokud medikamentózně zablokujeme parasympatikus, pak se tepová frekvence zvýší. pravda nepravda.
Pokud medikamentózně zablokujeme parasympatikus, pak se tepová frekvence sníží. pravda nepravda.
Pokud medikamentózně zablokujeme sympatikus, pak se tepová frekvence zvýší. pravda nepravda.
Pokud medikamentózně zablokujeme sympatikus, pak se tepová frekvence sníží. pravda nepravda.
Negativně chronotropní vliv znamená zpomalení srdeční frekvence. pravda nepravda.
Negativně chronotropní vliv znamená zrychlení srdeční frekvence. pravda nepravda.
Negativně inotropní vliv znamená snížení síly srdeční kontrakce. pravda nepravda.
Negativně inotropní vliv znamená zvýšení síly srdeční kontrakce. pravda nepravda.
Negativně dromotropní vliv znamená zpomalení síňokomorového převodu. pravda nepravda.
Negativně dromotropní vliv znamená zrychlení síňokomorového převodu. pravda nepravda.
Parasympatická vlákna přicházejí k srdci jako rami cardiaci nervi vagi. pravda nepravda.
Pravostranný vagus má účinky hlavně negativně chronotropní. pravda nepravda.
Levostranný vagus má účinky hlavně negativně dromotropní. pravda nepravda.
Postgangliová vlákna pravostranného vagu vedou prakticky výhradně k SA uzlu. pravda nepravda.
Postgangliová vlákna levostranného vagu vedou hlavně k AV uzlu. pravda nepravda.
Hlavním představitelem funkce pružníku je aorta. pravda nepravda.
Hlavním představitelem rezistenčních, muskulárních cév je aorta. pravda nepravda.
Hlavním představitelem rezistenčních, muskulárních cév jsou arterioly. pravda nepravda.
Vápníková pumpa sarkoplazmatického retikula umožňuje řízené uvolňování Ca2+do kontraktilního aparátu. pravda nepravda.
Kalsekvestrin umožňuje připojení tlustých filament k Z-destičce. pravda nepravda.
Relaxace kardiomyocytu je umožněna snížením koncentrace Ca2+ v kontraktilním aparátu. pravda nepravda.
Kontrakce kardiomyocytu vede k ochabnutí seriové elasticity. pravda nepravda.
Ryanodinové receptory slouží k uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula. pravda nepravda.
Ryanodinové receptory jsou kanály sarkolemy zajišťující únik draslíku. pravda nepravda.
Systola síní dokončuje diastolu komor. pravda nepravda.
Komorová a síňová systola probíhají ve stejném čase. pravda nepravda.
Fáze izovolumické kontrakce komor je charakterizována uzavřením cípatých i poloměsíčitých chlopní. pravda nepravda.
Cípaté chlopně jsou uzavírány papilárními svaly. pravda nepravda.
Uzávěr AV chlopní je určen vzrůstem intraventrikulárního tlaku a zpětným pohybem krve z komory do síně. pravda nepravda.
Po fázi komorové ejekce tahen papilárních svalů dochází k otevření AV ústí. pravda nepravda.
Během izovolumické relaxace jsou tepenná i AV ústí uzavřena a v komorách prudce klesne tlak. pravda nepravda.
Začátek izovolumické relaxace je charakterizován otevřením cípatých chlopní. pravda nepravda.
Zpětný pohyb krve na začátku diastoly komor způsobí uzávěr poloměsíčitých chlopní. pravda nepravda.
Poloměsíčité chlopně se uzavírají na konci plnění komor. pravda nepravda.
V průběhu izovolumické relaxace klesá tlak v komorách až na 0 kP. pravda nepravda.
Tlak v levé komoře klesá během diastoly na 90 kPa. pravda nepravda.
Během ejekční fáze pravé komory je ústí cípatých chlopní vtahováno směrem k hrotu, zvětšuje se objem síně a dochází k nasávání krve. pravda nepravda.
Systola síní zajišťuje nejméně 80% enddiastolické objemu komor. pravda nepravda.
Systola komor nastupuje až po systole síní. pravda nepravda.
Konec izovolumické kontrakce komor je určen otevřením semilunárních chlopní. pravda nepravda.
Během izovolumické kontrakce se intraventrikulární tlak nemění. pravda nepravda.
V čase izovolumické kontrakce roste intraventrikulární tlak rychlostí 1000mmHg/sec. pravda nepravda.
V průběhu ejekce krev prudce vytéká do velkých tepen a objem komor klesá. pravda nepravda.
Během ejekce se prodlužuje vzdálenost mezi apexem a bazí a intraatriální objem se snižuje. pravda nepravda.
Srdeční sval pracuje na bazi tetanických stahů. pravda nepravda.
Během repolarizace může být srdeční sval znovu excitován, není v žádné refrakterní fazi. pravda nepravda.
Pokud stoupá diastolická náplň srdce síla následné kontrakce se prudce sníží. pravda nepravda.
Pokud stoupá diastolická náplň srdce síla následné kontrakce se zvýší. pravda nepravda.
Mezi napěťově řízené kanály patří ICaL a ICaT kanály. pravda nepravda.
Mezi napěťově řízené kanály patří Na+ a K+ kanál citlivý na acetylcholin. pravda nepravda.
Vazba noradrenalinu na beta1 receptory srdce snižuje intracelulární obsah cAMP. pravda nepravda.
Vazba noradrenalinu na beta1 receptory srdce usnadňuje otevírání ICaL kanálů a tím vytékání Ca2+ z buňky. pravda nepravda.
Zvýšený přítok Ca2+ do buňky v důsledku působení sympatiku na srdce prodlouží fázi depolarizace. pravda nepravda.
Zvýšené intracelulární ztráty Ca2+ v důsledku působení sympatiku na srdce zvýší srdeční frekvenci. pravda nepravda.
Působením sympatiku na pacemarkerové buňky dochází k aktivaci proteinkinázy A, což vede k fosforylaci Ca2+ kanálů pravda nepravda.
Působením sympatiku na pacemarkerové buňky dochází cestou cAMP ke zvýšení aktivního transportu Ca2+ do sarkoplasmatického retikula pravda pravda.
Působením sympatiku na pacemarkerové buňky dochází k aktivaci proteinkinázy A, což vede k fosforylaci Ca2+kanálů a jejich rychlému uzavírání. pravda nepravda.
Působením sympatiku na pacemarkerové buňky dochází cestou cAMP ke zvýšení aktivního transportu Na + do sarkoplasmatického retikula. pravda nepravda.
Izovolumická relaxace komor je charakterizována prudkým poklesem intraventrikulárního tlaku pravda nepravda.
Izovolumická relaxace předchází ejekční fázi. pravda nepravda.
Rychlé plnění komor navazuje na izovolumickou relaxaci komor. pravda nepravda.
Rychlé plnění komor je především určeno nasáváním krve do komor. pravda nepravda.
Na rychlé plnění komor navazuje fáze pomalého komorového plnění. pravda nepravda.
Hodnoty tlaku v aortě kolísají během srdečního cyklu mezi 80mmHg a 120mmHg. pravda nepravda.
V arteriálním sfygmogramu odpovídá anakrotická fáze období uzavření semilunárních chlopní. pravda nepravda.
Katakrotická fáze v arteriálním sfygmogramu je přímým obrazem obrazem otevření cípatých chlopní pravda nepravda.
Dikrotický zářez je určen zpětným pohybem krve v době uzavření semilunárních chlopní. pravda nepravda.
V průběhu anakrotické fáze arteriálního sfygmogramu registrujeme dikrotický zářez. pravda nepravda.
Změny tlaku v žilách v důsledku srdeční činnosti jsou umožněny chyběním chlopně mezi síněmi a velkými žilami. pravda nepravda.
Tlakové změny v pravé síní nejlépe registrujeme na arteria jugularis. pravda nepravda.
Vlna "a" časově odpovídá konci vlny P na EKG. pravda nepravda.
Ejekční fázi pravé komory odpovídá pozitivní vlna "c". pravda nepravda.
Negativní vlna "x" jugulugramu je určena výrazným poklesem tlaku v pravé síni během ejekční fáze pravé komory. pravda nepravda.
Centrální žilní tlak označuje tlak v žilách mozku. pravda nepravda.
Centrální žilní tlak má hodnotu nižší než 5 mmHg. pravda nepravda.
Tlak krve ve velkých žilách při vstupu do pravé síně se označuje "centrální žilní tlak". pravda nepravda.
I. srdeční ozva se označuje "diastolická". pravda nepravda.
I. srdeční ozva se označuje "systolická". pravda nepravda.
Zvuky, které můžeme registrovat při zavření poloměsíčitých chlopní označujeme I. ozva. pravda nepravda.
Zvuky, které můžeme registrovat při zavření cípatých chlopní označujeme I. ozva. pravda nepravda.
Druhá srdeční ozva spadá do komplexu QRS. pravda nepravda.
První srdeční ozva spadá do komplexu QRS. pravda nepravda.
Uzavření poloměsíčitých chlopní na začátku izovolumické relaxace se označuje "II.ozva". pravda nepravda.
Uzavření poloměsíčitých chlopní na začátku izovolumické kontrakce se označuje "II.ozva". pravda nepravda.
Uzavření cípatých chlopní na začátku izovolumické relaxace se označuje "II.ozva". pravda nepravda.
Uzavření cípatých chlopní na začátku izovolumické kontrakce se označuje "II.ozva". pravda nepravda.
Uzavření cípatých chlopní na začátku izovolumické kontrakce se označuje "I.ozva". pravda nepravda.
III. a IV. srdeční ozva jsou v podstatě šelesty určené zrychlením pohybu krve v srdečních dutinách. pravda nepravda.
Třetí ozva odpovídá systole síní. pravda nepravda.
Čtvrtá srdeční ozva se objevuje v době rychlého plnění komor. pravda nepravda.
Fáze ejekce začíná otevřením aortálních a pulmonálních chlopní. pravda nepravda.
Systolický tlak v pravé komoře je 120 mmHg. pravda nepravda.
Systolický tlak v a. pulmonalis je 25 mmHg. pravda nepravda.
Diastolický tlak v a. pulmonalis je 8 mmHg. pravda nepravda.
Diastolický tlak v pravé komoře je 0 mmHg. pravda nepravda.
Systolický tlak v aortě je 25 mmHg. pravda nepravda.
Diastolický tlak v a. pulmonalis je 25 mmHg. pravda nepravda.
Plicní odpor je přibližně 5x menší než odpor v systémovém řečišti. pravda nepravda.
Nejvyšší systolický tlak v pravé komoře je 25 mmHg. pravda nepravda.
Minimální diastolický tlak v komoře levé klesá na 0 mmHg. pravda nepravda.
Tlak v aortě na konci diastoly klesá na 0 mmHg. pravda nepravda.
Průměrný tlak v plicních kapilárách je 25 mmHg. pravda nepravda.
Vlna P je obrazem depolarizace síní. pravda nepravda.
Interval PQ trvá 0,08 sec pravda nepravda.
Vlna T je obrazem repolarizace komor. pravda nepravda.
Vlna U je obrazem repolarizace síní. pravda nepravda.
Interval QS má trvání do 0,1 sec. pravda nepravda.
Doba síňokomorového převodu se na EKG křivce hodnotí jako interval PQ. pravda nepravda.
Termín "svod" označuje způsob propojení dvou elektrod. pravda nepravda.
Doba síňokomorového převodu je dána segmentem P-Q. pravda nepravda.
Druhý záporný kmit EKG křivky se označuje S. pravda nepravda.
Interval QT trvá přibližně 0,4 sec. pravda nepravda.
Explorativní elektroda má v čase neproměnný potenciál. pravda nepravda.
EKG křivka se standardně registruje rychlostí 25mm/sec. pravda nepravda.
Vlna P se časově shoduje s první ozvou. pravda nepravda.
R-R interval určuje trvání elektrické systoly komor. pravda nepravda.
Srdeční akci určujeme - mimo jiné - porovnáváním R-R intervalů. pravda nepravda.
Akci srdeční určíme podle největší výchylky QRS komplexu v I. a ve III. svodu. pravda nepravda.
Vlna T maskuje EKG obraz repolarizace síní. pravda nepravda.
Depolarizace komor se zobrazuje jako komplex QRS. pravda nepravda.
II. svod EKG odpovídá registraci napětí mezi pravou rukou a levou nohou pravda nepravda.
II. svod EKG znamená registraci napětí mezi levou rukou a levou nohou. pravda nepravda.
Technika bipolární znamená registraci napětí mezi dvěma explorativními elektrodami. pravda nepravda.
Technika bipolární je technikou hrudních svodů. pravda nepravda.
I. svod EKG odpovídá registraci napětí mezi pravou rukou a levou rukou. pravda nepravda.
I. svod EKG znamená registraci napětí mezi levou rukou a levou nohou. pravda nepravda.
III. svod EKG odpovídá registraci napětí mezi levou rukou a levou nohou. pravda nepravda.
III. svod EKG znamená registraci napětí mezi levou rukou a pravou nohou. pravda nepravda.
Svody aVR a V1 poskytují informace zejména o pravé komoře. pravda nepravda.
Svody III,II, avF popisují nejlépe diafragmatickou část komor srdečních. pravda nepravda.
Pokud depolarizace postupuje ke kladné elektrodě, pak se na EKG vytváří kladná výchylka. pravda nepravda.
Pokud se depolarizace vzdaluje od kladné elektrody, pak se na EKG vytváří záporná výchylka. pravda nepravda.
Pokud repolarizace postupuje ke kladné elektrodě , pak se na EKG vytváří kladná výchylka. pravda nepravda.
Pokud repolarizace postupuje ke kladné elektrodě, pak se na EKG vytváří záporná výchylka. pravda nepravda.
Pokud se repolarizace vzdaluje od kladné elektrody, pak se na EKG vytváří kladná výchylka. pravda nepravda.
Wilsonova svorka je elektroda relativně nezávislá na změnách potenciálu jednotlivých končetinových elektrod. pravda nepravda.
Ložisko ze kterého se šíří depolarizace udává srdeční rytmus. pravda nepravda.
Ložisko ze kterého se šíří repolarizace udává srdeční rytmus. pravda nepravda.
Endsystolický objem činí 70ml. pravda nepravda.
Enddiastolický objem činí 120 ml. pravda nepravda.
Systolický objem je rozdíl mezi enddiastolickým a endsystolickým objemem. pravda nepravda.
Enddiastolický objem je objem krve v levé či pravé komoře na konci plnící fáze. pravda nepravda.
Enddiastolický objem levé komory je normálně mnohem větší než komory pravé. pravda nepravda.
Při zvýšeném objemu intravazální tekutiny se enddiastolický objem zvyšuje. pravda nepravda.
Zvýšená žilní poddajnost zvyšuje enddiastolický objem. pravda nepravda.
Systolický objem je množství krve vypuzené jednou komorou do oběhu jedním srdečním stahem. pravda nepravda.
Normální hodnota systolického objemu je 120 ml. pravda nepravda.
Množství krve, které zůstává v komoře na konci systoly se označuje endsystolický objem. pravda nepravda.
Ejekční frakce je poměr mezi systolickým a endsystolickým objemem. pravda nepravda.
Část enddiastolického objemu vypuzená následující systolou se označuje jako ejekční frakce. pravda nepravda.
Při klesající kontraktilitě myokardu se ejekční frakce zvyšuje pravda nepravda.
Normální ejekční frakce má hodnotu asi 65%. pravda nepravda.
Srdeční výdej pravého srdce je normálně menší než srdce levého. pravda nepravda.
Srdeční výdej vypočítáme jako systolický objem krát srdeční frekvence. pravda nepravda.
Obvyklá hodnota minutového objemu srdečního je asi 70 ml. pravda nepravda.
Normální hodnota srdečního výdeje je 5 l/min. pravda nepravda.
Termín "srdeční index" je alternativní označení ejekční frakce. pravda nepravda.
Srdeční index je podíl srdečního výdeje připadajícího na jednotku povrchu těla. pravda nepravda.
Srdeční index přímo změříme za pomoci Fickova principu. pravda nepravda.
Ke změření srdečního výdeje slouží indikátorové diluční metody a metoda termodiluční. pravda nepravda.
Regulace srdečního výdeje závisí na regulaci frekvence a stažlivosti. pravda nepravda.
Ovlivnění stažlivosti označujeme "chronotropní efekt". pravda nepravda.
Pozitivně chronotropní efekt má aktivace sympatiku. pravda nepravda.
Pozitivně chronotropní efekt je dán snížením hodnoty maximálního diastolického napětí. pravda nepravda.
Noradrenalin a adrenalin působí zrychlení pomalé diastolické depolarizace cestou beta1 receptorů pravda nepravda.
Síla srdečních kontrakcí závisí na zatížení před stahem a během stahu. pravda nepravda.
Frankův- Starlingův zákon říká, že energie potřebná na kontrakci je úměrná výchozí délce srdečních vláken. pravda nepravda.
Vyvinutá síla kontrakce je funkcí jeho počáteční délky. pravda nepravda.
Je-li sarkomera srdečního vlákna značně zkrácena, pak se síla kontrakce snižuje. pravda nepravda.
Je-li sarkomera srdečního vlákna značně zkrácena , vlákna aktinu a myosinu se překrývají. pravda nepravda.
Protažení srdečního svalu znamená obvykle zvýšení síly jeho stahu. pravda nepravda.
Počet vazeb mezi aktinovými a myozinovými vlákny určuje sílu kontrakce. pravda nepravda.
Jestliže se zvýší venosní návrat krve, zvýší se i tepový objem komory. pravda nepravda.
Závislost tepového objemu komory na její diastolické náplni se nazývá Frankův-Starlingúv zákon. pravda nepravda.
Atrioventrikulární chlopně zabraňují návratu krve do předsíní při systole komor. pravda nepravda.
Semilunární chlopně brání regurgitaci krve z velkých tepen do komor během diastoly pravda nepravda.
Je-li tepová frekvence nižší než 60/ min mluvíme o bradykardii. pravda nepravda.
Je-li tepová frekvence vyšší než 90/min, mluvíme o tachykardii. pravda nepravda.
Vlivem pozitivně chronotropního efektu je systola zkrácena výrazněji než diastola. pravda nepravda.
Acetylcholin působí na myokard prostřednictvím muskarinových receptorů. pravda nepravda.
Snížení tělesné teploty vyvolává pozitivně chronotropní efekt. pravda nepravda.
Negativně chronotropní efekt je především určen zpomalením pomalé diastolické depolarizace a vzrůstem maximálního diastolického napětí v záporném směru. pravda nepravda.
Preload v principu označuje závislost síly kontrakce myokardu na předchozím protažení. pravda nepravda.
Frankův-Starlingův zákon ukazuje závislost síly kontrakce na srdeční frekvenci. pravda nepravda.
U zdravého srdce způsobuje zvětšení enddiastolického objemu zvýšení síly následující kontrakce. pravda nepravda.
Vzrůst enddiastolického objemu má negativně inotropní efekt. pravda nepravda.
Při zvýšené srdeční frekvenci dochází k akumulaci vápníku v kardiomyocytu a roste síla kontrakce. pravda nepravda.
Zvýšený afterload má pozitivně inotropní efekt. pravda nepravda.
Sympatická stimulace má pozitivně inotropní efekt. pravda nepravda.
Platí následující závislost: Zvýšený afterload - zvýšení endsystolického objemu - vzrůst objemu systolického. pravda nepravda.
Platí následující vztah: zvýšená sympatická stimulace vede ke zvýšení systolického objemu a snížení hodnoty endsystolického objemu. pravda nepravda.
Vzrůst periferní rezistence zvyšuje žilní návrat a tím vzrůst enddiastolického objemu. pravda nepravda.
Na žíly připadá asi 64% z celkového objemu krve. pravda nepravda.
Objem krve ve velkém i v malém oběhu je stejný. pravda nepravda.
V plicním řečišti je distribuováno 9% z celkového objemu krve. pravda nepravda.
Kapiláry obsahují až 84% celkového objemu krve pravda nepravda.
Průměrná rychlost pohybu krve aortou je 21 cm/sec. pravda nepravda.
Kapilárami protéka krev rychlostí 0,6 cm/sec. pravda nepravda.
Velké a střední tepny mají úlohu odporových cév. pravda nepravda.
Pružníkový systém velkých tepen zajišťuje existenci tlakového gradientu i během diastoly. pravda nepravda.
Pro pružník je charakteristické, že náplň krve během systoly je vyprázdněna kontrakcí hladké cévní svaloviny v průběhu diastoly pravda nepravda.
Rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem se označuje tepový tlak. pravda nepravda.
Tepový tlak je jiné označení pro střední arteriální tlak. pravda nepravda.
Tepový tlak -mimo jiné- závisí na systolickém objemu a na poddajnosti tepen. pravda nepravda.
Střední arteriální tlak vypočítáme jako součet tlaku diastolického a jedné třetiny tlaku systolického. pravda nepravda.
Střední arteriální tlak má hodnotu vždy vyšší než tlak systolický. pravda nepravda.
Výpočet hodnoty středního arteriálního tlaku provedeme tak, že sečteme diastolický tlak a 1/3 tlaku tepového. pravda nepravda.
Arterioly jsou cévy prekapilárního odporu. pravda nepravda.
Arterioly postrádají inervaci. pravda nepravda.
Stěnu arteriol tvoří i několik vrstev hladké cévní svaloviny. pravda nepravda.
Při intenzivní metabolické aktivitě např. kosterního svalu dojde v intersticiu k nahromadění vasoaktivních látek, které způsobí konstrikci arteriol. pravda nepravda.
Plícemi proteče stejné množství krve jako velkým oběhem. pravda nepravda.
Plícemi proteče 5x menší množství krve než velkým oběhem. pravda nepravda.
Průtok krve plícemi je stejný jako srdeční výdej. pravda nepravda.
V plicním řečišti hypoxie vyvolavá vasokonstrikci. pravda nepravda.
V plicním řečišti při hypoxii dochází k redistribuci krve ze špatně ventilované oblasti do lépe ventilované části plic. pravda nepravda.
Průtok ledvinami představuje 25% srdečního výdeje. pravda nepravda.
Průtok krve ledvinou je konstantní v širokém rozmezí tlaků 80-180 mmHg. pravda nepravda.
Report abuse Consent Terms of use