option

cor1.2

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
cor1.2

Description:
neco more

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/03/2018

Category:
Others

Number of questions: 400
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Idioventrikulární rytmus má frekvenci 15 až 30 tepů za minutu. pravda nepravda.
Interval QS zobrazuje elektrickou systolu komor. pravda nepravda.
Interval PQ představuje dobu síňo-komorového převodu. pravda nepravda.
Termín "nodální rytmus" znamená, že místem vzniku vzruchů je nodus sinoatrialis. pravda nepravda.
Elektroda V6 se přikládá v 5 mezižebří vlevo ve střední axilární čáře. pravda nepravda.
Vlna T je ve všech svodech pozitivní. pravda nepravda.
Interval P-Q udává dobu rozvodu vzruchu po komorách. pravda nepravda.
Akce srdeční je buď pravidelná, nebo nepravidelná. pravda nepravda.
Elektrická osa srdeční reprezentuje směr a velikost elektrického vektoru srdečního v době vrcholící depolarizace komor. pravda nepravda.
Kmity QRS jsou obrazem repolarizace komorové svaloviny. pravda nepravda.
Sklon elektrické osy doprava charakterizuje vertikální polohu srdce. pravda nepravda.
Sklon elektrické osy doprava je charakterizován vysokým R ve svodu I. a hlubokým S ve svodu III. pravda nepravda.
Při popisu EKG křivky znamená označení "sinusový rytmus", že aktuálním místem vzruchů v srdci je SA uzel. pravda nepravda.
Při sinusovém rytmu je vlna P za komplexem QRS. pravda nepravda.
Wilsonova svorka je indiferentní elektroda při registraci hrudních svodů. pravda nepravda.
Pokud řídí elektrickou aktivitu některé z Purkyňových vláken, jde o idioventrikulární rytmus. pravda nepravda.
Při idioventrikulárním rytmu je srdeční frekvence vyšší než při rytmu sinusovém. pravda nepravda.
aVR je zesílený pseudounipolární svod podle Goldbergera. pravda nepravda.
V technice standardních svodů se elektroda umístěná na levý bérec označuje červenou barvou. pravda nepravda.
Elektroda V1 obvykle snímá elektrický obraz pravé komory. pravda nepravda.
Elektroda V1 se přikládá do 4. mezižebří vpravo od sterna. pravda nepravda.
Elektroda V1 se přikládá do 4. mezižebří vlevo od sterna. pravda nepravda.
Elektroda V6 obvykle snímá elektrický obraz levé komory. pravda nepravda.
Elektroda V6 obvykle snímá elektrický obraz pravé komory. pravda nepravda.
Elektroda V6 se přikládá do 5. mezižebří střední axilární čára vlevo. pravda nepravda.
Respirační arytmie je těžký patologický stav, při kterém dochází ke změně srdeční frekvence. pravda nepravda.
Vlna T je obrazem repolarizace síní. pravda nepravda.
Vlna T je obrazem depolarizace síní. pravda nepravda.
Vlna T je obrazem depolarizace komor. pravda nepravda.
Vlna T je obrazem repolarizace komor. pravda nepravda.
Repolarizaci siní odečítáme na běžném EKG. pravda nepravda.
Při sinusovém rytmu je hlavním pacemakerem SA uzel. pravda nepravda.
Při sinusovém rytmu vlna P vždy předchází komplex QRS. pravda nepravda.
Při sinusovém rytmu je vlna P ve všech svodech výhradně pozitivní. pravda nepravda.
Tzv. nodální rytmus je stav neslučitelný se životem. pravda nepravda.
Elektroda aVR snímá zpravidla lépe obraz levé části srdce. pravda nepravda.
Elektroda aVR snímá zpravidla lépe obraz pravé části srdce. pravda nepravda.
Fyziologicky se úhel elektrické osy srdeční pohybuje mezi hodnotami -30° až +110°. pravda nepravda.
Fyziologicky se úhel elektrické osy srdeční pohybuje mezi hodnotami +30° až -110°. pravda nepravda.
Elektrická osa je myšlená přímka, která u zdravého srdce vychází ze srdeční báze a směřuje k apexu. pravda nepravda.
Nahromaděním metabolitů v pracujícím svalu dojde k vasodilataci arteriol. pravda nepravda.
Reaktivní hyperémie je reakce arterioly na poranění. pravda nepravda.
Noradrenalin, mediátor sympatiku, vazbou na alfa1 receptory vyvolává vazokonstrikci. pravda nepravda.
Bradykinin a histamin vyvolávají vazokonstrikci. pravda nepravda.
Endotel secernuje oxid dusnatý, který způsobuje ochabnutí hladké cévní svaloviny. pravda nepravda.
Endotelin-1 navozuje vazodilataci. pravda nepravda.
Stěna kapilár neobsahuje hladkou svalovinu. pravda nepravda.
Kapiláry v kosterním svalu jsou bohatě fenestrované, stěna umožňuje i prostup proteinů. pravda nepravda.
Endotel kapilár jater (jaterní sinusoidy) vykazuje značné mezibuněčné mezery a nesouvislou bazální membránu endotelu. pravda nepravda.
Na začátku (někdy i na konci) kapilár jsou prekapilární sfinkltery. pravda nepravda.
Prekapilární sfinktery jsou bohatě inervované sympatikem. pravda nepravda.
Metarterioly spojují arterioly a venuly. pravda nepravda.
Obvyklý průměr kapilár je 20 mikrometrů. pravda nepravda.
Nejvyšší hustota kapilární sítě je v myokardu, nejmenší v tukové tkáni. pravda nepravda.
Průtok kapilárami je kontinuální i když se perikapilárně mění koncentrace vazoaktivních látek. pravda nepravda.
Makromolekulární látky přestupují stěnou kapilár mechanizmy vesikulárního transportu. pravda nepravda.
Kapiláry mají průměr vždy větší než je průměr erytrocytu. pravda nepravda.
Pohyb tekutiny stěnou kapiláry do intersticia je blokován účinkem histaminu. pravda nepravda.
Kapiláry v systemovém oběhu mají na arteriálním konci hydrostatický tlak asi 4 kPa. pravda nepravda.
Pohyb tekutiny stěnou kapiláry do intersticia roste při poklesu onkotického tlaku plasmatických bílkovin. pravda nepravda.
Tkáňový mok obsahuje výrazně méně sodíku než krevní plazma. pravda nepravda.
Stěnu kapilár charakterizuje souvislá vrstva hladké svaloviny. pravda nepravda.
Kapiláry odstupují z arteriol a metarteriol. pravda nepravda.
Na venozním konci kapilár je hydrostatický tlak asi 2 kPa. pravda nepravda.
Výměna látek mezi kapilární krví a perikapilárním intersticiem závisí, mimo jiné, na onkotickém tlaku plazmy. pravda nepravda.
Při konstrikci arteriol roste přestup látek do intersticia. pravda nepravda.
Žíly, ve srovnání s arteriemi, mají ve stěně více hladké cévní svaloviny. pravda nepravda.
V žilním systému je uloženo až 64% cirkulující krve. pravda nepravda.
V žilní stěně je obsažená také hladká svalovina , která je inervována sympatikem. pravda nepravda.
Při stimulaci sympatiku v žilní stěně dochází ke změnšení kapacity a poddajnosti venosního řečišrě. pravda nepravda.
Stimulace sympatiku urychluje žilní návrat krve do pravé předsíně. pravda nepravda.
Při stimulaci sympatiku v žilní stěně dochází ke změnšení poddajnosti venosního řečišrě, což významně zhoršuje žilní návrat. pravda nepravda.
Tlak krve ve vénách je závislý na gravitaci. pravda nepravda.
Při stimulaci sympatiku v žilní stěně dochází ke zvětšeníí kapacity venosního řečiště. pravda nepravda.
Změna polohy těla může významně ovlivnit hemodynamické poměry oběhu. pravda nepravda.
Poloha těla v žádném případě neovlivňuje tlak krve. pravda nepravda.
Vliv gravitace na vény ležící pod úrovní srdce se projevuje zhoršenými podmínkami pro žilní návrat . pravda nepravda.
Žilní návrat je podporovám svalovou pumpou. pravda nepravda.
Během inspiria je krev nasávána do dutých žil a pravé síně. pravda nepravda.
Během inspiria stoupá nitrohrudní tlak a krev je nasávána do dutých žil a pravé síně. pravda nepravda.
Tlakový spád v žilním řečišti od venul činí asi 2 kPa. pravda nepravda.
Směrem dolů od srdce roste v žilách tlakový gradient, který umožňuje žilní návrat. pravda nepravda.
Žilní návrat je usnadněn tím, že se uplatňuje svalová pumpa a žilní chlopně. pravda nepravda.
Významným nástrojem žilního návratu je aktivní nasávání krve do pravé síně během komorové diastoly pravda nepravda.
Změny intrathorakálního tlaku během dýchacího cyklu se podílejí jako mechanizmy žilního návratu. pravda nepravda.
Během ejekční fáze pravokomorové systoly se zvětšuje objem pravé síně a krev je nasávána do srdce pravda nepravda.
Svalová pumpa je určena tím, že dochází k periodické venokonstrikci žil a krev je tím poháněna k srdci. pravda nepravda.
Centrální žilní tlak je tlak v pravé síni. pravda nepravda.
Centrální žilní tlak je určen poddajností žil a objemem krve. pravda nepravda.
Pokud je žilní návrat do pravého srdce větší, než srdeční výdej pravé komory klesá centrální žilní tlak. pravda nepravda.
Vzestup centrálního žilního tlaku lze registrovat tehdy, když žilní návrat přesáhne způsobilost pravého srdce pumpovat krev do plic. pravda nepravda.
Při změně polohy těla ze stoje do lehu klesá centrální žilní tlak. pravda nepravda.
Při povšechné venokonstrikci stoupne centrální žilní tlak. pravda nepravda.
Valsalvovým manévrem klesá centrální žilní tlak. pravda nepravda.
Silou "zezadu" rozumíme žilní návrat určený prací levého srdce. pravda nepravda.
V žilních systémech "nad srdcem" je tlak vyšší než v žilách v úrovní srdce. pravda nepravda.
Stěna žilních splavů nemůže za fyziologických podmínek kolabovat a proto tlak krve může být nížší než tlak atmosferický. pravda nepravda.
Žilními chlopněmí jsou opatřeny intrabdominální a intrathorakální veny. pravda nepravda.
Žilní chlopně rozdělují vertikální slopec krve na kratší úseky. pravda nepravda.
Míza je produkována v mízních uzlinách. pravda nepravda.
Svým složením je míza odvozena od složení tkáňového moku v místě vzniku. pravda nepravda.
Míza neobsahuje proteiny. pravda nepravda.
Míza vzniká v koncích slepých mízních kapilár reabsorpcí intersticiální tekutiny. pravda nepravda.
Denně vznikají až 4l mízy pravda nepravda.
Denně se v kapilárách produkuje méně tkáňového moku, než se v kapilárach vstřebá. pravda nepravda.
Pokud vzniká méně tkáňového moku než se vstřebá, vznikají otoky. pravda nepravda.
Účinným nástrojem bránícím vzniku otoku je zvýšní tlaku na venozním konci kapilár. pravda nepravda.
Za klidových podmínek činí průtok koronárním řečištěm asi 250 ml/min. pravda nepravda.
Záznam tzv. žilního pulzu z v. jugularis se nazývá flebogram. pravda nepravda.
Vlna „a „ na flebogramu je způsobena zvýšením náplně centrálních žil v důsledku systoly pravé předsíně. pravda nepravda.
Vlna „a „ na flebogramu je způsobena zvýšením náplně centrálních žil v důsledku systoly levé komory. pravda nepravda.
Vlna „ c „ na flebogramu je způsobena pohybem cípatých chlopní směrem do předsíně na začátku fáze izovolumické kontrakce komor pravda nepravda.
Vlna „ c „ na flebogramu je způsobena pohybem cípatých chlopní směrem do předsíně na začátku fáze izovolumické relaxace. pravda nepravda.
Vlna „ v „ na flebogramu je způsobena plněním předsíní během fáze izovolumické relaxace komor. pravda nepravda.
Vlna „ v „ na flebogramu je způsobena pohybem cípatých chlopní směrem do předsíně na začátku fáze izovolumické kontrakce komor. pravda nepravda.
Během ejekční fáze komor klesá tlak v síních, což zvyšuje žilní návrat. pravda nepravda.
Během ejekční fáze komor klesá tlak v síních, což významně zhoršuje žilní návrat. pravda nepravda.
Během izovolumické relaxace komor klesá tlak v síních, což zhoršuje žilní návrat. pravda nepravda.
Diastolický tlak v levé komoře je 0 mmHg. pravda nepravda.
Diastolický tlak v levé komoře je 80 mmHg. pravda nepravda.
Zvýšení tlaku v aortě snižuje koronární průtok. pravda nepravda.
Adenosin vyvolává ochabnutí hladké svaloviny cév koronárního řečiště. pravda nepravda.
Rozhodujícím faktorem určujícím průtok koronárním řečištěm je sympatická inervace. pravda nepravda.
Autoregulace má největší význam pro řízení průtoku koronárním řečištěm. pravda nepravda.
Pokles pO2 v myokardu vede k autoregulačnímu útlumu uvolňování NO. pravda nepravda.
Vzestup metabolické aktivity myokardu vede k hromadění CO2, H+, K+ a také k produkci NO a adenosinu. pravda nepravda.
Bílá hmota mozková vykazuje 5x vyšší krevní průtok než hmota šedá. pravda nepravda.
Průtok krve mozkem je asi 750ml/min. pravda nepravda.
V mozku chybí myogenní autoregulace průtoku krve. pravda nepravda.
Sympatická inervace mozkových cév je velmi chudá. pravda nepravda.
Myogenní autoregulace cév mozku pracuje v rozsahu 9 - 21 kPa. pravda nepravda.
Endotel kapilár v mozku vykazuje četné fenestrace. pravda nepravda.
Endotel kapilár s výběžky astrocytů formuje hematoencefalickou barieru. pravda nepravda.
Po vydatném jídle stoupá srdeční výdej až na 12 l/min. pravda nepravda.
Funkční hyperemie v GIT po jídle je tlumena gastrinem a cholecystokininem. pravda nepravda.
Tlak ve vena portae je asi 1,3 kPa. pravda nepravda.
Za normálních okolností přivádí a. hepatica více než dvakrát více krve do jater než vena portae. pravda nepravda.
Játra obsahují až 15% celkového objemu krve. pravda nepravda.
Ledvinami protéká každou minutu asi 1250 ml krve. pravda nepravda.
V glomerulárním řečišti je tlak asi 15 mmHg. pravda nepravda.
Peritubulární řečiště ledvin je nízkotlaké (15mmHg). pravda nepravda.
Při konstrikci vas efferens klesá tlak v kapilárách glomerulu. pravda nepravda.
Při konstrikci vas afferens klesá tlak v glomerulu. pravda nepravda.
Tlak v glomerulu roste tlak při vazokonstrikci vas afferens. pravda nepravda.
Tlak v glomerulu roste při vazokonstrikci vas efferens. pravda nepravda.
Angiotenzin II má vazokonstrikční účinky na vas afferens. pravda nepravda.
Vas efferens je více citlivá k vazokonstrikčnímu působení Angiotenzinu II. pravda nepravda.
Autoregulace průtoku ledvinami je přísně závislá na sympatiku. pravda nepravda.
Plicní oběh patří spolu s venozní částí systémového oběhu do tzv. nízkotlaké části cirkulace. pravda nepravda.
Plicní oběh patří spolu s arteriální částí systémového oběhu do tzv. nízkotlaké části cirkulace. pravda nepravda.
V kapilárách plicního oběhu se hodnota tlaku krve nesmí přiblížit onkotickému tlaku, jinak hrozí filtrování tkáňového moku do alveolů. pravda nepravda.
V kapilárách plicního oběhu musí být tlak krve srovnatelný s tlakem onkotickým, aby se mohl filtrovat tkáňový mok a tak byla zajištěna výživa tkání. pravda nepravda.
Plicní tepny mají proti systémovým tenčí stěnu a jsou snáze roztažitelné. pravda nepravda.
Při zvýšené stimulaci baroreceptorů v karotickém sinu klesá periferní odpor plicního řečiště. pravda nepravda.
Při zvýšené stimulaci chemoreceptorů při poklesu pO2 stoupá periferní odpor plicního řečiště. pravda nepravda.
Při zvýšené stimulaci baroreceptorů v karotickém sinu stoupá periferní odpor plicního řečiště. pravda nepravda.
Při zvýšené stimulaci chemoreceptorů při poklesu pO2 klesá periferní odpor plicního řečiště. pravda nepravda.
Hodnota krevního tlaku je zcela nezávislá na gravitaci. pravda nepravda.
Hodnota arteriálního krevního tlaku nezávisí na věku a pohlaví vyšetřované osoby. pravda nepravda.
Podle elektrické osy srdeční lze přibližně určovat polohu srdce v mediastinu. pravda nepravda.
Vazokonstrikční aktivita renálního sympatiku roste při bolesti a při anestezii. pravda nepravda.
Krevní oběh kůží slouží zejména termoregulaci. pravda nepravda.
Kožní arterioly vykazují bohatou parasympatickou inervaci. pravda nepravda.
Při aktivaci potních žlaz nastupuje vazodilatace navozená bradykininem. pravda nepravda.
Termoregulační průtok krve kůží je především zajištěn lokálními humorálními faktory. pravda nepravda.
Průtok krve kůží je podřízen mechanizmům řízení tělesné teploty z hypotalamu. pravda nepravda.
Průtok krve kosterními svaly činí v klidu až 90% srdečního výdeje. pravda nepravda.
Lokální vazodilatační účinky mají v pracujícím svalu laktát, adenosin a K+. pravda nepravda.
V klidu sympatikus ve svalech působí cestou beta2 receptorů a vyvolává vazodilataci. pravda nepravda.
Při svalové práci působí sympatikus ve svalech cestou beta2 receptorů a vyvolává vazodilataci. pravda nepravda.
Krev je plodu intrauterinně dodávána umbilikální žilou. pravda nepravda.
Krev z umbilikální žíly směřuje zvlášní spojkou přímo do srdce. pravda nepravda.
Polovina krve z umbilikální veny proudí cestou ductus venosus a pak do dolní duté žíly. pravda nepravda.
Polovina krve z v. umbilicalis vtéká do plicního řečiště plodu. pravda nepravda.
Krev z pravé síně plodu prostupuje skrze foramen ovale do levé síně. pravda nepravda.
Z levé komory plodu se krev prostřednictvím ductus arteriosus dostává do plicní tepny. pravda nepravda.
Malá část krve z pravé komory plodu zásobuje plíce a zbytek cestou ductus arteriosus teče do aorty. pravda nepravda.
Okysličená krev plodu je cestou arterií umbilicales vedena do placenty. pravda nepravda.
V prenatálním období je výdej pravé komory 2x větší než komory levé. pravda nepravda.
Během porodu se tahem zvláštního papilárního svalu zavírá foramen ovale. pravda nepravda.
Po porodu roste u novorozence střední arteriální tlak a asfyxie aktivuje respirační centrum. pravda nepravda.
Během porodu značně vzrůstá tlak v plicní tepně. pravda nepravda.
Po porodu vzroste tlak v síni levé nad tlak v pravé síni a dojde k uzavření foramen ovale. pravda nepravda.
Postnatálně směřuje proud krve cestou ductus arteriosus z plicnice do aorty. pravda nepravda.
Prvním nádechem se rozvinou plíce, krev začíná proudit plicním řečištěm a tlak v plicnici klesá. pravda nepravda.
Směr proudu krve v ductus arteriosus se postnatálně obrátí a ductus se uzavírá. pravda nepravda.
V dospělosti se ductus arteriosus mění ve fossa ovalis. pravda nepravda.
Fetální hemoglobin ve srovnání s adultním vykazuje vyšší afinitu ke kyslíku. pravda nepravda.
Fetální hemoglobin ve srovnání s adultním vykazuje nižší afinitu ke kyslíku. pravda nepravda.
Průtok krve věnčitými tepnami činí v klidu cca 250 ml za minutu. pravda nepravda.
Průtok krve věnčitými tepnami se při maximální tělesné zátěži zvyšuje na pětinásobek klidové hodnoty. pravda nepravda.
Průtok krve věnčitými tepnami se při maximální tělesné zátěži zvyšuje na 1250 ml za minutu. pravda nepravda.
Průtok krve věnčitými tepnami se při maximální tělesné zátěži zvyšuje na desetinásobek klidové hodnoty. pravda nepravda.
Průtok krve věnčitými tepnami stoupá v diastole a klesá v systole komor. pravda nepravda.
Průtok krve věnčitými tepnami klesá v diastole a stoupá v systole komor. pravda nepravda.
Průtok krve věnčitými tepnami klesá v systole komor, kdy jsou věnčité tepny stlačeny kontrahujícím se myokardem. pravda nepravda.
Krevní průtok plicním řečištěm je stejný jako krevní průtok systémovým řečištěm. pravda nepravda.
Plicní odpor je stejný jako odpor v systémovém řečišti. pravda nepravda.
Krevní průtok plicním řečištěm je 5x menší než krevní průtok systémovým řečištěm. pravda nepravda.
Tlak v plicním řečišti je 5x vyšší než ve velkém oběhu. pravda nepravda.
V placentě přestupuje mateřská krev do oběhu plodu. pravda nepravda.
HbF má nižší afinitu ke kyslíku než HbA a proto snadno v plodu uvolňuje kyslík do tkání pravda nepravda.
Baroreceptory jsou uloženy v karotickém sinu a v oblouku aorty. pravda nepravda.
Glomus caroticum je baroreceptor. pravda nepravda.
Baroreceptory jsou drážděny krevním tlakem vyšším než 8 kPa. pravda nepravda.
Nervové vzruchy z karotických sinů jsou odváděny do CNS bloudivými nervy. pravda nepravda.
Baroceptory v oblouku aorty jsou s CNS spojeny IX. nervem. pravda nepravda.
Vzruchy z baroceptorů inhibují presorickou oblast a stimulují oblast depresorickou. pravda nepravda.
Vzruchová aktivita baroceptorů vyvolává vazokonstrikci a vzestup srdeční frekvence. pravda nepravda.
Podrážděním baroceptorů dochází k aktivaci jader blodivého nervu. pravda nepravda.
Odpovědí na podráždění baroceptorů je vazodilatace a pokles srdeční frakvence. pravda nepravda.
Periferní chemoreceptory jsou drážděny vzestupem tlaku nad 10kPa. pravda nepravda.
Karotická a aortální tělíska jsou chemoreceptory. pravda nepravda.
Chemoreceptory jsou drážděny vzestupem pO2 nad 8 kPa. pravda nepravda.
Stimulace chemoreceptorů zvyšuje aktivitu presorické oblasti. pravda nepravda.
Vzruchy z chemoreceptorů vedou ke snížení tlaku a poklesu alveolární ventilace. pravda nepravda.
Receptory v nízkotlaké části krevního řečiště se označují volumoreceptory. pravda nepravda.
Stimulace volumoceptorů nastává snížením objemu krve v nízkotlaké části řečiště. pravda nepravda.
Stimulace volumoceptorů způsobuje pokles středního arteriálního tlaku. pravda nepravda.
Aktivita volumoceptorů tlumí aktivitu depresorické oblasti. pravda nerpavda.
Při vzrůstu aktivity volumoceptorů je utlumena hypotalamická sekrece antidiuretického hormonu. pravda nepravda.
Ischemická odpověď CNS nastupuje při poklesu sředního arteriálního tlaku pod 7 kPa. pravda nepravda.
Příčinou ischemické odpověti CNS je nejčastěji snížení nitrolebního tlaku. pravda nepravda.
Hypoxie neuronů kardiovaskulárního ústředí vede ke vzrůstu aktivity presorické oblasti a až k extrémnímu růstu tlaku. pravda nepravda.
Pokud klesá srdeční výdej jako důsledek snížení žilního návratu může nastat generalizovaná venokonstrikce kapacitního řečiště. pravda nepravda.
Vazokonstrikce kapacitního řečiště umožňuje prudce snížit žilní návrat. pravda nepravda.
Presorická oblast je trvale aktivní. pravda nepravda.
Depresorická oblast je uložena v hypotalamu. pravda nepravda.
Na angiotensin II je více citlivá efferentní arteriola glomerulu. pravda nepravda.
Antidiuretický hormon vyvolává v ledvinových sběracích kanálcích zvýšení reabsorpce vody. pravda nepravda.
Vasopresin zvyšuje celkový periferní odpor. pravda nepravda.
Informace z baroreceptorů přichází do CNS cestou n.IX a X. pravda nepravda.
Baroreceptory jsou receptory citlivé na změnu tlaku. pravda nepravda.
Baroreceptory jsou receptory citlivé na změnu objemu cirkulující tekutiny. pravda nepravda.
Baroreceptory jsou receptory, které citlivě reagují na pokles pO2. pravda nepravda.
Periferní chemoreceptory reagují především na změny pCO2 a pH. pravda nepravda.
Centrální chemoreceptory reagují především na změny pO2. pravda nepravda.
Chemoreceptory jsou receptory citlivé na změnu tlaku. pravda nepravda.
Baroreceptory jsou mechanoreceptory citlivé na tlak. pravda nepravda.
Baroreceptory jsou receptory, které citlivě reagují na vzestup pCO2. pravda nepravda.
Kardiovaskulární centrum je součástí retikulární formace prodloužené míchy. pravda nepravda.
Vzestup středního arteriálního tlaku vede k vzrůstu srdečního výdeje a vzestupu periferního odporu. pravda nepravda.
Angiotensinogen je měněn na angiotensin I působením reninu. pravda nepravda.
V ledvinách se uvolňuje angiotensin konvertující enzym. pravda nepravda.
Juxtaglomerulární buňky secernují renin. pravda nepravda.
Angiotensin II tlumí sekreci aldosteronu. pravda nepravda.
Vyplavování reninu způsobuje, mimo jiné, snížení NaCl v tubulární tekutině. pravda nepravda.
Plasmatický angiotensinogen je působením angiotensin konvertujícího enzymu měněn na renin. pravda nepravda.
Angiotensin II vyvolává mohutnou vazokonstrikci. pravda nepravda.
Snížení středního arteriálního tlaku vede v juxtaglomerulárním aparátu k produkci reninu. pravda nepravda.
Angiotensin konvertující enzym umožňuje přeměnu angiotenzinogenu na renin. pravda nepravda.
Vazopresin a antidiuretický hormon jsou dva hormony produkované hypofýzou. pravda nepravda.
Antidiuretický hormon je produkován zejména při zvýšení osmolality extracelulární tekutiny nebo při poklesu stimulace volumoceptorů. pravda nepravda.
Dráždění volumoceptorů vyvolá sekreci vazopresinu a ten následně antidiurézu. pravda nepravda.
Vazopresin ve vyšších koncentracích vyvolává vazokonstrikci. pravda nepravda.
Antidiuretický hormon zvětšuje diurézu, tím redukci extracelulární tekutiny a pokles tlaku. pravda nepravda.
Atriální natriuretický peptid je uvolňován rozepětím síní. pravda nepravda.
Atriální natriuretický peptid zvyšuje zadržování sodíku v ledvinách. pravda nepravda.
Působením atriální natriuretický peptid klesá tlak. pravda nepravda.
Podání noradrenalinu vede ke vzrůstu tlaku a následně k reflexní bradykardii. pravda nepravda.
Působením angiotenzinu II na kůru nadledvin je vyplavován adrenalin. pravda nepravda.
Pokud vzroste objem extracelulární tekutiny zvětšuje se žilní návrat a tím srdeční výdej a roste tlak. pravda nepravda.
Vzestup středního arteriálního tlaku může být důsledkem sníženého přívodu NaCl potravou. pravda nepravda.
Vzestup středního arteriálního tlaku navodí přímo vzestup natriurezy a diurezy. pravda nepravda.
Zvýšený střední arteriální tlak stimuluje hypotalamus k zásahu vedoucímu ke zvýšené konzumaci vody. pravda nepravda.
Dlouhodobá regulace středního arteriálního tlaku závisí na renálním hospodaření vodou a sodíkem. pravda nepravda.
Zvětšení objemu extracelulární tekutiny vede ke zvýšení objemu krve. pravda nepravda.
Zvýšený srdeční výdej mechanizmem autoregulace v periferii zvyšuje úhrnnou periferní rezistenci (periferní odpor). pravda nepravda.
Při těžké svalové práci může průtok krve svalstvem stoupnout na 85% minutového srdečního výdeje. pravda nepravda.
V klidu tvoří průtok krve svalstvem cca 25% minutového srdečního výdeje. pravda nepravda.
Při těžké svalové práci se průtok krve svalstvem ve srovnání s jeho klidovým průtokem mění minimálně. pravda nepravda.
Zvýšený žilní návrat vede ke stimulaci receptorů ve stěnách předsíně a následnému zvýšení srdeční frekvence. pravda nepravda.
Zvýšený žilní návrat vede ke stimulaci baroreceptorů v oblouku aorty a následnému zvýšení tonu sympatiku. pravda nepravda.
Zvýšený žilní návrat vede ke stimulaci chemoreceptorů ve stěnách předsíně a následnému zvýšení srdeční frekvence pravda nepravda.
Zvýšený žilní návrat vede ke stimulaci baroreceptorů ve stěnách pravé předsíně a následnému zvýšení tonu parasympatiku. pravda nepravda.
Myogenní autoregulace vyžaduje inervaci hladké svaloviny stěny cév míšními ?-motoneurony. pravda nepravda.
Endotelem produkovaný oxid dusnatý je vysoce účinný vazodilatátor. pravda nepravda.
Angiotensin II vyvolává generalizovanou vazokonstrikci. pravda nepravda.
Hlavní signál pro chemoreceptory uložené v prodloužené míše představují změny pCO2. pravda nepravda.
Pohyb přes stěnu kapiláry určují čtyři síly: hydrostatický tlak kapilár a intersticia a koloidně- osmotický tlak plazmy a intersticiální tekutiny pravda nepravda.
Dlouhodobá regulace středního arteriálního tlak závisí na reflexu vycházejícího z baroreceptorů. pravda nepravda.
Vzestup objemu extracelulární tekutiny snižuje srdeční výdej. pravda nepravda.
Zvýšený střední arteriální tlak může na úrovni mikrocirkulace vyvolat vazokonstrikci v důsledku zvýšeného přívodu O2. pravda nepravda.
Pokles středního arteriálního tlaku utlumí systém renin-angiotenzin. pravda nepravda.
Angiotenzin II se podílí na dlouhodobé regulaci oběhových funkcí prostřednictvím aldosteronu. pravda nepravda.
Depresorická oblast tlumí aktivitu zadních jader vagu. pravda nepravda.
Aktivita presorické oblasti zvyšuje srdeční výdej a vzrůst periferního odporu. pravda nepravda.
Presorická oblast stimuluje dorzální jádro X. mozkového nervu. pravda nepravda.
Depresorická oblast je s míchou spojena retikulospinálními drahami. pravda nepravda.
Depresorická oblast leží na rozhraní středního mozku a mezimozku. pravda nepravda.
Dorzální jádra vagu řídí stažlivost komor. pravda nepravda.
Laminární proudění krve není provázeno zvukovými fenomeny. pravda nepravda.
Sympatikus inervuje celé srdce. pravda nepravda.
Mediátorem postgangliového vlákna sympatiku je noradrenalin. pravda nepravda.
Parasympatická inervace působí jak na síně tak zejména na komory. pravda nepravda.
Hlavní neurony parasympatiku, které inervují srdce pochází z oblasti S2 - S4. pravda nepravda.
Mediátorem postgangliových neuronů inervujících srdce je acetylcholin. pravda nepravda.
Parasympatikus zajišťuje negativně inotropní efekt na komorách. pravda nepravda.
Sympatikus v myokardu působí prostřednictvím beta1 - adrenergních receptorů. pravda nepravda.
Receptory sympatiku v myokardu lze blokovat atropinem. pravda nepravda.
Parasympatikus v síních působí negativně chronotropně pravda nepravda.
Parasympatikus inervující srdce jsou "rami cardiaci" bloudivého nervu. pravda nepravda.
Acetylcholin působí na myokard prostřednictvím receptorů blokovatelných tubokurarinem. pravda nepravda.
Receptory umožňující působení acetylcholinu v myokardu se označují "muskarinové". pravda nepravda.
Sympatikus na úrovni kardiomyocytu aktivuje proteinkinázu A, která stimuluje řadu dalších procesů. pravda nepravda.
Pozitivně inotropní účinek sympatiku je určen blokádou sodíko/vápníkového výměníku sarkolemy. pravda nepravda.
Aktivace beta1 receptorů vede, mimo jiné k vzrůstu hodnoty maximálního diastolického napětí a tím k aktivaci proudu If. pravda nepravda.
Celková venokonstrikce má má za následek zvýšení žilního návratu. pravda nepravda.
CNS ischemická odpověď je velmi pomalá reakce s malým výsledným efektem. pravda nepravda.
Baroreflex patří mezi pomalé adaptační mechanismy. pravda nepravda.
Rezistence krevnímu průtoku je určována poloměrem cévy, ale i viskozitou krve. pravda nepravda.
Viskozita krve závisí především na hematokritu. pravda nepravda.
Korotkovovy fenomény vznikají turbulentním proudem v brachiální arterii. pravda nepravda.
Korotkovovy fenomény vznikají pouze v oblasti laminárního proudění. pravda nepravda.
Rychlost filtrace v kterémkoliv místě kapiláry je závislá na hydrostatickém tlakovém gradientu. pravda nepravda.
Rychlost filtrace v kterémkoliv místě kapiláry je závislá na osmotickém tlakovém gradientu. pravda nepravda.
Na proudění lymfy se podílí pohyb kosterních svalů a negativní nitrohrudní tlak. pravda nepravda.
Na proudění lymfy nemají vliv rytmické kontrakce stěn velkých lymfatických duktů. pravda nepravda.
Na venózním konci kapiláry směřuje výsledná síla Starlingových sil dovnitř kapiláry. pravda nepravda.
Centrální žilní tlak odráží tlak v levé komoře na konci diastoly. pravda nepravda.
Vlivem působení sympatiku se prodlužuje akční napětí pacemakerových buněk. pravda nepravda.
Zablokováním fosfodiesterázy kofeinem se intracelulárně hromadí cAMP což má pozitivně chronotropní efekt. pravda nepravda.
Aktivace beta1 receptorů vede k inhibici proudu IK. pravda nepravda.
Příčinou zvýšení hodnoty maximálního diastolického napětí pacemakerových buněk při působení parasympatiku je aktivace IK(ACh). pravda nepravda.
Acetylcholin působí v pacemakerových buňkách zesílení ICaL, který posune maximální diastolické napětí do více záporných hodnot. pravda nepravda.
Noradrenailn zesiluje sílu kontrakce kardiomyocytu vzrůstem intenzity proudu ICaL a výrazným vzestupem citlivosti mikrofilament k Ca2+. pravda nepravda.
Parasympatikus vykazuje negativně inotropní účinek na komorách cestou N-receptorů. pravda nepravda.
Aktivace M-receptorů síňového myokardu vede k otevření kanálů IK(Ach) a tím ke zkrácení AN. pravda nepravda.
Snížení síly kontrakcí označujeme negativně inotropní efekt. pravda nepravda.
Rychlost síňo-komorového převodu je zvýšena působením sympatiku. pravda nepravda.
Cévy zcela postrádají parasympatickou inervaci. pravda nepravda.
Sympatická vazokonstrikční inervace vykazuje trvalý tonus. pravda nepravda.
Buňky srdečního svalu jsou propojeny pomocí permeabilních interkalárních disků, vzniká syncytium. pravda nepravda.
Sinoatriální (SA) uzel je srdečním pacemakerem. pravda nepravda.
Inotropie je schopnost srdce reagovat pouze na signály určité intenzity. pravda nepravda.
V srdečních komorách se vzruch šíří od endokardu k epikardu a směrem od báze k hrotu. pravda nepravda.
Buňky SA uzlu mají stabilní hodnotu klidového membránového potenciálu. pravda nepravda.
Ventrikulární rytmus vykazuje frekvenci přibližně 60/min. pravda nepravdatm.
Tzv. fáze plató akčního potenciálu je podmíněna pomalým influxem Na+. pravda nepravda.
EKG svody II a III snímají procesy na spodní straně srdce. pravda nepravda.
EKG svody V5 a V6 snímají anterolaterální stěnu levé komory pravda nepravda.
Interval PQ informuje o délce trvání převodu vzruchu ze síní na komory. pravda nepravda.
Komplex QRS je obrazem depolarizace kardiomyocytů komor. pravda nepravda.
Na konci systoly komor se uzavírá mitrální chlopeň. pravda nepravda.
Ejekční frakce zdravého lidského srdce čítá 35-45 %. pravda nepravda.
Afterload je parametr popisující odpor kladený toku krve. pravda nepravda.
Elektrické pole srdeční je vytvořeno sumací mnoha elementárních elektrických polí. pravda nepravda.
Amplituda výchylky, která je naměřena v určitém EKG svodu závisí na velikosti okamžitého vektoru a na orientaci vektoru vůči svodu. pravda nepravda.
Interval PQ je ukazatelem síňokomorového převodu. pravda nepravda.
Interval PQ je ukazatelem šíření depolarizace po komorovém myokardu. pravda nepravda.
Interval QT je ukazatelem šíření elektrického potenciálu po komorovém myokardu. pravda nepravda.
Interval QT je ukazatelem šíření elektrického potenciálu po síňovém myokardu. pravda nepravda.
Při hodnotě sklonu elektrické osy srdeční vyšším než +110 stupňů hovoříme o posunu elektrické osy doprava. pravda nepravda.
Při hodnotě sklonu elektrické osy srdeční vyšším než -30 stupňů hovoříme o posunu elektrické osy doleva pravda nepravda.
Při hodnotě sklonu elektrické osy srdeční vyšším než +110 stupňů hovoříme o posunu elektrické osy doleva. pravda nepravda.
Při hodnotě sklonu elektrické osy srdeční vyšším než -30 stupňů hovoříme o posunu elektrické osy doprava. pravda nepravda.
Při hodnotě sklonu elektrické osy srdeční vyšším než +110 stupňů hovoříme o horizontální poloze elektrické osy srdce. pravda nepravda.
Při hodnotě sklonu elektrické osy srdeční vyšším než -30 stupňů hovoříme o horizontální poloze elektrické osy srdce. pravda nepravda.
Einthovenův trojúhelník představují bipolárně zapojené svody I, II a III jako strany rovnostranného trojúhelníku, v jehož vrcholech jsou umístěny elektrody R, L a F. pravda nepravda.
Einthovenův trojúhelník představují bipolárně zapojené svody aVR, aVL, aVF jako strany rovnostranného trojúhelníku, v jehož vrcholech jsou umístěny elektrody R, L a F. pravda nepravda.
Za fyziologických podmínek převládá v cévách turbulentní proudění. pravda nepravda.
Za fyziologických podmínek převládá v cévách laminární proudění. pravda nepravda.
Tok krve cévou roste se 4. mocninou poloměru. pravda nepravda.
Průtok krve cévou je přímo úměrný tlakovému gradientu. pravda nepravda.
Průtok krve cévou je nepřímo úměrný tlakovému gradientu. pravda nepravda.
Průtok krve cévou je nepřímo úměrný délce cévy. pravda nepravda.
Průtok krve cévou je přímo úměrný délce cévy pravda nepravda.
Průtok krve cévou je nepřímo úměrný viskozitě krve. pravda nepravda.
Průtok krve cévou je přímo úměrný viskozitě krve. pravda nepravda.
Ve fázi ejekce se část kinetické energie tekutiny vypuzované ze srdce přeměňuje v potenciální energii elastických vláken aorty. pravda nepravda.
Střední arteriální tlak v systémové cirkulaci dosahuje přibližně 93 mm Hg, v plicnici asi 15 mm Hg. pravda nepravda.
Mozkem fyziologicky protéká asi 5 % klidového srdečního výdeje. pravda nepravda.
Kyslík vyvolává vazodilataci cév mozku. pravda nepravda.
Zásobování srdce krví není kontinuální - zvyšuje se při systole a klesá při diastole. pravda nepravda.
ß2-adrenergní receptory způsobují v koronárním řečišti vazodilataci. pravda nepravda.
Hypoxie či vzestup parciálního tlaku oxidu uhličitého vyvolávají v plicním řečišti vazokonstrikci. pravda nepravda.
Ledvinami fyziologicky protéká asi 25 % klidového srdečního výdeje. pravda nepravda.
Ve fetálním krevním oběhu míří většina krve z pravé komory do plicní cirkulace. pravda nepravda.
Bradykardie je definována poklesem srdeční frekvence pod 60 tepů za minutu. pravda nepravda.
Fibrilace komor je méně závažná než fibrilace síní. pravda nepravda.
Při hyperkalemii se klidový membránový potenciál stává méně negativním, což může vyústit až v asystolii. pravda nepravda.
Srdce dospělého člověka spotřebuje 10% klidové spotřeby kyslíku. pravda nepravda.
Při těžké práci se kyslíková spotřeba srdce zvětšuje zhruba na čtyřnásobek. pravda nepravda.
Šedou hmotou mozku protéká asi 5x víc krve než hmotou bílou. pravda nepravda.
Šedou hmotou mozku protéká stejné množství krve jako hmotou bílou. pravda nepravda.
Významným vasodilatačním podnětem v regulaci mozkové cirkulace je hyperkapnie a acidoza perivaskulárního prostoru. pravda nepravda.
Významným vasodilatačním podnětem v regulaci mozkové cirkulace je alkaloza perivaskulárního prostoru. pravda nepravda.
Průtok krve zažívacím traktem je řízen převážně nervově, a to téměř výhradně sympatikem, který zde vyvolává vazokonstrikci. pravda nepravda.
Průtok krve zažívacím traktem je řízen výhradně sympatikem, který zde vyvolává vazodilataci. pravda nepravda.
Průtok krve kůží je určován především její termoregulační úlohou. pravda nepravda.
Průtok krve kůží je jen velmi málo určován potřebami její výživy. pravda nepravda.
Průtok krve kůží je určován především potřebami její výživy. pravda nepravda.
Rozhodující význam v řízení cirkulace krve kůží mají adrenergní vasokonstrikční nervová vlákna. pravda nepravda.
Rozhodující význam v řízení cirkulace krve kůží mají cholinergní vasokonstrikční nervová vlákna. pravda nepravda.
Při zvýšené teplotě prostředí stoupá průtok krve kůží. pravda nepravda.
Při teplotě prostředí nad 30 stupňů stoupá minutový srdeční výdej a dochází k vazodilataci kožních cév v důsledku reflexního snížení tonu sympatiku. pravda nepravda.
První negativní kmit komorového komplexu se označuje Q. pravda nepravda.
Kmit R komorového komplexu je vždy pozitivní. pravda nepravda.
Kmit R komorového komplexu je vždy negativní. pravda nepravda.
Kmit R komplexu QRS může být v některých svodech negativní. pravda nepravda.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests