option

cytogenetika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
cytogenetika

Description:
test mu

Author:
veronka
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 142
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jaký typ chromozomové aberace se používá pro účely biologické dozimetrie při odhadu expozice ionizujícímu záření? dicentrický chromozom párový fragment chromatidový zlom chromozomový zlom triradiál .
Typickým cytogenetickým markerem u pacientů s chronickou myeloidní leukémií je filadelfský chromozom, který vznikl v důsledku t(9;22) r(9;22) t(9;21) amplifikace c-myc onkogenu delece 1p36 .
Clona, která reguluje průměr svazku paprsků vstupujících do kondenzoru se nazývá clona pole (polní) kondenzorová clona clona stativová clona objektivu .
Při mikrojaderném testu se hodnotí 1000 dvoujaderných buněk 100 mitóz 200 mitóz 1000 jednojaderných buněk.
Mikrojaderný test je krátkodobý cytogenetický test, při kterém se stanovuje frekvence mikrojader je odrazem poškození genetického materiálu, které se manifestuje vznikem mikrojader je dlouhodobý cytogenetický test, při kterém se stanovuje frekvence mikrojader .
Označte správný zápis karyotypu holčičky s Edwardsovým syndromem 47,XX,+18 47,XY,+18 47,XX,+13 47,XX,+21 46,XX,+18 .
Odběr krve z pupečníku plodu se nazývá kordocentéza preimplantační genetická diagnostika amniocentéza choriocentéza fetocentéza.
Strukturní varianty chromozomů bez fenotypového efektu se nazývají heteromorfizmus reciproké translokace mlčící aberace klastogenní varianty inverze .
Primární spermocyt je diploidní tetraploidní haploidní aneuploidní.
Technika komparativní genomové hybridizace (CGH) dokáže odhalit inverze chromozomů zisky nebo ztráty DNA sekvencí změny genové exprese pouze balancované chromozomové translokace pouze změny ploidie.
Drosophila melanogaster má v somatických buňkách 8 chromozomů 6 chromozomů 4 chromozomy 12 chromozomů 10 chromozomů .
Nejčastější aneuploidie autozomů je trizomie 21 trizomie 22 trizomie 13 trizomie 18 trizomie 15.
Která technika by byla schopna odhalit drobnou mikrodeleci kdekoliv v karyotypu u stigmatizovaného pacienta? FISH array-CGH elektroforéza s vysokým rozlišením specifická qPCR.
Nukleozomy jsou složeny z oktameru histonů a DNA tetrameru histonů a DNA dimeru histonů DNA bez histonů hexameru histonů a DNA .
Zapište karyotyp pacientky s Turnerovým syndromem: .
Downův syndrom může být důsledkem translokační formy trizomie chromozomu 21 trizomie chromozomu 21 přítomné v mozaice parciální trizomie části chromozomu 21 prosté trizomie chromozomu 21 .
Uveďte cytogenetický zápis karyotypu pacienta (muže) s nadbytečným markerovým chromozomem. : .
Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů je krátkodobý test pro detekci strukturních a numerických aberací detekuje genové mutace detekuje poškození genetického materiálu odhaluje pouze početní změny chromozomů detekuje poškození DNA, které je projevem biologického efektu genotoxických faktorů .
C-mitóza je charakteristická defektem dělícího vřeténka je charakteristická zdvojením dělícího vřeténka je normální mitóza od profáze k anafázi, ale telofáze je zkrácená je charakteristická defektem telomer je normální mitóza, ale probíhá rychleji .
Centromerický index byl používán pro účely morfometrické identifikace chromozomů pro stanovení velikosti centromery pro rozlišení centromery u dicentrických chromozomů pro označení C-pruhování pro účely hodnocení kvality cytogenetického preparátu .
Označte všechny možné genetické příčiny Prader-Williho syndromu mikrodelece paternálního chromozomu 15 změna imprintingu maternální uniparentální dizomie .
Rozlišovací schopnost techniky komparativní genomové hybridizace s vysokým rozlišením (HR-CGH) je kolem 3 Mb 5 - 10 Mb 100 kb 100 Mb pod 1 Mb .
Pacient s delecí na chromozomu 22 v oblasti 22q11 bude postižen DiGeorgeovým syndromem Prader-Williho/Angelmanovým syndromem DeGrouchyho syndromem Williamsovým syndromem syndromem fragilního X .
Pacient s mikrodelecí na chromozomu 15 může být postižen Prader-Williho/Angelmanovým syndromem syndromem 1p36 Williamsovým syndromem DiGeorgeovým syndromem syndromem XYY .
Celochromozomové DNA sondy používáme při FISH k verifikaci translokací určených některou z konvenčních cytogenetických metod ke sledování početních změn chromozomů k identifikaci tzv. markerových chromozomů k identifikaci mikrodelecí k lokalizaci jednotlivých genů .
Aperturní clona kondenzoru má být při mikroskopování optimálně nastavena na 70 % hodnoty numerické apertury objektivu 30 % hodnoty numerické apertury objektivu 50 % hodnoty numerické apertury objektivu má být vždy co nejvíce otevřena .
Značka ISCN charakterizuje systém pravidel zápisu cytogenetických nálezů izochromozomový zlom metodu detekce jednonukleotidových polymorfizmů variantu metody I-FISH .
U pacientů s leukémií se k cytogenetickému vyšetření nejčastěji používá periferní krev kostní dřeň epiteliální buňky bukální stěr .
Technika array-CGH umožňuje detekovat delece či amplifikace jednotlivých genů vznik fúzních genů změny počtu ploidide pouze delece genů balancované chromozomové translokace inverze .
Označte chromozomové aberace které se vyšetřují u pacientů s mnohačetným myelomem amplifikace N-myc onkogenu translokace IgH genu delece genu p53 Ph chromozom delece genu RB1 .
Rozlišovací schopnost klasické metody CGH je 5-10 Mb 50 Mb 1 Mb 200 kb 100 Mb .
Mezi vady čoček nepatří vada aperturní vada kulová vada barevná vyklenutí zorného pole .
Označte všechny translokace, spojené se vznikem fúzního genu t(9;22) t(15;17) t(8;14) t(13;21) .
Napište karyotyp normální ženy.: .
Jako klonální označujeme chromozomové aberace u nádorů pokud ve 3 mitózách chybí stejný chromozom ve 2 mitózách chybí stejný chromozom v 5 mitózách chybí stejný chromozom ve 100 mitózách chybí stejný chromozom .
Klasická amniocentéza se provádí v 16. týdnu gravidity v 10. týdnu gravidity ve 20. týdnu gravidity v 5. týdnu gravidity .
Na rozvoj lidské cytogenetiky neměl vliv používání formaldehydu k barvení chromozomů používání hypotonického roztoku rozvoj technik tkáňových kultur používání fytohemaglutininu .
Pravděpodobnost narození dítěte s vrozenou chromozomovou aberací je u každého těhotenství 0.6 % 0.002 % 1 % 0.005 % .
Kruhový (ring) chromozom vzniká zlomem spojeným se ztrátou některé části chromozomu dvěma zlomy na obou chromatidách a opetovným spojením dvěma zlomy na distálních částech dlouhých ramen dvěma zlomy na jedné chromatidě .
Rozlišovací schopnost mikroskopu závisí na hodnotě indexu lomu použitého imerzního oleje na teplotě okolního prostředí na vlnové délce použitého světla na typu objektivu na způsobu přípravy preparátu .
Vada čoček způsobená tím, že paprsky rovnoběžně s optickou osou se lámou různě podle stigmatizovaného pacienta se nazývá kulová barevná achromatická aperturní .
Je možné pomocí techniky CGH identifikovat původ nadbytečného markerového chromozomu v karyotypu pacienta? Ano, vždy. Ano, pokud je jeho velikost větší než 5-10 Mb. Ano, pokud je jeho velikost větší než 100 Mb. Ano, pokud jeho velikost nepřesahuje 2 Mb. Ne .
Jako fixační směs pro lidské chromozomy nejčastěji používáme metanol - kyselinu octovou HCl formaldehyd EtBr parafín fenol .
Které onemocnění je způsobeno mikroduplikací Charcot Marie Tooth Prader-Williho syndrom DiGeorgeův syndrom Wiliamsův syndrom Klinefelterův syndrom .
Syndrom kočičího křiku je asociován s delecí krátkého raménka chromozomu číslo: .
Mezi cytogenetické metody identifikace lidských chromozomů NEpatří FISH PCR elektroforéza I-FISH SKY .
Můžeme pomocí techniky CGH odhalit příčinu Downova syndromu? ano, ale jen pokud bude nadbytečný chromozom ve více než 50 % buněk ano, ale pouze pokud bude postižené dítě mužského pohlaví ano, vždy ano, ale jen u translokační formy ne .
Které typy chromozomových abnormalit jsou typické pro neuroblastom? delece 1p36 amplifikace N-myc onkogenu Robertsonovská translokace Ph chromozom t(9;22) .
Imunofluorescenční detekce lehkých řetězců cytoplazmatických imunoglobulinů a následné vyšetření chromozomových abnormalit pomocí techniky FISH se používá u mnohočetného myelomu lymfomu neuroblastomu mnohočetného lymfomu akutní leukémie chronické myeloidní leukémie .
Přenašeči pericentrické inverze mohou po druhém meiotickém dělení tvořit gamety s nebalancovanými přestavbami typu duplikace nebo delece ring chromozomu acentrického fragmentu a dicentrického chromozomu inzerce .
Jestliže je signálový index používaný při technice I-FISH menší než 1, jde o deleci inverzi amplifikaci duplikaci translokaci Ph chromozom .
LINE sekvence jsou u člověka preferenčně lokalizovány v G pozitivních (tmavých) pruzích T-pruzích R-pruzích G negativních (světlých) pruzích C-pruzích .
Děti s akutní lymfoblastickou leukémií, které mají v karyotypu nádorových buněk více než 50 chromozomů, mají prognózu dobrou špatnou závislou na přítomnosti translokace t(11;22) střední.
Metoda pruhování chromozomů, která identifikuje centromerický heterochromatin, se nazývá C-pruhování G-pruhování NOR barvení R-pruhování .
Pruhovací techniky chromozomů byly zavedeny v letech 1968-1970 1956-1957 1980-1983 1978-1980 1960-1965 .
Delece genu kódujícího elastin (gen ELN)(7q11.2) je typická pro Williamsův syndrom Prader-Williho/Angelmanův syndrom Turnerův syndrom Downův syndrom syndrom kočičího křiku .
Jedinec se dvěma normálními sadami autozomů a s jedním chromozomem X bude mít Turnerův syndrom Klinefelterův syndrom syndrom fragilního X DiGeorgeův syndrom .
Označte, kterými technikami můžeme prokázat balancovanou translokaci array-CGH MLPA G-pruhování CGH SKY C-pruhování .
Téměř u všech pacientů s nebalancovanými strukturními aberacemi chromozomu X bývá inaktivovaným chromozomem X vždy ten, který je strukturně abnormální strukturně normální původem od otce původem od matky .
Rozlišovací schopnost techniky array-CGH založené na použití oligonukleotidového DNA čipu firmy Agilent 44 K se pohybuje kolem 35 kb 100 kb 10 Mb 60 bp 3 Mb .
Doplňte číslo chromozomu, od kterého bývají nejčastěji odvozeny satelitní markerové chromozomy: .
Kolem 90 % případů trizomie chromozomu 21 je důsledkem non-disjunkce v průběhu meiozy I u ženy meiozy II u ženy meiozy I u muže meiozy II u muže .
Jestliže má dítě s akutní lymfoblastickou leukémií v karyotypu 53 chromozomů hovoříme o hyperdiploidním karyotypu hypodiploidním karyotypu euploidním karyotypu diploidním karyotypu triploidním karyotypu .
Při Robertsonovské translokaci dochází ke ztrátě obou krátkých ramének jednoho krátkého raménka jednoho dlouhého raménka panictví v mladém věku obou dlouhých ramének .
Jester má 520 chromozomů 104 chromozomů 38 chromozomů 700 chromozomů 80 chromozomů .
Barvení celých chromozomů, které nevyvolává pruhy se nazývá: .
Má-li objektiv mikroskopu hodontu numerické apertury 0.90, jedná se vždy o objektiv suchý fázový typu apochromátu zvětšující 90x typu achromátu .
Imerzní objektivy mají hodnotu numerické apertury větší než 1 vždy 1 menší než 1 větší než 1.25 menší než 0.5 .
Označte kroky, které se využívají při sestavování karyotypu pomocí počítačové analýzy obrazu u G-pruhování integrace obrazu odstranění nečistot segmentace separace chromozomů .
Označte správnou posloupnost přípravy cytogenetických preparátů z periferní krve pro G-pruhování odběr, kultivace, působení kolchicinem, hypotonizace, fixace, barvení odběr, hypotonizace, kultivace, působení kolchicinem, fixace, barvení odběr, kultivace, hypotonizace, působení kolchicinem, fixace, barvení odběr, působení kolchicinem, hypotonizace, kultivace, fixace, barvení .
Chromozom Y v karyotypu člověka je řazen mezi chromozomy skupiny G A D E C.
Které genetické abnormality je schopna zachytit metoda MLPA? delece balancované translokace inverze duplikace .
Úseky amplifikovaných protoonkogenů můžeme na mitotických chromozomech pozorovat jako homogenně se barvící oblasti (HSR) dicentrické fragmenty kruhové chromozomy nemůžeme pozorovat .
Mezi chromozomy s nejvyšší hustotou genů/Mb patří chromozomy 19 a 22 9 a 22 13 a Y 14 a 21 .
Nejčastější Robertsonovskou translokací je přestavba mezi chromozomy 13 a 14 14 a 21 14 a 15 13 a 21 .
Kolik úzkopásmových filtrů je zapotřebí mít ve fluorescenčním mikroskopu, pokud chceme provádět techniku M-FISH 6 7 5 4 2.
Tzv. přímá sklizeň chromozomů se používá při přípravě chromozomových preparátů z kostní dřeně člověka při vyšetření klků choria při vyšetření blastomer při vyšetření buněk plodové vody .
Zkratka LOH znamená označení ztráty heterozygotnosti efektu dávky genů akutní lymfoidní leukémie míru zvětšení fluorescenčního mikroskopu .
Chemické látky, které vyvolávají vznik strukturních chromozomových aberací, se označují jako klastogeny teratogeny patogeny chromogeny aneugeny .
K vyvolání G-pruhů na chromozomech se nejčastěji používá trypsin ptyalin HCl pepsin .
Uveďte, ve kterých případech není nutné indikovat chromozomální vyšetření těhotná 29letá žena a její 40letý manžel bez výskytu genetických poruch v anamnéze 37letá těhotná žena bez genetických poruch v anamnéze 24letá těhotná žena s balancovanou translokací 29letá těhotná žena s cystickou fibrozou .
Látka, která stimuluje T-lymfocyty k dělení se nazývá fytohemaglutinin kolchicin paradichlorbenzen kolcemid .
Riziko nebalancované chromozomové aberace u dítěte je zvýšeno více při nosičství balancované chromozomové aberace u zvýšeno více při nosičství balancované chromozomové aberace u matky než u otce je lhostejné, který z rodičů je nositelem translokace zvýšeno více při nosičství balancované chromozomové aberace u otce než u matky je vyšší v případě mladších matek .
Označte situace a klinické nálezy vyžadující provedení cytogenetického vyšetření těhotenství u žen v pokročilém věku chromozomová abnormalita prokázaná u příbuzných prvního stupně narození mrtvého plodu či úmrtí novorozence problémy růstu a vývoje problémy s fertilitou onemocnění cukrovkou .
Nejčastější příčinou chromozomových abnormalit u spontánních potratů je trizomie autozomů triploidie trizomie chromozomu 21 tetraploidie .
Nejčastější typ izochromozomu, se kterým se setkáváme u člověka, je i(Xq) i(Yp) i(9q) i(Xp) .
Trizomie chromozomu 13 se nazývá Turnerův syndrom Klinefelterův syndrom Pataův syndrom Edwardsův syndrom .
S přítomností triploidie (3n) se u člověka můžeme setkat v buňkách epiteliálních u některých syndromů v buňkách nádorů u embryií při spontánních abortech v blastomerách, které zastavily růst .
Jedinec se sestavou pohlavních chromozomů XXY se označuje jako Klinefelterův syndrom Turnerův syndrom syndrom kočičího křiku syndrom fragilního X.
Které onemocnění je způsobeno intersticiální mikrodelecí? DiGeorgeův syndrom Turnerův syndrom Angelmanův syndrom syndrom fragilního X Williamsův syndrom .
Azoospermie (tj. stav kdy v ejakulátu nelze zjistit žádnou spermii) jsou asi v 10 % důsledkem intersticiální delece Yq terminální delece Yp intersticiální delece Yp konstituce XX u mužů .
Mezi genetické příčiny neplodnosti patří mikrodelece v lokusu AZF na chromozomu Y Leidenská mutace strukturní i početní chromozomové aberace cystická fibroza srpkovitá anemie .
Jako světelný zdroj se u fluorescenčních mikroskopů používají výbojky xenonové rtuťové halogenové LED diody wolframové .
Syndrom 1p36 je způsoben terminální delecí balancovanou translokací inverzí intersticiální delecí amplifikací .
Při technice CGH se jako značená sonda používá celogenomová DNA lokusově specifická DNA centromerická DNA telomerická DNA .
Napište název genu, který bývá nejčastěji amplifikován u meduloblastomu: .
Pokud dojde k poškození DNA po účinku ionizujícího záření v G0 nebo G1 fázi buněčného cyklu, nacházíme v mitózách převážně chromozomový typ aberace subchromatidový typ aberace počení změny chromozomů chromatidový typ aberace izochromozomový typ aberace .
Který z objektivů je konstrukčně nejdokonalejší planapochromát Abbeho objektiv achromát planachromát fluorit .
Je nosičství balancované translokace indikací k prenatálnímu cytogenetickému vyšetření? Ne, nikdy. Ano, pokud se jedná o translokaci na chromozomech 13, 18 nebo 21. Ano, vždy. Ano, v případě, že se jedná o translokaci na chromozomech 5, 13, 18 nebo 22. .
Euchromatinové úseky chromozomů bohaté na GC páry detekuje metoda NOR barvení R-pruhování C-pruhování FISH .
Hodnoty spontánní úrovně frekvence aberantních buněk se při CAPL testu pohybují do 5 % u jednotlivce a do 2 % u skupiny do 2 % u jednotivce a do 5 % u skupiny do 1 % do 10 % .
Metoda FISH se v genetické toxikologii používá k detekci nestabilních chromozomových aberací k detekci aneuploidií ke stanovení původu mikrojader k detekci stabilních chromozomových aberací / translokací .
Významným cytogenetickým markerem u karcinomu prsu je amplifikace genu Her2/neu delece genu Her2/neu amplifikace N-myc fúzní gen BCR/ABL .
Jaká chemikálie se používá ke zestaršování preparátů při technice FISH? 2xSSC formaldehyd DAPI etanol .
Metoda, která produkuje fluorescenční signály na chromozomech nebo v jádrech, se označuje jako: .
Má-li objektiv hodnotu numerické apertury 1.30, je interval užitného zvětšení mikroskopu roven 650 až 1300 130 až 1300 130 až 650 1300 650 až 1000 .
Index lomu vzdušného prostředí je 1 2 1,2 1,5 0,5 .
Cytogenetické vyšetření na blastomerách se používá pro účely preimplantační genetické diagnostiky prenatální cytogenetiky postnatální cytogenetiky onkocytogenetiky .
Pozitivní G-pruhy na chromozomech obsahují málo genů hodně genů chromozomové aberace plazmidy .
Jaké je teoretické riziko postižení dítěte Downovým syndromem u přenašeče Robertsonovské translokace der(14;21) 33 % 50 % 10 % 100 % .
Jestliže má pacient v karyotypu nález 16qh+ znamená to zvýšené množství heterochromatinu na dlouhém raménku chromozomu 16 zvýšené množství heterochromatinu na krátkém raménku chromozomu 16 snížené množství heterochromatinu na dlouhém raménku chromozomu 16 ztrátu centromery chromozomu 16 .
Přiřaďte specifické amplifikace genů, které se vyskytují u jednotlivých onemocnění karcinom prsu meduloblastom neuroblastom.
Při vzniku filadelfského chromozomu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií dochází ke vzniku nového fúzního genu ke snížení genové exprese genu ABL k deleci dominantní alely ke snížení genové exprese genu BCR k inaktivaci tumor supresorového genu k deleci recesivní alely .
Označte, jaké typy strukturních chromozomových aberací můžeme vyšetřovat v interfázních jádrech pomocí techniky I-FISH inverze amplifikace delece translokace .
Kolik párů bazí přibližně obsahuje 1 pruh v karyotypu člověka (G-pruhování) 5-10 Mb 100 Mb 100 kb 10 kb 1 Mb .
Při hodnocení získaných chromozomových aberací se u jednotlivce hodnotí 200 mitóz 20 mitóz 100 mitóz 50 mitóz .
Celkové riziko narození dítěte s nebalancovaným karyotypem u přenašeče pericentrické inverze se pohybuje kolem 5-10 % 100 % 50 % 33 % .
Inverze na chromozomu 16 se vyskytuje u akutní myeloidní leukémie DiGeorgeova syndromu mnohačetného lymfomu chronické lymfatické leukémie chronické myeloidní leukémie neuroblastomu .
Napište číslo týdne, ve kterém lze maximálně provést potrat z genetických důvodů. .
Technika RxFISH je založena na hybridizaci lidských chromozomů s celogenomovou DNA sondou odvozenou z genomu E.coli gibbona Drosophila melanogaster šimpanze .
Příčinou Prader-Williho syndromu bývá nejčastěji mikrodelece na paternálním chromozomu 15 paternálním chromozomu 13 maternálním chromozomu 15 obou chromozomech 15 .
Které chromozomy v karyotypu člověka jsou řazeny do skupiny C? chromozomy 6-12 a chromozom X chromozomy 19-20 chromozomy 13-15 chromozomy 1-3 .
Uveďte správnou posloupnost přípravy preparátů pro techniku FISH: kapání_skel, hybridizace, denaturace_sondy, denaturace_preparátu, odmytí, zestaršení_preparátu, DAPI_barvení.
V které fázi meiozy probíhá crossing-over? pachytenne diplotenne metafáze I diakineze leptotenne .
Lidský karyotyp je rozdělen dle morfologie a velikosti chromozomů do skupin označovaných A až G A až H A až E A až F .
Pacient se zápisem karyotypu 46,XY,t(2;5)(q21;q31) má: reciprokou translokaci deleci inzerci inverzi Ph chromozom .
U pacienta s podezřením na vrozenou chromozomovou odchylku provedeme cytogenetické vyšetření stimulovaných lymfocytů periferní krve buněk kostní dřeně červených krvinek klků choria fibroblastů .
Vzdálenost mezi čelní čočkou objektivu a preparátem se nazývá pracovní vzdálenost numerická apertura míra zvětšení minimální vzdálenost.
Která cytogenetická technika NENÍ vhodná pro detekci mikrodelecí? SKY MLPA array-CGH FISH HRT .
Která chemikálie se používá jako nezbytná součást denaturačního roztoku při technice FISH? formamid akrylamid TrisHCl trypsin .
Fluorescenční in situ hybridizace s celochromozomovými sondami se používá v oblasti genetické toxikologie k detekci stabilních strukturálních aberací konvenčními technikami neidentifikovatelných k detekci nestabilních chromozomových aberací k detekci přestaveb v subtelomerických oblastech chromozomu k odhalování původu Robertsonovských translokací .
Označte faktory, které mohou ovlivňovat spontánní hladinu chromozomových aberací imunita léky věk kouření životní styl .
Označte, jaké typy fluorochromů se používají ke značení DNA sond při technice FISH SpectrumGreen SpectrumAqua SpectrumOrange DAPI .
Napište karyotyp normálního muže: .
Při cytogenetickém vyšetření solidních nádorů pomocí techniky FISH je možné použít otisky nádorů periferní krev kultivované buňky nádorů parafinové řezy zhotovené z nádoru .
DAPI patří mezi AT specifické fluorochromy fluorochromy používané ke značení DNA sond barviva určená k detekci oblastí NOR GC specifické fluorochromy konvenční barviva .
Arabidopsis thaliana má v somatických buňkách 10 chromozomů 20 chromozomů 30 chromozomů 40 chromozomů .
S vyšším věkem matky se zvyšuje riziko trizomie 13 trizomie 21 trizomie 18 trizomie 22 .
Ve kterém roce byl poprvé stanoven správný počet lidských chromozomů 1956 1953 1960 1955 1921 .
Vyjmenujte zdroje cílových DNA používaných pro techniku array-CGH oligonukleotidy PAC cDNA BAC .
K ihibici cytikinezy se při mikrojaderném testu používá cytochalasin B BrdU metotrexat kolcemid kolchicin .
Pro kombinatorní značení všech chromozomů lidského karyotypu pro techniku SKY je zapotřebí použít 5 fluorochromů 3 fluorochromy 6 fluorochromů 5 fluorochromů a ionty Ag .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests