option
My Daypo

Dejiny médií 2022

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Dejiny médií 2022

Description:
1 časť - přenos a uchování slova a textu

Author:
Mina
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 129
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vysvetlite čo je to symbolická komunikácia Viem Neviem.
Popíšte komunikačnú typológiu G. Bragy Viem Neviem.
Komunikácia v archaických spoločenstvách Viem Neviem.
Vynález Písma Viem Neviem.
Zpravodajské systémy v staroveku Viem Neviem.
Popíšte funkciu curcus publicus Viem Neviem.
Charakterizujte komunikáciu v ranom stredoveku Viem Neviem.
Charakterizujte komunikáciu vo vrcholnom stredoveku Viem Neviem.
Popíšte vznik ranej novovekej pošty Viem Neviem.
Vysvetlite význam pošty pre rozvoj tištených médií Viem Neviem.
Korešpondencia a jej význam pre zrod tištených médií Viem Neviem.
Vysvetlite pojem thurn-taxisovská pošta Viem Neviem.
Popište zrod obchodu so správami v Európe a vznik povolaní korešpondenta Viem Neviem.
Vysvetlite fenomén písaných novín a zmiente niektoré príklady Viem Neviem.
Popíšte proces vzniku kníhtisku po stránke technickej a technologickej Viem Neviem.
Popíšte proces šírenia kníhtisku Európou v druhej polovici 15.storočia Viem Neviem.
Popíšte ekonomickú bázu podnikania knihtiskarov Viem Neviem.
Vysvetlite sociálne dôsledky rozšírenia kníhtisku Viem Neviem.
Najstaršie európske písmo vzniklo na Kréte vzniklo v Londýne krétske lineárne písmo z 18.storočia p.n.l krétske pečatidlá s hieroglyfickými nápismi z 19 storočia p.n.l vyvíjalo sa až sa z neho vytvoril nový typ lineárneho písma zo 17 a 16 storočia p.n.l sa dochovali stovky textov v krétskom hieroglifickom písme zo 17 a 16 storočia p.n.l sa dochovali stovky textov hlavne v krétskom lineárnom písme.
Kto rozvinul aramejskú kultúru a na základe čoho vytvoril svoje vlastné písmo Nabatejci Abatejci Kabatejci na základe aramejského písma na základe hebrejského písma na základe krétskeho lineárneho písma.
Kedy a z čoho sa vyvinulo arabské písmo z kursivnej varianty písma nabatejcov vytvorili svoje písmo na základe aramejského písma a následne z jeho kurzívnej varianty sa vyvinulo arabské písmo v 5. storočí p.n.l v 4. storočí p.n.l v 3. storočí p.n.l.
Druh písma, ktorý sa využíval v Mezopotámií, vyjadrovacia možnosť bola veľmi omedzená, aj keď počet pôvodných znakov sa odhadoval na 2000, užívalo sa symbolov, ktoré ale neoznačovali len znázornený predmet, ale taktiež to, čo s ním súviselo. Napr. znak hviezdy znamenal "nebo, boh, vysoký"....
nový druh znakov, ktorý vynašli Sumerové, a u podstatných mien vymietol mnohoznačnosť. Nečítajú sa, sú to len znaky udávajúce, do ktorej triedy predmet patrí, kladly sa všeobecne pred hlavné znaky, len niekedy za ne, Příklad: piktogram pluhu označoval zároveň i oráče. Šlo-li o pluh, kladlo se před znakem znaménko pro dřevo, šlo-li o oráče, byl připojen znak pro muže.
S čím vznikly první počátky vědy, lépe řečeno uspořádaného pojetí světa, neboť tyto znaky rozdělily všechno existující do tříd: kameny, kovy, byliny, stromy, ryby, hady, ptactvo, lidi, bohy atd. Determinativy Piktogramy Hieroglyfy.
princip, který pozvedl vývoj na zcela nový stupeň, umožnila tedy užívat obrazových znaků i pro taková slova, která znějí stejně nebo podobně. Tento princip odpovídá přesně našim obrázkovým hádankám nebo rébusům, kde slovo je nahrazeno obrázkovými znaky, jež významově nemají nic společného, pouze stejně znějí.
Další vývoj fonetizace směřoval k tomu že se funkce znaků od slovního významu vůbec odloučila a zachovala si pouze hláskovou hodnotu slovní písmo se vyvíjelo v písmo slabičné Vývoj velmi urychlila okolnost, že většina sumerských slov je jednoslabičná že se funkce znaků od hláskovej podoby vůbec odloučila a zachovala si pouze podobu slovního významu slabičné písmo se vyvíjelo v písmo slovní Vývoj velmi urychlila okolnost, že většina sumerských slov je dvojslabičná.
Co bylo nejduležitejším tvurčím znakem pri vytváření písma?.
Priraď Summerové Akkadové.
Co jsou nejtrvanlivejší svědkové dějín.
Vyber správne tvrzení o hlinených tabulkách jsou i zcela nezničitelné, poněvadž jedinečným způsobem odolávají oběma živlům, vodě i ohni nejtrvanlivější svědkové dějin nezničitelné jsou pouze tabulky vypalované. nezničitelné jsou všechny tabulky Na vzduchu sušené tabulky nejsou tak odolné jako vypalované, ale i tak to jen málokdy mělo vliv na jejich uchování Na vzduchu sušené tabulky nejsou tedy tak odolné jako vypalované, a to mělo vliv na jejich uchování Poněvadž Babylóňané měli velký nedostatek paliva, vypalovali jen tabulky zvlášť důležité, ostatní prostě sušili na vzduchu.
Kde byli zaznamenávyný Královské nápisy v sumerském i akkadském jazyce na cihlách hlinených kuželech nádobách sochách a tabulkách na kamení v jaskyních.
Co dokumentují nápisy v summerském a akkadskem jazyce, nalezené po celé Babyloníí dokumentují stavební činnost (hlavne) zbožné dedikace tamních vladařů (hlavne) skutky vladařú ve sféře diplomacie a vojenství (méne) obchodní záležitosti zápisy majetku skutky vladařú ve sféře diplomacie a vojenství (hlavne) zbožné dedikace tamních vladařů (méne) dokumentují stavební činnost (méne).
Jaký formát mali nejstarší tabulky? jako krabička zápalek formát normálniho archu papíru 37,5 cm dlhé.
Jaký formát mali tabulky, na ktoré boli zaznamenávané středoasyrské zákony? jako krabička zápalek formát normálniho archu papíru 37,5 cm dlhé.
Jaký formát mali tabulky z Ninive? jako krabička zápalek formát normálniho archu papíru 37,5 cm dlhé.
Kde byli zaznamenávyný staroasyrské texty - zprávy o skutkoch staroasyrských monarchov? na cihlách hlinených kuželech kamenné a keramické nádoby sochy kamenné desky v jaskyních hlavice žezel tabulky hlinené plakety.
Co se dělo v mezopotámií, když Byl-li text příliš dlouhý a nemohl být dopsán v několika hodinách tabulka se zabalila do vlhké látky, takže bylo možné klidně v psaní pokračovat až příští den. tabulka se zabalila do vlhké látky, takže bylo možné klidně v psaní pokračovat až príšti týden. tabulka se zahrabala do země, takže bylo možné klidně v psaní pokračovat až příští den.
Co se dělo v mezopotámií, když popsali zadní stranu a text nebyl ještě u konce pokračovali stejným způsobem přes vrchní okraj směrem k přední straně tabulky Když ani to nestačilo, psal písař po levém okraji přední strany, a to od onoho místa, na němž zpočátku začal psát. Když ani to nestačilo, psal písař po pravém okraji přední strany, a to od onoho místa, na němž zpočátku začal psát.
Priraď jak se psalo v Mezopotámií tabulky obrácené podél sloupce Tabulky obrácené napříč (překlápané zdola nahor).
Aššurbanipalova knihovna nacházela se v Ninive (Asýrie) založená novoasyrským králem Aššurbanipalem cca. polovina 7.storočia p.n.l knihovna se nacházela v paláci texty archivního charakteru (účetní záznamy, dopisy, smlouvy) královské nápisy soubor eposů, mýtů a skladeb vztahujících se k náboženství a kultovnímu životu (hymny, modlitby, zaklínání), památky literárního charakteru (mudroslovná literatura) texty odborné, zachycující znalosti z nejrůznějších oborů mezopotámské vzdělanosti.
Umístění hliněných tabulek v Aššurbanipalově knihovně na hliněných podstavcích, často pokrytých asfaltem, aby byly izolovány od vlhkosti země, na dřevěných stojanech naskládány v nádobách a schránkách z hlíny nebo z rákosu. volne položené v príslušných kamenných policiach.
Co je charakteristickým opakem summerského vynálezu písma.
Priraď Summerské písmo Egyptské písmo.
Čo súčasne s písmom vytvorili Egypťania kalendár letopisectví počítaní let čísla.
Napohled obrázkové písmo, obrázky ale představují zvukové a významové značky, problém pri menách, označení príbuzenských vzťahov a vyjadrovaní gramatických tvarov, vypomáhali si prenášaním významu.
Zvukové znaky.
Proč egypťané nepoužívali úplnoi souhlaskovou abecedu o 24 písmech, kterou mali hieroglyfy = boží slova nedali by se rozlišovat stejne znejíci slova rúzneho významu prišli by o spoustu vztahu a narážek, které existovali mezi znaky a jejich významem podobné prekážky ako pri zavedení latinky v japonsku.
v průběhu dvou a půl tisíce let nebyl nikdy učiněn pokus, aby zastaralý a obtížný systém 700 znaků nahradilo 24 souhlásek. O který systém se jedná?.
nejmladší prvky egyptského písma, neměly žádnou zvukovou hodnotu, sloužili jen jako výkladové znaky, Na rozdíl od klínového písma, kde opravdu označují rozdílné čtení (…), užívá se jich v hieroglyfickém písmu čistě doplňkově. Přesto měly velký praktický význam, protože sloužily jako rozdělovací znaménka mezi slovy a rozčleňoval jednotlivé řádky.
Vyber správne tvrzení o pravopisu egyptského písma nemělo nikdy ustálený pravopis. Bylo možno sestavovat slova různým způsobem, více nebo méně pleonasticky Bylo možné si s různými způsoby psaní hrát a vytvářet narážky, což vedlo v pozdních dobách až k úplné nečitelnosti. hojně užívaná slova se často zkracovala mělo ustálený pravopis bylo možno sestavovat slova ustáleným zpusobem Nebylo možné si s různými způsoby psaní hrát a vytvářet narážky, což vedlo v pozdních dobách až k úplné čitelnosti. slova se nezkracovala.
Standardizace hieroglyfů, způsob jejich psaní vyber správne tvrzení Tvar hieroglyfů se standardizoval od té doby, kdy se začalo s pevným členěním textů Tvar hieroglyfů se nikdy nestandardizoval o Původně se obvykle psalo tak jako v Babylónii a v Číně ve vertikálních řádcích zprava doleva. Původně se obvykle psalo tak jako v Babylónii a v Číně v horizontálních řádcích zprava doleva. Za XII. dynastie (Střední říše) se zřejmě přešlo k horizontálnímu způsobu psaní, asi proto, že při psaní zprava doleva se vertikální řádky snadno rukou smazávaly. Horizontální řádky běží většinou zprava doleva, ale mohou probíhat také opačně. Horizontální řádky běží většinou zleva doprava, a nemohou probíhat opačně. Směr řádku lze poznat hned na první pohled, neboť hieroglyfy směřují vždy k počátku řádky.
Proč se Za XII. dynastie (Střední říše) se zřejmě přešlo k horizontálnímu způsobu psaní v Egypte? při psaní zprava doleva se vertikální řádky snadno rukou smazávaly při psaní zprava doleva se vertikální řádky snadno četli.
Čtvrtý a poslední zpusob psaní v Egypte.
Toto písmo rozvíjeli ve 2. století křesťanští potomci starých Egypťanů; skládá se z 24 řeckých a démotických písmen.
Vyber správne tvrtzení o koptskej reči, písme rozvíjelo se ve 2. století rozvíjeli ho křesťanští potomci starých Egypťanů skládá se z 24 řeckých a démotických písmen Koptská řeč zanikla v 16. století dnes se vyskytuje už jen v církevním jazyce koptů. dnes se nevyskytuje vubec Koptská řeč zanikla v 10. století skládá se z 24 řeckých písmen rozvíjelo se ve 2. století p.n.l.
Znali strí egypťané rákosové pero? neznali znali.
Kdo zavedl do povodí Nilu rákosové pero? Egypťané Řekové.
Vyber správne tvrzení o rákosovém peru Je mnohem silnější než štětec Není silnější než štětec Konec rákosu se seřízl do špičky a pak se rozpůlil podobně jako pozdější husí brky.
Vyber správne tvrzení o inkoustu paleta obsahovala dvě kruhové jamky na černý a červený inkoust paleta obsahovala jednu kruhovú jamku na černý inkoust Egypťané neměli tekutý inkoust Egypťané měli tekutý inkoust Černý inkoust se zhotovoval pravděpodobně ze zcela jemných saz, Smíchaly se se slabým roztokem klovatiny a pak se směs vysušila Červený inkoust se vyráběl z jemně mletého okru. Egyptský inkoust byl snadno omyvatelný Egyptský inkoust nebyl omyvatelný Jednotlivá slova ,vymazával´ egyptský písař asi jazykem nepodařená místa se zahlazovala Hadříkem.
Nejstarší abeceda světa.
Z jakého storočia pochádza Ugaritská abeceda? zo 14-teho storočí p.n.l zo 14-teho storočia n.l zo 4-teho storočia p.n.l z 10-teho storočia p.n.l.
Vyber správne tvrzení o nejstarší abecede světa objav z roku 1948 objav z roku 1968 nájdený na prahu, který vedl od sloupořadí (portika) k předsíni, kolík nájdený na prahu, který vedl od sloupořadí (portika) k předsíni, tabulka na němž bylo ve třech řádcích 30 písmen ugaritské abecedy na němž bylo ve třech řádcích 30 písmen latinskej abecedy staroveké mesto Ulgaritu sýrsko-libanonská hranica Ulgaritská abeceda.
Ako sa označuje grécka abeceda.
Čo dnes nazývame gréckou abecedou je v skutočnosti abeceda.
Vyber správne tvrdenia o gréckej abecede Přizpůsobení fénické abecedy hláskovému stavu se neuskutečnilo jednotně, nýbrž se místně značně lišilo. Přizpůsobení fénické abecedy hláskovému stavu se uskutečnilo jednotně zprvu vznikla celá řada tzv. lokálních abeced jako věrný obraz politické roztříštěnosti Řecka Hlavní změna, kterou Řekové provedli, spočívala v připojení samohláskových znaků a tím vzniklo skutečné hláskové písmo způsobilé opravdu přesně reprodukovat mluvenou řeč. Hlavní změna, kterou Řekové provedli, spočívala ve vyloučení samohláskových znaků Co dnes nazýváme jednoduše řeckou abecedu, je ve skutečnosti abeceda mílétská.
Gramotnost athénských občanů, vyber správne tvrzení Instituce střepinkového soudu „předpokládala všeobecnou znalost písma, alespoň u občanů oprávněných k hlasování Instituce střepinkového soudu „nepředpokládala všeobecnou znalost písma, a to ani u občanů oprávněných k hlasování v pozdějších dobách už nebyli mezi nimi analfabeti. ještě v pozdějších dobách byli mezi nimi analfabeti.
Na jaký materiál psali staří Řekové a Řimané? Papyrus olovo drevené destičky - prkénka tabulky pokryté bílou vápennou vrstvou kamenné desky tabulky vyhloubené a potažené voskem hlavice žezel tabulky hlinené plakety.
Čo bolo najdôležitejším písacím materiálom Grékov a Rimanov?.
Najstraší grécky dopis psán na olove pochádza z počiatku 4.str. p.n.l bol nájdený v Chaidari pri Aténach v súčasnosti sa nachádza v Berlíne psán na papyrus pochádza z počiatku 4.str. n.l.
Čo využívali gréci a rimania k predávaniu tajných správ? papyrus olovo tabulky pokryté bielou vápenatou vrstvou tabulky vyhloubené a potažené voskem .
Čím začala produkcia literatúry?.
Vyber správne tvrzení Potřebu vhodného materiálu ke psaní si vynutila existence rozsáhlé literární produkce Papyrem začala produkce literatury Revoluci ve výrobě knih si vynutil rostoucí počet čtenářů nález knihtisku a dále obchodní zdatnost nakladatelů, které knihu zpopularizovaly a vyvolaly v život širokou čtenářskou obec.
S materiálem převzali Gréci od Egypťanov aj tvar knihy, ako ho nazývame?.
Akú podobu mala grécka a rímska kniha do 4.str. n.l - plných tisíc rokov?.
Ako sa nazýva dnešný tvar knihy? .
Vyber problémy svitku musel se držet v obou rukách V antické knize nebylo možno listovat, probírat se v ní a těšit se s ní jako s moderní knihou. na samém začátku svitku ve zvláštní nesnázi: nemůžeme najít první slovo, jednotlivá slova textu nejsou od sebe oddělena, jak jsme zvyklí, nýbrž probíhají spojitě z řádky na řádku. věty nejsou pravidelně oddělovány - Rozdělovací znaménka nebyla ve starověku nikterak samozřejmá; používalo se jich zcela vzácně a nesystematicky sloupce nebyli čílované a text nebyl delený na kapitoly Bylo obtížné nalézt v knize určité místo a úplně vyloučené je citovat. Bylo možné uvést pouze název spisu, neexistoval však způsob, jak v něm určitou pasáž blíže označit Ve starověku (…) nedovedli užívat číslic ani v knihách, ani u domů, ani při datování.
Ako sa nazýva spôsob čítania zvitkov?.
popisoval sa obvykle len na jednej strane, a to na tej, kde vlákna prebiehali vodorovne, v smere písma.
Vyber správne tvrdenia o payrovom zvytku popisoval se obvykle jen na jedné straně, a to na té, kde vlákna probíhala vodorovně, ve směru písma List papyru byl slepen ze dvou vrstev, přičemž se pruhy jedné vrstvy pokládaly kolmo k vrstvě druhé Při nastavování listů ve svitek se samozřejmě dbalo, aby na sebe navazovaly strana na níž všechna vlákna probíhala vodorovně se nazýva recto strana se svislými vlákny se nazýva verso na verso se psalo jen výjimčne, z úsporných duvodu na verso se nikdy nepsalo strana se svislými vlákny se nazýva recto strana na níž všechna vlákna probíhala vodorovně se nazýva verso nedbalo se na náväznosť textu.
Priraď velikosti papyrových zvytku list šířka řecko-římského svitku výška řecko-římského svitku Egyptské papyry, zejména ceremoniální a slavnostní svitky, Řecké papyry.
Kniha a svazek vyber správne tvrzení původně označují určité množství potištěného papíru, z něhož se pomocí vazby vytváří jednotlivý pevně ohraničený předmě V přeneseném slova smyslu od slovy ,kniha´ a ,svazek´ rozumíme však také určité množství literární látky, snaha zabránit, aby se díla nerozdělovala libovolně a nepravidelně, a tak se časem vyvinulo pro literární dílo pevně rozdělení, jež zprvu neexistovalo puvodne Iliada označovala celistvou průběžnou skladbu dodatečně došlo z technických důvodů k dělení na zpěvy a knihy spisovatelé začali přihlížet k rozsahovým možnostem svitků a svá díla začali sami členit na úseky podle smyslu. technické požadavky ovlivnily kompoziční rozdělení knihy.
Kolik mela vetšina sloupcu a řádku Většina sloupců měla 25-45 řádek většina řádek obsahovala 18-25 písmen Většina sloupců měla 45-65 řádek většina řádek obsahovala 25-30 písmen.
Byl papyrus jemný? ano ne.
Co vyvolalo v Grécku v staroveku zvýšenú literárnu produkciu? Když král Psammetich otevřel hranice Egypta když se poprvé dostalo do Řecka větší množství papyru když se lidé stali gramotními.
Co se v grécku objevilo první po dostání většího množstva papyru? básnici čtenáři papyrus nesloužil ihned k rozšiřování nebo k rozmnožování děl básniku Vrstevníci a potomci se s tvorbou básníků seznamovali ještě dlouho ústním podáním Vrstevníci a potomci se s tvorbou básníků seznamovali hned formou písemního podání.
Co je svédectvím o rozšíření filozofických spisu ve starém Grécku? Spisy Protagory z Abdéry, které byli verejne spáleny pro nevhodnou větu Spisy Motagory z Pardéry, které byli verejne spáleny pro nevhodnou větu.
První kniha o které víme, že měla název Protagoruv Spis O pravde Protagoruv spis Zda bohové jsou či nejsou Motagoruv spis O pravde Motagoruv spis Zda bohové jsou či nejsou.
První zpráva o antickém knihkupectví ze začátku 4. století ze začátku 4. století p.n.l v Platonovej Apologii Sókrata v Sokratovej Apologii Platóna.
První písemné záznamy v Říme kalendář svátečních dnů seznamy úředníků a kněžské kroniky pontifikální anály psany pravdepodobne na plátne nevíme do jaké doby spadali zákoníky obchodné kroniky spadali do doby 4.str. n.l.
Od koho prebrali Rimania písmo? od Etruskov od Egypťanov od Grékov.
Uložení svitků v knihkupectví ve starém Římě Drahé svitky se zasouvaly do barevných pergamenových obalů, takže police měly pěkný a živý vzhled. Drahé svitky se zasouvaly do bezbarvých pergamenových obalů, takže police měly pěkný a jednoliatý vzhled. Svitky byly natáčeny na hůlky, jejichž konce vyčnívající jako ozdobné knoflíky, byly vykládány slonovinou a drahými kovy Svitky byly natáčeny na hůlky, bez vyčnívajícih koncov Na jednom knoflíku visela etiketa rovněž z barevného pergamenu, tzv. titulus, z něhož se dal zjistit obsah svitku. Z hulky visela etiketa rovněž z bezbarevného pergamenu, tzv. titulus, z něhož se dal zjistit obsah svitku.
Výroba svitku ve strém Říme nakladatel a knihkupec jsou jedna a táž osoba knihkupec nejenže knihy prodává, ale také je vyrábí Všeobecně si představujeme, že písárna byla umístěna přímo za krámem. málo pravděpodobné, že jeden písař opisoval celý text. text byl rozčleněn na více stejně velkých částí a rozdělen mezi několik písařů. jeden písař opisoval celý text. knihkupec knihy jen prodává, nevyrábí je nakladatel a knihkupec nejsou jedna a tá stejná osoba.
Co spusobovali rozdíl v cenách rímskych kníh jakost papyru pečlivost provedení spolehlivost opisu opravovaný či neopravňovaný text.
Antické autorské právo antické autorské právo tu nikdy neexistovalo antické autorské právo existovalo Autor mohl svému nakladateli prodat pouze právo na první vydání svého díla jakmile kniha jednou nastoupila cestu do světa, byla prosta závazků a každý ji mohl rozšiřovat, jak často a kdy se mu zlíbilo Jedinou výhodou, kterou mohl autor nakladateli poskytnout, byl časový předstih před ostatními nakladateli. Jakmile se nová dobrá kniha ocitla na trhu, začala ji ihned vyrábět konkurence.
kdy došlo k uznání moderního autorského práva v polovine 19.století na počátku 4.století na počátku 5 století na počátku 17 století.
Kdo zacházel nenešetrneji s tvurci a rozširovateli knih ve staroveku? Domitianus Suetonia Hermegon.
Priraď Tabulkové knihy Polyptychon Kodex.
Priraď Papyrus Pergamen.
Vznik Pergamenu 1. 2. 3.
Výroba pergamenu Zvířecí kůže se vypraly a zbavily chlupů nebo vlny kuže se namočily do jámy s vápnem kuže se pevně napnuly do rámů, přitom se z nich seškrabaly poslední zbytky chlupů a masa kůže se navlhčily mokrou látkou, posypaly plavenou křídou a odrhly pemzou Nakonec se v rámu usušily.
Z čeho se vyráběl nejjemnejší takmer priesvitný pergamen? z hovězího dobytka z oslov kůže mladých zvířat, telat, jehňat a kůzlat. z kůží ještě nenarozených zvířat nazýval sa panenský pergamen.
Co je nejkrásnější a nejušlechtilejší látka, jaké se kdy ke psaní užívalo.
Na čoho užití spočíva vysoká úroveň stredovekej knižnej kultúry.
Pergamen (…) dovedl k dokonalosti ještě jinou uměleckou tvorbu, v níž papyrus a papír zaujímají jen podružné místo, jakou ?.
Co je vlastní výtvor středověku rovnako ako malba na skle? knižní malba knihvazačské umění kniha ako umelecké dielo.
Vyber správne tvrzení o pergamenovom zápisníku V podobě kodexu se pergamenu užívalo pro zápisníky, které zaujaly místo voskových tabulek Trvanlivý a ohebný snadno skládatelný omývatelným inkoustem psaný znovu a znovu používaný pergamenový zápisník nastoupil místo dřevěného polyptychu stal se předstupněm kodexu velkého tvaru neohebný a netrvanlivý neomývatelný.
Co bylo předstupněm kodexu velkého tvaru pergamenové zápisníky tabulkové knihy.
Jak nazývame dvakrát popsané kodexy - pergamen na kterém bylo puvodní písmo sežkrábané a získal se tak místo pro nový text palimpsesty (seškrábané) codices rescripti (nově popsané) papimpsesty (seškrábané) rodices cescripti (nově popsané).
Čo je to palimsest? dvakrát popsané kodexy, psané na pergamen dvakrát popsané kodexy, pasné na papyrus kodexy.
přechodný tvar mezi svitkem a pergamenovým kodexem ve 2.století se začal pripravovat kodex papyrový.
co bylo trvanlivejší a pri příznivém prostředí téměr nezničitelné papyrus pergamen.
comu dávali přenost křesťané kodexu zvitku.
Proč dávali křesťané přednost kodexu? stáli mimo antickou tradici a volili prostě tu formu, která byla účelnější a umožňovala jim spojit více posvátných spisů v jednu knihu svitek mohl pojmout jenom jedno evagelium.
Nejstarší zachované pergamenové rukopisy Pocházejí ze 4. století Pocházejí ze 2. století Vatikánský a Sinajský kodex z pohanské literatury řada drahocenný rukopisů Vergiliových.
Ústup pergamenu a nástup papíru ve středověku vyber správne tvrzení Arabové ve 12. století zprostředkovali Evropě čínský vynález papíru Egypťané ve 13. století zprostředkovali Evropě čínský vynález papíru Číňané ve 12. století zprostředkovali Evropě čínský vynález papíru nepochybně změna k horšímu nepochybně změna k lepšímu Středověk se až do konce držel pergamenu když s vynálezem tisku nastal nesmírný rozmach knižní produkce, pergamen ustoupil.
Řeč a písmo jako pouto mezi minulostí a přítomností Nejsilnějším poutem mezi dnešními a antickými Řeky je však pravděpodobně písmo a řeč. Gréci mluví novořečtinou, která je přímým pokračováním byzantské řečtiny, ta pak hellénistické koiné (,společné řeči´), která má základ v klasické atičtině, jak se ustálila v Athénách v 5.-4. století př. n. l řecká alfabeta se od starověku vůbec nezměnila.
nejstarší písemné doklady gréckej řeči na tabulkách z Knóssu a Pylu pocházejí až z 15.-14. století př. n. l pocházejí až z 15.-14. století n. l na tabulkách z Pylóssu a Knóssu.
Jak se nazýva zařízení, které používali eforové a které pozostávalo s dvou identických palíc, okolo ktorých sa omotal papyrus, na ten sa napísala správa, ktorá poodmotaní nedávala zmysel, ale mohol si ju prečítať len vlastník druhej palice, ktorá bola identická, správu okolo nej musel omotaď aby dávala zmysel. Syktalé Skytalé Pytalé Rytalé.
Príčiny zrodu dopisov poslovia by mohli správu popliesť, alebo zabudnúť, alebo by hovorili tak aby sa zavďačili ľudu a nepodali by správu o skutočných pomeroch poslovia by mohli byť zabití a správa navždy stratená.
Rychlost spojení v Římske říši Posel z Hispánie se dostal do Říma nejdřív za týden z Británie nebo Kappadokie asi za měsíc.
Rychlost koňů, oslů, volů, mul, zkrátka zvířat v zápřahu do povozů 25-60 kilometrů za den 10-15 kilometrů za den 35-50 kilometrů za den.
Nejdůležitější východoevropské spoje ve středověku spojovaly západní Evropu s nejvzdálenějšími zeměmi Asie. pouť evropských kupců, od Rúmu zemí Slovanů do hlavního města Chazarska. Odtud dále mořem Džurdžánským (Kaspickým) do Balchu, Máveránnahru, na kočoviště Toghuz-ghuzů a do Číny.
Javí sa ako jeden z najrannejších publicistov, možná první laik, který ze své ruky vypouštěl tendenční spisy ve formě dopisů, Začal s nimi záhy; již po smrti Beatrice vydal pamflet o situaci ve Florencii určený ,mocným tohoto světa´ a také jeho pozdější otevřené dopisy z doby vyhnanství jsou vesměs adresovány císařům, knížatům a kardinálům Dante Alighieri Ali Dante Petrarca.
Které město bylo koncem 15.století nejvýznamnejším střediskem knihtisku Benátky Miláno Neapol Florencia.
Šírenie kníhtisku priraď 1464 1457 1471 1470 1473 1474 1476 1480.
Vyber správne tvrzení o prvých kníhtiskoch „Celkově tiskaři, potažmo vydavatelé připravovali relativně nízké náklady (od 200 do 1 000) knih „Celkově tiskaři, potažmo vydavatelé připravovali relativně vysoké náklady (od 2000 do 10 000) knih Do roku 1500 vyšlo devadesát čtyři vydání Vulgáty a třicet překladů Písma do lidového jazyka. Imitatio Christi Tomáše Kempenského vyšlo v tomto období devětadevadesátkrát Bohoslužebné knihy, gramatiky (jako Donatus) a školní učebnice všeho druhu se neustále dotiskovaly Bohoslužebné knihy, gramatiky (jako Donatus) a školní učebnice všeho druhu se netiskl& Drtivá většina prvotisků je v latině, rozsah vydání v lidových jazycích má vzrůstající tendenci.
Kdo byl prvním velkým tiskařem-učencem Albus Manutius Aldus Manutius (1450-1515) Gutenberg.
První tiskárna na Ukrajine tiskárna Ivana Fedorova (kolem 1510-1583) nejprv ve Lvově, pak Ostroh v istanbulu 1493.
První tiskárna v osmanskej ríši tiskárna Ivana Fedorova (kolem 1510-1583) nejprv ve Lvově, pak Ostroh v istanbulu 1493.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests