option

Doprava - rok 2019

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Doprava - rok 2019

Description:
ověření znalostí ČD rok 2019

Author:
vlakvedouci.hb
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/02/2019

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Na dopravní koleji na spádu 2‰ je přechodně (do 30 min) odstaveno jedno vozidlo, jak se toto vozidlo zajistí proti ujetí: utažením ruční brzdy a podložením dvěma zarážkami ve směru spádu. pouze průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím. pouze utažením ruční brzdy.
Doprovod vlaku je: společný název pro vlakovou četu, posunovou četu a vlakového revizora. společný název pro vlakovou četu a posunovou četu. společný název pro obsluhu vlaku a lokomotivní četu.
Jak zajistíte proti ujetí skupinu vozidel na dopravní koleji při stavebním spádu 3,8‰? Vozidla budou odstavena přechodně na dobu do 30 minut. Pouze průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím a podložením dvěma zarážkami ve směru spádu. Utažením stanoveného počtu ručních brzd a podložením jednou zarážkou, nebo podložkou ve směru spádu. pouze průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím.
Vedoucí obsluhy vlaku se smí ve stanici od vlaku vzdálit: a nemusí tuto skutečnost nikomu hlásit. jen pokud ohlásí tuto skutečnost dispečerovi osobní dopravy a sdělí mu i svůj návrat. jen ohlásí-li pokud možno tuto skutečnost strojvedoucímu a sdělí mu i svůj návrat.
Jízda podle rozhledových poměrů je takový způsob jízdy, při kterém: je jízda drážního vozidla řízena pouze rozhledem osoby řídící drážní vozidlo, při které musí strojvedoucí zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími nebo stejným směrem jedoucími vozidly ve společné jízdní cestě a podle možností i před jinou překážkou, ohrožující jeho jízdu včetně protijedoucích vozidel. musí strojvedoucí dodržet pouze podmínky jízdy se zvýšenou opatrností. musí strojvedoucí zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími nebo opačným směrem jedoucími vozidly a příp. před jinou překážkou.
Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, tak návěst POSUN DOVOLEN: neplatí pro žádný z posunových dílů, které stojí před tímto návěstidlem. platí jen pro první díl. Další posunový díl musí vyčkat, až se po návěsti POSUN ZAKÁZÁN tato znovu změní na návěst POSUN DOVOLEN. platí pro všechny posunové díly, která stojí před tímto návěstidlem.
Návrat vlaku z trati (couvání vlaku) bez souhlasu výpravčího zadní stanice: je kdykoliv povolen jen v případě nesjízdnosti trati ve směru jízdy vlaku. je povolen, strojvedoucí musí jednat jako u PMD. je zakázán.
Člen obsluhy vlaku po dání návěsti Souhlas k odjezdu (Pohotovi k odjezdu) do doby rozjezdu vlaku (vlak sestavený z vozů bez centrálního ovládání dveří strojvedoucím): kontroluje z okna (pokud je možno) pohledem situaci na nástupišti, zda nedochází k ohrožení bezpečnosti cestujících. kontroluje z otevřených dveří vozu pohledem situaci na nástupišti, zda nedochází k ohrožení bezpečnosti cestujících. nemá za povinnost provádět kontrolu situace na nástupišti, po dání návěsti Souhlas k odjezdu (Pohotovi k odjezdu) ihned uzavře dveře a provádí kontrolu jízdních dokladů.
Při posunu za označník musí být splněno, že: konec posunového dílu nesmí opustit obvod stanice a posun smí být prováděn nejdále do úrovně vjezdového návěstidla sousední stanice nebo odbočky (popř. lichoběžníkové tabulky sousední dopravny D3 nebo dopravny RB). posun smí být prováděn nejdále do úrovně vjezdového návěstidla vlastní stanice. konec posunového dílu smí opustit obvod stanice, ale čelo posunového dílu musí zastavit maximálně před vjezdovým návěstidlem sousední stanice nebo odbočky (popř. lichoběžníkové tabulky sousední dopravny D3 nebo dopravny RB).
Trpasličí hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun mají značení červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a: označovacími pásy s červenými a bílými pruhy stejné délky. označovacími pásy s červenými a bílými pruhy, které jsou kratší délky než červené. nemají žádný označovací pás.
Smí se ponechat ve vlaku s přepravou cestujících vozidlo bez vyznačené brzdící váhy nebo s nečitelnými nápisy o brzdící váze? smí se ponechat ve vlaku, ale jeho brzdící váha se nezapočítává do brzdící váhy vlaku. takový vůz nesmí být řazen ve vlaku s přepravou cestujících. smí se ponechat ve vlaku, údaje o brzdící váze takového vozu zjistím z POP/TVD.
Pokud pro odjezd PMD ze stanice platí návěsti odjezdových (cestových) návěstidel dovolující jízdu vlaku; v tomto případě nepřenosná návěstidla platná pro posun: platí. platí mimo návěsti označníku. neplatí.
K I. způsobu brždění patří brzdy: režim brždění R+Mg, R a P. režim brždění R a P. režim brždění R + Mg, R.
Zaměstnanec v čele sunutého vlaku musí zaujmout stanoviště na: prvním, nebo druhém sunutém voze kdekoliv. nejdále na druhém sunutém voze tak, aby mohl sledovat trať ve směru jízdy sunutého vlaku. prvním sunutém voze tak, aby mohl sledovat trať ve směru jízdy sunutého vlaku.
Který z těchto PMD smí přepravovat cestující? PMD pro zjištění volnosti a průjezdnosti tratě. nepředpokládaný návrat vlaku ze širé trati. PMD pro zjištění příčiny nedojetí vlaku (PMD) do sousední dopravny.
Skutečná brzdící váha vlaku je: součet brzdících vah všech vozidel, která mají správně účinkující průběžnou tlakovou brzdu zapnutou do průběžné brzdy vlaku. součet brzdících vah ručních brzd. součet brzdících vah všech vozidel, která mají správně účinkující průběžnou tlakovou brzdu zapnutou do průběžné brzdy vlaku a ručních brzd.
Nápis TB0 na skříni vozidla znamená, že vozidlo je vybaveno: stranově selektivním odblokováním dveří (SSOD). centrálním ovládání dveří strojvedoucím. blokováním nástupních dveří od nulové rychlosti.
Jak zajistíte proti ujetí jeden vůz se špalíkovou brzdou na dopravní koleji na spádu 2 ‰? Vůz bude takto odstaven více než 6 hodin. Pouze utažením ruční brzdy. Utažením ruční brzdy a podložením dvěma zarážkami nebo jednou podložkou z obou stran vozu. Utažením ruční brzdy a podložením dvěma zarážkami nebo jednou podložkou ze strany spádu.
ÚZB se musí vykonat v případě opakovaných jízd ucelené samostatné jednotky: v každé obratové stanici vlaku. nevykonává se. jednou denně, zpravidla před první denní jízdou vlaku.
Návěst „Souhlas k odjezdu“ na zastávce s vnějším obloukem u vlaku bez centrálně zavíraných dveří: smí být dávána kdekoliv, strojvedoucí po jejím obdržení vyčká alespoň 5 vteřin a pak uvede vlak do pohybu. smí být dávána nejdále na druhém voze za hnacím vozidlem. smí být dávána pouze na prvním voze.
Vlak je veden motorovou jednotkou řady 814. Před dáním návěsti Souhlas k odjezdu se musí člen obsluhy vlaku pohledem přesvědčit o ukončení výstupu a nástupu cestujících. Tuto kontrolu musí provést: z prvních dveří motorové jednotky. z jakýchkoliv dveří motorové jednotky. z prostoru nástupiště.
Jak budu postupovat v případě nezhasnutí vnějších indikátorů stavu nástupních dveří? zjistím pomocí vnitřních indikátorů které dveře nejsou správně uzavřené a opakovaně je uzavřu. Když ani poté indikátor nezhasne dveře uzamknu, polepím nálepkou Vzor S a informuji strojvedoucího a dispečera os. dopravy. Jistič v rozvaděči nesmím ke zhasnutí indikátorů použít! v rozvaděči vozidla shodím jistič signalizace dveří a dále postupuji jako u vozu bez signalizace otevřených dveří. vůz s takovouto závadou nesmí být provozován ve vlaku s přepravou cestujících. Je nutné jeho vyřazení ze soupravy vlaku.
Tato návěs znamená? Posun dovolen Jízda zajištěna Přivolávací návěst.
Tato návěst na hlavním návěstidle znamená? Rychlost 40 km/h a výstraha na třetí traťovou kolej. Rychlost 40 km/h a výstraha ze třetí dopravní koleje. Rychlost 30 km/h a výstraha.
Jaký bude postup člena obsluhy vlaku v případě, že zjistí za jízdy vlaku rozsvícení vnitřního indikátoru, nebo nedovření nástupních dveří? Do doby pravidelného zastavení vlaku v další stanici postává u dveří a informuje cestující aby se ke dveřím nepřibližovali. Neprodleně informuje strojvedoucího a do doby zastavení vlaku střeží prostor u dveří s ohledem na bezpečnost cestujících. Po zastavení vlaku provede jejich bezpečné uzavření. Dveře se pokusí otevřít a znovu bezpečně uzavřít.
Tato návěst má název: Přivolávací návěst Opakování návěsti Stůj Posun dovolen.
Tato návěst má název: Brzda v pořádku Odbrzděte Zabrzděte.
Tato návěst má název: Brzda v pořádku Odbrzděte Zabrzděte.
Tato návěst má název: Pomalu Vzdálit Přiblížit.
Tato návěst má název: Brzda v pořádku Souhlas k posunu Popotáhnout.
Zastaví-li vlak s přepravou cestujících (bez centrálně uzavíratelných dveří) z jakýchkoliv příčit mimořádně v prostoru pro nástup a výstup cestujících: o dalším postupu rozhodne strojvedoucí po dohodě s výpravčím. vlak může odjet bez výpravy na návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu. musí být zachován postup jako při odjezdu vlaku s přepravou cestujících.
Tato návěst má název? Rychlost 40 km/h a výstraha. Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů. Rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha.
Je v tomto případě na zobrazeném návěstidle návěst "Posun dovolen" zároveň Souhlasem k posunu? Není, musím obdržet souhlas k posunu. Ano, návěst posun dovolen na tomto návěstidle je zároveň souhlasem k posunu. Ne, toto je přivolávací návěst platná pouze pro jízdu vlaku.
Tato návěst má název? Posun zakázán. Začátek stejnosměrné trakční soustavy. Stáhněte sběrač.
Tato slyšitelná návěst má název a vyjadřuje: Povolte brzdy úplně - zaměstnancům obsluhujícím ruční brzdy přikazuje tato návěst úplné povolení ručních brzd. Výzva k pohotovosti - vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. Svolávání všech zaměstnanců - přikazuje zaměstnancům dostavit se k zaměstnanci, který tuto návěst dává.
V provozu se vykonávají následující druhy zkoušek brzd Úplná zkouška brzdy, jednoduchá zkouška brzdy a ověření činnosti brzdy pro PMD. Úplná zkouška brzdy, jednoduchá zkouška brzdy a zkouška ovládání brzdy vlaku. Úplná zkouška brzdy a jednoduchá zkouška brzdy.
V čase odjezdu vlaku s přepravou cestujících, stojí-li vlak v zastávce na širé trati: smí dát člen obsluhy vlaku návěst Souhlas k odjezdu (Pohotovi k odjezdu). nesmí člen obsluhy vlaku dát návěst Souhlas k odjezdu (Pohotovi k odjezdu), dokud neobdrží návěst Výzva k pohotovosti (Výzva strojvedoucího) od strojvedoucího. smí dát člen obsluhy vlaku návěst Pohotovi k odjezdu, jakmile bezpečně zjistí, že čas odjezdu nastal, avšak návěst Souhlas k odjezdu smí dát až po návěsti Výzva k pohotovosti (Výzva strojvedoucího) od strojvedoucího.
Nemůže-li člen obsluhy vlaku (při jednočlenné obsluze) dávající návěst SOUHLAS K ODJEZDU použít návěstní terčík: ohlásí tuto skutečnost komandujícímu. ohlásí tuto skutečnost strojvedoucímu, po dohodě s ním bude dávat tuto návěst rukou. nemá za povinnost nikomu oznamovat a návěst provede rukou.
Centrální ovládání dveří strojvedoucím je zařízení kterým: jsou dveře soupravy vlaku uzavírány vlakovou četou pomocí čtyřhranu. si cestující centrálně ovládají nástupní dveře vlaku. jsou uzavírány dveře úkonem strojvedoucího ze stanoviště strojvedoucího. Po provedení tohoto úkonu je umožněno jejich zajištění proti otevření již při nulové rychlosti.
Návěsti Výzva k pohotovosti, Pohotovi k odjezdu a Souhlas k odjezdu se nemusí používat, pokud je možno dát příslušný pokyn: ústně, případně vnitřním komunikačním zařízením soupravy nebo mobilním telefonem. přímo ústně, příp. vnitřním komunikačním zařízením soupravy. přímo ústně, mobilní telefon nebo vnitřní komunikační zařízení nelze použít.
Je dovoleno ve vlaku s přepravou cestujících použít režim brzdění G? Ne. Ano, ale maximálně dva vozy. Ano, ale kromě ostatních podmínek se nesmí jednat o první, nebo poslední vozidlo vlaku. Za první vozidlo se v osobní dopravě považuje osobní vůz pro přepravu cestujících.
UZB se dělí na: úplnou zkoušku brzdy soupravy tažených vozidel a úplnou zkoušku brzdy hnacího vozidla. zjednodušenou zkoušku brzdy, zkoušku brzdového spojení a zkoušku průchodnosti. zkoušku brzdy posunového dílu, zkoušku brzdy vlaku, zkoušku brdy hnacího vozidla.
Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY páté zálohy se při radiovém provozu ve stanici Adamov uvede zněním: Pátá záloha STŮJ, STŮJ". "Pátá záloha v Adamově na koleji páté STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY vedoucí posunové čety Novák". "Pátá záloha v Adamově na koleji páté OKAMŽITĚ ZASTAV".
Co musí udělat strojvedoucí při neobdržení pokynu po uplynutí dohodnutého času, nebo vzdálenosti další pokyn k jízdě posunového dílu? Zastaví u nepřenosného návěstidla zakazující jízdu posunového dílu, nebo soupravy vozů. Navázat s vedoucím posunové čety co nejdříve telefonní spojení. Musí posunový díl ihned zastavit.
Návěst STŮJ pro pátou zálohu na páté koleji se při radiovém provozu ve stanici Adamov uvede zněním: "Pátá záloha v Adamově na koleji páté DOBRÁ, DOBRÁ“. "Pátá záloha v Adamově z koleje páté ZASTAV". "Pátá záloha na koleji páté STŮJ".
Je-li nástupiště umístěno v rovině nebo ve vnitřním oblouku smí dát člen obsluhy vlaku návěst Souhlas k odjezdu: z nástupiště v bezprostřední blízkosti dveří vozu. po dohodě se strojvedoucím tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost. až když nastoupí na stupátka vozu.
Co nám udává tento údaj ? Vozidlo je vybaveno velkoprostorovým oddílem. Vozidlo je vybaveno kotoučovou brzdou. Vozidlo je vybaveno kompozitními brzdovými špalíky.
Jaký význam má tento nápis na voze ? Vůz je vybaven automatickým odbrzďovačem. Označení vozů vystrojených zařízením pro překlenutí záchranné brzdy. Vůz s herními oddíly pro děti.
Co znázorňuje ukazatel stavu zabrzděno-odbrzděno? Zabrzděno Odbrzděno Hlavní potrubí bylo odvětráno (bez tlaku).
Tato návěst má název a vyjadřuje: Staničník - informuje o poloze místa na trati a o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost je přejezd s PZZ Staničník - informuje o poloze místa na trati a o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost je hlavní návěstidlo Staničník - informuje o poloze místa na trati a nařizuje strojvedoucímu použití překlenutí záchranné brzdy .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests