Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONDoprava - rok 2021

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Doprava - rok 2021

Description:
ověření znalostí ČD rok 2021

Author:
vlakvedouci.hb
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/06/2021

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Na manipulační koleji na spádu 2‰ odstavujete skupinu vozidel na 60 minut, jak se tyto vozidla zajistí proti ujetí? Utažením stanoveného počtu ručních brzd a podložením jednou zarážkou, nebo podložkou z obou stran soupravy. Utažením stanoveného počtu ručních brzd. Utažením stanoveného počtu ručních brzd a podložením dvěma zarážkami, nebo podložkou ve směru spádu.
Obsluha vlaku je: strojvedoucí, vlakvedoucí, případně i průvodčí jedoucí na jednom vlaku společný název pro obsluhu vlaku a lokomotivní četu. společný název pro vlakovou četu a posunovou četu.  .
Jak zajistíte proti ujetí skupinu vozidel na dopravní koleji při stavebním spádu 3,8‰?  Vozidla budou odstavena přechodně na dobu do 30. minut. Pouze průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím a podložením dvěma zarážkami ve směru spádu. Utažením stanoveného počtu ručních brzd a podložením jednou zarážkou, nebo podložkou ve směru spádu.  pouze průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím.
Co musí učinit člen obsluhy vlaku, dává-li návěst Souhlas k odjezdu příp. Pohotovi k odjezdu z vozu vybaveného indikátory stavu nástupních dveří? Pohledem se přesvědčí, že na voze ze kterého ovládal CZD svítí všechny vnější indikátory stavu nástupních dveří. Nastoupit na stupátka vozu. Dveře, ze kterých ovládal CZD uzavírat nemusí. uzavře z nástupiště všechny nástupní dveře příslušného vozu (pokud již nejsou uzavřené) a vizuálně zkontroluje zhasnutí vnějších světelných indikátorů.
Jízda podle rozhledových poměrů je takový způsob jízdy, při kterém: je jízda drážního vozidla řízena pouze rozhledem osoby řídící drážní vozidlo, při které musí strojvedoucí zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími nebo stejným směrem jedoucími vozidly ve společné jízdní cestě a podle možností i před jinou překážkou, ohrožující jeho jízdu včetně protijedoucích vozidel.  musí strojvedoucí dodržet pouze podmínky jízdy se zvýšenou opatrností.       musí strojvedoucí zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími nebo opačným směrem jedoucími vozidly a příp. před jinou překážkou.   .
Výhybka je podle způsobu přestavování z jedné koncové polohy do druhé koncové polohy přestavovaná: ručně, elektricky, kladkovody ručně, místně, ústředně, nouzově ručním způsobem (např. klikou)   pákou závaží výměny, výměnovou pákou na stavědle, přeložením řadiče, nastavením příkazu na PC- JOP (program pro tvorbu vlakových a posunových cest).
Po ujetí jaké vzdálenosti musí zaměstnanec v čele sunutého vlaku opakovat pokyn „Vlak XY suneme“? Vždy po ujetí vzdálenosti nejvíce 20 metrů.   Vždy po ujetí vzdálenosti nejvíce 100 metrů. Vždy po ujetí vzdálenosti nejvíce 200 metrů.
Člen obsluhy vlaku po dání návěsti Souhlas k odjezdu (Pohotovi k odjezdu) do doby rozjezdu vlaku (vlak sestavený z vozů bez centrálního ovládání dveří strojvedoucím): kontroluje z okna (pokud je možno) pohledem situaci na nástupišti, zda nedochází k ohrožení bezpečnosti cestujících. kontroluje z otevřených dveří vozu pohledem situaci na nástupišti, zda nedochází k ohrožení bezpečnosti cestujících. nemá za povinnost provádět kontrolu situace na nástupišti, po dání návěsti Souhlas k odjezdu (Pohotovi k odjezdu) ihned uzavře dveře a provádí kontrolu jízdních dokladů.
Jsou-li pokyny k jízdě posunového dílu při sunutí dávány prostřednictvím rádiových stanic, musí být tyto pokyny opakovány vždy po ujetí vzdálenosti nejvíce: 20 metrů 100 metrů 200 metrů.
Trpasličí hlavní návěstidla platná pro jízdu vlaku i posun mají značení   červenými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a:   označovacími pásy s červenými a bílými pruhy stejné délky.  označovacími pásy s červenými a bílými pruhy, které jsou kratší délky než červené.   nemají žádný označovací pás.
Na jakém voze se provede JZB v případě rozpojení soupravy na dvou místech? Na posledním voze soupravy. Kdekoliv za místem prvního rozpojení. Vždy pouze na prvním voze za vedoucím hnacím vozidlem.
Pokud pro odjezd PMD ze stanice platí návěsti odjezdových (cestových) návěstidel dovolující jízdu vlaku; v tomto případě nepřenosná návěstidla platná pro posun: platí. platí mimo návěsti označníku.     neplatí.  .
Musí se provést JZB došlo-li k uzavření kohoutu hlavního potrubí na přechodnou dobu a nedošlo k jeho rozpojení? V případě, že nedojde k rozpojení průběžného potrubí, nemusí se JZB provádět.         JZB se musí provést pouze v případě, že k uzavření kohoutu hlavního potrubí došlo na dobu delší než 30. minut.   Ano, JZB se provést musí.
Zaměstnanec v čele sunutého vlaku musí mít trvale navázané radiové spojení nejméně na kolik metrů? Na jakou vzdálenost před místem zastavení dává pokyn „Pomalu“? 200 metrů trvale navázané radiové spojení a posledních 20 metrů opakuje pokyn „Pomalu“. 500 metrů trvale navázané radiové spojení a posledních 100 metrů opakuje pokyn „Pomalu“. 100 metrů trvale navázané radiové spojení a posledních 15 metrů opakuje pokyn „Pomalu“.
Který z těchto PMD smí přepravovat cestující?     PMD pro zjištění volnosti a průjezdnosti tratě.       Nepředpokládaný návrat vlaku ze širé trati.   PMD pro zjištění příčiny nedojetí vlaku (PMD) do sousední dopravny.     .
Skutečná brzdící váha vlaku je: součet brzdících vah všech vozidel, která mají správně účinkující průběžnou tlakovou brzdu zapnutou do průběžné brzdy vlaku. součet brzdících vah ručních brzd.    součet brzdících vah všech vozidel, která mají správně účinkující průběžnou tlakovou brzdu zapnutou do průběžné brzdy vlaku a ručních brzd.
V případě že nedošlo k výstupu/nástupu cestujících a všechny dveře jsou před dáním návěsti „Souhlas k odjezdu“ uzavřené, musí obsluha vlaku použít CZD? Ne, v případě, že nedošlo k nástupu a výstupu cestujících nemusí se CZD již použít. Ano, CZD se musí použít i když jsou všechny dveře uzavřeny a indikátory stavu dveří zhaslé.      O použití CZD vždy rozhodne vedoucí obsluhy vlaku.
Jak zajistíte proti ujetí jeden vůz se špalíkovou brzdou na dopravní koleji na spádu 2 ‰. Vůz bude takto odstaven více než 6 hodin? Pouze utažením ruční brzdy. Utažením ruční brzdy a podložením dvěma zarážkami nebo jednou podložkou z obou stran vozu.      Utažením ruční brzdy a podložením dvěma zarážkami nebo jednou podložkou ze strany spádu.    .
Návěst JÍZDA VLAKU DOVOLENA může být pouze na: seřaďovacím návěstidle   vjezdovém návěstidle cestovém návěstidle.
Návěst „Souhlas k odjezdu“ na zastávce s vnějším obloukem u vlaku bez centrálně zavíraných dveří: smí být dávána kdekoliv, strojvedoucí po jejím obdržení vyčká alespoň 5 vteřin a pak uvede vlak do pohybu.     smí být dávána nejdále na druhém voze za hnacím vozidlem. smí být dávána pouze na prvním voze.
Vlak je veden motorovou jednotkou řady 814. Před dáním návěsti Souhlas k odjezdu se musí člen obsluhy vlaku pohledem přesvědčit o ukončení výstupu a nástupu cestujících. Tuto kontrolu musí provést: z prvních dveří motorové jednotky. z jakýchkoliv dveří motorové jednotky. z prostoru nástupiště.
Jak budu postupovat v případě nezhasnutí vnějších indikátorů stavu nástupních dveří? Zjistím pomocí vnitřních indikátorů které dveře nejsou správně uzavřené a opakovaně je uzavřu. Když ani poté indikátor nezhasne dveře uzamknu, polepím nálepkou Vzor S a informuji strojvedoucího a dispečera os. dopravy. Jistič v rozvaděči nesmím ke zhasnutí indikátorů použít!      V rozvaděči vozidla shodím jistič signalizace dveří a dále postupuji jako u vozu bez signalizace otevřených dveří.     Vůz s takovouto závadou nesmí být provozován ve vlaku s přepravou cestujících. Je nutné jeho vyřazení ze soupravy vlaku.
Tato návěst znamená? Posun dovolen Jízda zajištěna  Posun dovolen.
Tato návěst na hlavním návěstidle znamená? Rychlost 40 km/h a výstraha na třetí traťovou kolej.        Rychlost 40 km/h  a výstraha ze třetí dopravní koleje.     Rychlost 30 km/h a výstraha.
Jaký bude postup člena obsluhy vlaku v případě, že zjistí za jízdy vlaku rozsvícení vnitřního indikátoru, nebo nedovření nástupních dveří? Do doby pravidelného zastavení vlaku v další stanici postává u dveří a informuje cestující, aby se ke dveřím nepřibližovali.    Neprodleně informuje strojvedoucího a do doby zastavení vlaku střeží prostor u dveří s ohledem na bezpečnost cestujících. Po zastavení vlaku provede jejich bezpečné uzavření. Dveře se pokusí otevřít a znovu bezpečně uzavřít.
Tato návěst má název: Přivolávací návěst Opakování návěsti Stůj      Posun dovolen.
Tato návěst má název: Brzda v pořádku   Odbrzděte      Zabrzděte.
Tato návěst má název: Brzda v pořádku    popotáhnout        Zabrzděte.
Tato návěst má název: Pomalu Vzdálit Přiblížit.
Tato návěst má název:     Brzda v pořádku     Souhlas k posunu     Popotáhnout.
Zastaví-li vlak s přepravou cestujících (bez centrálně uzavíratelných dveří) z jakýchkoliv příčin mimořádně v prostoru pro nástup a výstup cestujících: o dalším postupu rozhodne strojvedoucí po dohodě s výpravčím vlak může odjet bez výpravy na návěst hlavního návěstidla dovolující jízdu.  musí být zachován postup jako při odjezdu vlaku s přepravou cestujících.
Tato návěst má název? Rychlost 40 km/h a výstraha. Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů. Rychlost 40 km/h a opakování návěsti výstraha.     .
Je v tomto případě na zobrazeném návěstidle návěst "Posun dovolen" zároveň Souhlasem k posunu? Není, musím obdržet souhlas k posunu. Ano, návěst posun dovolen na tomto návěstidle je zároveň souhlasem k posunu. Ne, toto je přivolávací návěst platná pouze pro jízdu vlaku.
Tato návěst má název?    Stáhněte sběrač.      Začátek stejnosměrné trakční soustavy.       Připravte se ke stažení sběrače.
Tato ruční návěst má název a vyjadřuje: Odraz- přikazuje rychlý pohyb vozidel k zaměstnanci, dávajícímu tuto návěst. Vlak vjel celý - informuje o tom, že stanovený vlak vjel celý. Výzva strojvedoucího - vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu.
Jakou poznámku je v tomto případě nutné vygenerovat do Zprávy o brzdění z POP?  V soupravě jsou zařazena pouze vozidla s označením  SSOD    V soupravě jsou zařazena vozidla s označením LAT  Jelikož nejsou všechna vozidla označena  na dveřích nápisem SSOD/LAT není třeba generovat poznámku v ZOB.
V čase odjezdu vlaku s přepravou cestujících, stojí-li vlak v zastávce na širé trati: smí dát člen obsluhy vlaku návěst Souhlas k odjezdu (Pohotovi k odjezdu). nesmí člen obsluhy vlaku dát návěst Souhlas k odjezdu (Pohotovi k odjezdu), dokud neobdrží návěst Výzva k pohotovosti (Výzva strojvedoucího) od strojvedoucího.       smí dát člen obsluhy vlaku návěst Pohotovi k odjezdu, jakmile bezpečně zjistí, že čas odjezdu nastal, avšak návěst Souhlas k odjezdu smí dát až po návěsti Výzva k pohotovosti (Výzva strojvedoucího) od strojvedoucího.
Nemůže-li člen obsluhy vlaku (při jednočlenné obsluze) dávající návěst SOUHLAS K ODJEZDU použít návěstní terčík:     ohlásí tuto skutečnost komandujícímu.   ohlásí tuto skutečnost strojvedoucímu, po dohodě s ním bude dávat tuto návěst rukou. nemá za povinnost nikomu oznamovat a návěst provede rukou.      .
Kde je uveden rozsah znalostí článků předpisu SŽDC D1 pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-04? Přímo v předpise SŽDC D1 v kapitole Rozsah znalostí. V předpise ČD D2 v příloze 1. Na stránkách osobní přepravy v záložce „Procesní listy – rozsah znalostí PL“.
Návěsti Výzva k pohotovosti, Pohotovi k odjezdu a Souhlas k odjezdu se nemusí používat, pokud je možno dát příslušný pokyn: ústně, případně vnitřním komunikačním zařízením soupravy nebo mobilním telefonem. přímo ústně, příp. vnitřním komunikačním zařízením soupravy.    přímo ústně, mobilní telefon nebo vnitřní komunikační zařízení nelze použít.
Kde nalezneme odkaz na požární evakuační plán jednotlivých tunelů? Evakuační plány tunelů jsou přílohou předpisu SŽDC D1. Evakuační plány tunelů jsou uvedeny v příloze 17. předpisu ČD D2. Evakuační plány jsou uvedeny v odkazu na SOP v záložce Vnitrostátní přeprava - vlak PL V-36, příloha č. 2.
Je-li vjezd PMD dovolován  návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN), musí PMD zastavit nejdále: před seřaďovacím návěstidlem na vjezdové straně, které zakazuje jízdu posunovému dílu před hlavním návěstidlem v poloze STŮJ nebo před návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY před námezníkem, výkolejkou, hrotem jazyka výhybky na konci vjezdové koleje.
Návěst STŮJ,ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY páté zálohy se při radiovém provozu ve stanici Adamov uvede zněním: "Pátá záloha STŮJ, STŮJ" "Pátá záloha v Adamově na koleji páté STŮJ,ZASTAVTEVTE VŠEMI PROSTŘEDKY vedoucí posunové čety Novák"      "Pátá záloha v Adamově na koleji páté OKAMŽITĚ ZASTAV ".
Co musí udělat strojvedoucí při neobdržení pokynu po uplynutí dohodnutého času, nebo vzdálenosti další pokyn k jízdě posunového dílu? Zastaví u nepřenosného návěstidla zakazující jízdu posunového dílu, nebo soupravy vozů. Navázat s vedoucím posunové čety co nejdříve telefonní spojení. Musí posunový díl ihned zastavit.
Návěst STŮJ pro pátou zálohu na páté koleji se při radiovém provozu ve stanici Adamov uvede zněním:  "Pátá záloha v Adamově na koleji páté DOBRÁ, DOBRÁ“ "Pátá záloha v Adamově z koleje páté ZASTAV"      "Pátá záloha na koleji páté STŮJ".
Je-li nástupiště umístěno v rovině nebo ve vnitřním oblouku smí dát člen obsluhy vlaku návěst Souhlas k odjezdu: z nástupiště v bezprostřední blízkosti dveří vozu.   po dohodě se strojvedoucím tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost.      až když nastoupí na stupátka vozu.
Co nám udává tento údaj? Vozidlo je vybaveno velkoprostorovým oddílem.   Vozidlo je vybaveno kotoučovou brzdou.       Vozidlo je vybaveno kompozitními brzdovými špalíky.
Jaký význam má tento nápis na voze? Vůz je vybaven automatickým odbrzďovačem. Označení vozů vystrojených zařízením pro překlenutí záchranné brzdy. Vůz s herními oddíly pro děti.     .
Jaký je název návěsti přejezdníku a co vyjadřuje?    Otevřený přejezd – přikazuje strojvedoucímu jet k následujícímu přejezdu s PZZ se zvýšenou opatrností.  Uzavřený přejezd – informuje strojvedoucího o správné funkci přejezdu s PZZ a přikazuje oznámit výpravčímu, že na přejezdníku svítí přerušované světlo.   Přivolávací návěst před dopravnou D3 - příkazuje jízdu podle rozhledových poměrů.
Tato návěst má název a vyjadřuje: Staničník - informuje o poloze místa na trati a o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost je přejezd s PZZ Staničník - informuje o poloze místa na trati a o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost je hlavní návěstidlo   Staničník - informuje o poloze místa na trati a nařizuje strojvedoucímu použití překlenutí záchranné brzdy.
Report abuse Consent Terms of use