We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

eimehc cuomolo

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
eimehc cuomolo

Description:
eimehc cuomolo

Author:
gabca
(Other tests from this author)

Creation Date:
31/05/2019

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vyberte správné tvrzení platné pro výstavbu atomu: elektronová konfigurace iontu 8O^2- v základní stavu je 1s^2 2s^2 2p^4 pro vedlejší kvantové číslo 1 je přiřazen symbol d orbitaly 2d a 3d mají stejnou energii izotopy uhlíku mají stejnou elektronovou konfiguraci.
Označte správné tvrzení: Orbital d má 14 elektronů orbital 3d se začíná obsazovat až po obsazení orbitalu 4s tvar orbitalu udává magnetické kvantové číslo orbitaly f mají vedlejší kvantové číslo rovno dvěma.
Určete správné tvrzení: nespárované elektrony v degenerovaných orbitalech se liší spinem elektronová konfigurace iontu 9F- v základním stavu je 1s^2 2s^2 2p^4 kationt sodíku 11Na+ nemá obsazený 3s orbital valenční orbital atomu uhlíku 6C má v excitovaném stavu elektronovou konfiguraci 2s^2 2p^4.
V atomu 6/14 C je přítomno celkem: 14 neutronů + 14 protonů 14 neutronů + 12 protonů + 12 elektronů 8 neutronů + 6 protonů + 6 elektronů 8 neutronů + 8 protonů + 6 elektronů.
Vyberte správné tvrzení: diamant krystalizuje v krychlové soustavě amorfní látka má pravidelnou vnitřní strukturu tvorba směsných krystalů se nazývá alotropie atomové krystaly jsou složeny z iontů.
Vyberte typ vazby v molekule chlorovodíku: kovalentní iontová polární kovalentní polární koordinační.
Kovalentní nepolární vazba je přítomna: v molekule plynného kyslíku v molekule chloridu sodného mezi molekulami vody v molekule amoniaku.
Vyberte správné tvrzení: v molekule vody je přítomna vodíková vazba v molekule bromidu draselného je přítomna iontová vazba hybridizace sp je charakteristická pro vazby v molekule methanu benzen má polární charakter.
V atomu dusíku 7N mají elektrony degenerovaných orbitalů 2p stejná spinová kvantová čísla. Toto tvrzení: je nesprávné, protože není splněn Pauliho princi je nesprávné, protože nejsou respektována všechna pravidla obsazení orbitalů elektrony je správné, protože je tak splněno Hundovo pravidlo je správné, protože všechny elektrony v atomu dusíku mají stejné spinové kvantové číslo.
Vyberte látku, která nemá polární charakter: ethanol toluen chlorovodík voda.
Určete, která sloučenina netvoří vodíkové vazby: cyklohexan voda amoniak ethanol.
Radioaktivní záření beta je: proud heliových jader elektromagnetické vlnění proud elektronů tok vodíkových jader.
Označte, která částice obsahuje v elektronovém obalu 18 elektronů: anion 9F- kation 16S2+ anion 8O2- kation 20Ca2+.
Určete nesprávný výrok: elektronová afinita je energie uvolněná při srážce dvou atomu elektronegativita je schopnost atomu přitahovat elektrony za vzniku aniontu vazebná energie je energie potřebná k rozštěpení chemické vazby ionizační energie je energie nutná k odtržení elektronu od atomu.
V alotropických modifikacích se vyskytuje: chlor fosfor zinek sodík.
Tvrzení „Vyzářením alfa záření při radioaktivním rozpadu prvku se protonové číslo změní o 2 a nukleonové číslo se zmenší o 4“ je: nesprávné, protože se prvek nemění správné, protože alfa záření je proud heliových jader správné, protože alfa záření je pouze proud protonů nesprávné, protože se protonové číslo o jednotku zvětší.
Vyberte správné tvrzení: v molekule jodovodíku jsou atomy vázány jen Van der Waalsovými silami molekuly chloridu sodného tvoří kovové krystaly iontové krystaly vznikají v molekule methanu saze mají amorfní charakter.
Vaznost atomu určuje: oxidační číslo atomu počet dvojných vazeb, které atom tvoří typ hybridizace počet kovalentních vazeb, které z něho vycházejí.
Vyberte nesprávné tvrzení: uhlík může být maximálně pětivazný vazebný úhel mezi atomy v molekule acetylenu je 180 ° prostorové uspořádání molekuly methanu je čtyřstěn v molekule BF3 se uplatňuje hybridizace sp2.
Určete chybně pojmenovanou sloučeninu: NH4ReO4 je rhenistan amonný CaSi2O5 je dikřemičitan vápenatý K(Au (OH)4) je hydroxid zlatito – draselný BaO2 je peroxid barnatý.
Vyberte odpověď, kde název sloučeniny neodpovídá uvedenému vzorci: NH4 (AgF4) je tetraflourostříbřitan amonný Na2SO5 je peroxosíran sodný CaH2P2O7 je dihydrogendifosforečnan vápanatý CaCN2 je kyanid vápenatý.
Vyberte správný název sloučeniny: MgH2SiO4 je dihydrogenkřemičitan manganatý (NH4)2Cr(SO4)2 je síran amonno-chromitý K3 (Sb(NO3)6) je hexanitratoantimoničnan draselný PbS2O3 je thiosíran olovnatý.
Vyberte pravdivé tvrzení: chloristan hexaaquanikelnatý má vzorec: (Ni(H2O)6) (ClO2)2 dihydrogenfosforečnan draselný má vzorec: KH2PO2 tetraboritan sodný má vzorec: Na2B4O7 sulfid seleničitý má vzorec: SnS2.
Vyberte správný název sloučeniny: PbWO4 je wolframan olovičitý Mg2P2O7 je difosforečnan dimanganatý (Ni(H2O)6) (ClO4)2 je chloritan hexaaquanikelnatý (NH4)2Fe(SO4)2 je síran amonno-železnatý.
Pro periodickou soustavu chemických prvků platí: ve skupině halogenů elektropozitivita roste shora dolů atomy prvků alkalických zemin tvoří snadno anionty fosfor patří mezi chalkogeny přechodné prvky jsou p prvky.
Označte pravdivé tvrzení: sodík je elektronegativnější než lithium chalkogeny jsou přechodné prvky s prvky tvoří centrální atomy v komplexech d prvky jsou z chemického hlediska kovy.
Vyberte nesprávné tvrzení: kyselina dusičná vzniká reakcí NO2 s vodou rtuť je kapalný kov kyselina chlorná je silná kyselina oxid hořečnatý je zásadotvorný oxid.
Označte nesprávné tvrzení: hliník je amfoterní prvek H2O2 má pouze oxidační vlastnosti molekula vody má polární charakter CsOH je zásaditější než NaOH.
Označte nesprávné tvrzení: alotropie se vyskytuje u uhlíku bromid draselný je iontová sloučenina síran barnatý je nerozpustný ve vodě vápník je nekov .
Určete reakci, v níž dochází k disproporciaci: NH3 + 3Cl2 = 6NH4Cl + N2 KClO3 = KCl 9 3KClO4 Cl2O + H2 = Cl2 + H2O I2 + 5Cl2 + 6H2O = 2HIO3 + 10HCl.
Vyberte pouze kyselinotvorný oxid: oxid bromičný oxid hlinitý oxid dusný oxid barnatý.
Označte kov, který reaguje se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou: měď zinek stříbro zlato.
Zvolte správné tvrzení o halogenech a jejich sloučeninách: kyselina bromovodíková je slabá kyselina síla kyslíkatých kyselin halogenů klesá s rostoucím oxidačním číslem halogenů halogeny tvoří dvouatomové molekuly jodid draselný je nerozpustný ve vodě.
Vyberte správné tvrzení o kovech alkalických zemin: jejich oxidační číslo ve sloučeninách má hodnotu III všechny jejich uhličitany jsou ve vodě dobře rozpustné hydroxid vápenatý je silná zásada nereagují s vodou.
Zvolte správné tvrzení: vzduch je chemické individuum molekula chlorovodíku je polární mol je jednotka látkové koncentrace Chlorid draselný je kovalentní sloučenina.
Vyberte správné tvrzení: síran barnatý je rozpustný v kyselině chlorovodíkové oxid dusnatý se používá k anestezii hydroxid měďnatý tvoří s amoniakem komplexní sůl sulfan je pevná látka.
Pro periodickou soustavu chemických prvků platí: prvky alkalických kovů jsou silná redukovadla dusík patří mezi chalkogeny anktinoidy jsou d prvky ve skupině chalkogenů elektronegativita roste shora dolů.
Pro vzácné plyny platí: jsou pouze kyselinotvorné jsou kromě helia p6 prvky patří mezi ně vodík jsou velmi reaktivní.
Tvrzení: sodík je elektropozitivní prvek je: nepravdivé, protože projevuje velkou afinitu k elektronu pravdivé, protože má jeden valenční elektron, který snadno odštěpuje nepravdivé, protože je inertní prvek pravdivé, protože tvoří ionty Na2+.
Vyberte správné tvrzení: 1 mol fosfidu wolframového obsahuje 1 mol atomů wolframu 1 mol kyslíku O2 za standardních podmínek obsahuje stejný počet atomů jako 1 mol atomů vápníku Ca molekula plynného kyslíku O2 zaujímá za standardních podmínek objem 22,4 dm^3 1 mol molekul vodíku (Ar(H)= 1) má hmotnost 1 gram za standardních podmínek.
Vyberte iont, který nemá elektronovou konfiguraci vzácných plynů: Na+ Ca^2+ Fe^3+ S^2-.
Uveďte, které reakce neproběhnou: Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2 I2 + 2KBr = 2KI + Br2 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3.
Reakční rychlost: závisí pouze na koncentraci výchozích látek je dána časovým úbytkem látkového množství výchozích látek neovlivňují katalyzátory nezávisí na teplotě.
Reakce charakterizovaná rovnicí 2SO3 (g) = 2SO2(g) + O2 (g9); delta H = 195 kJ * mol^-1 je: exotermní endergonní exergonní endotermní.
Chemická rovnováha reakce: N2 (g) + 3H2 = 2NH3 (g); delta H = -92 kJ * mol^-1 se posune na stranu produktu: snížením tlaku snížením látkového množství dusíku probubláváním směsi amoniakem snížením teploty.
Vyberte správné tvrzení: Při reakci vody s vápníkem se teplo spotřebovává všechny spontánní reakce jsou endergonické při biosyntéze mastných kyselin se energie uvolňuje anaerobní glykolýza je exergonický děj.
Vodný roztok uhličitanu draselného charakterizuje vztah: (H30+) je větší než (OH-) (OH-) = 1*10^-7 mol *dm^-3 pOH je menší než 7 (H30+) je větší než 1*10^-7 mol*dm^-3.
Vyberte konjugovanou kyselinu k iontu H2PO4- H30+ HPO4^-2 H3PO4 PO4^-3.
Označte, která z uvedených částic nemá současně charakter kyseliny a báze: HPO4^-2 HCOO- H2O HSO4-.
Tvrzení “Při ředění roztoku kyseliny chlorovodíkové (c = 1 mol .dm^-3) vodou se snižuje pH roztoku“ je: pravdivé, protože koncentrace oxiniových iontů se ředěním kyseliny zvětšuje nepravdivé, protože pH roztoku se ředěním kyseliny nemění pravdivé, protože ředěním kyseliny se současně zvyšuje hodnota pOH Nepravdivé, protože ředěním kyseliny se koncentrace oxiniových iontů snižuje.
Vyberte dvojici, která není konjugovaným párem ve smyslu Brondstedovy teorie: H2O, H3O+ HPO4^2-, PO4^2- HBr, H3O+ NH3, NH4 +.
V rovnici: 2KI + H2O2 + H2SO4 = I2 + K2SO4 + 2H2O peroxid vodíku: má oxidační vlastnosti disproporcionuje má redukční vlastnosti se nezúčastní redoxního děje.
Označte iont, který se může dále oxidovat: Mn^2+ Zn^2+ Na+ Mg^2+.
Určete reakci, v níž dochází k disproporciaci: NH3 + 3Cl2 = 6NH4Cl + N2 4 KClO3 = KDl + 3KClO4 Cl2O + H2 = Cl2 + H2O I2 + 5Cl2 + 6H2O = 2HIO3 + 10HCl.
Vyberte, který z následujících redoxních dějů se nemůže uskutečnit: Fe + Cu2+ = Fe 2+ + Cu Ca + 2H+ = Ca2+ + H2 2Na + 2H+ = 2 Na+ + H2 Zn^2+ + 2Ag = Zn + 2Ag+.
Určete oxidační číslo fosforu v iontu P2O7-4: +IV -IV -II +V.
Vyberte rovnici reakce probíhající při elektrolýze taveniny chloridu hořečnatého na katodě: 2Cl- = Cl2 + 2e- Mg2+ - 1e- = Mg 3+ Cl- - 1e- = ½ Cl27 Mg2+ + 2e- = Mg.
Tvrzení „Vodný roztok octanu sodného vykazuje kyselou reakci“ je: pravdivé, protože hydrolýzou vzniká silná kyselina nepravdivé, protože jde o sůl slabé kyseliny a silné zásady pravdivé, protože se jedná o sůl se silně zásaditým aniontem nepravdivé, protože vodný roztok této soli je neutrální.
Tvrzení „Síla zásady se zvyšuje se vzrůstající disociační konstantou Kb“ je: nepravdivé, protože silná zásada není ve vodě disociována nepravdivé, protože síla zásady nezávisí na její disociaci pravdivé, protože síla zásady klesá s klesající disociační konstantou pravdivé, protože při disociaci zásady roste látková koncentrace oxoniových iontů.
Vyberte správné pořadí stechiometrických koeficientů v oxidačně-redukční rovnici: Cus + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O 2, 10 = 2, 1, 8, 2 1, 10 = 1, 1, 8, 4 2, 8 = 2, 2, 8, 2 4, 4 = 2, 4, 4, 8.
Vyberte správné pořadí stechiometrických koeficientů v oxidačně-redukční rovnici vyjádřené iontově: CH3OH + Na2CrO4 + H2SO4 = HCOOH + Cr2(SO4)3 + NaSO4 + H2O 3, 4, 12 = 3, 4, 2, 6 3, 4, 10 = 3, 2, 4, 13 2, 4, 5 = 2, 2, 4, 10 4, 3, 10 = 4, 3, 2, 5.
Vyberte správné pořadí stechiometrických koeficientů v oxidačně-redukční rovnici vyjádřené iontově: S2O3- + I2 + OH- = SO42- + I- + H2O 1, 4, 10 = 2, 8, 5 1, 2, 6 = 2, 4, 6 2, 1, 6 = 5, 1, 3 1, 2, 10 = 2, 4, 5.
Vyberte správné pořadí stechiometrických koeficientů v oxidačně-redukční rovnici vyjádřené iontově: Br2 + OH- = Br- + BrO3- + H2O 2, 3 = 1, 1, 6 6, 6 = 1, 5, 3 3, 6 = 5, 1, 3 6, 10 = 6, 6, 5.
Vyberte správné tvrzní: vinylalkohol je tautomerem ethanolu diethylether tvoří optické izomery benzylalkohol je konstitučním izomerem o-kresolu fumarová kyselina je prostorovým izomerem malonové kyseliny.
Vyberte správné tvrzení: C6H5-CH2-Cl je benzoylchlorid (CH3CO)2O je acetanhydrid CH3-CH2-SH je thiofen C6H5-NH2 je benzamid.
Vzorec produktu dekarboxylace serinu je: CH2(OH)-CH2(NH2) CH2(SH)-CH2(NH2) CH3-CH2(NH2)-COOH C6H5CH2-CH2(NH2).
Pojmenujte správně sloučeninu C6H5-O-CH3: anisol toulen methyl-benzoát acetylbenzen.
Označte správné tvrzení: Hydrolýzou škrobu vzniká alfa-D-glukosa tuky jsou estery ethanolu a mastných kyselin methionin je aromatická aminokyselina uridin je součástí močové kyseliny.
Vyberte dvojice názvů odpovídající jedné sloučenině: m-xylen, 1, 2-dimehtylbenzen chloroform, chlormethan neopentan, 2, 2-dimethylpropan aminobenzen, alanin.
Nukleofilní adice probíhá při: dehydrataci ethanolu reakci methylchloridu s NaOH nitraci toluenu aldolové kondenzaci.
Vyberte odpovídající reakci hydratace acetylenu za katalýzy HgSO4 a H2SO4: HCtrojnávazbaCH + H2O = CH3-CHO HCtrojnávazbaCH + H2 = H2C=CH2 H2C= CH2 + H2O = CH3-CH2-OH H3C-CO-CH3 +H2 = CH3-CH(OH)-CH3.
Hydratací propynu vznikne: aceton propen vinylalkohol acetaldehyd.
Vyberte reakci, při niž se uplatňuje Markovnikovo pravidlo: hydratace but-1-enu nitrace fenolu aldolová kondenzace acetylace benzenu.
Vyberte nesprávné tvrzení: hydrogenací dihydroxyacetonu vzniká glycerol oxidací akroleinu vzniká allylalkohol hydrogenací benzenu vzniká cyklohexan oxidací kumenu vzniká aceton a fenol.
Vyberte monomer polystyrenu: H2C=CH2 H2C=CH-COOH C6H5-CH=CH2 H2C=CH-Cl.
Esterifikací sloučenin HOOC-CH2-CH2COOH + 2 CH3-OH vzniká: dimethyl-sukcinát dimethylester glutarové kyseliny methyl-butyrát methyl-hydrogen-malonát.
Vyberte správnou rovnici redukce glyceraldehydu: CH3-CH2-CHO + H2 = CH3-CH2-CH2OH HO-CH2-CH(OH)-CHO + H2 = HO-CH2-CH(OH)-CH2OH HO-CH2-CO-CH2OH + H2 = HO-CH2-CH(OH)-CH2OH CH3-CH2-CH2-CHO + H2 = CH3-CH2-CH2CH2OH.
Dehydratací beta hydroxykyselin vznikají: laktidy laktony oxokyseliny nenasycené kyseliny.
Označte chybné tvrzení: pikrová kyselina je karboxylová kyselina sukcinanhydrid vzniká zahřátím jantarové kyseliny mravenčí kyselina má oxidační i redukční vlastnosti tereftalová kyselina je dikarboxylová kyselina.
Sloučenina CH3-CO-CH2-COOH: vzniká dehydratací vinné kyseliny je součástí citrátového cyklu se hydrogenuje na máselnou kyselinu dekarboxyluje na aceton.
Vyberte správné tvrzení: benzidin je sekundární amin azobarviva vznikají kopulací diazoniových solí s fenoly nitrace benzenu probíhá nukleofilní substitucí redukcí nitrobenzenu vzniká benzamid.
Vyberte nesprávné tvrzení: ethanthiol a diethylsulfid jsou skupinové izomery nitrotoluen tvoří polohové izomery Arginin je opticky aktivní fumarová kyselina je geometrický izomer.
Mezi aromatické sloučeniny nepatří: piperidin naftalen fenol fenanthren.
Vyberte název reaktantu reakce: dehydrogenace HOOC-CH2-CO-COOH oxaloctová kyselina oxaljantarová kyselina jablečná kyselina jantarová kyselina.
Zvolte správné vzorce na obou stranách rovnice reakce: acetaldehyd + methanol = poloacetal CH3CHO + CH3OH = CH3CH2OCH3 CH3CHO + CH3OH = CH3CH(OH)-OCH3 CH3COCH3 + CH3OH = CH3CH(OH)OH HCHO + CH3CH2OH = CH3CH(OH)OCH3.
Antracen: tvoří snadno estery je heterocyklický uhlovodík má aromatický charakter je amfoterní.
Vyberte nesprávný název pro sloučeninu C6H5-CO-CH3: fenyl(methyl)keton acetofenon methyl-benzoát acetylbenzen.
Barbiturová kyselina: Se dehydrogenuje za vzniku cystinu je karboxylová kyselina obsahuje v molekule chirální uhlík obsahuje pyrimidinový skelet.
Mezi primární alkoholy nepatří: cyklohexanol allylalkohol benzylalkohol methanol.
Vyberte správné tvrzení: dehydrogenací mléčné kyseliny vzniká pyrohroznová kyselina benzoová kyselina se redukuje na benzen dehydratací ethanolu vzniká ethan adicí HCl na propen vzniká chloroform.
Acetylace benzenu je: elektrofilní adice elektrofilní substituce nukleofilní adice nukleofilní substituce.
Vyberte nesprávné tvrzení: máselná kyselina je slabá kyselina 2-chlorpropanová kyselina je silnější než 3-chlorpropanová kyselina methanol je silnější kyselina než fenol anilin je slabší zásada než methylamin.
Octová kyselina vznikne: oxidací šťavelové kyseliny hydrolýzou ethyl-formiátu hydrogenací acetanhydridu záhřevem malonové kyseliny.
Organická sloučenina má sumární vzorec C3H6O, tvoří s alkoholy poloacetaly a redukuje se na primární alkohol. Jedná se o: aceton propanal propan-1-ol glyceraldehyd.
Reakcí 1-chlorpropanu s methanolátem sodným vznikne: methylchlorid + propanolát sodný methyl(propyl)ether + chlorid sodný dimethylether + chlornan sodný 2-chlorpropionan methylnatý.
Vyberte správné tvrzení: dekarboxylací mléčné kyseliny vzniká methanol dehydrogenací benzylalkoholu vzniká benzaldehyd dehydratací butan-1-olu vzniká butan redukcí ethylenu vzniká acetylen.
Vyberte správné tvrzení: dehydratací primárních aminů vznikají amidy hydratací propinu vzniká aceton hydrogenací akroleinu vzniká akrylová kyselina dehydrogenací hydrochinonu vzniká benzochinon.
Eliminace vody probíhá při reakci: acetaldehyd = ethanol laktát = pyruvát jablečná kyselina = butendiová kyselina butanal = máselná kyselina.
Označte správné tvrzení o esterifikaci: je to reakce esteru s vodou touto reakcí vzniká ethyl-formiát touto reakcí vzniká octan draselný je to reakce alkoholu a NaOH.
Pyridin tvoří základní strukturu: xanthinu anilinu uracilu nikotinamidu.
Aldol vznikne reakcí: propanal + acetaldehyd benzaldehyd + ethanol acetylchlorid + methanol formaldehyd + hydroxylamin.
Reakcí acetylchloridu s ethanolem vznikne: CH3-CHOOH + C2H5-CO-Cl CH3-CO-C2H5 + HClO CH3-COO-C2H5 + HCl CH3-O-C2H5 + HCl.
Hydrolýzou propyl-akrylátu vznikne: CH3-CH2-COOH + CH3-CH2-CH2OH CH3-CH=CH-COOH + CH3-CH2-CH2OH CH2=CH-COOH + CH3-CH2-CH2OH CH2=CH-OH + CH3-CH2-COOH.
Vyberte vzorec produktů reakce: 1,2,3-tristearoylglycerol + 3 NaOH = HO-CH2-CH(OH)-COONa + 3 CH3-(CH2)16-COOH HO-CH2-CH(OH)- CH2-OH + 3 CH3-(CH2)14-COONa HO-CH2-CH(OH)- CH2-OH + 3 CH3-(CH2)16-COOH HO-CH2-CH(OH)- CH2-OH + 3 CH3-(CH2)16-COONa.
Vyberte správné tvrzení: vinylalkohol je tautomer ethanolu jantarová kyselina tvoří optické izomery benzylalkohol je konstituční izomerem fenolu fumarová kyselina je prostorovým izomerem maleinové kyseliny.
Označte nesprávné tvrzení o sacharidech: stavební jednotkou škrobu je alfa-D-glukosa d-galaktosa je epimerem D-fruktosy D-mannosa je odvozena od d-glyceraldehydu d-ribosa redukuje Fehlingovo činidlo.
Vyberte správné tvrzení: laktosa má redukční vlastnosti glykogen vzniká jen v játrech insulin je polysacharid sachardosa obsahuje glukosu a mannosu.
Mléčná kyselina je konečným produktem: odbourávání purinových bází katabolismu hemoglobinu beta-oxidace MK anaerobní glykolýza.
Laktatdehydrogenasa katalyzuje přeměnu laktosy na glukosu a galaktosu katalyzuje redukci pyrohroznové kyseliny za vzniku mléčné kyseliny je přítomna pouze v játrech patří mezi hydrolasy.
Kyselina linolová: obsahuje v molekule tři dvojné vazby v cis-konformaci patří mezi dikarboxylové kyseliny obsahuje v molekule 17 uhlíků je esenciální MK.
Vyberte nesprávné tvrzení o lipidech: triacylglyceroly jsou hydrofobní látky tuky jsou estery MK a jednosytných vyšších alkoholů obsahují alkoholy glycerol nebo sfingosin fosfolipidy jsou součástí buněčných membrán.
Vyberte správné tvrzení o aminokyselinách: lysin ve své molekule obsahuje síru glycin není opticky aktivní fenylalanin se při pH nižším než jeho isoelektrický bod pohybuje k anodě tryptofan nemá amfoterní vlastnosti.
Histidin: je základní stavební jednotkou celulosy je hydroxykyselina má ve struktuře imidazol není opticky aktivní.
Vyberte vzorec produktu reakce: -CO2 Cystein HS-CH2-CH2-NH2 HO-CH2-CH2-NH2 CH3-CH2(NH2)-COOH C6H5-CH2-CH2-NH2.
Označte chybné tvrzení: při denaturaci bílkovin se nemění sekundární struktura bílkovin škrob tvoří koloidní roztok fosfolipidy tvoří součást membrán pepsin patří mezi hydrolasy.
Vyberte vzorec produktů hydrolýzy fenylalanylcysteinu: C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH + HS-CH2-CH(NH2)-COOH H2N-CH2-COOH + HO-CH2-CH(NH2)-COOH + C6H5-NH2 C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH + HO-CH2-CH(NH2)-COOH (CH3)2-CH-CH(NH2)-COOH + HS-CH2-CH(NH2)-COOH.
Do močovinového cyklu vstupuje: glukosa močovina močová kyselina amoniak.
Vyberte nesprávné tvrzení o enzymech: laktátdehydrogenasa katalyzuje hydrogenaci pyruvátu na laktát pepsin katalyzuje hydrolýzu bílkovin v žaludku při pH 9 substrátem alfa-amylasy je škrob trypsin patří do třídy hydrolas.
Vyberte nesprávné tvrzení: základem struktury vitaminu B6 je pyridin stavební jednotkou karoteniodů je isopren základem struktury cholesterolu je antracen kobaltamin má tetrapyrrolovou strukturu.
Vyberte správné tvrzení: uridin je součástí močové kyseliny součástí guanosinu je guanidin D-deoxyribosa je součástí RNA pyrimidin je základem cytidinu.
Acetylkoenzym A: zahajuje syntézu glykogenu je meziproduktem biosyntézy močoviny vzniká v průběhu beta-oxidace mastných kyselin je bílkovina.
Vyberte správné tvrzení: chinolin je součástí struktury hemu stavební jednotkou celulosy je furan základem struktury žlučových kyselin je steran základem struktury vitaminu B12 je isopren.
Označte správné tvrzení o lipidech: niacin patří mezi lipidy substrátem lipasy je olejová kyselina lecitin je součástí buněčných membrán mýdla jsou estery vyšších mastných kyselin a glycerolu.
Pyrrol tvoří základní strukturu sloučeniny: nikotinamid hypoxanthin isochinolin hem .
Vyberte správné tvrzení: močovina je syntetizovaná v játrech lipoproteiny transportují hlavně aminokyseliny chylomikron je polysacharid MK se syntetizují jen ve svalech.
Uveďte nesprávné tvrzení: insulin stimuluje glykolýzu hydrolýzu škrobu katalyzuje alfa-amylasa beta-oxidací palmitové kyseliny vzniká glutamová kyselina v dýchacím řetězci vzniká voda.
Vyberte správné tvrzení o cholesterolu: obsahuje karboxylovou skupinu je součástí biomembrán jeho strukturním základem je antracen je dobře rozpustný ve vodě .
Citrátový cyklus: je endergonní děj je lokalizován v cytosolu probíhá v erytrocytech v průběhu vzniká malát.
Močová kyselina je: 2,4,6-trihydroxypyrimidin konečným produktem degradace purinů u člověka izomerní s barbiturovou kyselinou přeměňována působením insulinu.
Vyberte správné tvrzení: kalcitonin je nukleotid insulin podporuje syntézu glykogenu glukagon se tvoří v játrech adrenalin je enzym.
Vyberte správné tvrzení o metabolických dějích: dýchacím řetězci vzniká UDP v průběhu aerobní glykolýzy vzniká pyruvát citrát je konečným produktem beta oxidace mastných kyselin biosyntéza glykogenu probíhá pouze v játrech.
Vyberte správné tvrzení o dýchacím řetězci: jeho meziproduktem je glyceraldehyd-3-fosfát je lokalizován v cytosolu je to proces endergonický při jeho průběhu vzniká ATP.
Vyberte hormon, který stimuluje syntézu mastných kyselin: insulin glukagon kortisol parathormon.
Vyberte chybné tvrzení o metabolických dějích v buňce: glyceraldehyd-3-fosfát je meziproduktem aerobní glykolýzy konečným produktem beta oxidace mastných kyselin je acetylkoenzym A glukoneogeneze probíhá pouze ve svalech citrátový cyklus je lokalizován v matrix mitochondrií.
Pentosový cyklus: je zdrojem NADH pro syntézu mastných kyselin obsahuje enzym glykogensynthasu je zdrojem ATP poskytuje ribosa-5-fosfát.
Vyberte správné tvrzení o subcelulární lokalizaci dějů v játrech: beta oxidace mastných kyselin – matrix mitochondrie syntéza glukosy – endoplasmatický retikulum syntéza mastných kyselin – vnitřní membrána mitochondrie glykolýza – vnější membrána mitochondrie.
Vyberte reakci, která je součástí citrátového cyklu: dehydrogenace beta-hydroxybutyrátu na acetoacetát oxidativní dekarboxylace pyruvátu na acetyl-CoA štěpení citrátu na malát a sukcinát reverzibilní hydratace fumarátu na malát.
K výchozímu substrátu syntézy mastných kyselin náleží: fumarát sukcinyl-CoA alanin acetyl-CoA.
Konečným metabolitem dusíku bílkovin u člověka je: amoniak mléčná kyselina močovina močová kyselina.
Vyberte nesprávné tvrzení o žlučových kyselinách: emulgují v duodenu tuky vznikají z cholesterolu jsou součástí žluči jejich základní strukturu tvoří pyrrol.
Glykolýza a glykoneogenese jsou společně lokalizovány: v mozku v tukové tkáni v kosterním svalu v játrech .
Označte děj, který probíhá v pracujícím svalu: glykogen – glukosa aminokyseliny – bílkoviny glukosa – glykogen mastné kyseliny – triacylglyceroly.
Vyberte aminokyselinu významně zastoupenou v molekule kolagenu: methionin prolin valin threonin.
V průběhu citrátového cyklu se tvoří: 3 NAD+ 2 GTP 3 NADH+H+ 2 CO.
Vyberte název sloučeniny, jejíž základní strukturu tvoří pyrimidin: nikotinamid cytidin vitamín B12 hypoxantnin.
Posuďte správnost tvrzení o citrátovém cyklu: je proces endergonický jeho konečným produktem je kyselina mléčná meziproduktem je kyselina 2-oxoglutarová probíhá pouze v jaterních buňkách.
Vyberte správné tvrzení: močovinový cyklus je endergonický děj všechny katalyzované reakce jsou pouze endotermní glykolýza je současně děj endotermní a endergonický při biosyntéze mastných kyselin se uvolňuje energie.
Vyberte chybné tvrzení o metabolických dějích: lipasa je součástí citrátového cyklu v průběhu beta oxidace palmitové kyseliny vzniká acetylkoenzym A anaerobní glykolýza probíhá v cytosolu pepsin katalyzuje hydrolýzu bílkovin.
Vyberte správné tvrzení o aminokyselinách: methionin ve své molekule obsahuje síru glycin je opticky aktivní alanin se při pH nižším než jeho isoelektrický bod pohybuje k anodě asparagová kyselina nemá amfoterní vlastnosti.
Označte chybné tvrzení: vysolování bílkovin je vratný děj bílkoviny tvoří koloidní roztoky primární sktrukturu bílkovin určuje pořadí aminokyselin alfa amylasa katalyzuje hydrolýzu bílkovin v ústech.
Vyberte chybné tvrzení: albuminy jsou globulární bílkoviny krevního séra pepsin působí v žaludku oxidativní deaminací aminokyselin vzniká močová kyselina dekarboxylací serinu vzniká ethanolamin.
Vyberte nesprávné tvrzení: základem struktury fosfolipidů je fosfatidová kyselina Stavební jednotkou karotenoidů je isopren základem struktury cholesterolu je steran žlučové kyseliny mají tetrapyrrolovou strukturu.
Vyberte správné tvrzení: syntéza MK probíhá pouze v tukové tkáni produktem beta oxidace MK je acetylkoenzym A lipasa katalyzuje hydrolýzu tuků za vzniku acetátu a koenzymu A lipolýza probíhá bez přítomnosti vody.
Vyberte chybné tvrzení: D-ribosa je součástí uridinu fruktosa je ketohexosa stavební jednotkou glykogenu tvoří isopren epimerem D-glukosyy je D-mannosa.
Sacharóza: Obsahuje D-glukosu a D-galaktosu neredukuje Fehlingovo činidlo je štěpena alfa amylasou je stavební jednotkou škrobu.
Vyberte správné tvrzení o metabolismu glukosy: fruktosa-6-fosfát je meziproduktem anaerobní glykolýzy pyruvát je konečným produktem anaerobní glykolýzy syntéza glukosy probíhá ve svalech aerobní glykolýza je lokalizována pouze v matrix mitochondrií.
Vyberte správné tvrzení: stavební jednotkou celulosy je alfa-D-glukosa biosyntéza glykogenu probíhá ve svalech redukcí glukosy vzniká glycerol insulin je polysacharid.
Vyberte správné tvrzení: hydrogenací toluenu vzniká cyklohexan chlorací benzenu vzniká chloropren Hydratací styrenu vzniká ethylbenzen oxidací kumenu vzniká fenol a aceton.
Vyberte látky, které nemají polární charakter: ethanol amoniak hexan voda.
Pro periodickou soustavu chemických prvků platí: ve skupině halogenů klesá shora dolů kovový charakter prvků lanthanoidy jsou d prvky halogeny patří do VII. Skupiny periodické soustavy dusík patří mezi přechodné prvky.
Pro periodickou soustavu chemických prvků platí: Elektronegativita prvků v periodě klesá zleva doprava cesium je elektropozitivnější než sodík lanthanoidy jsou d prvky ve skupině halogenů klesá shora dolů kovový charakter prvků.
Vyberte zásadotvorné oxidy: oxid dusný oxid uhličitý oxid manganistý oxid draselný.
Vyberte zásadotvorné oxidy: oxid barnatý oxid uhličitý oxid chlorečný Oxid dusný.
Vyberte název sloučeniny, jejichž základní strukturu tvoří heterocyklus pyrrol: isocholin hem cytosin nikotinamid.
Vyberte název sloučeniny, jejichž základní strukturu tvoří heterocyklus pyrrol: nikotinamid cytosin vitamin B12 hypoxanthin.
Sacharóza: se hydrolyzuje na D-glukosu a D-fruktosu je štěpena alfa amylasou je nerozpustná ve vodě je stavební jednotkou škrobu.
Sacharóza: obsahuje D-glukosu a D-galaktosu neredukuje Fehlingovo činidlo je stavební jednotkou škrobu je nerozpustná ve vodě.
Laktátdehydrogenasa: Patří mezi hydrolasy Patří mezi oxidoreduktasy jejím koenzymem je ATP katalyzuje dehydrogenaci ethanolu za vzniku acetaldehydu.
Cholesterol: obsahuje karboxylovou skupinu je bílkovina je hormon má jako základní strukturu steran.
Cholesterol: obsahuje hydroxylovou skupinu je bílkovina je hormon je konečným produktem beta oxidace mastných kyselin.
Tryptofan: je aminokyselina není opticky aktivní je základní stavební jednotkou celulosy má ve struktuře imidazol.
Tryptofan: Je hydroxykyselina má ve struktuře indol má ve své struktuře imidazol není opticky aktivní.
Citrátový cyklus: má jako konečný produkt močovou kyselinu je zahájen reakci acetylkoenzymu A s oxalacetátem má jako meziprodukt asparagovou kyselinu probíhá pouze v játrech.
Citrátový cyklus: probíhá v mitochondriích obsahuje pouze redoxní reakce probíhá pouze v játrech má jako meziprodukt asparagovou kyselinu.
Sloučenina CH3-CO-CH2-COOH: dekarboxyluje na aceton se nazývá oxaloctová vzniká dehydratací vinné kyseliny se nazývá acetoctová kyselina.
Sloučenina CH3-CO-CH2-COOH: se hydrogenuje na máselnou kyselinu je součástí citrátového cyklu se nazývá acetoctová kyselina vzniká dehydratací vinné kyseliny.
Pojmenujte správně sloučeninu C6H5-CO-CH3: fenylmethylether acetylbenzen methoxybenzen benzaldehyd.
Pojmenujte správně sloučeninu C6H5-CO-CH3: fenylmethylether acetofenon methyl-benzoát benzaldehyd.
Elektrofilní substituce probíhá při: aldolové kondenzaci sulfonaci toluenu dehydrataci ethanolu chloraci methanu.
Elektrofilní substituce probíhá při: chloraci methanu dehydrataci ethanolu redukci 2-butanonu nitraci pyridinu.
Octová kyselina vznikne: oxidací akroleinu hydrolýzou acetanhydridu oxidací mravenčí kyseliny dekarboxylací adipové kyseliny.
Octová kyselina vznikne: tepelným rozkladem malonové kyseliny oxidací mravenčí kyseliny dekarboxylací adipové kyseliny hydrolýzou ethyl-formiátu.
Označte slabé kyseliny: kyselina uhličitá kyselina chlorovodíková kyselina dusičná kyselina chloristá.
Označte slabé kyseliny: kyselina sírová kyselina chloristá octová kyselina kyselina dusičná.
Reakční rychlost: nezávisí na teplotě je dána časovým přírůstkem látkového množství produktů závisí pouze na tlaku neovlivňují katalyzátory.
Chemická rovnováha reakce 2 SO2 (g) + O2 = 2 SO3 (g), Delta H= -190 kJ.mol-1, se posune na stranu produktu: zvýšením tlaku v systému snížením tlaku v systému zahříváním reakční směsi snížením látkové množství kyslíku.
Chemická rovnováha reakce 2 SO2 (g) + O2 = 2 SO3 (g), Delta H= -190 kJ.mol-1, se posune na stranu produktu: snížení tlaku v systému zahříváním reakční směsi chlazením reakční směsi probubláváním směsi oxidem sírovým .
rovnice úplné neutralizace kyseliny trihydrogenfosforečné hydroxidem vápenatým je: A. 2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O B. H3PO4 + Ca(OH)2 = CaPO4 + 3 H2O C. 3 H3PO4 + 2 Ca(OH)2 = Ca2(PO4)3 + 6 H2O D. H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca(HPO4)2 + 4 H2O.
Vyberte správné tvrzení platné pro výstavbu atomu: isotopy téhož prvku nemají stejnou elektronovou konfiguraci aniont 8O2- má stejnou elektronovou konfiguraci jako kation 11 Na+ elektrony obsazují hladinu 4s až po obsazení hladiny 3d hodnota vedlejšího kvantového čísla orbitalu 2p je 2.
Pro periodickou soustavu chemických prvků platí: atomy prvků alkalických zemin tvoří snadno anionty dusík patří mezi přechodné kovy cesium je elektropozitivnější než sodík ve skupině halogenů klesá shora dolů kovový charakter prvků.
Vyberte správné tvrzení: reakce sodíku s vodou je exotermní děj všechny spontánní reakce jsou pouze endotermní syntéza MK je exergonní děj při aerobní glykolýze se energie spotřebovává.
Vyberte nepravdivé tvrzení reakční rychlost závisí na teplotě katalyzátory zvyšují rychlost reakce, protože snižují aktivační energii reakční rychlost závisí na koncentraci reaktantů reakční rychlost je dána časovým úbytkem látkového množství produktu.
Porušení rovnováhy endotermní reakce ve prospěch produktu je důsledek: Chlazení reakční směsi Odmítáním produktu použití katalyzátoru zvýšení aktivační energie.
Vyberte správné tvrzení: sílu kyseliny určuje pH roztoku ion HPO4^2- je konjugovaná zásada k iontu PO4- H2O má charakter kyseliny i báze ředění roztoku 0,1M-HCl vodou se pH nemění.
Označte nesprávné tvrzení: oxid hlinitý je amfoterní fosfor tvoří alotropické modifikace oxid dusný je kyselinotvorný oxid oxid barnatý tvoří s vodou silnou zásadu.
Vyberte nesprávné tvrzení: fenol je slabší kyselina než methanol máselná kyselina je slabší než kyselina 2,2-dichlorbutanová pyridin se chová jako zásada methylamin je silnější zásada než amoniak.
Vyberte nesprávné tvrzení: vinylalkohol je tautomerem acetaldehydu ethyl-formiát je isomerní s methyl-acetátem naftalen je prostorovým isomerem fenanthrenu cellobiosa je isomerní s isomaltosou.
Nukleofilní substituce probíhá při: dehydrogenaci isopropylalkoholu sulfonaci benzenu hydrataci propynu reakci chlorbenzenu s NaOH.
Vyberte správné tvrzení: oxidací akroleinu vzniká allylalkohol hydrogenací dihydroxyacetonu vzniká glycerol oxidací kumenu vzniká benzen a propan hydrogenací p-benzochinonu vzniká p. xylen.
Vyberte monomer přírodního kaučuku: H2C=CH-(CH3)C=CH2 H2C=CH-CH=CH2 C6H5-CH=CH2 H2C=CH-(Cl)C=CH2.
Vyberte správné tvrzení o aminech: piperidin je aromatický amin redukcí nitrobenzenu vzniká anilin redukcí nitrobenzenu vzniká anilin oxidací alifatických aminů vzniká azobarviva.
Vyberte správné tvrzení: isobutylalkohol je primární alkohol sulfanilová kyselina je karboxylová kyselina rubitol je fenol acetylsalicylová kyselina je hydroxykyselina.
Označte správné tvrzení: hydratací maleinové kyseliny vzniká malonová kyselina pikrová kyselina vzniká nitrací toluenu sukcinanhydrid vzniká zahříváním šťavelové kyseliny dekarboxylací acetoctové kyseliny vzniká propanon.
Vyberte nesprávné tvrzení: pyrrol je součástí struktury hemu základem struktury cholesterolu je a-pyran tryptofan ve své molekule obsahuje indol základem struktury vitaminu B6 je pyridin.
Sloučenina CH3-CH(OH)-COOH: se nazývá jablečná kyselina vzniká hydratací propanové kyseliny dekarboxyluje na octovou kyselinu je konečným produktem anaerobní glykolýzy.
Vyberte správné tvrzení o sacharidech: sacharóza nemá redukční vlastnosti hydrolýzou laktosy vzniká D-galaktosa a D-fruktosa stavební jednotkou glykogenu je alfa-D-mannosa redukcí D-glukosy vzniká glukurová kyselina.
Označte správné tvrzení o lipidech: arachidonová kyselina je nasycená MK lecitin je součástí buněčných membrán triacylglyceroly jsou polární látky mýdla jsou estery vyšších mastných kyselina glycerolu.
Vyberte správné tvrzení o aminokyselinách: glutamová kyselina patří mezi kyselé aminokyseliny hydrolýzou sloučeniny H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH vzniká valin alanin se při pH nižším než jeho isoelektrický bod pohybuje k anodě cystein není opticky aktivní.
Označte nesprávné tvrzení: denaturace bílkovin je nevratný děj bílkoviny tvoří ve vodě koloidní roztoky globuliny jsou bílkoviny primární strukturu bílkovin tvoří pravotočivá dvoušroubovice.
Vyberte nesprávné tvrzení o enzymech: laktátdehydrogenasa katalyzuje hydrogogenaci pyruvátu lipasa patří do třídy hydrolas pepsin katalyzuje hydrolýzu škrobu v žaludku při pH=2 substrátem alfa-amylasy je amylopektin.
Vyberte správné tvrzení: insulin aktivuje enzym syntézy glukosy oxid uhličitý se tvoří v dýchacím řetězci v erytrocytech probíhá aerobní glykolýza močovina je konečným produktem metabolismu dusíku.
Vyberte správné tvrzení: Guanosin je derivátem guanidinu uridin tvoří základní strukturu 2-deoxy-D-ribosa je součástí RNA ATP patří mezi nukleotidy.
Vyberte správné tvrzení o metabolických dějích v buňkách: enzymy citrátového cyklu jsou přítomny v matrix mitochondrie v dýchacím řetězci vzniká oxid uhličitý biosyntéza MK probíhá pouze v tukových buňkách glykogenolýza neprobíhá v jaterních buňkách.
Vyberte správné pořadí stechiometrických koeficientů v oxidačně-redukční rovnici: CH3CH2OH + KMnO4 = CH3COOK + MnO2 + KOH + H2O 3,4 = 3,4,2,6 4,3, = 4,3,2,5 5,2 = 5,2,4,10 3,4 = 3,4,1,4.
Reakce kyseliny sírové s octanem železitým probíhá podle rovnice: 3 H2SO4 + (CH3COO)2Fe = 3 H2S + FeSO4 + CH3COOH 3 H2SO4 + 2 (CH3COO)3Fe = 3 H2CO3 + Fe(SO4)3 + H2O 3 H2SO4 + 2 (CH3COO)3Fe = 6 CH3COOH + Fe2(SO4)3 H2SO4 + 2 CH3COOFe = Fe2SO4 + H2 + 2CO2 + H2O.
Vyberte název reaktantu X reakce: X = (dehydrogenace)= fumarová kyselina jantarová kyselina fumarová kyselina jablečná kyselina oxaloctová kyselina.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests