option
My Daypo

Evolúcia (127-153)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Evolúcia (127-153)

Description:
Biologia UPjŠ

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/06/2022

Category:
Competitive Exam

Number of questions: 38
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
116.Zem ako kozmické teleso vznikla približne: pred 5,5 miliónmi rokov pred 5,5 miliardami rokov pred 4,5 až 4,75 miliónmi rokov pred 3,5 miliardami rokov v mezozoiku pred 4,5 až 4,75 biliónmi rokov pred 4,5 až 4,75 miliardami rokov pred viac ako 5,0 miliardami rokov.
117.Vývoj na Zemi možno rozdeliť na dva hlavné eóny: prekambrium a fanerozoikum kambrium a fanerozoikum kambrium a paleozoikum kenozoikum a paleozoikum prekambrium a kenozoikum prekambrium a kambrium kenozoikum a fanerozoikum paleozoikum a fanerozoikum.
118.Fanerozoikum zahŕňa : paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum obdobie trvajúce asi 4,5 miliardy rokov prekambrium,paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum prvohory, druhohory, a kenozoikum prvohory, druhohory, treťohory a štvrtohory prvohory, druhohory, a prekambrium obdobie trvajúce asi 550 až 600 miliónov rokov obdobie, ktoré trvalo asi 3,5 až 3,8 miliardy rokov.
119.Život na Zemi vznikol pravdepodobne: v období asi pred 550 až 600 miliónmi rokov asi pred 3,5 až 4 miliardami rokov v prvohorách vo fanerozoiku v prekambriu v paleocéne v paleozoiku asi pred 4,5 miliardami rokov.
120.Prvé stavovce, ktoré sa objavili na Zemi: boli veľmi pohyblivé, čo im umožňovalo unikať pred bezstavovcami boli ryby boli drsnokožce boli čeľustnaté stavovce mali ťažké opancierované telá boli trilobity boli bezčeľustnatce sa museli chrániť pred obrovskými morskými bezstavovcami.
121.Vekom plazov: boli druhohory bolo obdobie trvajúce asi 185 miliónov rokov boli trias, jura a krieda boli treťohory bolo obdobie trvajúce 18 miliónov rokov boli prvohory boli devón, karbón a perm boli miocén a pliocén.
122.Lietajúce jaštery boli: plesiosaury krokodíly pteranodony ichtyosaury dinosaury kreodonty pterosaury stegosaury.
123.Rybovité jaštery boli: plesiosaury Indricotherium stegosaury kreodonty tyranosaury pteranodony Archeopteryx ichtyosaury.
124.Označte správne zoradenie období, periód a epoch podľa časovej postupnosti: paleocén, eocén, oligocén, miocén, pliocén kambrium, ordovik, silúr, devón, karbón, perm prvohory, druhohory, treťohory, štvrtohory paleozoikum, mezozoikum, kenozoikum prekambrium, kenozoikum, paleozoikum štvrtohory, druhohory, treťohory, prvohory pleistocén, pliocén, holocén paleozoikum,prekambrium, mezozoikum, kenozoikum.
125.Perióda kambrium je časťou: prvohôr paleozoika mezozoika starohôr proterozoika štvrtohôr druhohôr treťohôr.
126.Perióda jura je časťou: kenozoika prekambria prvohôr kenozoika druhohôr mezozoika fanerozoika treťohôr.
127.Epocha pleistocén je časťou: štvrtohôr treťohôr druhohôr prekambria staršieho paleozoika kenozoika mezozoika fanerozoika.
128.Zaľadnenie, ktoré značne ovplyvnilo rastlinstvo a živočíšstvo severnej pologule a rozšírenie človeka nastalo: v kriede v druhohorách v treťohorách v štvrtohorách v paleocéne v kenozoiku v pleistocéne v miocéne.
129.Ozónový obal Zeme začal vznikať: vo fanerozoiku asi pred troma miliónmi rokov v prvohorách asi pred 2 miliardami rokov pred 4 miliardami rokov v prekambrickej ére pred 4,75 miliardami rokov pred 5 miliardami rokov.
130.Perióda devón ja časťou: prvohôr prekambria druhohôr paleozoika štvrtohôr starohôr treťohôr kenozoika.
131.Periódy druhohôr sú: holocén, pleistocén trias, jura, krieda oligocén, eócen, paleocén prekambrium, kambrium devón, silúr, ordovik, kambrium perm, trias, jura, krieda pliocén, miocén perm, karbón.
132.Prvé cicavce sa objavili: v štvrtohorách v prvohorách v pleistocéne v perme v karbóne v triase v druhohorách v holocéne.
133.Kostená vnútorná kostra sa objavuje vo vývoji: ostnatokožcov krídložiabrovcov rýb plášťovcov žralokov kopijovcov drsnokožcov graptolitov.
134.Násadcoputvovce sú bezprostrednými vývojovými predchodcami: obojživelníkov plutvonožcov rýb vtákov stavovcov drsnokožcov hadov plazov.
135.Čeľaď Hominidae vznikla asi pred: 35 miliónmi rokov 3,5 miliónmi rokov 8 miliónmi rokov 0,8 miliónmi rokov 20 miliónmi rokov 80 miliónmi rokov 200 miliónmi rokov 2 miliónmi rokov.
136.Proces, ktorým vznikol rod človek sa nazýva: bipedia sapientácia antropizácia progresia habilitácia hominizácia humanizácia homidizácia.
137.Najstaršie nálezy ľudského vývojového radu, ktoré zaraďujeme do rodu Homo, pochádzajú z: Afriky Indie Ameriky Gánoviec pri Poprade Nemecka Číny Ázie Európy.
138.Najstarším predkom z rodu Homo je: Homo rudolfensis človek turkanský človek vzpriamený Homo sapiens človek zhrbený Homo erectus Homo paranthropus človek rozumný.
139. Kapacita lebky klasických neandertálcov bola: asi 590 až 690 cm'(kubickych) oveľa menšia ako u dnešného človeka asi 850 až 1050 cm3 často večšia ako u dnešného človeka asi 1300 až 1750cm3 menšia ako u Homo sapiens sapiens asi 1900 až 2l00cm ('kubickych) veľmi malá.
140. Poddruh človeka, ku ktorému sa pričleňuje všetko I'udstvo, je: Homo erectus sapiens Homo habilis sapiens Homo sapiens sapiens Homo habilis Homo erectus Homo sapiens steinheimensis Homo sapiens neanderthalensis Homo sapiens.
141.Nálezy Homo habilis pochádzajú len z: Európy Nového sveta Ázie a Európy Austrálie Ameriky Afriky Indonézie( Jávy) okolia Popradu.
142.Označte fylogeneticky (od najstarších po najmladšie) správne zoradené živočíchy: mihul'a, karas, jašterica, skokan, tiger žralok, karas, mihul'a, skokan, krokodíl mihul'a, karas, skokan, brontosaurus, tiger karas, krokodíl, skokan, mihuľa, labut' skokan, karas, mihuľa, labut', tiger karas, skokan, mihuľa, labut', tiger korytnačka, skokan, mihul'a, brontosaurus, tiger žralok, ropucha, myš.
143. K významným predstavitel'om biológie patrí: Karl Linné - zakladatel' binomickej nomenklatúry Vesalius - objavitef krvndho obehu Lamarck - vypracoval základné metódy cytológie Watson a Crick - formulovali bunkovú teóriu Pasteur - položil základy imunizácie Watson a Crick - zakladatelia molekulárnej biológie Versatilius - anticky filozof, zakladateľ biológie Lamarck - zakladateľ binomickej nomenklatúry.
144. Sloje kamenného uhlia vznikli: v ordoviku v sihúre v perme v devóne v karbóne v mezozoiku pred asi 362 miliónmi rokov v prekambriu.
145. Stromatolity: vznikli pred 5 miliardami rokov sú produktom cyanobaktérií prvé vznikali v čase obdobia rozšírenia vyšších rastlín sú produktom siníc sa dnes už nevyskytujú sú produktom stromov v pralesoch sú makroskopické fosílne útvary sé jaskynné kvapl'ové útvary.
146. Trvalá bipedia je pozorovaná u: Homo sapiens Simpanza Australopitheca Homo neanderthalensis človeka zručneho Paranthropus Homo erectus všetkych zastupcov rodu Homo.
147. Homo erectus žil najpravdepodobnejšie v období pred: 150 000 až 120 000 rokmi 20 000 až 35 000 rokmi 40 000 až 10 000 rokmi 1 800 000 až 230 000 rokmi 3 000 000 až 2 500 000 rokmi 200 000 až 100 000 rokmi 1,9 miliónmi rokov 14 miliónmi rokov.
148.Prvý zástupca rodu Homo sa objavil pred: 5 miliónmi rokov 2 miliónmi rokov 1,5 miliónmi rokov na území Ázie 500 000 - 1 000 000 rokov 1,6 - 2,4 miliónmi rokov na územi Afriky 100 000 rokmi 2 miliónmi rokov na území Ameriky 500 000 rokmi.
149.Perióda silúr je časťou: druhohôr prvohôr treťohôr Štvrtohôr prekambria paleozoika keozoika fanerozoika.
150. Perióda trias je časťou: druhohôr treťohôr prvohôr prekambria štvrtohôr mezozoika paleozoika kenozoika.
151.Epocha oligocén je časťou : prvohôr prekambria štvrtohôr treťohôr druhohôr kenozoika prehodného obdobia medzi mezozoikom a kenozoikom mezozoika .
152. Začiatok fanerozoika sa datuje do obdobia : asi pred 3,5 miliardami rokov vzniku života na Zemi asi pred 550 miliónmi rokov vzniku siníc kedy sa na Zemi objavili živočíchy s pevnou schránkou alebo kostrou vzniku Zeme asi pred 4,5 miliardami rokov asi pred 50 miliónmi rokov.
153. K prechodu obojživelníkov z vody na súš došlo v : silúre štrvrtohorách devóne perme jure paleocéne v paleozoiku v kenozoiku.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests