option

Fakin stylistika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fakin stylistika

Description:
Snad to bude stejný

Author:
AVATAR

Creation Date:
04/01/2021

Category:
Languages

Number of questions: 22
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Ve větě "Ale armáda je armáda, rozkaz je rozkaz a poslouchat se musí." identifikujeme: přívětný výraz formální tautologii kontradikci exoforu.
"vozbrojený policisté, vodpusťte mi, takové plácání" – na uvedených příkladech se projevuje: shadowing code-mixing positioning code-switching.
Jazyková kultura zahrnuje následující složky: kultura řeči kultivování řeči kultivování jazyka kultura jazyka.
Pojem konkurenční množiny se objevuje v pojetí stylistiky: u M. Čechové a kol. u J. Hoffmanové a kol. u M. Nekuly u M. Jelínka.
Spojitost na rovině formálních prostředků nazýváme: integrace koheze komplexnost koherence.
Komunikáty prostěsdělovacího a řečnického stylu mají společné to, že jsou primárně: persvazivní mluvené veřejné psané.
Pro české (středoevropské) odborné texty platí, že: vyhýbají se opakování slov užitím synonym používají jednodušší lexikální a gramatické vazby a častěji opakují stejné výrazy používají složitější gramatické struktury usilují o to, aby čtenář text pochopil, aniž by musel vynaložit velké úsilí.
Označte žánry analytické publicistiky: fejeton glosa sloupek zpravodajská reportáž.
Stylová oblast/sféra je: soubor stylových a komunikačních norem styly, které mají obecný ráz regionálně či sociálně vymezené specifické jazykové prostředky množina komunikátů, které mají přibližně stejné nebo podobné vlastnosti nebo rysy, plynoucí z podobnosti stylových norem.
Ve větě Lístek je datován "Na cele 267, 28. března" a obsahuje toto sdělení: "Proto v čase, který kradu smrti, píšu tyto poznámky o české literatuře." identifikujeme: exoforu endoforu kontradikci tautologii.
Pro psanou komunikaci je příznačná (spíše): spisovnost explicitnost organizovanost situační nezakotvenost.
Kolokvializace je vyjadřuje: snaha o kondenzaci sdělení snaha o poetizaci tendenci ke knižnosti tendenci k neformálnosti.
Vlastnosti textu (co mezi ně nepatří) komplexnost koherence fragmentárnost organizovanost.
Stylová vrstva tvoří ji specifická vrstva jazykových prostředků příznačná pro danou stylovou oblast prostě si to zapamatujte.
angloametický vědecký styl – západoevropský (anglosaský) opak toho našeho (snadno pochopitelná forma, jednodušší lexikální a gramatické vazby – častější opakování stejných výrazů...) --.
Multiverbizace typ sousloví, které je utvořeno z jediného slova (zkoumat > provádět výzkum) -.
Univerbizace ze sousloví se tvoří jedno slovo (základní škola > základka) --.
Funkce jazyka podle Jakobsona Nejdůležitější je poetická, další jsou podle něj fatická, konativní, metajazyková, emotivní, referenční -.
Infotainment informace a zábava, podřizuje výběr témat a jejich zpracování účelu vyvolat zábavu a pobavit -.
Kontradikce spor, protimluv, např. to je i není pravda, ano i ne -.
Koherence spojitost soudržnost.
Koheze soudržnost spojitost.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests