option
My Daypo

Fyzika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyzika

Description:
Elektřina a Magnetismus (200 - 293)

Author:
Anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 94
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
200. Relativní permeabilita feromagnetických látek je a) značně menší než 1 b) přibližně rovna 1 c) přibližně rovna 10 d) až 100000.
201. Magnetické domény jsou vytvořeny atomy, jejichž magnetické momenty jsou a) navzájem kolmé b) opačně orientovány c) stejně orientovány d) orientovány na sobě nezávisle.
202. Curieova teplota je teplota, při níž a) dochází k rozpadům radioaktivních atomů b) dochází k sublimaci c) feromagnetická látka přestává být feromagnetickou d) končí křivka vypařování v pT diagramu.
203. jednotkou intenzity magnetického pole je a) A*m^-1 b) A*m c) A*m^2 d) A^-1*m.
204. Velikost intenzity magnetického pole dlouhé cívky je určena a) pouze protékajícím proudem b) pouze počtem závitů c) délkou cívky d) součinem proudu a hustoty závitů.
205. Relativní permeabilita feromagnetických látek a) je konstantní b) nezávisí na velikosti intenzity magnetického pole v látce c) je zhruba stejná jako permeabilita vakua d) závisí na velikosti intenzity magnetického pole v látce.
206. Jednotkou magnetického indukčního toku je a) weber b) tesla c) henry d) siemens.
207. Magnetický indukční tok ϕ rovinným závitem o ploše S je určen vztahem a) ϕ = B*S*sinα b) ϕ = B*S*cosα c) ϕ = B/S*sinα d) ϕ = B/S*cosα.
208. Indukované elektromagnetické napětí Ui je určeno vztahem a) Ui = B*S*ϕ b) Ui = B*ϕ c) Ui = -B*Δϕ/Δt d) Ui = -Δϕ/Δt.
209. Indukované elektromotorické napětí je rovno a) záporně vzaté časové změně magnetického indukčního toku b) časové změně magnetického indukčního toku c) záporně vzaté časové změně magnetické indukce d) časové změně magnetické indukce.
210. Jednotkou indukčnosti je a) weber b) siemens c) tesla d) henry.
211. Henry je jednotkou a) magnetického indukčního toku b) magnetické indukce c) indukčnosti d) vodivosti.
212. Weber je jednotkou a) magnetického indukčního toku b) magnetické indukce c) vodivosti d) indukčnosti.
213. Tesla je jednotkou a) vodivosti b) magnetického indukčního toku c) indukčnosti d) magnetické indukce.
214. Permeabilita je veličina charakterizující a) difúzi látek b) magnetické vlastnosti prostředí c) viskozitu plynů d) elektrické vlastnosti prostředí.
215. Relativní permeabilita paramagnetických látek je a) nepatrně menší než 1 b) nepatrně větší než 1 c) kolem 10 d) až 100 000.
216. Relativní permeabilita diamagnetických látek je a) nulová b) nepatrně menší než 1 c) nepatrně větší než 1 d) kolem 10.
217. Odpor R rezistoru je v jednoduchém obvodu střídavého proudu vzhledem k obvodu stejnosměrného proudu a) větší b) stejný c) menší d) příčinou fázového posuvu střídavého napětí a proudu.
218. V obvodu střídavého proudu s cívkou, která má jen indukčnost L a) se proud zpožďuje za napětím b) se napětí zpožďuje za proudem c) nedochází k fázovému posunu d) vzroste amplituda napětí na cívce.
219. Jednotkou induktance je a) henry b) siemens c) weber d) ohm.
220. Induktance je definována vztahem a) Xl= 2*π*ω*L b) Xl = 2*π^2*(ω*L) c) Xl = ω*L d) Xl = π*(ω/L).
221. Zařazením cívky s indukčností L do obvodu střídavého proudu se a) proud zvětší b) proud zmenší c) proud nezmění d) sníží frekvence.
222. Induktance a) s rostoucí frekvencí klesá b) nezávisí na frekvenci c) závisí pouze na indukčnosti d) je přímo úměrná indukčnosti a frekvenci.
223. Velikost kapacitance obvodu střídavého proudu je určena vztahem a) Xc = ω*C b) Xc = 1/ω*C c) Xc = 1/(2πω*C) d) Xc = 2π/(ω*C).
224. Jednotkou kapacitance je a) farad b) farad^-1 c) henry d) ohm.
225. Zařazením kondenzátoru do jednoduchého obvodu střídavého proudu dojde k fázovému posunu proudu vzhledem k napětí o úhel a) π/4 rad b) π/2 rad c) -π/2 rad d) -π/4 rad.
226. Jednotkou impedance je a) siemens b) farad c) ohm d) henry.
227. Při Greatzově zapojení diod napětí na výstupu uměrňovače a) pulzuje s dvojnásobnou frekvencí b) pulzuje se stejnou frekvencí c) pulzuje s poloviční frekvencí d) je dokonale vyhlazené.
228. Jako usměrňovač střídavého proudu lze použít a) transformátoru b) kondenzátoru c) diody d) solenoidu.
229. Okamžitý výkon střídavého proudu v obvodu s odporem se vzhledem k proudu a) mění s poloviční frekvencí b) nemění c) mění s dvojnásobnou frekvencí d) je nulový.
230. Efektivní hodnota střídavého proudu I je dána vztahem a) I = √2 * Im b) I = Im/√2 c) I = 2*Im d) I = Im/2.
231. Efektivní hodnota střídavého napětí U je dána vztahem a) U = √2*Um b) U = 2*Um c) U = Um/√2 d) U = Um/2.
232. Je-li φ fázový posun střídavého napětí a proudu, pak pro výkon střídavého proudu v obvodu s odporem platí vztah a) P = U*I*cosφ b) P = U*I c) P = U*I*sinφ d) P = U*I/2.
233. Je-li φ fázový posun střídavého napětí a proudu, pak výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí je dán vztahem a) P = U*I*cosφ b) P = U*I*tgφ c) P = U*I d) P = U*I*sinφ.
234. Činný výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí má jednotku a) watt*s^-1 b) watt*s c) watt d) watt^-1.
235. Činný výkon střídavého obvodu s impedancí je největší, je-li fázový posun a) π/2 rad b) π/4 rad c) π/8 rad d) 0 rad.
236. Činný výkon střídavého proudu v RLC obvodu je nulový, je-li fázový posun a) π/2 rad b) π/4 rad c) π/8 rad d) 0 rad.
237. Je-li φ fázový posun střídavého napětí a proudu, pak účiníkem nazýváme výraz a) sinφ b) cosφ c) tgφ d) cotgφ.
238. Při výrobě trojfázového proudu jsou indukovaná napětí fázově posunuta o a) 1/3 T b) 1/2 T c) 1/4T d) 1/8 T.
239. V cívce s n závity s plochou závitů S rotující v homogenním magnetickém poli o indukci B s úhlovou frekvencí ω je Um dáno vztahem a) Um = B*S/n b) Um = n*B*S c) Um = n*B*S*ω d) Um = B*S*ω/n.
240. Jednotlivá napětí trojfázového rozvodu jsou navzájem posunuta o a) 30° b) 60° c) 120° d) 150°.
241. Mezi libovolnými fázovými vodiči naší rozvodné sítě je sdružené napětí o velikosti a) 220 V b) 380 V c) 110 V d) 0 V.
242. U jednofázového transformátoru a) se proudy transformují v obráceném poměru počtu závitů b)se napětí transformují v obráceném poměru počtu závitů c) se proudy transformují v poměru počtu závitů d) proudy nelze transformovat.
243. Pro transformátor platí rovnice a) U2/U1 = N1/N2 b) U2*N2 = U1*N1 c) U1/U2 = N2/N1 d) U1*N2 = U2*N1.
244. U jednofázového transformátoru stejnosměrné napětí a) je možné transformovat pouze v přirozených násobcích transformačního poměru b) je možné transformovat pouze v transformačním poměru z vyššího napětí na nižší c) je možné transformovat pouze v transformačním poměru z nižšího na vyšší napětí d) nelze transformovat.
245. Pro transformátor platí rovnice a) U2/U1 = I2/I1 b) U2*I1 = U1*I2 c) U1*I1 = U2*I2 d) U1/U2 = I1/I2.
246. Výkon transformátoru s transformačním poměrem k je při zanedbatelných ztrátách a) k-krát nižší než příkon b) k-krát vyšší než příkon c) stejný jako příkon d) závislý pouze na velikosti proudu.
247. Ztráty výkonu v elektrické rozvodné síti jsou a) úměrné kvadrátu intenzity proudu b) úměrné intenzitě proudu c) úměrné odmocnině z intenzity proudu d) nezávislé na intenzitě.
248. Pro transformátor platí rovnice a) N2/N1 = I1/I2 b) N2/N1 = N1*I2 c) N2/N1 = I2/I1 d) N1/N2 = I1/I2.
249. Transformátor je zařízení, kterým lze měnit: a) střídavý proud a napětí na stejnosměrné b) stejnosměrný proud a napětí na jiné stejnsoměrné napětí a proud c) střídavý proud a napětí na stejné napětí a proud jiné frekvence d) střídavý proud a napětí na jiné napětí a proud stejné frekvence.
250. Elektrický proud se vyrábí průmyslově a) v transformátorech b) v rozvodnách c) v rozvaděčích d) v elektrárnách.
251. Dva kondenzátory o různých kapacitách jsou připojeny na stejné napětí. Kondenzátor o větší kapacitě se nabije: a) za stejnou dobu jako druhý b) za kratší dobu c) za delší dobu d) za dobu úměrnou poměru kapacit obou kondenzátorů.
252. Spojením dvou stejných odporu paralelně vzniká odpor: a) poloviční b) dvojnásobný c) čtvrtinový d) stejný.
253. Základní části tranzistoru jsou: a) baze, emitor, kolektor b) anoda, katoda, mřížka c) žhavení, mřížka, katoda, anoda d) emitor, kolektor, mřížka.
254. Zvýšíme-li indukčnost cívky v oscilačním obvodu 4x: a) frekvence se zmenší 2x b) frekvence se zmenší 4x c) frekvence se zvětší 2x d) frekvence se zvětší 4x.
255. Transformátor se nejčastěji skládá a) ze dvou cívek a zdroje b) z cívek, jádra a voltmetru c) z cívek jádra a spotřebiče d) z jádra z magneticky měkkého železa a ze dvou cívek.
256. Střídavý elektrický proud se průmyslově vyrábí a) pomocí výkonných transformátorů b) pomocí výkonných dynam c) pomocí výkonných alternátorů d) pomocí výkonných usměrňovačů.
257. Výsledkem zapojení dvou stejných odporu do série je odpor: a) dvojnásobný b) poloviční c) čtyřnásobný d) stejný.
258. V elektrorozvodné síti je a) střídavé napětí b) stejnosměrné napětí c) dvoufázové napětí d) čtyřfázové napětí.
259. Základní typy tranzistoru jsou: a) PNP a NPN b) NPN a PPN c) SPN a PNS d) SNS a PNS.
260. Má-li vlnění vlnovou délku 3 m, je frekvence oscilátoru: a) 10^6 Hz b) 10^7 Hz c) 10^8 Hz d) 10^9 Hz.
261. Primární cívka je součástí a) transformátoru b) tranzistoru c) reostatu d) rezistoru.
262. Princip průmyslové výroby střídavého proudu je: a) stejný pro tepelnou, vodní i jadernou elektrárnu b) stejný pro tepelnou a vodní elektrárnu c) v každém typu elektrárny jiný d) stejný jen pro tepelnou a jadernou elektrárnu.
263. Oscilační obvod se skládá: a) z cívky a diody b) z diody a žárovky c) z diody a odporu d) z cívky a kondenzátoru.
264. Dvoucestné usměrnění střídavého napětí můžeme provést pomocí: a) Graetzova můstku b) Wheatstoneova můstku c) osciloskopu Tesla d) Van de Graafova generátoru.
265. Zapojíme dva odpory paralelně. Výsledná vodivost toho spojení je: a) menší než vodivost každého odporu b) větší než vodivost každého odporu c) zůstane stejná vzhledem k platnosti I. Kirchhoffova zákona d) zůstane stejná vzhledem k platnosti II. Kirchhoffova zákona.
266. Střídavé napětí v elektrorozvodné síti (evropské): a) má kmitočet 50 kHz b) má kmitočet 50 Hz c) má kmitočet 220 Hz d) má kmitočet 60 Hz.
267. Emitor tranzistoru NPN se připojuje: a) na záporný pól zdroje b) na kladný pól zdroje c) na vstupní signál d) na výstup.
268. Je-li frekvence oscilátoru 10^9 Hz, je vlnová délka a) 15 cm b) 30 cm c) 40 cm d) 90 cm.
269. Při připojení stejnosměrného napětí na primární cívku transformátoru se na voltmetru připojené k sekundární cívce a) naměří se krátkodobá výchylka a pak žádné napětí b) nenaměří žádné napětí c) naměříme napětí odpovídající poměru prim a sek vinutí d) naměříme napětí stejné jako na prim. vinutí.
270. Dynamo slouží: a) jako zdroj střídavého napětí b) jako zdroj stejnosměrného napětí c) jako zvláštní typ transformátoru d) k usměrnění střídavého napětí.
271. Usměrňovací polovodičová dioda se v obvodu střídavého napětí zapojuje: a) sériově ke spotřebiči b) paralelně ke spotřebiči c) vůbec se do obvodu ve spotřebičích nezapojuje d) pouze ve spojeni s tranzistorem.
272. Zapojením dvou stejných kondenzátorů paralelně vznikne kapacita: a) dvojnásobná b) čtyřnásobná c) poloviční d) šestinásobná.
273. Střídavé napětí v elektrorozvodné síti: a) je pilovitého tvaru b) je obdélníkového tvaru c) je sinusového tvaru d) je stejnsoměrné.
274. Šipkou je ve schématické značce tranzistoru: a) označen emitor b) označen kolektor c) označena fáze d) označena báze.
275. Je-li sekundární cívka zatížena odporem, platí pro primární a sekundární proud úměra: a) U1/U2 = N2/N1 b) I1/I2 = N2/N1 c) I1*I2 = N2/N1 d) I1*I2 = N2*N1.
276. Alternátor slouží: a) jako zdroj střídavého napětí b) jako zdroj stejnosměrného napětí c) jako zdroj napětí o vysokých kmitočtech d) jako alternativní zařízení pro výrobu pilovitého napětí.
277. Elektrické oscilace rozeznáváme: a) kapacitní a iduktivní b) rozběhové a doběhové c) standardní a zesílené d) tlumené a netlumené.
278. Graetzův můstek slouží: a) k celovlnnému usměrnění střídavého proudu b) k měření odporu neznámého rezistoru c) k půlvlnnému usměrnění střídavého proudu d) k měření neznámé indukčnosti.
279. Spotřebič má při zapojení do sítě 220 V a výkon 1000 W. Při zapojení na 110 V bude mít výkon: a) 250 W b) 500 W c) 2000 W d) 750 W.
280. Dioda je: a) polovodičový prvek schopný usměrnit střídavý proud b) polovodičový prvek schopný zesilovat stejnosměrný proud c) součástka nahrazující dva rezistory d) součást pentody.
281. Vstupní (řídící) signál se u tranzistoru připojuje většinou na: a) kolektor b) emitor c) mřížku d) bázi.
282. Pokud není sekundární cívka transformátoru zatížena (je otevřena), potom je proud cívky primární cívky a) maximální b) roven počtu vinutí primární cívky c) roven počtu vinutí sekundární cívky d) prakticky nulový.
283. Tranzistor je a) polovodičový prvek b) vakuový prvek (jinak zvaný elektronka) c) reléový prvek d) rozhlasový příjiímač.
284. Frekvence kmitu v oscilačním obvodě vyjadřujeme vztahem: a) Hartleyovým b) Wheatstoneovým c) Thompsonovým d) Graetzovým.
285. Graetzův můstek obahuje a) 4 diody b) 4 odpory c) 2 diody d) 2 diody a dva odpory.
286. Vložením magneticky měkké oceli do dutiny cívky se zvětší její a) měrný odpor b) ohmický odpor c) indukčnost d) kapacita.
287. Tranzistor je schopen zesilovat a) jak stejnosměrný, tak střídavý proud a napětí b) pouze stejnosměrné napětí a proud c) pouze střídavé napětí a proud d) pouze napěťové špičky.
288. Při téměř 100% účinnosti transformátoru je výkon na sekundárním vinutí a) roven počtu vinutí na primární cívce b) roven příkonu na primárním vinutí c) roven odporu vinutí primární cívce d) roven poměru prim. a sek. vinutí.
289. Základní části diody jsou: a) anoda a katoda b) baze, emitor, kolektor c) anoda, katoda a mřížka d) anoda, katoda, gate.
290. Zvýšíme-li kapacitu kondenzátoru v oscilačním obvodu z 200 nF na 800 nF: a) frekvence se zmenší 4x b) frekvence se zmenší 2x c) frekvence se zvětší 2x d) frekvence se zvětší 4x.
291. Půlvlnný usměrňovač obsahuje a) polovinu Graetzova můstku b) 2 odpory c) 4 diody zapojené do kosočtverce d) 1 diodu.
292. S rostoucí indukčností cívky se její impedance v obvodu střídavého proudu a) zmenšuje b) zvětšuje c) nemění d) nemění, zvětšuje se pouze její reaktance.
293. Dioda je také označována jako: a) jednocestný ventil b) dvoucestný ventil c) zesilovač d) utlumovač.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests