option
My Daypo

Fyzika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyzika

Description:
Elektřina a Magetismus (104 - 199)

Author:
Mary April
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 96
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
104. Odpor soustavy tří stejných rezistorů zapojených tak, že ke dvojici zapojené sériově je třetí připojen paralelně, činí 70 MΩ. Odpor jednoho rezistoru je a) 46,67 MΩ b) 71,4 MΩ c) 105 MΩ d) 210 MΩ.
105. Odpor soustavy tří stejných rezistorů zapojených tak, že ke dvojici zapojené sériově je třetí připojen paralelně činí 90 MΩ. Odpor jednoho rezistoru je a) 135 MΩ b) 270 MΩ c) 60 MΩ d) 30 MΩ.
106. Dva rezistory, každý o odporu 15 kΩ, jsou zapojeny paralelně. Celkový odpor je a) 15 kΩ b) 7,5 kΩ c) 30 kΩ d) 1,5 kΩ.
107. Tři rezistory, každý o odporu 15 kΩ, jsou zapojeny paralelně. Celkový odpor je a) 5 kΩ b) 7,5 kΩ c) 15 kΩ d) 30 kΩ.
108. Uvažujme drát, který je potažen při nezměněné hmotnosti na čtyřnásobnou délku. Výsledný odpor bude ve srovnání s původním a) 16 krát větší b) 4 krát větší c) nezměněn d) 4 krát menší.
109. Vodič stejného průřezu má odpor R. Jaký bude jeho výsledný odpor, zvětšíme-li jeho délku na dvojnásobek na plochu průřezu zmenšíme na polovinu? a) 4 R b) 2 R c) R d) R/2.
110. Tři rezistory o stejném odporu R = 1 Ω jsou zapojeny tak, že ke dvěma zapojeným paralelně je třetí připojen sériově. Výsledný odpor této soustavy je: a) 3,0 Ω b) 2,0 Ω c) 1,5 Ω d) 1,0 Ω.
111. Ampérhodinu (Ah) můžeme považovat za a) hlavní jednotku elektrické práce b) vedlejší jednotku elektrického náboje c) hlavní jednotku elektrického výkonu d) vedlejší jednotku výkonu.
112. Vedlejší jednotkou elektrického náboje je a) Wh b) Ah c) kWh Ws.
113.Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný? a) 1Wh = 1 J b) 1kWh = 3,6*10^6 J c) 1Wh = 1kJ d) 3600 Wh = 1J.
114. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný? a) 1S = 1Ω^-1 b) 1S = 1Ω^-1*m c) 1S = 1Ω*m d) 1S = 1Ω*m^-1.
115. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný? a) 1C = 1 As b) 1J = 1 Ws^-1 c) 1kWh = 3,6*10^6 J d) 1J = 1 VC.
116. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný? a) 1Wh = 3600 J b) 1J = 1 VC c) 1S = 1 Ω^-1 d) 1C = 1 As^-1.
117. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný? a) 1Wh = 3,6 J b) 1Ω = 1VA^-1 c) 1S = 1 Ω^-1 d) 1J = 1 VC.
118. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný? a) 1W = 1Js^-1 b) 1C = 1As c) 1kWh = 3600 J d) 1Ω = 1VA^-1.
119. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný? a) 1J = 1 Ws b) 1J = 1 VC^-1 c) 1W = 1 Js^-1 d) 1C = 1 As.
120. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný? a) 1J = 1 Ws b) 1A = 1 Cs^-1 c) 1W = 1 VA d) 1S = 1 Ωm.
121. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je nesprávný? a) 1A = 1 Cs^-1 b) 1Wh = 3600 J c) 1J = 1 VC d) 1Ω = 1VA.
122. Elektrickou práci v obvodu s konstantním proudem vypočítáme ze vztahu: a) W = U*I b) W = R*I*t c) W = U*I*t^-2 d) W = U*I*t.
123. Výkon konstantního proudu ve spotřebiči je dán vztahem a) P = R*I^2 b) P = R*I c) P = W*t d) P = U^2*R.
124. Vyhledejte dvojici, ve které jsou oba vztahy (pro práci W a výkon P konstantního elektrického proudu) uvedeny správně a) W = RI^2t; P = U*I/t b) W = U*I; P = U*Q/t c) W = U*Q; P = U^2/R d) W = U*Q; P = W*t.
125. Vyhledejte dvojici, ve které jsou oba vztahy (pro práci W a výkon P konstantního elektrického proudu) uvedeny správně a) W = U*I*t; P = U*I b) W = U*Q; P = RI^2/t c) W = RI^2; P = W/t d) W = U*Q/t; P = U^2/R.
126. Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P konstantního elektrického proudu chybný: a) W = U*Q; P = W/t b) W = U*I*t; P = U^2/R c) W = R*I^2t; P = U*I d) W = U*t/R; P = U*Q/t.
127. Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P konstantního elektrického proudu chybný: a) W = U^2t/R; P = W/t b) W = RI^2*t; P = U*I/t c) W = U*I*t; P = U^2/R d) W = U*Q; P = RI^2.
128. Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P konstantního elektrického proudu chybný: a) W = RI^2*t; P = U^2/R b) W = U*I*t; P = U*I c) W = U/Q; P = R*I^2 d) W = U^2*t/R; P = U*Q/t.
129. Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P konstantního elektrického proudu chybný: a) W = U/Q; P = W/t b) W = U*l*t; P = U*Q/t c) W = R*I^2*t; P = U^2/R d) W = U^2*t/R; P = R*I^2.
130. Vyhledejte dvojici, ve které je jeden z uvedených vztahů pro práci W a výkon P konstantního elektrického proudu chybný: a) W = U^2*t/R; P = U*I/t b) W = R*I^2*t; P = W/t c) W = U*I*t; P = U^2/R d) W = U*Q; P = R*I^2.
131. Jaké množství tepla vznikne přeměnou elektrické energie při desetihodinovém provozu el. vařiče o příkonu 0,5 kW a) 1,8 kJ b) 18 MJ c) 1,8 kWh d) 1800 kWh.
132. Elektrická vodní pumpa čerpala vodu nepřetržitě 12 hodin. Po této době byl shledán na elektroměru přírůstek odebrané elektřiny ve výši 19,2 kWh. Jaký je příkon motoru pumpy? a) 800 W b) 1,92 kW c) 230 VA d) 1600 W.
133. V elektrickém boileru o příkonu 1500 W je ohřívána voda průměrně 6 hodin denně. Kolik korun zaplatí ročně majitel za spotřebu elektřiny v boileru při tarifu 1,10 Kč/kWh. Částky jsou zaokrouhleny na celé stokoruny. a) 3600 b) 600 c) 1800 d) 2800.
134. Jaký je odpor vlákna 50 W automobilové žárovky připojené k napětí 12 V? a) 3,56 Ω b) 5,62 Ω c) 2,88 Ω d) 7,22 Ω.
135. Jaký proud protéká 40 W žárovkou při síťovém napětí 220 V?. Přibližně: a) 5,5 A b) 180 mA c) 1,8 A d) 550 mA.
136. Jak velký elektrický náboj se přenese při svícení trvajícím 1 h žárovkou o výkonu 20 W při napětí 12 V? a) 6 C b) 6 Ah c) 6 As d) 6 kC.
137. Během desetiminutového svícení žárovkou pro síťové napětí 220 V se přenesl zhruba náboj 0,076 A.hod. Jak velký byl zhruba příkon žárovky? a) 40 W b) 100 W c) 15 W d) 60 W.
138. Ponorným vařičem o příkonu P = 300 W zahříváme vodu po dobu t = 2,5 minuty. Určete energii, kterou přijala voda ve formě tepla. a) 45 kJ b) 120 kJ c) 75 kJ d) 12 kJ.
139. Elektrické topné těleso je připojeno na zdroj napětí U = 220 V a dodává tepelný výkon P. Jaký výkon bude toto těleso dodávat, připojíme-li je na zdroj napětí 110 V? a) 4 P b) 2 P c) P/4 d) P/2.
140. Měrný elektrický odpor polovodiče se stoupající teplotou a) rychle klesá b) pomalu klesá c) rychle stoupá d) pomalu stoupá.
141. Měrný elektrický odpor kovového vodiče s rostoucí teplotou a) rychle stoupá b) pomalu stoupá c) rychle klesá d) pomalu klesá.
142. Které z uvedených tvrzení je správné? a) měrný odpor kovu se stoupající teplotou mírně stoupá b) měrný odpor kovu se stoupající teplotou rychle stoupá c) měrný odpor polovodiče se stoupající teplotou pomalu klesá d) měrný odpor polovodiče se stoupající teplotou pomalu roste.
143. Zvolte kombinaci, ve které jsou uvedené druhy látek seřazeny ve správném pořadí od nejnižšího měrného elektrického odporu k nejvyššímu: a) izolanty, polovodiče, elektrolyty, kovy b) kovy, polovodiče, elektrolyty, izolanty c) izolanty, elektrolyty, polovodiče, kovy d) kovy, elektrolyty, polovodiče, izolanty.
144. Závislost odporu polovodiče na teplotě se využívá k měření teploty pomocí a) odporových článků b) termočlánků c) termistorů d) bimetalových teploměrů.
145. Zánik páru volný elektron - díra v polovodiči se nazývá a) excitace b) rekombinace c) ionizace d) disociace.
146. Mezi výsledným elektrickým proudem v polovodiči l, elektronovým proudem Ie a děrovým proudem Id platí vztah a) I = Ie + Id b) I = Ie - Id c) I = Id - Ie d) I = Ie = Id.
147. Ve vlastním polovodiči a) je hustota děr menší než hustota volných elektronů b) je hustota volných elektronů menší než hustota děr c) poměr mezi hustotami děr a volných elektronů závisí na typu poruch krystalové mřížky d) je hustota děr rovna hustotě volných elektronů.
148. V tranzistoru je uprostřed a) base b) kolektor c) emitor d) kolektor nebo emitor.
149. Tranzistor může být typu a) pouze PNP b) pouze NPN c) PN d) NPN nebo PNP.
150. Polovodičový prvek k měření teploty se jmenuje a) termočlánek b) tranzistor c) rezistor d) termistor.
151. Polovodičový prvek používaný pro zesilování se jmenuje a) termistor b) tranzistor c) rezistor d) polovodičová dioda.
152. Polovodičový prvek k usměrňování střídavého proudu se jmenuje a) polovodičová dioda b) termistor c) tranzistor d) rezistor.
153. Voltampérová charakteristika polovodičové diody je znázorněna v grafu závislosti proudu na napětí křivkou, která: a) leží celá v prvním kvadrantu b) prochází prvním a druhým kvadrantem c) prochází prvním a třetím kvadrantem d) prochází prvním a druhým kvadrantem.
154. Při zapojení tranzistoru se společným emitorem se ovládá a) emitorový proud kolektorovým proudem b) kolektorový proud emitorovým proudem c) kolektorový proud bázovým proudem d) bázový proud kolektorovým proudem.
155. Uvažujeme roztok chloridu sodného. Platí následující tvrzení a) ionty Na+ a CL- vzniknou elektrolytickou disociací, která nastává během rozpouštění b) ionty Na+ a CL- vzniknou elektrolýzou c) ionty Na+ a CL- vzniknou ionizačním účinkem elektrického proudu d) ionty Na+ a CL- byly již přítomny v krystalové mříži NaCl a rozpuštěním se pouze stanou volnými částicemi.
156. V průběhu elektrolýzy taveniny nebo roztoku chloridu sodného se sodný iont a) oxiduje na anodě b) redukuje na anodě c) oxiduje na katodě d) redukuje na katodě.
157. V průběhu elektrolýzy taveniny nebo roztoku chloridu sodného se chloridový iont a) oxiduje na anodě b) redukuje na anodě c) oxiduje na katodě d) redukuje na katodě.
158. Přidáme-li do destilované vody malé množství kyseliny sírové a) vodivost se nezmění b) vodivost se znatelně zvýší c) vodivost se zvýší nepatrně d) vodivost se poněkud sníží.
159. Vedení elektrického proudu v kapalinách a) není vázáno na přenos látek b) se zprostředkovává pouze přenosem oxoniových kationtů c) se zprostředkovává pouze přenosem kationtů a aniontů d) se zprostředkovává pouze přenosem elektronů v elektrolytu.
160. Ke dvěma elektrodám v elektrolytu je připojen zdroj stejnosměrného napětí, které plynule zvyšujeme. Přitom a) proud bude zpočátku stoupat podle Ohmova zákona b) proud bude zpočátku stoupat, avšak nikoliv lineárně, jako udává Ohmův zákon c) proud bude nulový až do dosažení tzv. rozkladného napětí a poté bude stoupat podle Ohmova zákona d) ani po dosažení rozkladného napětí se nebude závislost proudu na napětí řídit Ohmovým zákony.
161. Při elektrolýze roztoku kyseliny chlorovodíkové se a) na katodě vylučuje plynný chlor b) na anodě vylučuje plynný chlor c) na katodě redukuje chloridový iont d) na anodě redukuje chloridový iont.
162. Při elektrolýze roztoku měďnaté sole se a) na katodě vylučuje kovová měď b) na anodě vylučuje kovová měď c) na katodě oxiduje měďnatý iont d) na anodě oxiduje měďnatý iont.
163. Které tvrzení týkající se průběhu elektrolýzy je správné a) kationt na anodě přijímá elektrony b) kationt na anodě odevzdává elektrony c) kationt na katodě odevzdává elektrony d) kationt na katodě přijímá elektrony.
164. Které tvrzení týkající se průběhu elektrolýzy je správné a) aniont na anodě přijímá elektrony b) aniont na anodě odevzdává elektrony c) aniont na katodě přijímá elektrony d) aniont na katodě odevzdává elektrony.
165. Jednotkou elektrochemického ekvivalentu látky je a) mol*C^-1 b) kg*A^-1 c) kg*C^-1 d) mol*A^-1.
166. Při vedení proudu dochází k přenosu látky a) v elektrolytech a ionizovaných plynech b) pouze v elektrolytech c) v kovech d) v polovodičích.
167. Při vedení elektrického proudu nedochází k přenosu látky a) pouze v kovech b) pouze v polovodičích c) v kovech a plovodičích d) v elektrolytech.
168. Jednotkou Faradayovy konstanty je a) A*kg^-1 b) A*mol^-1 c) C*kg^-1 d) C*mol^-1.
169. Hmotnost látky vyloučené na elektrodě v průběhu elektrolýzy lze pomocí elektrochemického ekvivalentu látky vyjádřit takto: a) m = A*Q b) m = A/Q c) m = A*Q*t d) m = A/l.
170. Je-li A elektrochemický ekvivalent látky a probíhá-li proces elektrolýzy po dobu t, je množství látky vyloučené na elektrodě a) m = A*l*t b) M = A*l/t c) m = A*Q*t d) m = A*Q/t.
171. S použitím Faradayovy konstanty lze množství látky vyloučené elektrolýzou na elektrodě vyjádřit jako a) m = F*Q/(Mm*ν') b) m = Mm*Q/(F*ν') c) m = Mm*ν'/(Q*F) d) m = F*ν'/(Q*F).
172. Ve jmenovateli výrazu pro vyjádření látky vyloučené elektrolýzou s použitím Faradayovy konstanty je násobek ν'. Jaká je hodnota pro elektrolytické vyloučení sodíku v tavenině chloridu sodného? a) 4 b) 3 c) 2 d) 1.
173. Počítejte, že relativní atomová hmotnost zinku se zhruba rovná trojnásobku relativní atomové hmotnosti sodíku. Ze 2. Faradayova zákona vyplývá, že poměr hmotností těchto kovů, vyloučených týmž nábojem při elektrolýze sodné a zinečnaté mNa:Mzn bude zhruba a) 2:1 b) 2:3 c) 3:2 d) 1:2.
174. Počítejte, že relativní atomová hmotnost chrómu je zhruba stejná jako relativní hmotnost niklu. Ze 2. Faradayova zákona vyplývá, že poměr hmotností těchto kovů, vyloučených týmž nábojem při elektrolýze chromité a nikelnaté sole mcr:Mni bude zhruba a) 2:3 b) 3:2 c) 1:1 d) 1:3.
175. "Kapacita" akumulátoru se vyjadřuje v jednotkách a) náboje b) proudu c) práce d) výkonu.
176. Plyn se stává vodičem na základě a) ionizace b) excitace c) rekombinace d) disociace na atomy.
177. V plynu může být elektrický náboj přenášen a) pouze elektrony b) pouze elektrony a kladnými ionty c) elektrony, kladnými ionty a zápornými ionty d) pouze kladnými a zápornými ionty.
178. V ionizovaném plynu platí Ohmův zákon a) v oblasti nasyceného proudu b) v oblasti samostatného výboje c) v oblasti nasyceného proudu a při nižších napětích d) pouze při nižších napětí než je napětí, při kterém nastává nasycení proudů.
179. Při elektrickém výboji v trubici se zředěným plynem a) pozorujeme při katodě katodové světlo a ve zbývajícím, převažujícím prostoru trubice anodové světlo b) pozorujeme při anodě anodové světlo a ve zbývajícím, převažujícím prostoru trubice katodové světlo c) celá trubice září stejným světlem d) zhruba polovina trubice je zaplněna katodovým světlem a druhá polovina anodovým světlem.
180. Který z následujících účinků nevyvolávají paprsky elektronů získané jako katodové záření a) ionizaci plynu b) světélkování látek c) jaderné reakce d) zahřívání materiálu, na který dopadnou.
181. Termoemise je a) emise tepelného záření b) emise elektronů účinkem světla dopadajícího na katodu c) ionizace plynu účinkem vysokých teplot d) uvolňování elektronů z povrchu pevných nebo kapalných těles při vysoké teplotě.
182. Termoemise elektronů se využívá například a) v ionizační komoře b) v obrazové elektronce c) v termistoru d) v bimetalickém teploměru.
183. Kolik vychylovacích desek je v obrazové elektronce osciloskopu? a) 4 páry b) 2 desky c) 2 páry d) 1 deska.
184. V obrazové elektronce osciloskopu jsou elektrony uvolňovány a) fotoeimisí z anody b) termoemisí z anody c) fotoeimisí z katody d) termoemisí z katody.
185. Stacionární magnetické pole je takové, jehož zdrojem je a) pohybující se vodič s konstantním proudem b) rovnoměrně rotující permanentní magnet c) nepohybující se vodič s proměnným proudem d) nepohybující se vodič s konstantním proudem.
186. Orientaci magnetických indukčních čar určuje a) Lenzovo pravidlo b) Ampérovo pravidlo pravé ruky c) Ampérovo pravidlo levé ruky d) Flemingovo pravidlo levé ruky.
187. Jednotkou magnetické indukce je a) tesla b) weber c) henry d) siemens.
188. Homogenní magnetické pole je takové pole, jehož indukční čáry jsou a) soustředné kružnice b) křivky se stejnou vzdáleností od sebe c) rovnoběžné přímky d) kružnice se stejným poloměrem křivosti.
189. Magnetická indukce B homogenního magnetického pole je dána vztahem a) B = Fm*l*I*sinα b) B = Fm/l*l*sinα c) B = Fm*l*sinα/l d) B = Fm*l/l*sinα.
190. Směr vektoru magnetické indukce v určitém bodě magnetického pole je v tomto bodě a) shodný se směrem souhlasně orientované tečny k indukční čáře b) shodný se směrem opačně orientované tečny k indukční čáře c) kolmý k tečně indukční čáry d) nezávislý na směru tečny k indukční čáře.
191. Magnetická síla Fm působící na přímý vodič s konstantním proudem v homogenním magnetickém poli je a) kolmá jak na vodič tak na magnetickou indukci b) kolmá pouze na vodič c) kolmá pouze na magnetickou indukci d) nezávislá na poloze vodiče.
192. Směr síly působící na vodič s proudem v homogenním magnetickém poli lze určit a) Lenzovým pravidlem b) Flemingovým pravidlem levé ruky c) Ampérovým pravidlem levé ruky d) Ampérovým pravidlem pravé ruky.
193. Velikost síly působící na přímý vodič s proudem v homogenním magnetickém poli a) nezávisí na orientaci vodiče b) je nepřímo úměrná velikosti proudu procházejícího vodičem c) je nepřímo úměrná velikosti magnetické indukce d) je přímo úměrná velikosti magnetické indukce.
194. Velikost magnetické indukce pole přímého vodiče s proudem je a) nepřímo úměrná permeabilitě prostředí b) přímo úměrná permeabilitě prostředí c) přímo úměrná kvadrátu proudu d) nepřímo úměrná proudu.
195. Relativní permeabilita vakua μr má hodnotu a) 1 b) 4π*10^-7 c) 2π*10^-7 d) 0.
196. Orientaci magnetických indukčních čar cívky určíme a) Flemingovým pravidlem levé ruky b) Amperovým pravidlem pravé ruky c) Amperovým pravidlem levé ruky d) Lenzovým pravidlem.
197. Vnikne-li částice s nábojem do homogenního magnetického pole kolmo k indukčním čarám, pohybuje se dále po a) spirále b) přímce souhlasné se směrem indukčních čar c) přímce kolmé na směr indukčních čar d) kružnici.
198. Příčinou vzniku Hallova napětí je a) elektrická síla b) magnetická síla c) Lorentzova síla d) nehomogenita vodiče.
199. Volné makroskopické objekty zaujímají ve vnějším magnetickém poli takovou stálou rovnovážnou polohu, v níž má jejich magnetický moment směr: a) kolmý k vektoru magnetické indukce b) stejný jako směr vektoru magnetické indukce c) opačný než je směr vektoru magnetické indukce d) libovolný.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests