option
My Daypo

Fyzika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyzika

Description:
Elektřina a Magnetismus (1-103)

Author:
Anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 103
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Uvažujeme daný objem plynu jako elektricky izolovanou soustavu. Ionizací a) soustava získá záporný elektrický náboj b) soustava získá kladný elektrický náboj c) soustava jako celek zůstane elektricky neutrální d) soustava získá náboj, jehož znaménko bude záviset na elektronegativitě daného plynu.
2. Velikost elementárního náboje je 1,602*10^-19 C. Jaký počet elementárních nábojů odpovídá elektrickému náboji 5 C? a) 3,12*10^18 e b) 3,12*10^-18 e c) 3,12*10^19e d) 3,12*10^-19 e.
3. Coulombův zákon vyjadřuje elektrické síly působící mezi dvěma náboji jako a) Fe = k Q1*Q2/r^2 b) Fe = Q1*Q2/r c) Fe = k Q1*Q2/r Fe = k Q1^2*Q2^2/r^2.
4. Změní-li se vzdálenost mezi dvěma danými bodovými elektrickými náboji z 1 dm na 1 m, zmenší se velikost elektrické síly, kterou na sebe působí a) 10 krát b) 100 krát c) 1000 krát d) o 1/10 původní hodnoty.
5. Velikost elektrické síly, kterou na sebe působí dva bodové náboje je a) přímo úměrná jejich vzdálenosti b) přímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti c) nepřímo úměrná jejich vzdálenosti d) nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti.
6. Relativní permitivita je pro vzduch nepatrně větší než 1, pro vodu 81. Dva dané ionty na sebe budou působit a) nejmenší silou ve vodě b) největší silou ve vzduchu c) nejmenší silou ve vakuu d) ve všech prostředích stejnou silou.
7. Coulombův zákon je formálně podobný a) Ohmovu zákonu b) zákonu difuse c) Newtonovu gravitačnímu zákonu d) Archimédovu zákonu.
8. Relativní permitivita vody je zhruba 80. Síla působící v roztoku mezi dvěma danými ionty v dané vzdálenosti se oproti situaci ve vakuu a) zvětší 80 krát b) zmenší 80 krát c) zmenší 1600 krát d) nezmění.
9. Intenzita elektrického pole je a) skalár b) vektor směru jako elektrická síla působící na kladný náboj c) vektor opačného směru oproti vektoru elektrické síly d) vektor kolmý na směr elektrické síly.
10. Intenzitu elektrického pole definujeme jako a) součin dvou vektorů b) součin vektoru a skaláru c) podíl - skalár lomený vektorem d) podíl vektor lomený skalárem.
11. Podle definičního vztahu po intenzitu elektrického pole by její jednotkou mohl být a) N*C b) N*C^-1 c) N^-1*C d) N^-1*C^-1.
12. Pro intenzitu elektrického pole užíváme jednotku a) V*m b) V^-1*m c) V*m^-1 d) V^-1*m^-1.
13. Z úvah o intenzitě elektrického pole plyne vztah mezi jednotkami a) 1 N*C^-1 = 1 V*m^-1 b) 1 N^-1*C = 1 V*m^-1 c) 1 N^-1*C = 1 V*m d) 1 N*C = 1 V*m.
14. Intenzita elektrického pole uvnitř nabité vodivé koule a) je vektor směřující do středu koule b) je vektor směřující ze středu koule c) je vektor směřující do středu u kladně nabité koule a od středu u záporně nabité koule d) je nulová.
15. Elektrický potenciál φ můžeme vyjádřit jako a) φe = W/U b) φe = W/Q c) φe = W*Q d) φe = Q/W.
16. Jednotkou elektrického potenciálu je jeden a) ampér b) coulomb c) volt d) farad.
17. Z definice elektrického potenciálu plyne následující vztah mezi jednotkami: a) V = J*C^-1 b) V = J*C c) V = J*^-1C d) V = J^-1*C^-1.
18. Poměr jednotek J/C odpovídá jednotce a) proudu b) elektrické práce c) intenzity elektrického pole d) potenciálu.
19. Elektrické napětí má stejnou jednotku jako a) elektrický potenciál b) elektrický náboj c) intenzity elektrického pole d) práce.
20. Elektrické napětí mezi dvěma body, které mají hodnoty potenciálu 60 V a 80 V je a) -20 V b) +20 V c) +140 V d) -140 V.
21. Uvažujeme dva body. Elektrický potenciál každého z nich je 40V. Elektrické napětí mezi těmito body je a) 40 V b) 80 V c) 0 V d) 20 V.
22. Kapacitu vodiče můžeme vyjádřit jako a) C = Q*U b) C = U/Q c) C = Q/U d) C = Q/U^2.
23. Jednotkou kapacity v soustavě jednotek SI je a) ampérhodina b) ampérsekunda c) coulomb d) farad.
24. Který z následujících vztahů mezi jednotkami je správný? a) 1 F = 1 C*V^-1 b) 1 F = 1 C^-1*V c) 1 F = 1 C*V d) 1 F = 1 A*C^-1.
25. Kapacita deskového kondenzátoru je a) nepřímo úměrná obsahu účinné plochy desek a jejich vzdálenosti b) přímo úměrná obsahu účinné plochy desek a nepřímo úměrná jejich vzdálenosti c) přímo úměrná obsahu účinné plochy desek a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti d) přímo úměrná obsahu účinné plochy desek a čtverci jejich vzdálenosti.
26. Mezi deskami daného kondenzátoru je vzduch. Umístíme-li tento kondenzátor do vakua, jeho kapacita a) se nezmění b) nepatrně vzroste c) nepatrně klesne d) značně poklesne.
27. Energii elektrického pole nabitého kondenzátoru můžeme vyjádřit jako a) W = Q*U b) W = Q/U c) W = C*U/2 d) W = Q*U/2.
28. Energii elektrického pole nabitého kondenzátoru můžeme vyjádřit jako a) W = C*U^2/2 b) W = Q*U^2/2 c) W = C*U/2 d) W = C*U^2.
29. Dva stejné kondenzátory, každý o kapacitě 100 pF, jsou zapojeny paralelně. Výsledná kapacita je a) 10 pF b) 200 pF c) 50 pF d) 100 pF.
30. Dva stejné kondenzátory o kapacitě 100 pF jsou zapojeny sériově. Výsledná kapacita je a) 50 pF b) 200 pF c) 2 pF d) 10 pF.
31. Jak se změní frekvence vlastního kmitání oscilátoru, jestliže desky kondenzátoru přiblížíme a) zmenší se, protože kapacita kondenzátoru se zmenší b) nezmění se c) zvětší se, protože kapacita kondenzátoru se zmenší d) zmenší se.
32. V elektrickém poli se při přenesení náboje z bodu A do bodu B vykonala práce 36 J. Potenciální rozdíl byl 4 V. Vypočítejte velikost přeneseného náboje a) 6 C b) 8 C c) 9 C d) 12 C.
33. Jakou práci vykonají síly pole při přenesení náboje Q = 1,0*10^-4 C, působí-li na něj silou F = 2,0 N po dráze s = 4 cm? a) 8*10^-4 J b) 6*10^-2 J c) 8*10^-2 J d) 4*10^-4 J.
34. Při vložení izolantu (dielektrika) do elektrického pole a) se částice dielektrika dávají do pohybu jedním čí druhým směrem podle znaménka svého náboje b) získá dielektrikum kladný náboj c) se částice dielektrika polarizují (pokud nebyly dipóly přítomny) a orientují d) získá dielektrikum záporný náboj.
35. Polarizace dielektrika znamená a) pohyb jeho částic k opačně nabitým elektrodám b) vytvoření elektrických dipólů z atomů či molekul (pokud nebyly již dříve přítomny) a jejich zorientování c) odebrání dipólů z dielektrika d) dodání dipólů z dielektrika.
36. Příkladem dielektrika se stálými (permanentními) dipóly je a) sklo b) slída c) vzduch d) voda.
37. Které z uvedených tvrzení je pravdivé? a) Polarizace dielektrika působením vnějšího elektrického pole se vytvoří vnitřní elektrické pole opačného směru b) Polarizace dielektrika působením vnějšího elektrického pole se vytvoří vnitřní elektrické pole téhož směru c) v dielektriku vloženém do vnějšího elektrického pole se žádné elektrické pole nevytváří d) dielektrikum vložené do vnějšího elektrického pole získává elektrický náboj.
38. Je-li velikost intenzity vnějšího elektrického pole Ee, velikost intenzity vnitřního pole vytvořeného polarizací dielektrika Ei, bude velikost intenzity výsledného pole E: a) E = Ee + Ei b) E = Ee - Ei c) E = Ei + Ee d) E = 0.
39. Pomocí permitivity zpravidla charakterizujeme určitou vlastnost a) kovu b) dielektrika c) polovodiče d) elektrolytu.
40. Které z následujících tvrzení je pravdivé? a) jednotkou relativní permitivity je 1 (relativní permitivita je bezrozměrné číslo) b) jednotkou permitivity vakua je 1 c) jednotkou permitivity prostředí je 1 d) jak relativní permitivita, tak permitivita vakua jsou čísla bez rozměru (jejich hodnota je jedna).
41. Hodnoty relativních permitivit jsou následující: suchý vzduch 1,0006, parafín 2,0-2,2, voda 81,6. V kterém prostředí bude za jinak stejných podmínek největší intenzita elektrického pole a) ve vakuu b) v suchém vzduchu c) v parafínu d) ve vodě.
42. Hodnoty relativních permitivit jsou následující: suchý vzduch 1,0006, parafín 2,0-2,2, voda 81,6. V kterém prostředí bude za jinak stejných podmínek nejmenší intenzita elektrického pole a) ve vakuu b) v suchém vzduchu c) v parafínu d) ve vodě.
43. Hodnoty relativních permitivit jsou: dusík 1,00061, transformátorový olej 2,2, sklo 5 až 16, etanol 24. V kterém prostředí bude za jinak stejných podmínek největší intenzita elektrického pole a) v dusíku b) v transformátorovém oleji c) ve sklu d) v etanolu.
44. Hodnoty relativních permitivit jsou: dusík 1,00061, transformátorový olej 2,2, sklo 5 až 16, etanol 24. V kterém prostředí bude za jinak stejných podmínek nejmenší intenzita elektrického pole a) v dusíku b) v transformátorovém oleji c) ve sklu d) v etanolu.
45. Relativní permitivita vody je 81,6. Nahradíme-li vakuum vodou, intenzita elektrického pole za jinak stejných podmínek se a) značně zvýší b) značně sníží c) nepatrně sníží d) nepatrně zvýší.
46. Relativní permitivita suchého vzduchu je 1,0006. Nahradíme-li vakuum suchým vzduchem, intenzita elektrického pole za jinak stejných podmínek se a) značně zvýší b) značně sníží c) nepatrně sníží d) nepatrně zvýší.
47. Relativní permitivita etanolu je 24, transformátorového pleje 2,2. Za jinak stejných podmínek bude intenzita elektrického pole a) podstatně vyšší v prostředí transformátorového oleje b) podstatně vyšší v prostředí etanolu c) nepatrně vyšší v prostředí transformátorového oleje d) nepatrně vyšší v prostředí etanolu.
48. Jednotkou permitivity dielektrika je a) F*m b) F*m^-1 c) C*m d) C*m^-1.
49. Z Coulombova zákona můžeme vyjádřit jednotku permitivity prostředí jako a) C*N*m b) C*N^-1*m^-2 c) C^2*N^-1*m d) C^2*N^-1*m^-2.
50. Síla působící mezi dvěma bodovými náboji a) nezávisí na prostředí b) je přímo úměrná permitivitě prostředí c) je nepřímo úměrná permitivitě prostředí d) je přímo úměrná čtverci permitivity prostředí.
51. F*m^-1 je jednotkou a) permitivity prostředí b) intenzity elektrického pole c) kapacity kondenzátoru d) potenciálu.
52. Intenzita elektrického pole v dielektriku je a) nepřímo úměrná jeho permitivitě b) přímo úměrná jeho permitivitě c) nepřímo úměrná čtverci permitivity d) přímo úměrná čtverci permitivity.
53. Uvažujme daný deskový kondenzátor, mezi jehož deskami je vzduch. Vyčerpáním vzduchu se a) jeho kapacita podstatně zvýší b) jeho kapacita podstatně sníží c) jeho kapacita nepatrně sníží d) jeho kapacita nepatrně zvýší.
54. Zvolte správné tvrzení: a) dohodnutý směr proudu odpovídá směru pohybu kladně nabitých částic b) dohodnutý směr proudu odpovídá směru pohybu elektronů c) dohodnutý směr proudu odpovídá směru proudu těch částic, které jsou právě daným vodičem přenášeny d) v ionizovaném plynu je elektrický náboj přenášen pouze kladně a záporně nabitými částicemi plynu.
55. Je-li v daném vodiči proud přenášen jednak kladně a jednak záporně nabitými náboji, je třeba pro výpočet procházejícího proud uvážit: a) pouze náboj kladně nabitých částic b) součet nábojů všech částic bez ohledu na známénko c) pouze na náboj záporných částic d) náboj kladných částic od kterého odečteme absolutní hodnotu náboje záporných částic.
56. Tři druhy částic (kladně nabité ionty, záporně nabité ionty a elektrony) se podílejí na přenosu náboje a) v kovech b) v elektrolytech c) v polovodičích d) v ionizovaném plynu.
57. Při průchodu konstantního proudu vodičem platí a) I = Q/t b) I = Q*t c) I = U/t d) I = C/t.
58. Vodičem prochází konstantní proud 10 mA. Jaký náboj prošel za 30 min? a) 9 C b) 18 C c) 27 C d) 36 C.
59. Za 5 hodin byl při konstantním proudu přenesen náboj 3600 C. Jaká byla hodnota proudu? a) 0,6 A b) 0,4 A c) 0,2 A d) 0,1 A.
60. V automobilové baterii získáváme energii přeměnou z energie a) mechanické b) tepelné c) světelné d) chemické.
61. Na akumulátoru je uveden údaj 20 Ah. Převeďte jej na jednotku kC: a) 48 kC b) 400 kC c) 72 kC d) 86 kC.
62. Na akumulátoru je uveden údaj 25 Ah. Převeďte jej na jednotku kC: a) 50 kC b) 125 kC c) 90 kC d) 180 kC.
63. Na akumulátoru je uveden údaj 30 Ah. Převeďte jej na jednotku kC: a) 36 kC b) 180 kC c) 60 kC d) 108 kC.
64. Úplným vybitím akumulátoru by se přenesl celkový náboj 144 kC. Převeďte tuto hodnotu na obvykle udávanou hodnotu v Ah: a) 40 Ah b) 50 Ah c) 80 Ah d) 100 Ah.
65. Úplným vybitím akumulátoru by se přenesl celkový náboj 180 kC. Převeďte tuto hodnotu na obvykle udávanou hodnotu v Ah: a) 50 Ah b) 100 Ah c) 150 Ah d) 200 Ah.
66. Během úplného vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj 216 kC. Jak dlouho můžeme nejvýše akumulátor vybíjet bez nabíjení proudem 10 A, nemáme-li překročit jeho 50% vybití? a) jednu hodinu b) 3 hodiny c) 6 hodin d) 30 hodin .
67. Během úplného vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj 252 kC. Jak dlouho můžeme nejvýše akumulátor vybíjet bez nabíjení proudem 14 A, nemáme-li překročit jeho 50% vybití? a) 5 hodin b) 50 hodin c) 2,5 hodiny d) 25 hodin.
68. Při úplném vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj 288 kC. Svorkové napětí akumulátoru je 12 V. Jakou práci vykoná elektrický proud v průběhu 50% vybití akumulátoru? a) 6,92 MJ b) 5,19 MJ c) 3,46 MJ d) 1,73 MJ.
69. Při úplném vybití akumulátoru by se přenesl celkový náboj 360 kC. Svorkové napětí akumulátoru je 12 V. Jakou práci vykoná elektrický proud v průběhu 50% vybití akumulátoru? a) 2,16 MJ b) 4,32 MJ c) 6,48 MJ d) 8,64 MJ.
70. V kovu se přenáší proud: a) volnými valenčními elektrony b) elektrony, které jsou do kovu dodány z připojeného zdroje c) elektrony a kladně nabitými ionty d) elektrony a záporně nabitými ionty.
71. Grafickým znázorněním proudu v kovovém vodiči v závislosti na napětí mezi konci tohoto vodiče je a) přímka v prvním kvadrantu s určitým úsekem na svislé ose b) přímka v prvním kvadrantu s určitým úsekem na vodorovné ose c) křivka d) přímka procházející počátkem.
72. Vyberte správnou kombinaci uvedeného pojmu a jeho výkladu: a) rezistor - elektrická veličina b) odpor - kovová součástka se stálým elektrickým odporem c) potenciometr - rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného napětí v obvodu d) reostat - rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného napětí obvodu.
73. Potenciometr je a) rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného proudu v obvodu b) jakýkoliv odpor c) jakákoliv kovová součástka se stálým elektrickým odporem d) rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného napětí v obvodu .
74. Reostat je a) rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného proud v obvodu b) rezistor s posuvným kontaktem sloužící k nastavení vhodného napětí v obvodu c) jakákoliv kovová součástka o stálém elektrickém odporu d) stály elektrický odpor.
75. K nastavení vhodného napětí v elektrickém obvodu používáme a) jakkoliv zapojeného rezistoru b) rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako potenciometr c) rezistoru s pousuvným kontaktem zapojeného jako reostat d) jakéhokoliv kovového odporu.
76. K nastavení vhodného proudu v elektrickém obvodu používáme a) jakkoliv zapojeného rezistoru b) rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako potenciometr c) rezistoru s posuvným kontaktem zapojeného jako reostat d) kovového odporu.
77. Automobilová žárovka koncového světla je určena pro napětí 12 V a proud 0,42 A. Jaký je odpor jejího vlákna? a) 28,6 Ω b) 60 Ω c) 4,16 Ω d) 4,8 Ω.
78. Automobilová žárovka blikače je určena pro napětí 12 V a proud 1,7 A. Jaký je odpor jejího vlákna? a) 282 Ω b) 7,06 Ω c) 1,75 Ω d) 2 Ω.
79. Měrný elektrický odpor ρ látky, ze které je zhotoven vodič o průřezu S, délce l a elektrickém odporu R, je roven a) ρ = R*l/s b) ρ = l*S/R c) ρ = R*S/l d) ρ = R*S*l.
80. Jednotkou měrného elektrického odporu ρ látky je a) Ω*m b) Ω*m^-1 c) Ω*m^2 d) Ω*m^-2.
81. Jednotkou měrné elektrické vodivosti (S*m^-1) můžeme též vyjádřit jako a) Ω*m b) Ω^-1*m c) Ω*m^-1 d) Ω^-1*m^-1.
82. Odporové materiály jsou látky a) s jakýmkoliv čistým ohmickým odporem b) látky s malým měrným elektrickým odporem c) látky s velkým měrným elektrickým odporem d) látky s měrným elektrickým odporem zcela nezávislým na teplotě.
83. Jednotkou teplotního součinitele elektrického odporu je a) K^-1 b) Ω^-1 c) ρ*K^-1 d) Ω*K.
84. V nepříliš velkých intervalech teplot můžeme předpokládat, že elektrický odpor daného vodiče a) roste přibližně lineárně s teplotou b) je nepřímo úměrný teplotě c) je přímo úměrný čtverci teploty d) je nepřímo úměrný čtverci teploty.
85. Závislost elektrického odporu na teplotě se využívá u a) termočlánků b) tyristorů c) odporových teploměrů d) bimetalových teploměrů.
86. Supravodivost je jev, který se uplatňuje u některých kovů a) při teplotě 0 °C b) při teplotě blízké bodu tání daného kovu c) při teplotách blízkých 0 K d) při teplotách vyšších než 200 °C.
87. Pro uzavřený elektrický obvod platí vztah mezi elektromotorickým napětím Ue, napětím na vnější části obvodu U a napětím na vnitřní části obvodu Ui vztah a) Ue = U + Ui b) Ue = U - Ui c) Ue = Ui - U d) Ui = U.
88. Elektromotorické napětí zdroje v uzavřeném obvodu Ue s vnějším odporem R a vnitřním odporem Ri lze vyjádřit takto: a) I = Ue/(R+Ri) b) I = Ue/(R-Ri) c) I = Ue/(Ri-R) d) I = Ue/Ri - Ue/R.
89. S použitím vnějšího odporu R a vnitřního odporu Ri lze výraz pro elektromotorické napětí zdroje zapojeného do uzavřeného obvodu napsat: a) Ue = R*I-Ri*I b) Ue = Ri*I - R*I c) Ue = I*(R-Ri) d) Ue = I*(R + Ri).
90. Je-li v uzavřeném obvodu vnější odpor R, vnitřní odpor Ri, lze vyjádřit vztah mezi svorkovým napětím U a elektromotorickým napětím Ue pomocí tzv. úbytku napětí takto: a) Ue = U- Ri*I b) U = Ue + Ri*I c) E = Ue + Ri*I d) U = Ri*l - Ue.
91. Uvažujme 3 paralelně zapojené rezistory. Hodnoty U, R a I značí celkové hodnoty napětí, proudu a odporu, indexy 1,2,3 se vztahují k jednotlivým rezistorům. Který vztah je nesprávný a) I = I1+I2+I3 b) U = U1+U2+U3 c) U/R = U/R + U/R2 + U/R3 d) 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.
92. Voltmetr a ampérmetr se od sebe v principu neliší: a) konstrukčně b) způsobem, jakým se zapojují do obvodu c) způsobem, jakým se zvětšují jejich rozsahy b) požadavky na jejich odpor (velký či malý).
93. Je-li odpor ampérmetru Ra a máme-li jeho rozsah zvětšit 4x a) připojíme k němu paralelně bočník s odporem Ra/4 b) připojíme k němu paralelně bočník s odporem Ra/3 c) předřadíme mu rezistor s odporem Ra/4 d) předřadíme mu rezistor s odporem Ra/3.
94. Připojíme-li k ampérmetru o odporu Ra paralelně rezistor o odporu Ra/4 a) zmenšíme jeho rozsah 4x b) zvětšíme jeho rozsah 4x c) zvětšíme jeho rozsah 5x d) zmenšíme jeho rozsah 3x.
95. Ampérmetr s odporem Ra a rozsahem 0 až 60 mA má být použit k měření proudu do 6 A. K příslušnému zvětšení rozsahu přístroje je třeba připojit k ampérmetru paralelně rezistor o odporu a) 99Ra b) 100Ra c) Ra/100 d) Ra/99.
96. Připojíme-li k ampérmetru o odporu Ra a rozsahu 0 až 12 mA paralelně rezistor o odporu Ra/4, zvětšíme tím horní hranici jeho rozsahu na a) 60 mA b) 36 mA c) 48 mA d) 24 mA.
97. Je-li odpor voltmetru Rv a máme-li rozsah zvětšit 5x, předřadíme mu rezistor s odporem a) 4Rv b) 5Rv c) Rv/4 d) Rv/5.
98. Předřadíme-li voltmetru o odporu Rv rezistor 5Rv, zvětšíme jeho rozsah a) 3 krát b) 4 krát c) 5 krát d) 6 krát.
99. Voltmetr s odporem Rv a rozsahem do 60 V má být použit k měření napětí do 300 V. K příslušnému zvětšení rozsahu přístroje je třeba předřadit rezistor o odporu a) 5Rv b) 4Rv c) Rv/5 d) Rv/4.
100. Předřadíme-li voltmetru o odporu Rv a rozsahu 6 V rezistor o odporu 4Rv, bude možno měřit napětí do a) 18 V b) 24 V c) 30 V d) 36 V.
101. Máme voltmetr o odporu 24 kΩ, jehož rozsah je do 12 V. Potřebujeme-li tímto přístrojem měřit v rozsahu do 60 V a) předřadíme mu rezistor 96 kΩ b) předřadíme mu rezistor 120 kΩ c) přiřadíme mu bočník 6 kΩ d) přiřadíme k němu bočník 4,8 kΩ.
102. Dva rezistory, každý o odporu 15 kΩ, jsou zapojeny sériově (za sebou). Výsledný odpor činí a) 7,5 kΩ b) 1,5 kΩ c) 0,15 kΩ d) 30 kΩ.
103. Dva rezistory, každý o odporu 20 kΩ, jsou zapojeny sériově (za sebou). Výsledný odpor činí a) 20 kΩ b) 0,1 kΩ c) 40 kΩ d) 10 kΩ.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests