option

Fyzika

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Fyzika

Description:
Elektřina a magnetismus

Author:
AVATAR

Creation Date:
26/04/2014

Category:
Others

Number of questions: 231
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
397. Označte elektrickou veličinu, které přísluší jednotka coulomb: A) elektrický náboj B) elektrický odpor C) výkon elektrického proudu D) napětí.
398. Ampér je jednotkou: A) elektrického náboje B) elektrického napětí C) elektrického proudu D) elektrického odporu.
399. Jednotkou elektrického napětí je: A) ampér B) ohm C) volt D) coulomb.
400. Jednotkou elektrického odporu je: A) ampér B) ohm C) volt D) coulomb.
401. Rezistor o odporu R má na svorkách napětí U. Proud, který jím protéká: A) je při stálém odporu R přímo úměrný napětí U B) je při stálém odporu R nepřímo úměrný napětí U C) nezávisí na odporu R, pouze na napětí U D) můžeme změřit voltmetrem.
402. Reostat o proměnném odporu R je připojen k napětí U. Proud, který jím protéká: A) je při stálém napětí Upřímo úměrný odporu R B) je při stálém napětí U nepřímo úměrný odporu R C) nezávisí na napětí U, pouze na odporu R D) můžeme změřit ohmmetrem.
403. Elektronvolt (eV) je jednotkou: A) napětí B) náboje C) energie D) frekvence.
404. Ampérhodina je jednotkou: A) proudu B) proudového výkonu C) náboje D) energie.
405. Tesla je jednotkou: A) magnetické indukce B) indukčnosti C) induktance D) samoindukce.
406. Siemens je jednotkou: A) elektrického odporu B) měrného odporu elektrického vodiče C) elektrické vodivosti D) měrné vodivosti.
407. Jednotkou kapacitance je: A) ohm B) T C) F-1 D) F.
408. ohm.m je jednotkou: A) výkonu elektrického proudu B) účinnosti zdroje C) měrného odporu elektrického vodiče D) impulsu síly.
409. Jednotkou magnetického indukčního toku fí je: A) farad B) tesla C) henry D) weber.
410. Označte nesprávné tvrzení: A) weber je jednotkou magnetického indukčního toku B) farad je jednotkou kapacitance C) newton na coulomb je jednotkou intenzity elektrického pole D) volt je jednotkou elektromotorického napětí.
411. Označte nesprávné tvrzení: A) henry je jednotkou induktance B) volt na metr je jednotkou intenzity elektrického pole C) hertz je jednotkou frekvence D) kilowatthodina je jednotkou energie.
412. Označte nesprávné tvrzení: A) ampérhodina je jednotkou elektrického náboje B) henry je jednotkou indukčnosti C) ohm je jednotkou reaktance D) ohm je jednotkou měrného odporu.
413. Označte nesprávné tvrzení: A) ampérsekunda je jednotkou elektrického náboje B) watthodina je jednotkou energie C) elektronvolt je jednotkou energie D) ohm na metr je jednotkou měrného elektrického odporu.
414. Označte správná tvrzení: A) velikost intenzity elektrického pole se zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti od bodového náboje, který pole vytváří B) velikost intenzity pole v okolí bodového náboje je nezávislá na vzdálenosti C) teče-li vodičem konstantní elektrický proud, pak množství náboje, které projde v daném místě vodičem, je přímo úměrné času D) množství náboje kondenzátoru je přímo úměrné napětí mezi jeho deskami.
415. Označte správné tvrzení: A) voltampér je jednotkou zdánlivého výkonu B) Kelvinův stupeň je jednotkou tepla C) volt je jednotkou mechanického napětí D) weber je jednotkou magnetické indukce.
416. Vyberte jednotku, ve které udáváme rezistanci: A) ohm -1 B) T C) H D) ohm.
417. Současně s ionizací uvnitř plynu probíhá opačný děj, kdy se nesouhlasně nabité částice přitahují a vytvářejí opět neutrální molekuly. Tento děj se nazývá: A) rekombinace B) neutralizace C) disociace D) polymerace.
418. Ampérovo pravidlo pravé ruky sloupí k určení: A) orientace indukčních čar magnetického pole vodiče, kterým protéká elektrický proud B) velikosti proudu, který protéká vodičem, jenž vytváří magnetické pole C) velikosti magnetické síly v daném místě magnetického pole D) velikosti magnetické indukce magnetického pole vodiče, kterým protéká elektrický proud.
419. Ampérovo pravidlo pravé ruky zní: A) uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, že palec ukazuje směr proudu, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar B) velikost proudu, který protéká vodičem, je přímo úměrná délce vodiče C) směr magnetické síly, která působí najeden z rovnoběžných vodičů s proudem, závisí na směru proudu v druhém vodiči D) uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, že palec ukazuje proti směru proudu, pak prsty ukazují orientaci elektrického pole.
420. Coulombův zákon vyjadřuje sílu: A) magnetickou B) která je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi elektrickými náboji C) gravitační D) elektrostatickou.
421. Označte veličinu, která v Coulombově zákoně vyjadřuje vliv prostředí na vzájemnou sílu působící mezi dvěma elektrickými náboji: A) permeabilita B) permitivita C) modul pružnosti D) měrná tepelná kapacita.
422. Velikost intenzity elektrického pole bodového náboje: A) je klesající funkcí vzdálenosti B) se vzdáleností roste C) klesá se čtvercem vzdálenosti D) je nepřímo úměrná vzdálenosti.
423. Ekvipotenciální hladinou rozumíme: A) hodnotu maximální energie daného nabitého kondenzátoru B) prostor mezi jádrem a obalem atomu C) množinu všech bodů, kterým odpovídá v daném elektrickém poli stejná hodnota elektrického potenciálu D) velikost náboje na povrchu nabitého tělesa.
424. Velikost intenzity elektrického pole uvnitř vodivé nabité koule: A) je konstantní, ale nenulová B) je nulová C) závisí na kapacitě koule D) s rostoucím poloměrem koule roste.
425. Kapacita deskového kondenzátoru se při zvětšení vzdálenosti jeho desek: A) zvětší B) zmenší C) bude zmenšovat nepřímo úměrně vzhledem ke vzdálenosti D) nezmění.
426. Při zvětšení vzdálenosti desek odpojeného nabitého ideálního kondenzátoru na dvojnásobek: A) se zvětší jeho napětí také na dvojnásobek B) jeho kapacita klesne na polovinu C) se jeho náboj nezmění D) se nezmění intenzita elektrického pole mezi deskami.
427. Jak nejlépe odstíníme deskový kondenzátor od vlivů vnějšího elektrického pole? A) vakuem B) dielektrikem C) vodivým obalem D) izolační kapalinou (např. olejem).
428. Vodivost rezistoru 50 ohm je: A) 20 mS B) 0,02 ohm c) 0,02 ohm-1 D) (50 ohm)-1.
429. Vodivost G vlákna žárovky o odporu R: A) je závislá na teplotě B) je přímo úměrná odporu C) s odporem nesouvisí D) je převrácenou hodnotou odporu.
430. Výsledný odpor dvou stejných, sériově zapojených rezistorů o odporu 50 kohm je: A) 0,1Mohm B) 25 kohm C) 100 kohm D) 50 kohm.
431. Výsledná vodivost dvou stejných, sériově zapojených rezistorů 50 kohm je: A) 40 mikroS B) 100 kohm C) 10 mikroS D) (100 kohm)-1.
432. Výsledný odpor tří stejných, paralelně zapojených rezistorů R je: A) R/3 B) 3 R C) R/(l/3) D) (1/3 ) R.
433. Výsledný odpor R dvou sériově zapojených rezistorů R1 = 50 kohm a R2 = 0,1 Mohm je: A) 150 kohm B) 0,15 Mohm C) 25 kohm D) 33,3 kohm.
434. Mějme dva odpory o velikosti 1 kohm a jeden o velikosti 500 ohm. Výsledný odpor jejich sériové kombinace bude: A) 250 ohm B) 2,5 Kohm C) rovný převrácené hodnotě součtu jejich velikostí D) rovný součtu jejich převrácených hodnot.
435. Mějme dva odpory o velikosti 1 kohm a jeden o velikosti 500 ohm. Výsledná vodivost jejich sériové kombinace bude: A) 400 mikroS B) 2,5 mS C) rovna převrácené hodnotě součtu velikostí jednotlivých odporů D) rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů.
436. Výsledný odpor dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů R je: A) odmocninaR B) rovný jejich geometrickému průměru C) 2R D) R/2.
437. Výsledný odpor dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů 500 kohm je: A) 4 mikroS B) 0,25 Mohm C) 1 Mohm D) 250 kohm.
438. Výsledná vodivost dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů 50 kohm je: A) 40 mikroS B) 25 kohm C) 10 mikroS D) (25 kohm)-1.
439. Čtyři stejně velké paralelně zapojené rezistory R budou elektricky ekvivalentní jednomu rezistorů o hodnotě: A) R/4 B) R/2 C) 4R D) Rna1/4.
440. Mějme tři odpory s vodivostmi 1 mS, 10 mS a 0,1 S zapojené paralelně. Výsledná vodivost kombinace bude: A) 0,111 S B) 111 kohm-1 C) daná součtem jednotlivých vodivostí D) daná součtem převrácených hodnot jednotlivých odporů, vypočtených ze zadaných vodivostí.
441. Mějme dva odpory o velikosti 1 kil a jeden o velikosti 500 Í2. Výsledný odpor jejich paralelní kombinace bude: A) 250 ohm B) 2,5 kohm C) rovný převrácené hodnotě součtu jejich velikostí D) rovný součtu jejich převrácených hodnot.
442. Mějme dva odpory o velikosti 1 kohm a jeden o velikosti 500 ohm. Výsledná vodivost jejich paralelní kombinace bude: A) 4 mS B) 2,5 mS C) rovna převrácené hodnotě součtu velikostí jednotlivých odporů D) rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů.
443. Spojíme za sebou dvě kombinace dvou odporů, řazených vedle sebe. Všechny čtyři odpory mají stejnou velikost R. Odpor celé kombinace je: A) 2R B) 4 R C) R/2 D) R.
444. Mějme dva kondenzátory: A) kapacita paralelního zapojení stejných kondenzátorů o kapacitě C je 2C B) kapacita sériového zapojení stejných kondenzátorů o kapacitě Cje rovna C C) při paralelním zapojení je výsledná kapacita rovna součtu kapacit D) při sériovém zapojení je převrácené hodnota výsledné kapacity rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých kapacit.
445. Zapojme do série za sebou postupně rezistor R, kondenzátor C, pak opět rezistor R a kondenzátor C. Výsledné zapojení se bude chovat stejně jako: A) odpor R/2 v sérii s kondenzátorem 2C B) odpor 2R v sérii s kondenzátorem C/2 C) odpor R/2 v sérii s kondenzátorem C/2 D) odpor 2R paralelně s kondenzátorem 2 C.
446. Na rezistoru s konstantní velikostí R průchodem proudu I vzniká napětí U, přičemf příkon P se mění v teplo. Pak: A) vztah mezi proudem a napětím určuje Ohmův zákon B) příkon je kvadratickou funkcí napětí C) příkon je kvadratickou funkcí proudu D) proud je lineární funkcí napětí.
447. Na rezistoru s konstantní velikostí R průchodem proudu I vzniká napětí U, přičemž příkon P se mění v teplo. Pak platí vztahy: A) U = I.R B) P= Ina2.R C )P = Una2/R D) / = U/R.
448. Na rezistoru s konstantní velikostí R průchodem proudu I vzniká napětí U, přičemž příkon P se za čas t promění v teplo Qj. Pak platí vztahy: A) Qj = U.I.t B) Qj = I2.R.t C) Qj = t.U2/R D) I = odmocnina(Qj /(R.t)).
449. Elektrickým obvodem o odporu R prochází proud I po dobu t. Určete velikost Joulova tepla Qj: A)Qj = R.I2/2 B) Qj = R2.I.t C) Qj =R.I.t D) Qj = R.I2.t.
450. Při konstantní velikosti odporu je příkon, přeměněný v teplo: A) kvadraticky závislý na procházejícím proudu B) kvadraticky závislý na přiloženém napětí C) přímo úměrný procházejícímu proudu D) přímo úměrný přiloženému napětí.
451. U příčného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u sériového řazení odporů. Odpor svaloviny je lOx menší než u tuku. Dle Joule-Lenzova zákona bude uvolněné teplo v tukové tkáni (v porovnání se svalovou): A) 10x větší B) 10x menší C) lOOx menší D) lOOx větší.
452. U podélného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u paralelního řazení odporů. Odpor svaloviny je lOx menší než u tuku. Dle Joule-Lenzova zákona bude uvolněné teplo v tukové tkáni (v porovnání se svalovou): A) 10x větší B) 10x menší C) lOOx menší D) lOOx větší.
453. Výkon elektrického proudu / protékajícího odporem R je: A) I2.R B )I/R C )I.R2 D )I.R.
454. Jednotka zdánlivého výkonu je: A) VA2 B) VA C) V2A D) VA-1.
455. Elektroda spojená s kladným pólem zdroje se nazývá: A) anion B) anoda C) katoda D) minus pól.
456. Elektroda spojená se záporným pólem zdroje se nazývá: A) katoda B) anoda C) plus pól D) anion.
457. Při elektrolýze: A) putují anionty směrem od anody ke katodě B) putují anionty směrem od katody k anodě C) anoda je připojena na kladný pól D) anoda je připojena na záporný pól.
458. Elektrický proud prochází mezi dvěma elektrodami elektrolytem s konstantní vodivostí. Pokud elektrody od sebe vzdálíme, nebo pokud snífíme hladinu elektrolytu, proud se zmenší. Odpor elektrolytického vodiče tedy splňuje vztah: (p - měrný elektrický odpor elektrolytu, d - vzdálenost elektrod, S - obsah části elektrody, která je ponořena do elektrolytu) A) R = l/(p.S) B )R=p.d.S C)R=p.d/S D )R = 1 /(p.d.S).
459. Faradayův zákon elektrolýzy má tvar m =A.Q, kde Q je náboj, m je hmotnost vyloučené látky a A je elektrochemický ekvivalent dané látky. Jaký je rozměr veličiny A v soustavě SI ? A) kg.A-1.s-1 B) kg.A-1.m.s-2 C) kg.A-1 .m.s D) kg.A.s.
460. Při použití umělých náhrad z různých kovů by v těle pacienta mohlo dojít k nežádoucímu vzniku galvanického napětí. Abychom toto napětí snífili, volíme takové kovy, u nich{: A) je součet elektrochemických potenciálů co nej menší B) je součin elektrochemických potenciálů napětí co nejmenší C) je rozdíl elektrochemických potenciálů napětí co nejmenší D) elektrochemické potenciály mají rozdílná znaménka.
461. Pro popis magnetického pole zavádíme pojem magnetická indukční čára, která představuje: A) prostorovou orientovanou křivku, jejíž tečna má v každém bodě vektor magnetického pole v tomto bodě B) nulovou potenciální hladinu magnetického pole C) libovolnou potenciální hladinu magnetického pole D) množinu všech bodů, ve kterých má magnetické pole stejné silové působení.
462. Dohodou bylo určeno, Je orientace magnetické indukční čáry vně magnetu je určena směrem: A) od jižního pólu k severnímu B) od jižního pólu k jižnímu C) od severního pólu k severnímu D) od severního pólu k jižnímu.
463. Severní pól magnetického pole země lejií přibližně: A) v blízkosti jižního geografického pólu B) v blízkosti severního geografického pólu C) ve středu Zeměkoule D) podél rovníku.
464. Konvence, která stanoví, že jižní geomagnetický pól je severním pólem magnetického pole planety Země, vznikla díky tomu, že: A) v době, kdy vznikla, bylo magnetické pole Země obrácené a postupně se změnilo v důsledku precesního pohybu B) se autor konvence chtěl pomstít studentům C) se magnetická střelka obrací svým severním pólem (dle konvence) k severu D) autor konvence českého původu si spletl S - sever a S - south.
465. Orientaci indukčních čar magnetického pole vodiče, kterým protéká proud /, určujeme pomocí: A) Pauliho pravidla B) Flemingova pravidla levé ruky C) Flemingova pravidla pravé ruky D) Ampérova pravidla pravé ruky.
466. Silové působení magnetického pole na vodič, kterým protéká proud /, je největší: A) jestliže vodič bude svírat s indukčními čarami magnetického pole úhel o velikosti n rad B) jestliže vodič bude rovnoběžný s indukčními čarami magnetického pole C) jestliže vodič bude kolmý k indukčním čarám magnetického pole D) jestliže vodič bude svírat s indukčními čarami magnetického pole úhel o velikosti tc/2 rad.
467. Jestliže vodič protékaný proudem / bude mít směr shodný se směrem magnetických indukčních čar magnetického pole, ve kterém je umístěn, potom: A) výsledná magnetická síla bude nulová B) magnetická síla bude maximální C) vektor magnetické síly bude rovnoběžný s vodičem D) směr magnetické síly bude shodný se směrem proudu.
468. Magnetické indukční čáry homogenního magnetického pole: A) jsou na sebe navzájem kolmé B) jsou různoběžné C) jsou rovnoběžné D) mají tvar soustředných koulí.
469. Velikost magnetické síly: A) je nepřímo úměrná proudu ve vodiči B) je přímo úměrná proudu ve vodičiv C) je nepřímo úměrná velikosti náboje Q, který projde vodičem za čas t D) nezávisí na velikosti proudu / ve vodiči.
470. Velikost magnetické síly působící na vodič protékaný proudem v homogenním magnetickém poli je: A) nezávislá na délce vodiče B) nepřímo úměrná délce vodiče C) přímo úměrná délce vodiče D) nezávislá na směru vodiče.
471. Označte, který z následujících jevů není zdrojem nestacionárního magnetického pole: A) nepohybující se vodič s časově proměnným proudem B) nepohybující se vodič s konstantním proudem C) nerovnoměrně se pohybující vodič s konstantním proudem D) pohybující se vodič s časově proměnným proudem.
472. V nestacionárním magnetickém poli se vektor magnetické indukce: A) mění s časem B) vždy anuluje C) nemění D) nemění s časem.
473. Nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku indukovaného elektrického pole. Tento jev nazýváme: A) elektromagnetická indukce B) Dopplerův jev C) elektrolýza D) polarizace.
474. Magnetické pole charakterizuje vektorová veličina, kterou nazýváme: A) permeabilita prostředí B) magnetická indukce C) hmotnost železného jádra cívky D) relativní permeabilita.
475. V homogenním magnetickém poli pro velikost magnetické indukce B platí: A) B = 1 T (vždy) B) B = 0 (vždy) C) B = konst. D) B lineárně klesá se vzdáleností.
476. Vyberte, kterým vztahem je dán magnetický indukční tok fí procházející rovinnou plochou S: (B - velikost magnetické indukce, alfa - úhel, který vektor magnetické indukce svírá s normálou plochy S) A) fí = S.sin alfa/B B) fí = 1/(B • sin alfa) C) fí= B.cosalfa/S "D) fí = B.S.cos alfa.
477. Magnetický indukční tok fí je: A) vektorová veličina B) skalární veličina C) skalární i vektorová veličina (podle vztahu, kde je užita) D) veličina, jejíž jednotka je základní jednotkou soustavy SI.
478. Rovinný závit, umístěný v homogenním magnetickém poli, se otáčí kolem osy lenící v rovině závitu úhlovou rychlostí omega. Vyberte, které vztahy mohou platit pro magnetický indukční tok fí: (B - velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole, S - obsah plochy rovinného závitu, t- čas; uvalujeme různé možné polohy závitu v čase t = 0.) A) fí = B.S.tg (omega.t) B) fí = B.S.omega.t C) fí = B.S.sin (omega.t) D) fí = B.S.cos (omega.t).
479. Faradayův zákon elektromagnetické indukce nám říká, Je změní-li se magnetický indukční tok uzavřeným vodičem obepínajícím plochu S za dobu delta t o delta fí, indukuje se ve vodiči elektrické napětí. Střední hodnotu tohoto napětí Ui určíme pomocí vztahu: A) Ui = -S.delta fí B) Ui = -S. delta fí /delta t C) Ui = - delta fí /delta t D) Ui = - delt fí . delta t.
480. Indukované napětí: A) vůbec nezávisí na změně magnetického indukčního toku B) nezávisí na rychlosti změny magnetického indukčního toku C) je tím větší, čím je změna magnetického indukčního toku pomalejší D) je tím větší, čím je změna magnetického indukčního toku rychlejší.
481. Pohybuje-li se vodič délky l rychlostí v v homogenním magnetickém poliv o magnetické indukci velikosti B kolmo ke směru magnetických indukčních čar, indukuje se v tomto vodiči podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce napětí Ui, jehož velikost odpovídá vztahu: A) Ui = B.v/l B) Ui = B.v l C) Ui =v/(B.l) D) Ui = B.l/v.
482. Magnetické indukční čáry přímého vodiče s proudem mají tvar: A) soustředných kružnic rozložených v rovinách kolmých k vodiči se středem v místě průchodu vodiče rovinou B) přímek rovnoběžných s vodičem C) soustředných koulí se středem ležícím na vodiči D) soustředných kružnic rozložených v rovině, v níž vodič leží.
483. Jestliže do volně zavěšeného lehkého hliníkového kroužku prudce zasuneme magnet, potom: A) se kroužek vychýlí ve směru pohybu magnetu B) magnet ztrácí své magnetické účinky C) se poloha kroužku nezmění D) se kroužek vychýlí proti směru pohybu magnetu.
484. Jestliže magnet prudce vysuneme z volně zavěšeného lehkého hliníkového kroužku, potom: A) se kroužek vychýlí proti směru pohybu magnetu B) se kroužek vychýlí ve směru pohybu magnetu C) magnet ztrácí své magnetické účinky D) se poloha kroužku nezmění.
485. Při zasunutí nebo vysunutí magnetu do (resp. z) volně zavěšeného lehkého hliníkového kroužku dochází k vychýlení kroužku ve směru pohybu magnetu. Příčinami a podmínkami tohoto jevu jsou: A) dobrá tepelná vodivost hliníku B) hliník není přitahován, neboť není ferromagnetický C) velká hustota hliníku D) indukovaný elektrický proud v hliníkovém kroužku.
486. Pro velikost indukovaného elektrického proudu Ii, který při magnetické indukci vzniká v každém uzavřeném vodiči, platí: (R - odpor vodiče, Ui - elektromotorické napětí indukované ve vodiči) A) Ii= -Ui B) li = R/Ui C) Ii = Ui.R D) Ii = Ui/R.
487. Směr indukovaného elektrického proudu Ii určujeme podle následujícího zákona: Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, Je svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou. Tento zákon se podle svého autora nazývá: A) Lenzův B) Thomsonův C) Lorenzův D) Faradayův.
488. Ve formulaci Faradayova zákona elektromagnetické indukce Ui = - delta fí / delta t je Lenzův zákon zahrnut: A) v podobě indexu i B) v podobě znaménka minus C) ve změně magnetického indukčního toku delta fí D) v časovém rozdílu delta t.
489. Indukované proudy vznikají nejen v uzavřených vodičích (resp. elektrických obvodech), ale i v masivních vodičích (plechy, desky,...), které jsou v proměnném magnetickém poli. Tyto proudy označujeme jako vířivé a podle jejich objevitele je nazýváme: A) Lenzovy B) Faradayovy C) Foucaultovy D) Lorenzovy.
490. Indukované elektrické napětí vzniká ve vodiči i při změnách magnetického pole, které vytváří proud procházející tímto vodičem. Tento jev se nazývá: A) polovodivost B) vzájemná indukce C) nevlastní indukce D) vlastní indukce.
491. Vlastní magnetické pole vytváří v cívce magnetický indukční tok, který prochází závity cívky. Jestliže cívka je v prostředí s konstantní permeabilitou, je tento indukční tok: A) přímo úměrný proudu v cívce B) přímo úměrný odporu cívky C) přímo úměrný hmotnosti cívky D) nepřímo úměrný proudu v cívce.
492. Pro velikost magnetické síly Fm působící na vodič délky d, protékaný proudem I a kolmý k indukčním čarám homogenního magnetického pole s magnetickou indukcí B, platí vztah: A )Fm=B.I.d B) Fm =B.I C) Fm = 1(I . d) D )Fm=1.d/B.
493. Známe-li velikost síly Fm , která působí na vodič délky d, protékaný proudem I a umístěný kolmo k indukčním čarám, spočítáme velikost magnetické indukce B ze vztahu: A )B= Fm.I.d B )B=Fm/(I.d) C) B = 1/(Fm.I.d) D) B= I.d/Fm.
494. Obecně velikost magnetické síly Fm závisí na úhlu alfa mezi vodičem a směrem magnetických indukčních čar podle vztahu: (B - magnetická indukce, I- proud, d - délka vodiče) A) Fm = B . I . cos alfa /d B) Fm = B.I .sin alfa/d C) Fm = B.I.d.tg alfa D) Fm = B.I.d.sin alfa.
495. Vektor magnetické síly je kolmý jak na vodič, tak na vektor magnetické indukce, a tedy i na směr magnetických indukčních čar. Směr vektoru magnetické síly určíme pomocí: A) Flemingova pravidla levé ruky B) Pauliho pravidla C) Einsteinova pravidla D) Ampérova pravidla pravé ruky.
496. Velikost magnetické síly je: A) vždy stejná jako síla tíhová působící na vodič B) nezávislá na délce vodiče C) nepřímo úměrná délce vodiče D) přímo úměrná délce vodiče.
497. Pro velikost magnetické indukce B v bodě, lenícím ve vzdálenosti d od dlouhého přímého vodiče s proudem I, při permeabilitě prostředí y, platí: A) B = 2 pí .d/I B) B = y/(I.pí.d) C) B = 2.y.I.pí.d D) B = y.I /(2pí.d).
498. Kdyt na nabitou částici, která byla v klidu, začne působit homogenní elektrické pole, pak: A) se částice začne pohybovat rovnoměrně zrychleně B) se částice začne pohybovat přímočaře směrem rovnoběžným s vektorem intenzity elektrického pole C) kinetická energie částice v závislosti na čase kvadraticky poroste D) potenciální energie částice v elektrickém poli bude v závislosti na čase kvadraticky klesat.
499. Na rovnoměrně přímočaře letící nabitou částici začne působit homogenní elektrické pole s vektorem intenzity rovnoběžným se směrem pohybu: A) změní se směr pohybu částice, ale ne velikost její rychlosti B) změní se velikost rychlosti částice, případně i orientace směru jejího pohybu C) přímočarost pohybu zůstane zachována D) dráha se změní na parabolickou.
500. Na rovnoměrně přímočaře letící nabitou částici začne působit homogenní elektrické pole s vektorem intenzity kolmým ke směru pohybu: A) změní se směr pohybu částice, ale ne velikost její rychlosti B) změní se velikost rychlosti částice, ale nikoli směr jejího pohybu C) dráha se změní na kruhovou D) dráha se změní na parabolickou.
501. Na nabitou částici, která byla v klidu, začne působit homogenní magnetické pole: A) částice se začne pohybovat rovnoměrně zrychleně B) částice se začne pohybovat směrem rovnoběžným se siločarami pole C) částice se začne pohybovat směrem kolmým k siločárám pole D) částice zůstane v klidu.
502. Na rovnoměrně přímočaře letící nabitou částici začne působit homogenní magnetické pole se siločarami rovnoběžnými se směrem pohybu: A) změní se směr pohybu částice, ale ne velikost její rychlosti B) ani na velikost rychlosti, ani na směr pohybu to nebude mít žádný vliv C) dráha se změní na kruhovou D) kinetická energie částice se nebude měnit.
503. Na rovnoměrně přímočaře letící nabitou částici začne působit homogenní magnetické pole se siločarami kolmými ke směru pohybu: A) změní se směr pohybu částice, ale ne velikost její rychlosti B) změní se velikost rychlosti částice, ale nikoli směr jejího pohybu C) dráha se změní na kruhovou D) kinetická energie částice se nebude měnit.
504. V cyklotronu (urychlovači částic) se trajektorie letících částic ve vnějším magnetickém poli stáčí do kruhu působením magnetické Lorentzovy síly. To znamená, Je: A) elektrony se stáčejí na opačnou stranu než protony B) neutrony nelze v cyklotronu urychlovat C) větší magnetická indukce působí větší zakřivení dráhy D) čím rychleji částice letí, tím větší silou jsou vychylovány.
505. Proměnné napětí s harmonickým průběhem označujeme jako: A) střídavé napětí B) prahové napětí C) svorkové napětí D) stejnosměrné napětí.
506. Proměnné napětí s harmonickým průběhem označujeme názvem střídavé napětí a je-li lineární elektrický obvod připojen ke zdroji tohoto napětí, pak říkáme, elektrickým obvodem prochází: A) stejnosměrný proud, který má harmonický průběh B) střídavý proud, který má harmonický průběh C) konstantní stejnosměrný proud D) ionizační proud.
507. Střídavý obvod je tvořen rezistorem R, připojeným ke střídavému napětí s amplitudou Um. Obvodem prochází střídavý proud I = Im.sin (omega.t), přičemj: Im je amplituda střídavého proudu, kterou určíme ze vztahu: A) Im = R.I B) Im=R/Um C) Im = Um.R D) Im = Um/R.
508. Pro střídavý proud s odporem: A) Ohmův zákon neplatí B) Ohmův zákon platí C) Ohmův zákon platí, ale pouze pro malé proudy (/ < 1 mA) D) Ohmův zákon platí, ale pouze pro velké odpory (R > 10na4 ohm).
509. Označte, které z následujících tvrzení pro odpor ideálního rezistoru R je správné: A) odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je větší než v obvodu stejnosměrného proudu B) odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je menší než v obvodu stejnosměrného proudu C) odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je vždy nulový D) odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu.
510. Odpor rezistoru v obvodu střídavého proudu se nazývá: A) induktance B) rezistance C) indukce D) reaktance.
511. V jednoduchém obvodu střídavého proudu s rezistancí R : A) napětí předchází proud a fázový rozdíl je -pí/2 (resp. 3 pí/2) B) proud předchází napětí a fázový rozdíl je pí/2 C) má průběh střídavého napětí a proudu stejnou fázi a jejich fázový rozdíl je nulový D) má průběh střídavého napětí a proudu stejnou fázi a jejich fázový rozdíl je pí/2.
512. Průběh střídavého napětí a proudu a jejich fázový rozdíl lze názorně vyjádřit pomocí: A) časového a fázového diagramu střídavého napětí a proudu B) p-V diagramu C) teplotní závislosti rezistance R D) velikosti průrazného napětí.
513. V jednoduchém obvodu střídavého proudu s indukčností: A) se napětí za proudem zpožďuje o pí rad B) se napětí za proudem zpožďuje o pí/2 rad C) se proud za napětím zpožďuje o pí/2 rad D) proud a napětí kmitá ve fázi a fázový rozdíl je roven nule.
514. Veličinu XL , která odpovídá podílu amplitud napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu s indukčností L, nazýváme: A) indukčnost B) induktance C) indukce D) dedukce.
515. V obvodu střídavého proudu o úhlové frekvenci (o a s indukčností L platí pro induktanci XL vztah: A)XL=L.omega2/2 B) XL = 1/(omega.L) C )XL=L/omega D) XL = omega.L.
516. Induktance obvodu střídavého proudu s indukčností: A) je lineárně závislá na indukčnosti cívky i na frekvenci střídavého proudu B) nezávisí na frekvenci střídavého proudu C) je přímo úměrná indukčnosti cívky a nepřímo úměrná kruhové frekvenci střídavého proudu D) je kvadraticky úměrná indukčnosti cívky a přímo úměrná kruhové frekvenci střídavého proudu.
517. Skutečné (reálné) cívky mají kromě indukčnosti L také nezanedbatelný odpor R. To znamená, Je obvod střídavého proudu s cívkou má vlastnosti: A) složeného obvodu střídavého proudu s parametry LC v sérii B) složeného obvodu střídavého proudu s parametry RL v sérii C) jednoduchého obvodu střídavého proudu s rezistancí R D) složeného obvodu střídavého proudu s parametry RL v paralelním zapojení.
518. V jednoduchém obvodu střídavého proudu s kapacitou: A) napětí předbíhá proud a vzniká fázový rozdíl pí/2 B) proud předbíhá napětí a vzniká fázový rozdíl pí/2 C) napětí předbíhá proud a vzniká fázový rozdíl -pí/2 D) napětí a proud kmitá ve fázi a fázový rozdíl je roven nule.
519. V elektrickém obvodu, kterým prochází střídavý proud, je zapojena cívka nebo kondenzátor. Potom platí: A) na kondenzátoru předbíhá napětí před proudem o pí/2 B) na kondenzátoru předbíhá proud před napětím o pí/2 C) na cívce se zpožďuje proud za napětím o pí/2 D) k fázovému posuvu mezi napětím a proudem nedochází.
520. V obvodu střídavého proudu harmonického průběhu s indukčnostmi a kapacitami platí: A) na kapacitách předbíhá proud před napětím o pí/2 rad, zatímco na indukčnostech se o pí/2 rad opožďuje za napětím B) na kapacitách se zpožďuje napětí za proudem o čtvrtinu periody C) na indukčnostech předbíhá napětí před proudem o pí/2 rad D) na indukčnostech napětí předbíhá proud o čtvrtinu periody.
521. V obvodu střídavého proudu s odporem, cívkou a kondenzátorem v sérii: A) proud procházející kondenzátorem předbíhá proud procházející cívkou B) proud procházející odporem je ve fázi s proudem, procházejícím cívkou C) napětí na odporu předbíhá napětí na kondenzátoru D) napětí na cívce a kondenzátoru jsou vzájemně v protifázi.
522. Jak nazýváme veličinu Xc, která odpovídá podílu amplitud napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu s kapacitou C ? (platí: Xc = Um/ Im) A) kapacita B) kapacitance C) induktance D) rezistance.
523. V obvodu střídavého proudu s kapacitou C a úhlovou frekvencí omega platí pro kapacitanci Xc vztah: A )Xc=omega.C B)Xc=1 /(omega.C) C) Xc = omega/C D) Xc = omega.C2/2.
524. Kapacitance obvodu střídavého proudu s kapacitou je: A) nezávislá na kapacitě kondenzátoru i frekvenci střídavého proudu B) nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru a přímo úměrná frekvenci střídavého proudu C) přímo úměrná kapacitě kondenzátoru i frekvenci střídavého proudu D) nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru i frekvenci střídavého proudu.
525. Okamžité napětí na deskách kondenzátoru v kmitajícím LC obvodu je v závislosti na čase: A) harmonickou funkcí B) konstantní C) během čtvrtiny periody lineárně klesající D) během čtvrtiny periody lineárně rostoucí.
526. Energie E magnetického pole cívky s indukčností L bez jádra, kterou protéká proud I, je dána vztahem: A) E = L.I2/2 B) E = L2.I/2 C) E=L/(2.I) D) E = L.l/2.
527. Energie E nabitého kondenzátoru je dána vztahem: (Q a U je maximální náboj a napětí) A) E = Q2/(2.C) B) E = Q.U2/2 C) E = Q.U/2 D) E = (C.U2)/2.
528. Vyberte vztah, který platí pro amplitudu Um celkového napětí v obvodu střídavého proudu s RLC v sérii, jsou-li UR,UL, Uc amplitudy napětí na prvcích obvodu: A) Um2 = Ur2 + (UL- Uc)2 B) Um2 = UR2 + UL2 - Uc2 C) Um =UR + UL-Uc D) D )Um = UR+UL + Uc.
529. Obvod střídavého proudu s RLC v sérii můžeme charakterizovat jedinou veličinou, která se nazývá: A) induktance B) impedance C) kapacitance D) reaktance.
530. Impedanci Z obvodu střídavého proudu s RLC v sérii určíme ze vztahu: (omega - úhlová frekvence) A) Z = odmocnina(R2 + (omegaL - 1 /(omega C)) na2) B )Z = R C) Z = R2 + (omegaL + 1 /(omega C))2 D) Z = odmocnina(R2 - (omegaL)2).
531. Vyberte jednotku, ve které měříme impedanci obvodu střídavého proudu s RLC v sérii: A) ohm B) ohm-1 C) F D) H.
532. Fázový rozdíl fí napětí a proudu v obvodech střídavého proudu s RLC v sérii určujeme z podmínky: (omega - úhlová frekvence) A) tg v = (omega L - 1 /(omegaC))/R B) tg v = R(omegaL - 1 /(omega)) C) tg v = omega LR D) tg v = - omega L/R.
533. Platí: A) induktance je induktivní reaktance B) impedance je ve fázorovém diagramu složená z rezistance a reaktance C) kapacitance je kapacitní reaktance D) pro kapacitanci a induktanci můžeme užít společný pojem reaktance.
534. Rotor dvojpólového alternátoru pro výrobu proudu o frekvenci 50 Hz se otáčí rychlostí: A) 50 s-1 B) 50 otáček / min C) 3000 min-1 D) 50 otáček / s.
535. Jednotlivá fázová napětí třífázového rozvodu jsou navzájem posunuta o: A) 30° B) 120° C) 90° D) 2pí/3 rad.
536. Ztrátový výkon v elektrické rozvodné síti je: A) nezávislý na odporu vedení B) nezávislý na velikosti proudu C) přímo úměrný velikosti proudu D) úměrný druhé mocnině velikosti proudu.
537. K výrobě střídavého napětí (resp. proudu) se v energetice používají: A) akumulátory B) alternátory C) transformátory D) termistory.
538. Dvě hlavní části, které tvoří alternátor, jsou: A) rotor a stator B) kladná a záporná elektroda C) anoda a katoda D) elektrolyt a elektroda.
539. Pohyblivou částí alternátoru je: A) stator B) rotor C) transformátor D) turbina.
540. Při výrobě střídavého napětí v alternátorech se využívá jevu: A) polovodičové vodivosti B) jiskrového výboje C) transformace napětí D) elektromagnetické indukce.
541. Napětí mezi fázovým a nulovým vodičem v rozvodné síti střídavého proudu nazýváme: A) fázové napětí B) galvanické napětí C) stejnosměrné napětí D) sdružené napětí.
542. Mezi efektivní hodnotou napětí fázového U1 a efektivní hodnotou napětí sdruženého U12 u trojfázového rozvodu platí vztah: A) U12= U1. odmocnina3 B) U12 = U1.odmocnina2/2 C) U12 = U1 D) U12 = U1.odmocnina2.
543. Mezi efektivní hodnotou napětí Uef amplitudou napětí Umax platí vztah: A) Umax = Uef. odmocnina2 B) Uef=Umax.odmocnina2/2 C) Uef= Umax. odmocnina (1/2) D) Umax = Uef .odmocnina3.
544. V bě^né jednofázové síťové zásuvce rozvodné sítě v EU je: A) fázové napětí 230 V B) sdružené napětí 230 V C) fázové napětí 400 V D) sdružené napětí 400 V.
545. Při transformaci střídavého proudu dochází: A) ke změně velikosti střídavého proudu B) ke změně velikosti střídavého napětí C) k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný D) ke změně frekvence střídavého proudu.
546. Stejnosměrné napětí jednofázovým transformátorem: A) je možné transformovat pouze v transformačním poměru z nižšího na vyšší napětí B) lze transformovat pouze jde-li o vysoké napětí C) je možné transformovat pouze v přirozených násobcích transformačních poměrů D) nelze transformovat.
547. U ideálního jednofázového transformátoru: A) se napětí transformují v poměru počtu závitů B) se proudy transformují v obráceném poměru počtu závitů C) proudy nelze transformovat (pouze napětí) D) se proudy transformují v poměru počtu závitů.
548. Pro ideální transformátor platí rovnice: (U1, I1, N1 - napětí a velikost proudu v primární cívce, U2,I2- napětí a velikost proudu v sekundární cívce) A) U2.I1= U1.I2 B) U2/U1=I1/I2 C) U2.I2 = U1.I1 D) U1.U2 = I1.I2.
549. Pro ideální transformátor platí rovnice: (U1,I1,N1 napětí, proud a poěet závitů primární cívky, U2,I2,N2- napětí, proud a počet závitů sekundární cívky, k = N2/N1 - transformační poměr) A) U1 = U2/k B) I1 = k.I2 C) I1.N1= I2.N2 D) N2/N1 = I1/I2.
550. Pro ideální transformátor platí rovnice: (U1, I1, N1 - napětí, proud a počet závitů primární cívky, U2, I2, N2- napětí, proud a počet závitů sekundární cívky, k = N2/N1- transformační poměr) A) U2/U1=I2/I1 B) U1.N2=U2.N1 C) k = I1/I2 D) U1.I1 = U2.I2.
551. Polovodičový prvek určený k usměrňování střídavého proudu se jmenuje: A) dioda B) rezistor C) tranzistor D) termistor.
552. Je-li polovodičová dioda zapojena v závěrném směru: A) je na anodě záporný pól a na katodě kladný B) prochází jí jen nepatrný proud C) je její odpor téměř nulový D) je její odpor velký.
553. Diodou prochází velký proud, jen kdy{ je anoda diody: A) připojena k zápornému pólu = závěrný směr B) připojena ke kladnému pólu = propustný směr C) připojena ke kladnému pólu = závěrný směr D) připojena k zápornému pólu = propustný směr.
554. Je-li dioda připojena v propustném směru, potom: A) má vlastnosti supravodiče B) její odpor je velký a prochází jí velký proud C) její odpor je malý a prochází jí maximální proud D) její odpor je velký a prochází jí jen nepatrný proud.
555. Zapojíme-li diodu do obvodu střídavého proudu, takje dioda pracuje jako jednocestný usměrňovač, platí: A) výstupní napětí je střídavé a pulsující a obvodem prochází střídavý proud B) výstupní napětí je stejnosměrné a pulsující a obvodem prochází stejnosměrný proud C) výstupní napětí je stejnosměrné a konstantní D) výstupní napětí je střídavé.
556. Pro praktické ufití usměrňovače je důležité omezit pulsaci výstupního napětí. Toho lze dosáhnout pomocí: A) transformátoru B) dvoj čestného usměrňovače C) usměrňovače v můstkovém zapojení D) filtračního kondenzátoru.
557. K nej důležitějším polovodičovým součástkám patří tranzistor. Tvoří ho krystal polovodiče: A) s jedním přechodem PN B) se dvěma přechody PN C) se dvěma přechody NN D) se třemi přechody PP.
558. Tranzistor je polovodičový krystal se dvěma přechody PN a třemi elektrodami: A) báze B, emitor E, báze B B) báze B, kolektor C, selektor S C) kolektor C, báze B a emitor E D) dva emitory Ej a E2 a jeden kolektor C.
559. Tranzistor může sloutit: A) k přeměně neelektrických signálů na elektrické (např. fototranzistor) B) k usměrňování střídavého proudu C) k výkonovému, napěťovému či proudovému zesílení D) k přeměně tepla na energii elektrickou.
560. Označte tvrzení, které nám popisuje tranzistorový jev: A) malá změna teploty vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinou zániku proudu v obvodu kolektorovém B) elektromagnetická indukce v kolektorovém proudu je příčinou vzniku mnohem většího proudu v obvodu báze C) proud je přímo úměrný napětí D) malá změna proudu v obvodu báze je příčinou mnohem větší změny proudu v obvodu kolektorovém.
561. Základním parametrem tranzistoru je: A) vodivostní koeficient y B) transformační koeficient k C) teplotní činitel a D) proudový zesilovací činitel /?.
562. Základním parametrem tranzistoru je proudový zesilovací činitel B (beta), který charakterizuje zesilovací funkci tranzistoru. Rozměr (jednotka) této veličiny je: A) 1 (bez rozměru) B) A-2 C) A2 D) A.
563. Vlastnosti tranzistoru se využívají v tranzistorovém zesilovači. Činností tranzistoru má změna vstupního proudu delta I1 za následek změnu výstupního proudu delta I2. Potom je proudové zesílení h je vyjádřeno jako: A) h = deltaI1 . delta I2 B) h =delta I1/ delta I2 C) h= delta I2/ delta I1 D )h= 1/ delta I1.
564. Vlastnosti tranzistoru se využívají v tranzistorovém zesilovači. Činností tranzistoru má změna vstupního proudu delta I1 za následek změnu výstupního proudu delta I2. Rozměr (jednotka) veličiny proudového zesílení je: A) A B) 1 (bez rozměru) C) A2 D) V-1.
565. Polovodičový prvek používaný pro zesilování se jmenuje: A) rezistor B) termistor C) tranzistor D) termočlánek.
566. Polovodičový prvek určený k měření teploty se jmenuje: A) rezistor B) tranzistor C) termočlánek (ze dvou kovů) D) termistor.
567. Faradayův zákon říká, \e hmotnost m vyloučené látky při elektrolýze: A) nezávisí na náboji g, který prošel elektrolytem B) je přímo úměrná náboji Q, který prošel elektrolytem C) je nepřímo úměrná náboji Q, který prošel elektrolytem D) je přímo úměrná množství elektrolytu.
568. V jednotlivých alternativách jsou uvedena jednotlivá zařízení a k nim jsou přiřazeny fyzikální principy či jevy, na kterých jsou zalomena. Označte nesprávnou kombinaci: A) galvanický článek - vznik elektromotorického napětí mezi dvěma elektrodami ponořenými do elektrolytu B) termočlánek - přeměna tepelné energie na energii elektrickou C) odporový teploměr - závislost elektrického odporu polovodiče na teplotě D) tranzistor - dva přechody PN, kterých lze využít k zesílení.
569. V jednotlivých alternativách jsou uvedena jednotlivá zařízení a k nim jsou přiřazeny fyzikální principy či jevy, na kterých jsou zalomena. Označte nesprávnou kombinaci: A) termistor - závislost elektrického odporu polovodiče na teplotě B) bimetalický teploměr - rozdíl mezi teplotními roztažnostmi dvou kovů C) polovodičová dioda - využití dvou přechodů PN D) termočlánek - vznik potenciálního rozdílu při zahřátí spoje dvou různých kovů.
570. Různým součástkám jsou přiřazeny fyzikální principy či jevy, na kterých jsou zalomeny. Označte správná přiřazení: A) bimetalický teploměr - teplotní roztažnost pevných látek B) termistor - závislost elektrické vodivosti polovodiče na teplotě C) termočlánek - závislost elektrické vodivosti kovu na teplotě D) odporový teploměr - závislost měrného elektrického odporu vodiče na teplotě.
571. V jednotlivých alternativách jsou uvedena zařízení a k nim jsou přiřazeny fyzikální principy či jevy, na kterých jsou zalomena. Označte všechny správné kombinace: A) galvanický článek - přeměna energie chemické na energii elektrickou B) termistor - závislost elektrického odporu polovodiče na teplotě C) odporový teploměr - rozdíl mezi teplotními roztažnostmi dvou kovů D) polovodičová dioda - jeden přechod PN.
572. Jako pasivní elektrický oscilační obvod funguje: (označení R - rezistor, L - indukčnost, C - kapacita) A) obvod RR B) obvod CR C) obvod LR D) obvod LC.
573. Parametry elektrického oscilačního obvodu určujícími podle Thomsonova vzorce jeho frekvenci, jsou: A) indukčnost L a kapacita C B) kapacita C a odpor R C) pouze kapacita C D) indukčnost L a odpor R.
574. Příčinou toho, Je kmitání oscilačního obvodu RLC je tlumené, je: A) nenulová kapacita a indukčnost oscilačního obvodu B) nenulová indukčnost oscilačního obvodu C) nenulová kapacita indukčního obvodu D) nenulový odpor oscilačního obvodu.
575. Při kmitání oscilačního obvodu: A) energie el. pole rezistoru se mění na energii magnetického pole cívky B) energie elektrického pole kondenzátoru se mění na energii magnetického pole cívky C) energie magnetického pole kondenzátoru se mění na energii magnetického pole rezistoru D) energie magnetického pole kondenzátoru se mění na energii elektrického pole cívky.
576. Časový průběh napětí a proudu je v oscilačním obvodě posunut: A) o 1/2 periody, tzn., že napětí a proud jsou ve fázi B) o 1/2 periody, tzn., že mezi napětím a proudem je fázový rozdíl v = pí/4 rad C) o 1/4 periody, tzn., že mezi napětím a proudem je fázový rozdíl v = pí/2 rad D) o N/2, kde N je vlnová délka.
577. Okamžitý proud v kmitajícím LC obvodu v závislosti na čase: A) po dobu čtvrtiny periody lineárně roste B) po dobu čtvrtiny periody lineárně klesá C) je konstantní D) je harmonickou funkcí.
578. Kmitání elektrického oscilačního obvodu, jehof odpor můžeme zanedbat, označujeme jako: A) vlastní kmitání elektromagnetického oscilátoru B) elektromagnetickou indukci C) nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru D) nevlastní kmitání elektromagnetického oscilátoru.
579. Pro úhlovou frekvenci omega0 vlastního kmitání LC oscilátoru platí: (L a C jsou indukčnost a kapacita oscilačního obvodu) A) omega O = 1/odmocnina(L.C) B) omega0 = L/C C)omegaO= 2pí.odmocnina (L/C) D) omega0 = odmocnina(L.C).
580. Pro periodu T0 vlastního kmitání elektromagnetického oscilátoru platí tzv. Thomsonův vztah, jenf má tvar: (L a C jsou indukčnost a kapacita oscilačního obvodu) A) T0 = 2π. √(L.C) B) To = 1/(2π √(L.C) C) T0 = 1/ √(L.C) D) T0 = 2π /√(L.C).
581. Pro frekvenci vlastního kmitání f0 elektromagnetického oscilátoru platí: (L a Cjsou indukčnost a kapacita oscilačního obvodu) A) f0= 1/ 2π.√(L.C) B) f0 = √(L/C) C) f0=√(L.C) D) f0 = 2π . √(L.C).
582. Oscilační obvod, tvořený indukčností L a kapacitou C, kmitá na stejné frekvenci jako obvod, tvořený: A) indukčností 2L a kapacitou 2C B) indukčností L/2 a kapacitou 2C C) indukčností 2L a kapacitou C/2 D) indukčností L/2 a kapacitou C/2.
583. Pro okamžité hodnoty napětí u a proudu i oscilačního obvodu platí: (Um a Im jsou amplitudy napětí a proudu a ω0 je úhlová frekvence vlastního kmitání elektromagnetického oscilátoru) A)u= Um, i =Im B) u= Um.cos (ω0.t), i = Im C) u= Um., i = Im-sin (ωO.t) D) u= Um.cos (ωO.t), i = Im.sin (ωo.t).
584. Vlastní kmitání LC oscilátoru: A) je v ideálním (modelovém) případě netlumené B) je v praktické realizaci vždy tlumené C) má v ideálním případě frekvenci určenou pouze kapacitou C a indukčností L, nezávislou na amplitudě kmitů D) má amplitudu určenou velikostí energie, jíž bylo kmitání vybuzeno.
585. Připojením LC oscilátoru ke zdroji harmonického napětí u = Um.sin (ω. t) vzniká v oscilátoru nucené kmitání, přičemž: A) oscilátor kmitá s úhlovou frekvencí připojeného zdroje ω, nikoliv obecně s úhlovou frekvencí vlastního kmitání ωo B) oscilátor kmitá vždy s úhlovou frekvencí 2 ω0 C) oscilátor kmitá vždy s úhlovou frekvencí ωo/2 D) oscilátor kmitá vždy s úhlovou frekvencí vlastního kmitání ωo.
586. Rezonance oscilátoru nastává při splnění podmínky: (ω je úhlová frekvence zdroje harmonického signálu, k němuž je oscilátor připojen, a ω0 je úhlová frekvence vlastního kmitání) A) ω » ωo (je podstatně větší) B) ω = ωo C) ω= 10.ωo D) ω « ωo (je podstatně menší).
587. Vlnová délka elektromagnetického vlnění s frekvencí je: A) vzdálenost 1 m/f B) vzdálenost, do níž dorazí elektromagnetické vlnění za dobu půlperiody T/2 C) vzdálenost, kterou urazí elektromagnetické vlnění za dobu jedné sekundy D) vzdálenost, kterou urazí elmag. vlnění za dobu jedné periody T=1/f.
588. Ve vakuu se elektromagnetické vlnění šíří: (c = rychlost světla, µ0 = permeabilita vakua, εo = permitivita vakua) A) rychlostí světla c B) rychlostí v = 1 /(εo.µ0) C) rychlostí v = c/√(εo.µ0) D) rychlostí v = 1/√(εo.µ0).
589. Jestliže se směr vektorů E a B v elektromagnetické vlně nemění, mluvíme o: A) čelní vlně B) stojaté vlně C) kruhově polarizované elektromagnetické vlně D) lineárně polarizované elektromagnetické vlně.
590. Elektromagnetické vlnění je: A) podélné vlnění vektorů E a B B) příčné vlnění vektorů E a B, které jsou navzájem kolmé C) příčné vlnění vektorů E a B, které jsou navzájem rovnoběžné D) podélné vlnění vektorů E a B, které jsou navzájem kolmé a v postupné elektromagnetické vlně jsou posunuty o π/2.
591. Ohyb elektromagnetického vlnění na překážkách: A) nezávisí na rozměrech překážky, ani na vlnové délce elektromagnetické vlny B) závisí na rozměrech překážky i na vlnové délce elektromagnetické vlny C) nezávisí na vlnové délce elektromagnetické vlny D) závisí na rozměrech překážky, ale nezávisí na vlnové délce elektromagnetické vlny.
592. Rychlost šíření elektromagnetického vlnění v prostředí o relativní permitivitě a relativní permeabilitě jur určujeme podle vztahu: (c je rychlost světla ve vakuu) A) v = c / √ (εr • µr) B) v = c . √ (εr • µr) C) v = c / (εr • µr) D) v = c . (εr • µr).
593. Při frekvenční modulaci je: A) časově proměnná frekvence i amplituda nosných kmitů B) frekvence i amplituda nosných kmitů konstantní C) frekvence nosných kmitů konstantní a mění se jejich amplituda D) amplituda nosných kmitů konstantní a mění se jejich frekvence.
594. V postupné elektromagnetické vlně: A) je vektor B kolmý na směr šíření B) je vektor E kolmý na směr šíření C) jsou vektory E a B navzájem kolmé D) se vektory E a B navzájem ruší.
595. Příklad: Dva elektrické náboje Q a 4Q jsou umístěny ve vzdálenosti 6 cm. Na spojnici obou nábojů je třeba umístit náboj q, aby na něj nepůsobila žádná elektrická síla. Kde se nachází náboj q? A) ve vzdálenosti 2 cm od náboje Q B) ve vzdálenosti 3 cm od náboje 4Q C) ve vzdálenosti 4 cm od náboje 4Q D) ve vzdálenosti 1 cm od náboje Q.
596. Elektron se v homogenním elektrickém poli pohybuje: A) po kruhové dráze B) obecně po parabole C) konstantní rychlostí D) tak, že je urychlován proti směru intenzity elektrického pole.
597. Elektrony se mohou podílet na vedení elektrického proudu jako volné nosiče elektrického náboje: A) v elektrolytu B) v kovech C) v ionizovaném plynu D) v polovodičích.
598. Vyberte správnou kombinaci zařízení - jev či vlastnost: A) tranzistor - dva PN-přechody B) termočlánek - rozdíl mezi teplotními roztažnostmi dvou kovů C) termistor - závislost elektrického odporu polovodiče na teplotě D) Galvanický článek - přeměna energie elektrické na chemickou.
599. V ionizovaném plynu se mohou podílet na vedení proudu: A) jen kladně a záporně nabité ionty B) pouze elektrony C) neutrony D) elektrony, kladně i záporně nabité ionty.
600. Vyberte, co platí: A) dohodnutý směr proudu odpovídá směru pohybu záporně nabitých částic B) v kovu jsou volnými částicemi s elektrickým nábojem pouze elektrony C) elektrony se mohou podílet jako volné částice na přenosu elektrického náboje v ionizovaném plynu D) v elektrolytu můžou vést proud protony.
601. Polarizace dielektrika znamená: A) pohyb jeho částic k opačně nabitým elektrodám B) zorientování elektrických dipólů z atomů či molekul C) odebírání elektronů z dielektrika D) vznik vnitřního elektrického pole dielektrika.
602. Které z uvedených veličin jsou vektory ? A) intenzita elektrického pole B) elektrická kapacita C) moment hybnosti D) hybnost.
603. Podle Faradayova zákona elektrolýzy je hmotnost látek vyloučených na elektrodách přímo úměrná: A) přiloženému napětí B) výkonu C) podílu náboje a proudu D) prošlému náboji.
604. Uvnitř kulového dutého vodiče je elektrické pole: A) nulové B) nehomogenní C) radiální, uprostřed nej silnější D) radiální, nej silnější nejdál od středu.
605. Měrná vodivost elektrolytů: A) vyjadřuje jejich schopnost vést elektrický proud B) závisí na koncentraci C) závisí na teplotě D) je podstatně menší než u kovových vodičů.
606. Plyn se můje stát vodičem: A) zahřátím na extrémě vysokou teplotu (vznik plazmy) B) zkapalněním C) značným ochlazením D) ionizací.
607. Zdrojem elektromagnetického pole můf e být: A) nepohybující se vodič s konstantním proudem B) cívka připojená k oscilátoru C) vodič s časově proměnným proudem D) volně padající magnet.
608. Mezi elektromagnetické vlnění patří: A) ultrazvuk B) ultrafialové záření C) RTG záření D) záření gama.
609. Elektronvolt (eV) je vedlejší jednotka: A) energie B) elektrického náboje C) elektrického napětí D) hybnosti.
610. Mezi elektromagnetické vlnění nepatří: A) záření alfa B) záření beta C) infračervené záření D) infrazvuk.
611. Deformační polarizace: A) je vyvolána deformací molekuly následkem posunů elektronových obalů a jader B) projevuje se pouze u iontových molekul C) u původně nepolárních molekul je jejím výsledkem vznik dipólu D) jejím výsledkem může být i zvýšený dipólový moment u polárních molekul.
612. Při galvanickém pokovování: A) je směr proudu v obvodu opačný než při elektrolýze B) je pohyb iontů v elektrolytu opačný než při elektrolýze C) se kationty pohybují od anody k pokovovávanému předmětu na katodě D) se předmět pokovuje kovem anody.
613. Energie chemické vazby: A) udává množství energie potřebné k roztržení vazby B) udává počet vazeb mezi atomy C) charakterizuje pevnost vazby D) je možno ji vyjádřit v elektronvoltech.
614. Rozsvícená žárovička kapesní svítilny má odpor 5 Ώ a je zapojena na napětí 2,4 V. Protéká jí proud: A) 0,48 A B) 2,1 A C) 12 A D) 4,8 A.
615. Dvojpólové rotory alternátorů jsou obvykle konstruovány na frekvenci otáčení 3000 otáček za minutu. Tomu odpovídá frekvence: A) 100 Hz B) 30 Hz C) 300 Hz D) 50 Hz.
616. Na žárovičce jsou údaje U= 2,4 V, 1= 0,6 A. Odpor rozsvícené žárovičky tedy je: A) 4Ώ B) 40 Ώ c) 1,4 Ώ D) 0,25 Ώ.
617. Varná konvice má příkon 1150 W. Při napětí 230 V jí bude protékat proud: A) 0,5 A B) 2 A C) 0,2 A D) 5 A.
618. Járovka má příkon 250 W. Napětí na svorkách žárovky je 230 V. Pak přibližně platí: A) žárovkou protéká proud 1,1 A B) žárovkou protéká proud 0,9 A C) odpor žárovky je 1,1 Ώ D) odpor žárovky je 0,9 Ώ.
619. Varná konvice má příkon 2300 W. Při napětí 230 V je její odpor: A) 23 Ώ B) 10 Ώ C) 529 Ώ D) 0,1 Ώ.
620. Příkon elektrického spotřebiče je 2000 W, užitečný výkon je 700 W. Účinnost spotřebiče je: A) 2,8 B) 0,35 C) 3,5 % D) 28 %.
621. Infrazářič o příkonu 800 W byl zapnutý po dobu 150 minut. Množství spotřebované elektrické energie je: A) 7,2 MJ B) 120 Wh C) 2 kWh D) 72.10na5 Ws.
622. Obvod má dvě paralelní větve, kafdá z nich dva odpory 2 kΏ v sérii. Jaký je celkový odpor kombinace? A) 1 kΏ B) 2kΏ C) 4kΏ D) 0,2 MΏ.
623. Při úrazu elektrickým napětím 600 V, trvajícím 0,5 s, při stálém odporu těla 3 kΏ: A) procházel proud 200 mA B) se vyvinulo teplo 60 J C) procházel proud 2,5 A D) byl proud přímo úměrný velikosti odporu.
624. Kondenzátor defibrilátoru 5 mF je nabit na 400 V, tudíž: A) jeho energie je 400 J B) jeho náboj je 2 C C) jeho energie je 800 J D) jeho náboj je nepřímo úměrný napětí.
625. Defíbrilátor obnovuje pravidelnou srdeční činnost pomocí přesně dávkovaného elektrického výboje z kondenzátoru. Na jaké napětí musí být nabit kondenzátor o kapacitě 2 mF, abychom dosáhli výboje o energii 250 J? A) 125 V B) 250 V C) 500 V D) 1 kV.
626. V rentgenové lampě vzniká záření přeměnou kinetické energie letících elektronů, které dopadají na anodu. Jakou kinetickou energii mají elektrony, urychlované anodovým napětím 100 kV při dopadu na anodu, je-li anoda 5 cm od katody? (Náboj elektronu je 1,6.10na-19 C): A) 100 keV B) 5 keV C) 1,6 10 na-14 J D) 16 fj.
627. Určete velikost magnetické indukce magnetického pole, v němž na vodič délky l= 1 m, umístěný kolmo k magnetickým indukčním čarám, kterým prochází proud i= 1 A, působí síla o velikosti Fm=1N: A) 0T B) 3T C) 1T D) (1/3)T.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests