Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONHOI OBN 151-175

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
HOI OBN 151-175

Description:
Test xdd

Author:
AVATAR

Creation Date:
02/06/2023

Category:
Others

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Najvyším stupňom poznávacieho procesu je: pozornosť myslenie vnímanie predstavy.
Základná forma myslenia je: abstrakcia pojem vnímanie predstavy.
Nástrojom myslenia a dorozumenia je: myslenie reč pamäť učenie.
Pre zrenie platí: je to celoživotný proces ukončuje sa v dospelosti ukončuje sa v starobe ukončuje sa v detstve.
Keď vývin zaostáva, označujeme ho ako vývin: priamočiary retardovaný zvrátený patologický.
Keď je vývin zrýchlený, označujeme ho ako vývin: zvrátený akcelerovaný úspešný patologický.
Psychoanalytická teória má tri vrstvy, ku ktorým nepatrí: Id Ego Inter ego Super ego.
Neuspokojovanie potrieb sa nazýva: dekompenzácia destabilita deprivácia agravácia.
Ustálený spôsob, ktorým človek mobilizuje a moduluje svoju energiu nazývame: charakter temperament vnímanie potreby.
Myšlienkové rozčlenenie na časti vyčleňovanie jednotlivých stránok, vlastností jednotlivých predmetov a javov sa nazýva: syntéza generalizácia analýza prognóza.
Myšlienkové zjednocovanie, spájanie vlastností alebo častí sa nazýva: analýza syntéza prognóza afiliancial.
Odraz minulej skúsenosti vo vedomí človeka sa nazýva: postoj pamäť charakter temperament.
Nápad, myšlienka, ako daný problém riešiť, sa nazýva: inkubácia ašpirácia inšpirácia vôľa.
Imbecilita sa považuje za stupeň mentálnej retardácie ako: ľahký stupeň stredný stupeň ťažký stupeň premenný.
Schopnosť adekvátne sa zachovať v novej situácii sa nazýva: pretvárka inteligencia prestíž fluencia.
Polarita citov predstavuje ich: zmiešanosť protikladnost neopakovatelnost nákazlivosť.
Základnou zložkou interakcie medzi ludmi je: výchova komunikácia vývin adaptácia.
Prenatálne obdobie vo vývine človeka je obdobie: od narodenia do 28. dňa života od počatia po pôrod do jedného roku života do jedného mesiaca.
Ekonómia je: úseková veda o štatistike teoretická vedná disciplína prierezová vedná disciplína veda o vývoji l'udstva.
Centrálna banka: zodpovedá za vývoj a stabilitu meny prijíma vklady a poskytuje úvery podnikom poskytuje úverové zdroje klientom vykonáva poisťovaciu činnost.
Peňažná burza: obchoduje s tovarom obchoduje s valutami, devizami, cennými papiermi obchoduje s tabakom obchoduje so službami.
Podnikanie je: zabezpečenie zdravotníckych služieb zabezpečenie dopravných služieb aktivita podnikateľa s cieľom dosiahnutia zisku zabezpečenie sociálneho zabezpečenia.
S ručením obmedzeným ručí v prípade straty: majetkom spoločnosti iba do výšky vkladu s akciami s. r. o. iba s pohľadávkami.
HDP (hrubý domáci produkt) sa tvorí: výrobkami podniku objemom výrobkov a služieb vyprodukovanými v krajine za dané časové obdobie (jeden rok) výrobou rezortu zdravotníctva za rok poisťovacími službami za celý rok.
Minimálna výška preukázateľného imania v s. r. o. je: 3000 eur 1000 eur 5000 eur 4000 eur.
Report abuse Terms of use