Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONHOI OBN 176-198

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
HOI OBN 176-198

Description:
Test xdd

Author:
AVATAR

Creation Date:
03/06/2023

Category:
Others

Number of questions: 23
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Najvyšším orgánom s. r. o. je: predstavenstvo valné zhromaždenie dozorná rada výbor s. r. o.
Minimálna výška základného imania a. s. je: 3000 eur 5000 eur 7500 eur 25 000 eur.
Najvyšším orgánom akciovej spoločnosti je: dozorná rada predstavenstvo valné zhromaždenie výbor družstva.
Bezúhonný človek je ten, kto : bol právoplatne odsúdený bol podmienečne odsúdený nebol právoplatne odsúdený dostal peňažitý trest.
Pre ochrannú známku výrobku platí, že: môže ju používať každý pri výrobe je to označenie, ktoré je schopné označiť výrobky, na ktoré výrobca požiadal o vydanie ochrannej známky môže ju používať a kopírovať každý, kto predáva môže ju predávať každý, ktorý túto známku kopíruje.
Pod lízingom rozumieme: predaj vecí nákup nehnuteľností kúpu a predaj cenných papierov prenájom hnuteľných zariad'ovacích predmetov dlhodobej spotreby a iných predmetov.
Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku za určité obdobie sa nazýva: bilančná hodnota súvaha platobný styk hospodársky výsledok.
Veľkoobchod znamená: objednanie tovaru vrátenie reklamovaného tovaru predaj tovaru alebo služieb na d'alšie spracovanie alebo predaj predaj tovaru v malých množstvách.
Zahraničný obchod predstavuje: obchodovanie v rámci krajín obeh tovaru a služieb prekračujúci hranice a ekonomiku danej krajiny obchodovanie medzi okresmi podomový predaj.
Pojem zmluva znamená: odovzdanie tovaru druhej strane prebratie tovaru druhou stranou dohodu najmenej dvoch strán, z ktorej vyplýva záväzok reklamáciu tovaru.
Daň predstavuje: poplatok, ktorý platí podnik za určité obdobie poistenie podniku za určité obdobie platby, ktoré vykonávajú fyzické a právnické osoby podľa daňových zákonov náklady vynaložené na štátny aparát.
Štátny rozpočet je: fond peňažných prostriedkov, s ktorým disponuje obec centralizovaný fond peňažných prostriedkov štátu fond vyšších územných celkov rezervný fond.
Formy platobného styku poznáme: prevzatie tovaru od dodávateľa neprevzatie tovaru od dodávateľa tuzemský a medzinárodný styk hotovostný a bezhotovostný.
Zmenkou označujeme: potvrdenie od obchodníka obchodovateľný cenný papier reklamačný doklad doklad zo zmenáme.
Centrálna banka Slovenska sa volá: Všeobecná úverová banka štátna banka Národná banka Slovenska Tatra banka.
Základné prvky trhového mechanizmu sú: predaj. ponuka, dopyt dopyt, ponuka, cena a konkurencia tvorba cien tovarov a služieb obchod a konkurencia.
Bankový úver je: požičanie peňazí klientovi za úrok požičanie tovaru klientovi poskytnutie preddavkov klientovi požičanie cenných papierov za účelom predaja.
Poistenie znamená: dodanie akcie do zálohy zabezpečenie tovaru cennými papiermi právny vzťah medzi stranami, z ktorých jedna poisťuje, druhá plati poistné vytvorenie záložného práva na určitú vec.
Pod pojmom finančný trh rozumieme: ponuku tovaru a dopyt po ňom ponuku finančných prostriedkov a dopyt po nich ponuku služieb a dopyt po nich ponuku nehnuteľností a ich predaj na trhu.
Pod pojmom cenný papier rozumieme: dokument, ktorý potvrdzuje, že investor investoval určitú sumu peňazí, z ktorých vyplývajú určité práva dohodu medzi daňovými subjektami o určitých peniazoch v hotovosti obligáciu vydanú na pôdu potvrdenie z katastra o vlastníctve.
Nedokonalá konkurencia predstavuje: veľké množstvo výrobcov, ktorí ovplyvňujú cenu výrobkov ideálny model firmy v trhovej ekonomike obmedzený počet výrobcov, ktorí môžu ovplyvňovať cenu veľké množstvo obchodníkov, ktorí majú rovnaké podmienky v trhovej ekonomike.
Právna subjektivita podniku je: právo podniku konať vo vlastnom mene, na vlastný účet a je zapísaný v podnikovom registri právo fyzickej osoby konať vo vlastnom mene a na vlastný účet právo nadnárodnej spoločnosti konať vo vnútroštátnych veciach právo nášho občana prijímať záväzky.
Pojem,,taktika v ekonomike" znamená: vojenskú operáciu na porazenie nepriateľa výber spôsobu a postupu na dosiahnutie plánovaných cieľov plnenie strednodobého plánu výmenu názorov medzi obchodníkmi.
Report abuse Terms of use