Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONHZS služební zkouška - GDPR

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
HZS služební zkouška - GDPR

Description:
test na gdpr

Author:
AVATAR

Creation Date:
20/09/2022

Category:
Others

Number of questions: 12
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1) Zkratka GDPR označuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (anglicky: General Data Protection Regulation neboli GDPR), je legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů Ústavní zákon České republiky č. 1/1993 Sb., upravující ochranu osobních údajů Mezinárodní společnost pro výzkum ochrany osobních dat - General Data Public Research.
2) Na Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (anglicky" General Data Protection Regulation neboli GDPR) přímo navazuje Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací.
3) Orgány veřejné moci, tedy i HZS ČR mají z hlediska ochrany osobních údajů mimo jiné povinnost jmenovat: Pověřence pro ochranu osobních údajů Komisi pro ochranu osobních údajů a utajovaných informací Regulátora ochrany osobních údajů.
4) Fyzická osoba nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dovršením: 15 12 18.
5) Automatické zveřejňování osobních údajů musí orgán spravující osobní údaje předcházet: vždy pouze tehdy, pokud by se týkaly většího počtu osob (více jak 200) nemusí.
6) Orgán spravující osobní údaje musí? omezovat nepřiměřené zpracování osobních údajů maximálně rozšiřovat rozsah zpracování osobních údajů zpracovávané osobní údaje automaticky zveřejňovat.
7) Předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů jmenuje a odvolává: prezident republiky předseda Evropské komise předseda vlády ČR.
8) Ústředním správním úřadem České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je: Úřad pro ochranu osobních údajů Národní bezpečnostní úřad Ministerstvo vnitra.
9) Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dozor nad zpracováváním osobních údajů, včetně zpravodajských služeb provádí dozor nad zpracováním osobních údajů. Dozor nad zpracováním osobních údajů, které provádějí soudy, státní zastupitelství nebo zpravodajské služby, stanoví zvláštní právní předpis je zřízen na Ministerstvu vnitra jako samostatná součást.
10) Subjektem údajů se pro účely zákona 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, rozumí každá právnická osoba každá fyzická osoba i vybrané právnické osoby fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
11) Pro účely GDPR se osobními údaji rozumí: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby informace týkající se náhodného subjektu údajů. Subjekt údajů považuje se za náhodný, jestliže lze subjekt údajů identifikovat na základě osobní znalosti identifikující osoby jakákoliv informace týkající se určeného subjektu údajů. Subjekt údajů považuje se za určený, jestliže lze subjekt údajů přímo identifikovat. Nepřímá identifikace subjektu údajů zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou nebo sociální identitu, není osobním údajem.
12) Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je uložena právním předpisem úkolu prováděného ve veřejném zájmu státu nebo při výkonu veřejné moci jestliže dle rozhodnutí statutárního orgánu nezbytně potřebuje veškeré informace týkající se náhodného subjektu údajů pokud osobní údaje potřebuje k výkonu své obchodní činnosti.
Report abuse Terms of use