We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

In-Sp-Pg

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
In-Sp-Pg

Description:
test obsahuje 800 otázek z testů z minulých let, možná některé zastaralé

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/05/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Transsexualismus se projevuje jako: nadměrné zaměření pozornosti na sexuální podněty z prostředí občasné převlékání se do šatů opačného pohlaví- není spojeno se sexuálním vzrušením, jedinec netouží po trvalé změně touha žít a být akceptován jako jedinec opačného pohlaví převlékání se do šatů opačného pohlaví ve spojení se sexuálním vzrušením.
Střední vzdělávání žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem se uskutečňuje zejména v(e): odborném učilišti středním odborném učilišti praktické škole jednoleté speciální střední škole.
Dyskinézy vznikají postižením vegetativního nervstva míchy obvodového nervstva bazálních ganglií.
Mezi příznaky kontextové dyslalie nepatří: elize kontuze kontaminace asimilace.
Injekčnímu uživateli pervitinu: hrozí možná fyzická a silná psychická závislost hrozí pouze psychická závislost hrozí pouze fyzická závislost nehrozí závislost.
Termín „peromelie“ znamená spojení, srůsty prstů vrozený nadměrný počet prstů vrozené chybění celé končetiny vrozené chybění části paže.
AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) byla založena v roce: 1886 1986 1876 1786.
Mezi degenerativní onemocnění mozku a míchy nepatří: Friedreichova heredoataxie mozečková heredoataxie Perthesova choroba Senator-Maierova choroba.
Kterému z prostředků augmentativní a alternativní komunikace odpovídá následující charakteristika: „obrázky, které zastupují jeden věcný význam a zpodobňují ho bez vazby na řeč“ ? Dosa-metodě Facilitované komunikaci TTT systému piktogramům.
Praktognostická dyskalkulie představuje: Poruchu schopnosti provádět matematické operace Neschopnost vyjmenovat řadu čísel poruchu v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi Narušení matematické manipulace s předměty nebo nakreslenými symboly.
"Efekt Pygmalion" představuje známku negativního očekávání ze strany pedagoga k žákovi efekt pozitivního očekávání totožný pojem jako "Efekt Halo" chybu prvního dojmu.
Hypoprosexie znamená: sníženou sexuální aktivitu poruchu sluchu vztahovačnost sníženou pozornost.
Verbální sekvenční paměť hodnotí přesnost a rozsah zapamatování: pořadí slabik a čísel pořadí hlásek, slabik čísel a jejich kombinace pořadí zrakových vjemů pořadí co největšího počtu slov.
Vývoj zrakového vnímání probíhá v době od narození do 3 let věku dítěte od narození do 5 let věku dítěte od narození do 7 let věku dítěte od 3 do 5 let věku dítěte.
Jedním z kritérií definování poruchy chování dle Sdružení pro Národní duševní zdraví a speciální vzdělávání je: chování se projevuje nejméně po dobu 2 měsíců chování se vyskytuje nejméně ve dvou různých prostředích, přičemž jedním je škola dítě chováním reaguje na strecující události chování dítěte nemůže koexistovat s jiným postižením.
Pro vyšetření schopnosti fonematického sluchu u předškolních dětí je v našem prostředí často využíván Žlabův test test Škodové a kol. Edfeldtův test test Ozeretského.
Pojem "bazální" definujeme jako: základní aktivizující podpůrný uklidňující.
Fobie je charakterizována: konkrétním strachem, zachovanou kritičností, vtíravostí a nutkavostí konkrétním strachem zachovanou kritičností vtíravostí a nutkavostí.
Příčinou Klinefelterova syndromu je: změna v počtu nepohlavních chromozomů nedostatek plodové vody změna v počtu pohlavních chromozomů nedostatečná výživa matky.
Trailing je: metoda práce s dětmi s narušeným binokulárním viděním technika pohybu s bílou holí kluzná prstová technika při samostatném pohybu člověka s težkým postižením zraku komunikační technika pro hluchoslepé.
Resilience je proces: posilující adaptaci jedince proti nepříznivým vlivům ohrožující kapacitu jedince k adaptaci zvládání nepříznivých podmínek života intervence sociálními sítěmi.
Co je to sopor: ztuhnutí, strnutí v určité poloze záraz jednání nebo řeči kvantitativní porucha vědomí náhlé, prudké až zběsilé jednání namířené proti vlastní osobě nebo okolí.
Triáda příznaků poruch autistického spektra je tvořena těmito oblastmi postižení neschopnost vzájemné společenské interakce, excitace, epilepsie neschopnost vzájemné společenské interakce, neschopnost komunikace, omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit neschopnost komunikace, hypotonie, nepřekonatelné nucení stále přijímat potravu neschopnost vzájemné společenské interakce, omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit, porucha růstu.
Mezi frikativy neřadíme hlásku: ř č ž j.
Rettův syndrom postihuje obě pohlaví postihuje pouze hochy postihuje pouze dívky postihuje jedince dospělého věku.
Co je to transformace osobnosti nevývratné přesvědčení jedince, že je někdo jiný projekce vlastních zážitků na někoho jiného porucha osobnosti, při které dochází v důsledku postupného rozvolnění složek osobnosti k jejímu postupnému rozpadu osobnost je mnohočetná a v přechodném období žije jako úplně jiná osoba.
Model hromadné převýchovy byl v etopedii uplatňován v období socialistického zřízení v poválečném období v meziválečném období neužíval se.
Mozková obrna se definuje (podle J. Tichého) jako: funkční postižení mozku senzomotorické postižení mozku postižení bazálních ganglií syndrom nepokračujícího postižení nezralého mozku.
V případě poškození funkce vnitřního ucha se jedná o: percepční nedoslýchavost centrální nedoslýchavost převodní nedoslýchavost smíšenou nedoslýchavost.
Pravidelné kouření tabáku je z hlediska rizikovosti: bezpečné, nevyvolává závislost, jde o měkkou drogu relativně bezpečné, vyvolává psychickou závislost velmi nebezpečné, vyvolává silnou fyzickou i psychickou závislost relativně nebezpečné, vyvolává středně silnou fyzickou závislost.
Test psaní pseudoslov měří: schopnost matematických dovedností schopnost mozkové dysfunkce schopnost grafémů schopnost fonologického dekódování.
Označte, které riziko není typické pro užívání drog kouřením: porucha obranyschopnosti plic nádorová onemocnění dýchací soustavy časté záněty průdušek a hrozící rozedma plic možný přenos virové žloutenky a AIDS.
V populaci dospívajících experimentátorů se závislými může stát přibližně: 0,3-0,7 % 70-95 % 30 - 70 % 3-7 %.
Halucinace je : porucha peměti porucha představivsoti porucha myšlení porucha vnímání.
Parole je: alternativní forma výkonu trestu domácího vězení podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody dohled, který soud ukládá obviněnému nebo odsouzenému možnost mimosoudního řešení konfliktu mezi pachatelem a obětí.
Kvalitativní porucha hybnosti myoklonie se projevuje vlnitými nebo červovitými pohyby drobnými trhavými záškuby svalstva trvalými mimovolními pohyby klonickými záškuby svalů nebo svalových skupin trvajícími omezenou dobu.
Definice poruchy chování podle Bowera vymezuje: model poruchy chování ve školském prostředí sociální dimenze poruch chování intervenční domény poruchy chování charakteristiky dítěte s poruchou chování.
Název oboru "somatopedie" se u nás užívá od roku 1960 1956 1953 1946.
Dr. Lea Hyvärinen je pro obor Oftalmopedie uznávanou odbornicí zejména pro: sestavení vyšetřovacích materiálů pro děti raného věku a nekomunikující pacienty podporu sociální rehabilitace dospělých a seniorů podporu komunikace osob s hluchoslepotou vytvoření speciálních hraček pro děti s těžkým postižením zraku.
Znakovaná čeština je: uměle vytvořený komunikační systém využívající gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky uměle vytvořený komunikační systém využívající prstovou abecedu a písemný záznam plnohodnotný komunikační systém využívající pomocných artikulačních znaků a vizualizace mluvené češtiny.
Mezi objektivní metody vyšetření sluchu patří OAE, slovní audiometrie, SSEP BERA, tympanometrie, tónová audiometrie OAE, BERA, VRA SSEP, BERA, OAE.
Ontogenetický vývojový model je založen na vnímání představách myšlení vnímání, představách a myšlení.
První věk otázek se v ontogenezi řeči zpravidla objevuje v období: sémantizace gramatizace pragmatizace lexémizace.
Mezi znaky účinného programu primární prevence nepatří: krátkodobost a nesystematičnost věková přimeřenost menší velikost a interaktivita kvalifikovaná a důvěryhodná prezentace.
Součástí Lechtova pojetí základního logopedického vyšetření je: průzkum sociálního prostředí pediatrické vyšetření test inteligence otorhinolaryngologické vyšetření.
Spis "Neobvyklé psaní" napsal: Františke Bakule Augustin Bartoš František Kábele Jan Chlup.
Jan Konrád Ammam (1609-1724) se zabýval problematikou: autismu mentálního postižení hluchoslepých neslyšících.
Časové rozmezí preventivních prohlídek u pediatra (zahrnujících i vyšetření sluchu u dětí) je možné najít v/ve: zákoně č. 75/2012 Sb. zákoně č. 3/2015 Sb. vyhlášce č. 70/2012 Sb. vyhlášce č. 56/1999 Sb.
V případě oboustranné atrézie zvukovod a středouší lze jako kompenzační pomůcku použít: sluchadlo BAHA sluchadlo pro vzdušné vedení FM technologii Kochleární implantát.
Mezi klinické metody speciálněpedagogické diagnostiky zaměřené na osoby s mentálním postižením nepatří: analýza produktů činnosti dotazník anamnéza testy speciálních mentálních schopností.
Mezi typy divadleního tlumočení pro neslyšící nepatří zónové tlumočení statické tlumočení stínové tlumočení kontinuální tlumočení.
Rozdíl mezi poruchou chování a problémy v chování nespočívá v: časové dimenzi nežádoucího způsobu chování nápravě a komenzaci záměru nežádoucího chování dopadu nežádoucího chování na rodinu žáka / dítěte.
Mezi symptomy v kompetním klinickém ubrazu koktavosti nepatří psychická tenze perseverace nadměrná námaha dysfluence.
Braille vynalezl slepecké písmo s charakteristickou podobou - o kterou podobu se jedná? Vystouplý šestibod. Dva body ve třech vertikálních sloupcích Vystouplý šesti bod, tři body ve dvou vertikálních sloupcích Vypichované tvary písmen Reliéfní tvary písmen. Nevidomý člověk tak může číst latinku hmatem.
Vrozená nebo získaná vada, která je charakteristická nesprávným tvarem některého orgánu nebo části těla se nazývá: amputace deformace dystrofie malformace.
Prvním ředitelem "Ústavu pro slabomyslné" v Rakousko-Uhersku byl: K.S. Amerling K. Herfort J. Mauer J. Zeman.
K příznakům breptavosti na 2. úrovni patří: nepravidelné tempo řeči bezobsažná řeč embolofrázie chudá větná skladba.
Kde je v lidském těle umístěno zrakové centrum sítnice temenní lalok mozku žlutá skvrna týlní lalok mozku.
P typ dyslexie podle D. Bakkera znamená: pomalé čtení s mnoha chybami výrazně pomalé přesné čtení rychlé čtení bez chyb rychlé čtení s mnoha chybami.
"Hypotéza kontaktu" vec vztahu k osobám s postižením říká, že: Intaktní populace se vyhýbá kontaktu s osobami s postižením z důvodu neznalosti či studu Čím více kontaktu s intaktní populací mají lidé s postižením, tím jsou méně ohrožení sociálním vyloučením kontaktu s osobami s postižením je třeba učit děti v raném věku, jen tak dojde ke zlepšení vzájemných vztahů a komunikace čím více kontaktu s osobami s postižením lidé mají, tím je jejich vztah k nim pozitivnější.
Profesně orientované občanské sdružení které sdružuje odborné pracovníky, kteří se věnují dětem a mládeži s tělesným a chronickým onemocněním, se nazývá: takové sdružení neexistuje Konto Bariéry Somatopedická společnost Liga za práva vozíčkářů.
Zkratka MPP znamená dle obecně platného dokumentu MŠMT ČR: MALÝ PREVENTIVNÍ PROJEKT MÍSTNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MEZIREZORNTNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM.
Flashback je: kožní choroba u drogově závislých osob syndrom vyčerpání po opakovaném užití drogy opakovaný blud pronásledování soubor fenoménů, které se objevují i několik měsíců po vysazení drogy, podobá se prožitkům při intoxikaci.
Narkolepsie je náměsičnost pocit mravenčení, brnění, které nesouvisejí s vnějšími podněty zneužívání drog chorobná spavost projevující se záchvaty krátkého spánku.
Ve vztahu mezi kouřením tabáku a rizikem nádorových onemocnění se za "bezpečnou" považuje spotřeba do 5 cigaret denně do 10 cigaret měsíčně hranici nelze stanovit, vadí i jediná cigareta do 10 cigaret týdně.
Neroreznávání klíčových slov pro pochopení smyslu sdělení je příznakem: vývojové dysfázie balbuties dysartrie dyslalie.
MEtoda reflexní lokomoce podle V. Vojty vychází z: reflexních pohybů a reflexivního nácviku chůze z reflexního plazení, reflexního otáčení, reflexního vstávání a nácviku chůze z reflexního plazení a reflexního otáčení z reflexního vzpřimování a reflexní chůze.
Součástí hiporehabilitace není: aktivity s využitím koně hipoterapie parajezdectví hipologie.
Tachypsychismus je: kvantitativní porucha vědomí porucha tempa myšlení abnormální epizodické události během spánku sovisející s vývojem dítěte projev rozštěpení osobnosti.
Současná etopedie vychází ve svých teoriích vzniku PCHE z: bio-psycho-sociálního modelu bio-penologicko-sociálního modelu pedo-psycho-medicínského modelu socio-kognitivně-behaviorálního modelu.
Vyšetření OAE je: objektivní vyšetření činnosti vláskových buněk ve vnitřním uchu objektivní vyšetření měřící celistvost a tuhost bubínku a stav tlaku ve středním uchu objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkového kmene objektivní vyšetření evokovaných odpovědí z mozkové kůry.
Termín "parafrázie" označuje: poruchu vyšších fatických funkcí deformace slov různého typu a stupně sníženou schopnost až nemožnost větného vyjádření uspívání na předchozích podnětech.
Iterace znamená: rytmické neovládání pohybů, mimiky, slabik slov rytmické hláskování nerytmické opakování pohybů, mimiky, slabik slov, rytmické opakování pohybů, mimiky, slabik slov.
Assessment - co si představíte pod tímto pojmem v inkluzivním vzdělávání hodnocení, posouzení a diganostika kombinace hodnocení slovní hodnocení hodnocení.
Za zakladatele sociologie je považován: August Comte I.A.Bláha Karel Marx Platón.
Stigma je: kritický stav společnosti charakterizovaný nejasností, nejistotou, nesoudržností nebo absencí pravidel či norem fixovaný, předem daný postoj ke skupině objektů bez ohledu na jednotlivce zjevná somatická odchylka od normy rys těla, původu, charakteru nebo zkušenosti s negativním sociálním dopadem.
Sklon zaměňovat zrcadlové tvary, písmena, slabiky či slova nazýváme: inverzní tendence ambidextrie intersenzorická integrace smyslová modalita.
Jakou zrakovou ostrostí je vymezena kategorie "těžce slabý zrak" a jaký druh rehabilitace se uplatňuje? 6/60 - 3/60 (rehabilitace: střídavé užití okluzoru) 6/60 - 6/18 (rehabilitace: cvičení na cheiroskopu) 3/60 - 1/60 (rehabilitace: aktivizace zrakových funkcí) 1/60 - zachovaný světlocit (rehabilitace: Seznamování s Braillovým písmem).
Který Národní plán vyšel v roce 2010 Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Dyskinetická forma mozkové obrny se vyznačuje: neschopností organizovat, správně provést volní pohyb, koordinovat automatické pohyby a správně provést volní pohyb a udržet posturu klonickými záškuby svalů nebo svalových skupin trvající omezenou dobu neschopností souhry pohybů, hypotonií doprovázenou atetózou hypotonickou formou.
Metoda, jejímž cílem je získání senzomotorické zkušenosti a její funkční začlenění a jejímž prostředkem je tzv. handling, se nazývá: Petöho terapie reflexní regulační terapie ergoterapie Metoda manželů Bobathových.
Sociální rehabilitaci 2. stupně poskytuje osobám se získaným zrakovým postižením: Světluška Tyflocentrum Tyfloservis Speciálně pedagogické centrum.
Salamanca protokol - ve kterém roce se sešli ministři školství pro vědu a výzkum k podpisu dokumentu (The Salamanca Statement, který doprovází Framwork for Action on Special Needs Education)? 1996 2004 1998 1994.
Ve kterém městě vznikla první evropská instituce zaměřená na vzdělávání osob se zrakovým postižením Víděň New York Paříž Praha.
Žák s problémy v chování: ví o svých problémech, normy neporušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé o svých problémech ví, normy přesto porušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé svých problémů si není vědom, normy porušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé svých problémů si není vědom, normy neporušuje záměrně, jeho problémy jsou dlouhodobé.
Antidiskriminační zákon - zákon o rovném zacházení a právních prostředcích před diskriminací v ČR vyšel v roce 2009 2006 2008 2005.
Mezi oblasti základního logopedického vyšetření nepatří: vyšetření řečové produkce vyšetření hlasivek vyšetření sluchu vyšetření porozumění řeči.
Metabolické onemocnění, které se vyznačuje poruchou látkové výměny cukrů s nástupem v dětském věku a je závislé na produkci inzulinu se nazývá: celiakie diabetes mellitus 2. typu juvenilní diabetes fenylketonurie.
Cesty k inkluzivnímu vzdělávání - vyberte odpověď podle vývoje: exkluze - segregace - integrace - inkluze segregace - integrace - exkluze - inkluze segregace - exkluze - inkluze - integrace inkluze - exkluze - integrace - segregace.
Paradivadelní systém edukační povahy, v jehož rámci je uplatňován výchovně vzdělávací přístup, využívající obsahu a specifických prostředků dramatického umění s cílem hraní rolí a vytváření sociálních situací ke zprostředkování zkušenosti z reálného světa , nazýváme: psychodrama dramika artefiletika biblioterapie.
Podle zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, je TADOMA charakterizovaná jako: taktilní odezírání založeno na vnímání mluvené řeči pomocí odhmatávání vibrací hlasivek, pohybů dolní čelisti, rtů a tváří mluvčího dotyková dlaňová abeceda, při které se jednotlivá písmena vyznačují pomocí ustálených pohybů a dotyků prováděných na dlani a prstech ruky příjemce sdělení zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluveného projevu osobami, které ovládají český jazyk a odezírání vpisování velkých tiskacích písmen zpravidla do dlaně ruky příjemce sdělení.
Edfeldův referzní test (1973) zjišťuje: specifické dysortografické chyby u osob s dyslexií zrcadlové čtení u osob s dyslexií porozumění čtení u osob s dyslexií čtení slabik u osob s poruchami pozornosti.
Pro poruchu emocí a chování vymezenou americkým Sdružením pro Národní duševní zdraví a speciální vzdělávání neplatí podmínka: má dlouhodobé trvání vyskytuje se současně nejméně ve dvou různých prostředích, z nichž alespoň jedno souvisí se školou přetrvává i přes individuální intervenci v rámci vzdělávacího procesu jde pouze o reakci na stresující události z prostředí.
Zkratka FAS označuje: Fatální alkoholový syndrom Faustův apatycký syndrom Fenylketonurický akutní sydrom Fatický americký syndrom.
Co je to koprofagie zvýšené zapamatování materiálu s vulgárním obsahem vulgární mluva např. jako příznak získaného organického poškození CNS pojídání výkalů a odporných látek např. u schizofrenních pacientů používání výkalu k maturbaci.
Mezi účinné strategie drogové prevence patří: vrstevnický program emoční apely prostá informace zastrašování.
Určete, která složka nespadá do současného pojetí termínu logopedická intervence logopedická diagnostika logopedická prevence neurologické vyšetření logopedická terapie.
Co nepatří mezi charakteristické znaky Duchenneovy svalové dystrofie? u dětí nemotornost, obtíže s chůzí do schodů a vstáváním ze země progredující ochabování svalstva klinicky se manifestuje u mužské populace zasaženy jsou zpravidla jen dolní končetiny.
Velikost ztráty sluchu 61-88 dB je podle WHO označena jako: střední poškození sluchu těžké poškození sluchu velmi těžké poškození sluchu normální sluch.
Která z následujících kompenzačních pomůcek se doporučuje pro řešení převodního typu nedoslýchavosti kmenový implantát BAHA sluchadlo kochleární implantát FM systém.
Korsakovský syndrom je tvořen touto triádou příznaků porucha vštípivosti, konfabulace, amnestická dezorientace porucha vštípivosti, porucha pozornosti, konfabulace porucha pozornosti, impulzivita, porucha vštípivosti ipulzivita, porucha pozornosti, konfabulace.
V rámci předmětu Prostorová orientace se vyučuje chůze s bílou holí. Od kolikátého ročníku základní školy tomu tak je? 2. 8. 4. 6.
O fyziologickém dysgramatismu hovoříme do kolikátého roku věku dítěte? 5. 7. 4. 3.
První zákon o pomocných školách byl vydán v roce: 1928 1960 1929 2004.
Úspěšným absolvováním ZŠ speciální získá žák: základní vzdělání základy vzdělání vysvědčení o závěrečné zkoušce osvědčení.
K vyšetření refrakce a diagnostice refrakčních vad se využívá optotyp troposkop pseudoisochromatická tabulka stroboskop.
Bludy úkorné jsou megalomanické indukované mikromanické paranoidní.
Zkratka CODA je označnením pro skupinu uživatelů kochleárních implantátů skupinu slyšících potomků neslyšících rodičů skupinu neslyšících potomků slyšících rodičů skupinu hluchoslepých uživatelů taktilní formy znakového jazyka.
Alexitymie je: neschopnost správně rozumět vlastním emocím a hodnotit je součást abstinenčního syndromu u drogové závislosti jeden z projevů dyslálie porucha barevného vidění .
Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy poskytují péči dětem a mladistvým (dle zákona č. 109/2002 Sb.): zpravidla ve věku od 1 do 18 let, popřípadě do 19 let, nejdéle však do věku 26 let zpravidla ve věku od 6 do 18 let, popřípadě do 19 let, nejdéle však do věku 21 let, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, popřípadě osobě do 19 let, nejdéle však do věku 26 let zpravidla ve věku od 0 do 17 let, případně do 18 let, nejdéle však do věku 21 let.
Termín "hypobulie" znamená? poruchu příjmu potravy, která se projevuje nadměrnou žravostí nadměrnou schopnost zapamatování poruchu spánku kvantitativní poruchu vůle.
Podle MKN-10 je mentální retardace zařazena v: kapitole V Poruchy duševní a poruchy chování Kapitole XV Onemocnění vzniklá v těhotenství, při porodu a v šestinedělí Kapitole XVII Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Kapitole XVI Některé stavy vzniklé v perinatálním období.
Podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nepatří do skupiny žáků se sociálním znevýhodněním žáci s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou s vývojovými poruchami učení nebo chování ohrožení sociálně patologickými jevy z rodinného prostředí s nízkým sociokulturním postavením .
Při percepční vadě retrokochleární se objevuje poškození vnitřního ucha, sluchových buněk a VIII. hlavového nervu porucha vedení zvukového signálu VIII. hlavovým nervem a sluchovou dráhou v mozkovém kmeni porucha ventilace středouší přes Eustachovu trubici porucha přeměny zvuku v elektrický signál ve vnitřním uchu.
Tupozrakost je: aniridie astigmatismus amblyopie anoftalmus.
Jaké činnosti neprovozuje středisko výchovné péče (SVP) (dle zákona č. 109/2002 Sb. a Metodického pokynu upřesňujícího podmínky činnosti SVP) ? diagnostická činnost vzdělávací a reedukační činnost asistenční činnost ve výuce v kmenové škole poradenská činnost .
Zakladatelem moderního směru zkoumání dyslexie byl P. Morgan O. Wernick J. Kerr S. T. Orton.
Omezení hybnosti, které vzniká na základě poškození mozku a vyznačuje se ochrnutím pravé či levé poloviny těla, se nazývá: kvadruplegie dipareza hemipareza paraplegie.
Bradypsychismus je: kvantitativní porucha vědomí porucha tempa myšlení projev rozštěpení osobnosti abnormální epizodické události během spánku související s vývojem dítěte.
Kdo vytvořil systém cvičení pro rozvoj smyslů, řeči, motoriky i sociálního chování „divokého hocha Viktora“ ? Filip Pinel Jean Itard Eduard Wequin Jena Etien-Dominik Exquirol.
Jako aseptická nekróza hlavice kosti stehenní, která postihuje převážně chlapce, je označována: Perthesova nemoc myopatie Bechtěrevova nemoc artróza.
Pojem „slovní slepota“ zavedl: J. Kerr A. Kussmaul S.T. Orton O. Brock.
Narušená komunikační schopnost se může promítat do symbolických procesů ve zvukové dimenzi jako: dysgrafie dysartrie dysgramatismus narušené koverbální chování.
Termín „hyperbulie“ znamená: poruchu spánku kvantitativní poruchu vůle poruchu příjmu potravy nadměrnou schopnost zapamatování.
Klinefelterův syndrom je chromozomální porucha vyskytující se: pouze u žen pouze u mužů u žen i mužů bez ohledu na pohlaví.
Zdeněk Matějček nebyl (vyberte správné tvrzení): světově uznávaný dětský psycholog, jehož stěžejní část životního díla tkví ve zkoumání podmínek vývoje dětí v ústavním prostředí lékařem, který se zabýval zejména chronicky nemocnými a často hospitalizovanými dětmi osobností, která se s Josefem Langmeierem zabývala psychickými potřebami dětí a vytvořila pojem „psychická deprivace v důsledku ústavní péče“ spoluzakladatelem a prvním předsedou sdružení, které do terapie dětí zapojilo i domácí zvířata, jako jsou koně či psi .
Vyšetření BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) je: objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkové kůry objektivní vyšetření měřící celistvost a tuhost bubínku a stav tlaku ve středním uchu objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkového kmene objektivní vyšetření výbavnosti emisí ve vnitřním uchu .
Methadon je opioid, který má účinek krátkodobý (1-3 hodiny) velmi krátkodobý (30 minut) dlouhodobý (12-24 hodin) střednědobý (5-8 hodin).
Kolikáté výročí od založení slavily v roce 2013 Jedličkův ústav a školy v Praze ? 80 let od založení 90 let od založení 100 let od založení 70 let od založení.
Pojem velofaryngeální insuficience je primárně spojen s rhinolálií mutismem vývojovou dysfázií tumultus sermonis.
Sociologie jako věda vznikla v polovině 16. století v 19. století ve 20. století v antickém řecku.
Vrozená vývojová vada, která se vyznačuje patologickým vyvinutím či nevyvinutím různých částí těla, se nazývá: hypotonie malformace dystrofie obrna.
Nepoměr mezi řečovými a neřečovými schopnostmi je typický pro koktavost dysartrii vývojovou dysfázii dyslálii.
Stav „rané bezjazyčí“ popisuje u osob se sluchovým postižením: A. Macurová I. Jungwirthová J. Holmanová E. Vymlátilová.
Typ křivky na audiogramu u senzorineurální vady sluchu zobrazující ztrátu ve vysokých frekvencích má název: mediokochleární basokochleární apikokochleární pankochleární.
Transkortikálně motorická afázie je uváděna v klasifikaci afázii dle: Hrbka Kimla Luriji Bostonské klasifikace.
Které z následujících zařízení je zařízením čistě preventivně výchovným (dle zákona č. 109/2002 Sb.) diagnostický ústav dětský domov se školou výchovný ústav středisko výchovné péče.
Metateze je: přesmykování hlásek vkládání hlásek připodobňování hlásek směšování hlásek vypouštění hlásek vynechávání hlásek.
Mezi charakteristiky dítěte s poruchou chování a emocí dle Bowera nepatří: tendence k závislostnímu chování neschopnost navazovat uspokojivé sociální vztahy s vrstevníky a s učiteli neschopnost učit se nepřiměřené chování a emotivní reakce v běžných podmínkách .
K refrakčním vadám řadíme: astigmatismus, myopii, hypermetropii strabismus, myopii, hypermetropii anoftalmus, myopii, hypermetropii albinismus, myopii, hypermetropii.
Frekvence řečové se nacházejí ve frekvenční oblasti: 20 - 20 000 Hz 500 - 2000 Hz 125 - 8000 Hz 1000 - 4000 Hz.
Za nejčastější mutaci genu, která je řazena mezi autozomálně recesivní formu dědičnosti a způsobuje nesyndromickou ztrátu sluchu, je považován: Usher Pendred Charge Connexin 26.
Mezi komunikační techniky hluchoslepých řadíme: daktyl, Lorm, gliding daktyl, Lorm, imprinting daktyl, Lorm, trailing daktyl, Lorm, tactiling .
. § 283 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku platného od 1.1.2010, se týká: nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy šíření toxikomanie výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu trestnosti vlastnictví drogy pro sebe bez povolení v množství větším než malém.
. Jako první ústav pro zrakově postižené u nás vznikl: Beitlův ústav v Brně Hradčanský ústav v Praze Klárův ústav v Brně Deylův ústav v Praze.
Nejmenší významovou jednotkou znakových jazyků je znak, jenž má složku manuální a nemanuální. Nemanuální složka je reprezentována: místem, kde se znak ukazuje, tvarem ruky, pohybem rukou a jejich gestikulací mimikou a gestikulací místem, kde se znak ukazuje, tvarem ruky, mimikou a gestikulací mimikou, gestikulací, vzájemnou polohou rukou a kontaktem s tělem.
Mezi onemocnění sítnice nepatří CVI Juvenilní makulární degenerace ROP retinoblastom.
Jak nazýváme léčebně – výchovnou disciplínu, využívající divadelních a dramatických prostředků k dosažení stavu symptomatické úlevy, v níž je významný terapeutický proces, nikoliv konečný výstup ? teatroterapie psychodrama dramaterapie dramika.
Výchovně vzdělávací proces etopedie zahrnuje fáze prevence, intervence, resocializace prevence, podpory, intervence, rehabilitace prevence primární, sekundární, prevence, rehabilitační prevence primární, sekundární, terciární, intervence, rehabilitace.
Dimenzionální klasifikace poruch chování nevymezuje jako kategorii poruchy chování: socializovanou agresi nevyzrálost poruchu chování se sociálním základem psychické problémy.
Sociální stabilita v etopedii znamená: předcházení narušení vztahu jedince s PECH s jeho přirozeným sociálním prostředím umístění jedince s PCHE v jednom školském zařízení ponechání jedince s PCHE v rodině podpora ve školní edukaci jedince s PCHE.
Porucha chování podle Bowera zahrnuje v charakteristikách chování: neschopnost učit se agresivní projevy nestabilní chování vulgarismy.
Mezi školská zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu nepatří dětský domov se školou dětský domov rodinného typu dětský domov diagnostický ústav pro mládež.
Současným terminologickým trendům neodpovídá: dispozice k poruchám chování rizikové chování problémové chování deviantní chování.
Není pravda, že diagnostický ústav může zajišťovat: diagnostiku pedagogickou, psychologickou, sociální a zdravotnickou dlouhodobou péči o děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou metodické vedení školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči schvalování vnitřních řádů dětských domovů se školou .
Probací se rozumí: kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody příprava odsouzeného na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pomoc odsouzenému k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením příprava obviněného na soudní řízení.
Mezi principy edukace jedinců s PECH nepatří: uplatňování přesných a spravedlivých pravidel vytváření diagnostických modelů posilování sebehodnocení uplatňování přísných trestů .
Problémy nemohou být definovány jako porucha emocí nebo chování v případě, že: přetrvávají i přes individuální intervenci koexistují s jiným postižením objevují se opakovaně ve školním prostředí projevují se dlouhodobě.
Mezi poruchy sociálních funkcí (dle MKN – 10. revize) nepatří elektivní mutismus syndrom ústavního dítěte antisociální chování selektivní mutismus.
Karel Herfort byl: významný pediatr, který se zabýval problematikou mentálně retardovaných speciální pedagog, který se zabýval problematikou mentálně retardovaných psycholog, který se zabýval problematikou mentálně retardovaných zakladatel české dětské psychiatrie, který se zabýval problematikou mentálně retardovaných.
Abulie je: porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle vrozená porucha metabolismu vývojová porucha, která se diagnostikuje v průběhu puberty chorobná nerozhodnost, ztráta vůle .
Nespecifikovaná mentální retardace je kategorie, která se užívá když je stanovení stupně mentální retardace nesnadné pro přidružené senzorické, somatické poškození, těžké poruchy chování, pro autismus ve většině případů mentální retardace s organickou etiologií u osob, které mohou nabýt praktických zručností a které lze přivést ke společenskému přizpůsobení když jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit .
Rehabilitační vzdělávání program pomocné školy nabyl účinnosti dnem 1.1.2002 1.9.2002 1.9.2003 1.1.2003.
Učební plán je: výukové schéma, které pomáhá učitelům při stanovení dílčích úkolů obsah učiva a jeho posloupnosti v jednotlivých ročnících a typech škol soubor předmětů daného vzdělávacího programu s týdenní dotací hodin daný a schválený postup podle kterého se vyučuje na školách různého typu.
Jak se jmenoval zakladatel české psychologie dítěte K. S. Amerling Josef Zeman František Čáda Karel Herfort.
Josef Zeman byl významný pediatr, který se zabýval problematikou osob s mentálním postižením speciální pedagog, který se zabýval problematikou osob s mentálním postižením psycholog, který se zabýval problematikou osob s mentálním postižením dětský psychiatr, který se zabýval problematikou osob s mentálním postižením.
Autorem teorie pravo - a levohemisférové dyslexie je holandský profesor D. Bekker americký profesor D. Bekker anglický lékař D. Bekker anglický lékař a zakladatel dětského lékařství D. Bekker.
Nácvik metakognitivních strategií je učení se pomocí metody pozitivního posilování učení se o vlastním stylu učení učení se sebehodnocení a sebereflexe automatizace naučených se poznatků a postupů.
Kumulativní princip značí postup osvojení učiva po malých krocích spojení nového učiva s osvojeným postup od jednoduchého ke složitějšímu zafixování spojení foném – grafém.
Asociace Dys- center vznikla v roce 1998 1997 1999 2000.
Ritalin je medikament, který snižuje hyperaktivitu a impulzivitu a zvyšuje pozornost snižuje svalové napětí, tonus zvyšuje svalové napětí snižuje hyperaktivitu a impulzivitu a omezuje pozornost.
Článek A. Heverocha „O jednostranné neschopnosti naučit se číst a psát …“ vyšel v roce: 1804 1905 1904 1910.
Poruchy chování jako sekundární symptomatologie poruch učení nezahrnují: infantilní chování obranné a vyhýbavé mechanismy agresivitu a projevy nepřátelství úzkostné stažení do sebe.
Co rozumíme pojmem "vyhraněná dextrolateralita": nevyhraněná lateralita méně vyhraněná levorukost pravorukost levorukost.
Dyslexie typu L (podle Bakkera) značí dítě čte rychle, ale s mnoha chybami dítě čte přesně, ale nápadně pomalu dítě čte pomalu a s mnoha chybami dítě čte pomalu, ale s porozuměním.
Hypokalkulií rozumíme specifickou poruchu matematických schopností mírně narušenou schopnost pro matematiku při velmi dobrých všeobecných rozumových předpokladech nízkou úroveň rozumových schopností včetně předpokladů pro matematiku narušení matematických schopností z důvodu nepodnětného prostředí.
Syndrom ADHD se vyznačuje impulzivitou, hyperaktivitou, poruchou pozornosti poruchou vnímavosti, poruchou pozornosti, impulzivitou poruchou pozornosti, hyperaktivitou, denním sněním impulzivitou, agresivitou, obtíží v navazování komunikace.
Co je to parestezie nesprávné zaměření pozornosti nepřesná, zkreslená vzpomínka, při níž je pacient přesvědčen o její přesnosti a správnosti porucha estetického vnímání pocity mravenčení, brnění, které nesouvisejí s vnějšími podněty .
Odborným pojmenováním pro výbušnou náladu je: nálada expanzivní nálada euforická nálada exaltovaná nálada explozivní .
Ekmnézie je nepřesná časová lokalizace jinak správně vybavené vzpomínky patická vzpomínka na událost, která se vůbec nestala nadměrné, nepřiměřené zapamatování určitého vybraného obsahu zkreslení paměťového obsahu, takže vybavená vzpomínka je nepřesná a zkreslená.
Dyssomnie je kvantitativní porucha vědomí porucha paměti ve složce vštípivosti porucha spánku ztráta paměti.
Pavor nocturnus je: náměsíčnictví forma epileptického záchvatu halucinatorní stav vědomí u terminální fáze alkoholové závislosti epizoda nočního děsu, nejčastěji u dětí .
Inkoherentní myšlení se projevuje: náhlou blokádou myšlenkového nebo řečového proudu narušením tempa myšlení uvolněním až rozpadem logické stavby myšlení ulpíváním na určitém myšlenkovém tématu.
Co je to somnolence porucha spánku kvantitativní porucha vědomí náměsíčnictví porucha vnímání.
Co je to dezintegrace osobnosti porucha osobnosti, při níž dochází k postupnému uvolňování jednotlivých složek osobnosti, takže jsou postiženy všechny kvality psychiky snížení hlavně intelektových funkcí na základě organických poruch porucha subjektivního prožívání své vlastní osobnosti porucha hlavně v morální a sociální oblasti psychiky.
U neverbálních poruch učení se nesetkáváme u dítěte s tímto příznakem: nerozumí slovním hříčkám má potíže s orientací v prostoru potíže v sociálním prostoru nerozvinutá slovní zásoba.
Sekvenční percepce je schopnost: vnímat prostor naslouchat vnímat celek vnímat pořadí.
Jiná mentální retardace je kategorie, která se užívá když je stanovení stupně mentální retardace nesnadné pro přidružené senzorické, somatické poškození, těžké poruchy chování, pro autismus ve většině případů mentální retardace s organickou etiologií když mentální retardace je prokázána, není však dostatek informací pro zařazení osoby do některého ze stupňů mentální retardace při mentální retardaci v důsledku působení vnějšího prostředí.
Turnerův syndrom je: získané onemocnění, které vzniká v důsledku degenerace mozkových buněk chromozomální odchylka heterozomů vrozené onemocnění, které vzniká v prenatálním období vlivem působení exogenních faktorů chromozomální odchylka autozomů.
Etiologii mentálního postižení neznáme přibližně u : 15 až 30 % jedinců 50 % jedinců 30 až 40 % jedinců 20 až 40 % jedinců.
Dysprozódie je vada řeči projevující se neschopností plynule vyslovovat a mluvit porucha hlasu způsobená hlasovým přetížením porucha výslovnosti některých hlásek nápadně odchylné užívání modulačních složek řeči.
Translokační forma Downova syndromu je diagnostikována u 95 % jedinců s Downovým syndromem je dědičná je nejméně běžným typem chromozomální poruchy je nondisjunkční typ trizomie 21 páru chromozomů.
Makaton je komunikační systém používaný u osob s mentálním postižením těžšího stupně dynamický statický který byl při svém vzniku inspirován čínským obrázkovým písmem.
Mezi kauzální faktory vzniku poruchy chování nepatří osobnostní faktory jedince materiální faktory prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá kulturní faktory prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá sociální faktory, ve kterém jedinec vyrůstá.
Faktory lidského chování tvoří prostředí, osobnostní proměnné a uplatňované způsoby chování – je základem pro speciálně pedagogický koncept řešení případu: humanistický sociálně-kognitivní populární behaviorální.
Šedý zákal se označuje jako strabismus katarakta glaukom amblyopie.
Onemocnění, které vzniká působením vysoké dávky kyslíku v inkubátoru u předčasně narozených dětí, se nazývá: ROP CVI strabismus nynstagmus.
Raná péče je poskytována dětem s kombinovaným postižením od narození do věku: 2 let 3 let 4 let 7 let.
Korekcí u hypermetropie je: rozptylka cylindrické sklo spojka okluze.
Tyčinek je asi: 130 milionů, umožňují vidění za šera a černobílé vidění 7 milionů, umožňují vidění za šera a černobílé vidění 7 milionů, umožňují vidění za světla a barevné vidění 130 milionů, umožňují vidění za světla a barevné vidění.
Výukou práce na počítači se u později osleplých v ČR zabývá: Tyfloservis o.p.s. SONS Tyflocentrum o.p.s SPC.
Soukromý brněnský ústav pro nevidomé založil v roce 1835 Rafael Beitl Rudolf Klár Alois Klár Valentin Häuy.
Žáky a studenty s tělesným postižením zařazujeme mezi jedince se zdravotním znevýhodněním se zdravotním postižením se sociálním znevýhodněním tvoří samostatnou skupinu jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.
Perthesova choroba je: progresivní svalové onemocnění vykloubení kyčlí deformita v oblasti bérce deformace hlavice stehenní kosti .
. Mezi nejpočetnější formy MO (podle Tichého) patří diparetická hemiparetická kvadruparetická hypotonická.
Syndrom atetoidní se projevuje vlnitými nebo červovitými pohyby tonicko-klonickými záškuby prudkými, trhavými pohyby neuspořádaného malého rozsahu a značné intenzity drobnými trhavými záškuby svalstva.
Při psaní dolní končetinou hovoříme o úchopu: primárním sekundárním statickém dynamickém.
Flexe označuje: ohýbání odtažený přitežení předsunutí.
Co je to hyperprosexie nepřiměřené rozvinutí sexuálních projevů u jedinců s dg. porucha osobnosti nesprávné zaměření pozornosti forma tělových halucinací lokalizovaná do oblasti erotogenních zón jedince zvýšení pozornosti .
Které tvrzení od dětském domově (DD) (dle zákona č. 109/2002 Sb.) neplatí základní organizační jednotkou je zde rodinná skupina jsou zde děti, o něž nemá kdo pečovat, nebo jimž nelze ze sociálních důvodů zajistit péči ve vlastní rodině, popřípadě náhradní rodinnou péči děti navštěvují školy mimo DD podle věku zajišťuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování ve věku od 3 do 17 let.
Podle zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (tj. novely zákona o znakové řeči), je daktylografika charakterizována jako: taktilní odezírání založené na vnímání mluvené řeči pomocí odhmatávání vibrací hlasivek dotyková dlaňová abeceda, při které se jednotlivá písmena vyznačují pomocí ustálených pohybů a dotyků prováděných na dlani a prstech ruky příjemce sdělení vpisování velkých tiskacích písmen zpravidla do dlaně ruky příjemce sdělení zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluveného projevu osobami, které ovládají český jazyk a odezírání.
Mezi vybrané orální metody řadíme: auditivně-verbální metodu, auditivně-orální metodu, prstovou abecedu a pomocné artikulační znaky auditivně-verbální metodu, auditivně-orální metodu, mateřskou reflexní metodu van Udena auditivně-orální metodu, odezírání, písemný záznam mluvené řeči a pantomimu auditivně-orální metodu, Rochesterskou metodu, znakovaný jazyk a dramatizaci.
Základem Braillova písma je: šestibod; lze vytvořit až 63 kombinací bodů osmibod; lze vytvořit až 83 kombinací bodů šestibod; lze vytvořit až 83 kombinací bodů osmibod; lze vytvořit až 63 kombinací bodů.
Autorem názvu „deficity dílčích funkcí“ byl: N. Luhmann F. Beer J. Graichen R. Lempp.
Ortopticko-pleoptická cvičení se provádějí jako reedukační cvičení při krátkozrakosti a dalekozrakosti jako reedukační cvičení po úrazu oka jako reedukační cvičení při amblyopii a strabismu jako reedukační cvičení při slabozrakosti a nevidomosti.
Intenzivní kurzy pracovní rehabilitace a rekvalifikační kurzy pro osoby se zrakovým postižením, jejichž výstupem je osvědčení s celostátní platností, nabízí: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha Dědina, o.p.s. Střediska integračních aktivit SONSu Občanské sdružení Okamžik Tyfloservis, o.p.s.
Které tvrzení o dětském domově se školou (DDŠ) (dle zákona č. 109/2002 Sb.) neplatí: základní organizační jednotkou je zde výchovná skupina jsou zde děti/mladiství s nařízenou ústavní výchovou, výjimečně s uloženou ochrannou výchovou jsou zde umísťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky je zde ve 2 až 6 skupinách je 5 až 8 dětí.
Kdo nepatří mezi sociology ? Franklin D. Roosevelt August Comte Karel Marx T. G. Masaryk.
K mluvním orgánům nepatří ústrojí fonační ústrojí artikulační ústrojí respirační ústrojí sluchové.
Mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga, vymezené v aktuálně platné vyhlášce č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nepatří: pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze podpora žákům a zákonným zástupcům žáků při volbě dalšího způsobu vzdělávání podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí.
Onemocnění, jehož podstatou je nesnášenlivost glutenu (lepku) a které zasahuje sliznici tenkého střeva, se nazývá celiakie fenylketonurie hypotyreóza diabetes mellitus.
V teorii jazykových kódů Basil Bernstein popsal odlišné formy komunikace pedagogů na základních a středních školách slangové jazykové formy anglické dělnické třídy rozdíly ve způsobu komunikace mezi žáky z různých sociálních vrstev podmínky, za nichž mohou studenti z cizojazyčného prostředí uspět ve studiu.
Hlavními projevy audiogenní dysfonie u osoby se sluchovým postižením jsou kolísání tónové výšky a síly hlasu, monotónnost hlasového projevu monotónnost hlasového projevu a potíže s odezíráním potíže s odezíráním a porozuměním čtenému textu kolísání tónové výšky a síly hlasu a potíže s porozuměním čtenému textu.
O prodloužené fyziologické dyslalii hovoříme mezi: 2. – 3. rokem věku dítěte 5. – 7. rokem věku dítěte 3. – 4. rokem věku dítěte 8. – 9. rokem věku dítěte.
Jaký typ Downova syndromu neexistuje ? nondisjunkce polyfagie translokace mozaicismus.
Vyberte současný název, který se používá pro obor speciální pedagogiky-psychopedii: pedagogika osob s mentálním postižením výchova osob s mentálním postižením vzdělávání osob s mentálním postižením vzdělávání osob s duševním postižením.
Terénní a ambulantní sociální rehabilitaci, zvláště nácvik POSP, nabízí svým klientům: Domovy pro zrakově postižené TyfloCentrum, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. SONS.
Fonace je: tvoření výdechového proudu vzduchu tvoření hlasu porucha hlasu tvoření hlásky F.
Základní podmínky určující členství v komunitě Neslyšících jsou: audiologická, tlumočnická, kulturní a psychologická audiologická, politická, jazyková a společenská audiologická, politická, kulturní a filozofická audiologická, antropologická, tlumočnická a kulturní.
Mezi standardní činnosti speciální speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené nepatří: sluchová výchova vyhledávání žáků se sluchovým postižením nácvik používání kompenzačních pomůcek výcvik čtení s porozuměním.
Která forma mozkové obrny se vyznačuje neschopností organizovat a správně provést volní pohyb, koordinovat automatické pohyby a udržovat posturu ? hemiparetická forma při postižení pravé dyskinetická forma hypotonická forma hemiparetická forma při postižení levé hemisféry.
Který odborník upravil komunikační systém PECS pro využití v českém prostředí a pojmenoval ho Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS) ? Margita Knapcová Miroslava Jelínková Libuše Kubová Kateřina Thorová.
K afrikátům patří hláska: ž s š č.
Optické speciální pomůcky vyžívají při výuce žáci: slabozrací a nevidomí tupozrací a šilhaví s těžce slabým zrakem a nevidomí slabozrací a s těžce slabým zrakem.
Žáci s hluchoslepotou jsou vzděláváni ve speciálních třídách při školách: v Berouně a v Olomouci v Brně a v Olomouci v Praze a v Olomouci v Opavě a Olomouci.
Velikost ztráty sluchu 41 – 60dB je podle WHO označeno jako: těžké poškození sluchu velmi těžké poškození sluchu normální sluch střední poškození sluchu.
Autorem článku „Dítě neposeda“ byl: J. Langmajer Z. Matějček Heveroch O. Kučera.
V zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., není zmínka o této komunikační formě: znakovaná čeština daktylografika Lormova abeceda pomocné artikulační znaky.
Omezení hybnosti, které vzniká na základě poškození mozku a vyznačuje se ochrnutím všech čtyř končetin se nazývá: kvadruplegie paraplegie hemipareza dipareza.
Odborné vyšetření sluchu, které umožňuje vyšetřit stav středního ucha, se nazývá: OAE tónová audiometrie tympanometrie SSEP.
Asimilace je: vypouštění hlásek přesmykování hlásek připodobňování a směšování hlásek vkládání hlásek.
Která z následujících norem se nevztahuje přímo k podmínkám výkonu ústavní a ochranné výchovy? vyhláška č. 438/2006 Sb zákon č. 383/2005 Sb. zákon č. 109/2002 Sb. zákon č. 561/2004 Sb.
Raná péče o děti se sluchovým postižením v rámci středisek rané péče je v ČR zajišťována od roku: 2008 2001 2005 2006.
Narušená komunikační schopnost se může promítat do nesymbolických procesů ve zvukové dimenzi jako: dysgrafie dysartrie narušené koverbální chování dysgramatismus.
Basil Bernstein ve své hypotéze řečových kódů zjistil, že: Děti mají tendenci používat omezený řečový kód, zatímco dospělí na ně mluví tzv. rozvinutým řečovým kódem, z čehož vyplývá celá řada konfliktních situací. Slovní zásoba pedagogů na anglických školách je v jednotlivých regionech výrazně odlišná. Žáci pocházející z rozdílného sociálního prostředí mají různé formy řečového chování. Žáci používají ve školním prostředí především takové dorozumívací prostředky, které posilují solidaritu a skupinovou soudržnost. .
První pracoviště, které začalo pracovat metodou EEG biofeedback, bylo: I. LF UK v Praze I. LF UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice v Brně Pedagogicko- psychologická poradna v Brně.
Označte organizaci, která se primárně zaměřuje na problematiku dětí či jedinců s vrozenou/ časně získanou hluchoslepotou: VIA Záblesk LORM Klub přátel červenobílé hole.
Definice mentálního postižení Americké asociace mentálního a vývojového postižení AAMR (AAIDD) se výslovně zmiňuje o dvou oblastech diagnostiky mentálního postižení: adaptivním chování a sociálním chování učení a poznávání inteligenci a učení intelektových funkcích a adaptabilitě.
Co neoznačujeme jako heterogenní třída rozdílnost podle zájmu rozdílnost podle výkonů rozdílnost podle pohlaví rozdílnost podle věku.
Konduktivní afázie je uváděna: v Bostonské klasifikaci afázie v klasifikaci afázie dle Hrbka v klasifikaci afázie dle Luriji v klasifikaci afázie dle Kimla.
Která porucha nepatří podle MKN – 10 revize mezi pervazivní vývojové poruchy: jiná dezintegrační porucha v dětství autistické rysy atypický autismus dětský autismus.
Mezi školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (dle zákona č. 109/2002 Sb.) nepatří: diagnostický ústav (DÚ) dětský domov se školou (DDŠ) dětský domov (DD) speciálně pedagogické centrum (SPC).
Index inkluze - kdo a v kterém roce vyvinul seznam indikátorů pro podporu inkluzivního vývoje ve školách (pomocný nástroj sebehodnocení a vývoje na školách)? Booth a Ainscow (2002) Meijer (2003) Hollenwegerová a Haskell (2002) Booth a Ainscow (2003).
Boloňský proces - ve kterém roce se sešli ministři školství a pro vědu a výzkum k podpisu dokumentu (jednotný systém stupňů - bakalář, magistr, doktor, jednotný kreditní systém - ECTS)? 1998 2004 1999 2005.
Definice pojmu „ucelená rehabilitace“ podle světové zdravotnické organizace (WHO) zní: včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života rehabilitace zahrnující spolupráci více lékařských oborů vedoucí k uspokojivé nápravě získaného poškození dlouhodobá rehabilitace, jejímž cílem je kromě uzdravení také pozorování a kazuistika jednotlivých případů a tvorba studií a hypotéz vedoucích k novým léčebným metodám zahrnuje všechny metody rehabilitace v jednom sezení.
Které 3 složky ucelené rahabilitace jsou základní a nejdůležitější? léčebná rehabilitace, sociální rehabilitace, pedagogická rehabilitace primární rehabilitace, léčebná rehabilitace, sociální rehabilitace, psychologická rehabilitace, sociální rehabilitace, pedagogická rehabilitace léčebná rehabilitace, holistická rehabilitace, pedagogická rehabilitace.
Kterou ze SPU můžeme rozdělit na praktognostickou, verbální, lexickou, grafickou, operační a ideognostickou? dyskalkulie dyslexie dyspinxie dysgrafie.
SPU diagnostikují odborníci: v PPP v SPC v SVP v diagnostickém ústavu.
Který z následujících výroků týkajících se přípravného stupně základní školy speciální není pravdivý: je až na 4 roky je určen dětem se středně těžkým až těžkým MP třída přípravného stupně základní školy speciální má nejméně 4 a nejvýše 6 žáků je určen dětem se souběžným postižením více vadami nebo s autismem.
Autorka publikace „Předcházíme poruchám učení“ (1996) je: Sindelarová Bednářová Zelinková Kutálková.
Co je to reedukace: obnovení normálního původního stavu dosáhnutí úrovně schopností určité oblasti srovnatelné s vrstevníky ztráta naučených vědomostí typ výukového úkolu.
Typ dyskalkulie vyznačující se neschopností číst matematické symboly Lexická proktognostická verbální ideognostická.
Ucelená rehabilitace je legislativně ošetřena v: neexistuje legislativa v zákoně 108/2006 Sb. O sociálních službách v Občanském zákoně ve Školském zákoně.
Do sociální rehabilitace patří Sociálně právní poradenství a raná péče středisko výchovné péče speciálně pedagogické centrum pedagogicko-psychologická poradna.
Do diagnostiky SPU patří: lékařské a psychologické vyšetření pouze lékařské vyšetření pouze psychologické vyšetření vyšetření lékařem nebo psychologem.
Metodický pokyn MŠMT k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení nebo chování je: č.j. 13 711/2001-24 č.j. 14 711/2001-24 č.j. 15 711/2001-24 č.j. 16 711/2001-24.
Dysortografie je: porucha osvojování pravopisu, nepostihuje celou oblast gramatiky jazyka porucha osvojování pravopisu, postihuje celou oblast gramatiky jazyka porucha osvojování pravopisu, postihuje celou oblast gramatiky a syntaxe jazyka porucha osvojování pravopisu, postihuje celou oblast syntaxe jazyka.
Žáci na ZŠ Speciální mohou být v přípravném stupni: 3 roky, nepočítá se do povinné školní docházky 3 roky, počítá se do povinné školní docházky 4 roky, nepočítá se do povinné školní docházky 4 roky, počítá se do povinné školní docházky.
Co neplatí o organizaci ARPIDA: Její sídlo se nachází v Brně. Nabízí širokou škálu sociálních služeb při organizaci Arpida je zřízená mateřská a základní škola mezi řadou zaměstnaných odborníků je dětský neurolog a klinický logoped.
Co neplatí o přípravné třídě základní školy? obsah vzdělávání v přípravné třídě není součástí školního vzdělávacího programu obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu Je určena zejména pro žáky s odkladem povinné školní docházky.
Canisterapie, hipoterapie, arteterapie patří mezi: Léčebnou rehabilitaci speciální metody výuky žáků se SVP terapie podporující rozvoj vztahů klienta k umění platí všechny možnosti.
Co je to ambidextrie levorukost pravorukost oboustrannost protistrannost.
Dysmúzie je: porucha osvojování hudebních dovedností porucha kreslení porucha navazovat vztahy porucha v psaní básní.
Na Základní škole speciální se vzdělávají žáci: se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací a autisté žáci s lehkým mentálním postižením a kombinované vady žáci s tělesným postižením všichni uvedení.
Které z jmenovaných nepatří do RVP ZV: Člověk a jeho svět Člověk a jeho tělo Člověk a společnost Člověk a zdraví.
Co neprovází SPU? snížení intelektu specifický logopedický nález potíže se čtením potíže s pravopisem.
Co znamená zkratka ADD porucha pozornosti a hyperaktivity porucha pozornosti bez hyperaktivity hyperaktivita bez poruchy pozornosti hyperaktivita kromě poruchy pozornosti.
Nejčastější poruchou řeči při MO je: dysartrie dysgramatismus dyslexie afázie.
Znakový jazyk je: užívaný přímo v komunikaci neslyšících podpůrný znakový systém pro osoby se sluchovým postižením doprovázený artikulací znakovaného jazyka auditivně-orální komunikační systém.
Jaké jsou podmínky pro odezírání: vnitřní a vnější technické a manuální motorické a senzorické primární a sekundární.
Stupeň těžké mentální retardace je v rozmezí IQ: 34-20 35-50 19-0 51-60.
Abstinent je člověk, který nepožil alkohol po dobu minimálně: 3 let 4 let 5 let 10 let.
Psaná forma řeči hraje důležitou roli především v komunikaci sluchově postižených zrakově postižených dětí s vývojovou dysfázií u dětí opožděním vývoje řeči.
Pseudooligofrenie je: zdánlivá mentální retardace zdánlivě vyvolaná fobie zdánlivé tělesné postižení zdánlivá nemluvnost.
Toxikománie je: chorobný sklon k pravidelnému a záměrnému užívání chemických látek za účelem dosažení psychických změn užití toxických látek při šikaně vrstevníky předávkování drogami stav maximální opilosti, kdy může dojít až ke smrti jedince.
Které z níže uvedených není průřezové téma mediální výchova osobnostní a sociální výchova informační a komunikační technologie výchova demokratického občana.
Bobathova terapie je souhrný koncept: Fyzioterapie, ergoterapie a muzikoterapie Fyzioterapie, logopedie a psychoterapie Fyzioterapie, ergoterapie a psychoterapie Fyzioterapie, ergoterapie a logopedie.
Nejpočetnější skupinou dětí se souběžným postižením více vadami jsou: Děti s mentální retardací Děti s postižením zraku Děti s postižením sluchu Děti s hluchoslepotou.
Za postiženého jedince s více vadami se považuje Dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně závislými Dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými Dítě postižené 3 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými.
Jaké tvrzení o očekávaných výstupech není pravdivé: vymezují úroveň, kterou mají žáci na základě učiva dosáhnout jsou ověřitelné a prakticky zaměřené jsou stanoveny na konec 3.ročníku, 6.ročníku a 9.ročníku jsou stanoveny na konec 3.ročníku, 5.ročníku a 9.ročníku.
Jaký je cíl Vojtovy reflexní lokomoce? vývoj napřimování s konečným stadiem sedu malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem plazení malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem bipedální chůze malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem otáčení malého dítěte.
Komu je převážně určena Potëho terapie: zejména dětem s DMO zejména dětem s autismem zejména dětem se sluchovým postižením zejména dětem s mentálním postižením.
Které tvrzení o Snoezelenu neplatí: jedná se o multismyslovou místnost je určen pouze pro jedince s kombinovaným postižením využívá se relaxace a stimulace všech smyslů jeho myšlenka vznikla v Nizozemí.
Mohou být děti osvobozené od školní docházky: ano ne pouze, pokud jsou těžce postižené, či postižené souběžně více vadami ano, na základě druhu a stupně postižení.
Mezi průřezová témata nepatří: Mediální výchova Environmentální výchova Interkulturní výchova Jazyková výchova.
Mezi vzdělávací oblasti nepatří Člověk a svět práce Člověk a jeho svět Člověk a svět zvířat Člověk a zdraví.
Za opožděný vývoj řeči považujeme: Nemluví-li dítě v 1 roce Nemluví-li dítě ve 3 letech nebo mluví méně Nemluví-li dítě do 2 let Jestliže dítě ve 2 letech mluví, ale řeč je nesrozumitelná.
Specificky narušený vývoj řeči se jinak nazývá Afázie Palatolalie Dysartrie Vývojová dysfázie.
Běžná délka cvičení u Vojtovy reflexní lokomoce je: 5 - 15 minut 4x denně 15 – 25 minut 5x denně 25 – 40 minut 2x denně 40 – 60 minut 3x denně.
Metodika, která hledá reflexní inhibiční polohy, jimiž dosahuje relaxace, se nazývá: Vojtova reflexní lokomoce Metodika manželů Bobathových Petöho terapie Metodika konduktivní pohybové pedagogiky.
MŠMT klasifikuje souběžné postižení více vadami do 3 základních skupin, kde je vždy dominantní jedno postižení, která z následujících to není: Postižení, kde dominantním faktorem jsou vady řeči Postižení, kde dominantním faktorem je MR Postižení, kde dominantním faktorem je tělesné postižení a smyslové vady, které se vzájemně kombinují Postižení, kde dominantním faktorem je autismus nebo autistické rysy.
Co patří do klíčových kompetencí? občanské, pracovní, k učení, sociální a personální, komunikativní, k řešení problémů pracovní, k učení, občanské, komunikativní, k řešení problémů, mediální občanské, multikulturní, pracovní, k učení, komunikační, sociální a personální pracovní, emocionální, sociální a personální, multikulturní, komunikativní, k učení.
Co znamená pojem vzdělávací obsah? průřezová témata klíčové kompetence očekávané výstupy a učivo vzdělávací oblasti.
Tvrdé a měkké hlasové začátky řadíme do projevů: respirace fonace artikulace prozodických faktorů.
Od kolika let hovoříme o pravé dyslalii? 4 5 6 7.
. Jaká je maximální délka výuky v nemocnici? 2 vyučovací hodiny denně 3 vyučovací hodiny denně 4 vyučovací hodiny denně 5 vyučovacích hodin denně.
Co znamená pojem Hospitalismus opakovaný pobyt v nemocničním zařízeí psychická reakce na pobyt v nemocnici následná péče mimo nemocniční zařízení Chorobný strach z lékařů.
Co nepatří do zásad rozvoje hybnosti a řeči? vývojovost rytmizace reflexnost komentování.
Průřezová témata pro RVP ZV jsou: multikulturní výchova, mediální výchova, sociální výchova, výchova demokratického občana multikulturní výchova, environmentální výchova, osobní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova mediální výchova, osobnostní a sociální rozvoj, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova.
Mezi klíčové kompetence RVP ZV patří: kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení konfliktů kompetence k učení, kompetence občanské, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální kompetence komunikativní, kompetence sociální a osobnostní, kompetence občanské, kompetence pracovní kompetence komunikační, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení.
Mezi zásady rozvoje hybnosti a řeči u osob s dysartrií nepatří: zásada komplexnosti, zásada vývojovosti, zásada reflexnosti zásada přiměřenosti a individuálního přístupu, zásada rytmizace, zásada vývojovosti zásada přiměřenosti a individuálního přístupu, zásada komplexnosti, zásada kolektivnosti zásada názornosti, zásada reflexnosti, zásada komplexnosti.
Balbuties se projevuje: narušeným dýcháním, poruchami modulačních faktorů řeči a narušením koverbálního chování přerušováním plynulosti procesu mluvení, křečemi mluvidel, vyhledáváním komunikace v neznámém prostředí a celkovým motorickým neklidem problémy s fonací, nadměrnou námahou při překonávání spazmů, nepravidelným dýcháním a neuvědomováním si poruchy negativním postojem ke komunikaci, extrémně zrychleným tempem řeči, vyhýbáním se problémové hlásce a používáním opisných slov.
Která z léčebných metod je založena na polohování a stimulaci určitých bodů v tzv. spoušťových zόnách? Bobath koncept Vojtova metoda reflexní lokomoce Kabatova metoda Fyzioterapie.
Co je to handling? výcvik asistenčních psů rozvoj motoriky ruky rozvoj hybnosti založený na ručních pracích manuální vedení, manipulace s dítětem a stimulace správných pohybových vzorů.
Podle klasifikace MŠMT je ve druhé skupině postižení více vadami dominantním faktorem: kombinace tělesného a smyslového postižení kombinace mentálního a tělesného postižení kombinace smyslového a mentálního autismus nebo autistické rysy.
Mezi osoby s těžkým zdravotním postižením nepatří: jedinci s těžkým a hlubokým mentálním postižením jedinci s autismem jedinci se specifickými poruchami učení jedinci s hluchoslepotou.
Školský zákon 561/2004 Sb. vzdělává žáky : od 3 do 19 let od 6 do 15 let od 6 do 18 let od 3 do 15 let.
Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti jsou prezentovány: vzdělávacím obsahem vzdělávacími oblastmi klíčovými kompetencemi vzdělávací oblastí Člověk a společnost.
Základní rozdíl mezi breptavostí a koktavostí je: v tónu hlasu v hlasitosti projevu v uvědomění si dané poruchy samotným jedincem v teplotě prostředí, kde jedinec hovoří.
Co nezahrnuje Kerhan-Strakova klasifikace rozštěpů: Vzácné a atypické rozštěpy rozštěp primárního a sekundární patra rozštěp sekundárního patra rozštěp lícních kosti.
Mezi 4 základní složky ucelené rehabilitace neřadíme: pracovní pedagogická sociální psychologická.
Státní úroveň kurikulárních dokumentů tvoří: Národní program pro vzdělávání a klíčové kompetence Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy Individuální vzdělávací plány Národní program pro vzdělávání a rámcové vzdělávací programy.
V rámci komunikativních kompetencí by měl být žák na konci základního vzdělávání schopen: Účinně spolupracovat ve skupině a podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu Naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim a vhodně na ně reagovat Vyhledat informace vhodné k řešení problémů Samostatně pozorovat a experimentovat, porovnat získané výsledky, posuzovat je a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti.
. Pro zjištění úrovně jemné motoriky nepoužíváme: Škálu Oseretzkého Dexterimetr Ravenovy progresivní matice Test ohýbání drátu.
Podle rozsahu sledovaných cílů dělíme speciálně pedagogickou diagnostiku na: Globální, parciální, diferenciální Kauzální, symptomatickou Globální, parciální, kauzální Symptomatickou, globální.
Pojem „absence“ se používá pro označení epileptického záchvatu: Jednoduchého parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu bez křečí Komplexního parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu s křečemi.
Fenylketonurie je chronické onemocnění vyznačující se: nesnášenlivostí lepku nesnášenlivostí bílkovin kolísáním hladiny cukru sníženou tvorbou tyroxinu.
Kterou terapii často využívanou u dětí s poruchami autistického spektra vytvořila na základě své praxe Jiřina Prekopová? Herní terapie Terapie pevným objetím TEACCH program Canisterapie.
Základními principy strukturovaného učení u dětí s PAS jsou Individuální přístup a bazální stimulace Individuální přístup, strukturalizace a vizualizace Individuální přístup a segregace Individuální přístup, alternativní komunikace a změna chování.
. K diagnostice vývoje motoriky nevyužíváme Škálu Oseretzkého Vývojové škály (Bayleyové) Jiráskův test Orientační test dynamické praxe.
Vývojové škály jsou základem diagnostiky v batolecím věku v období adolescence v období školního věku v období dospívání.
Žák s epilepsií je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání definován jako žák se: zdravotním oslabením zdravotním znevýhodněním zdravotním postižením sociálním znevýhodněním.
Astma bronchiale se obvykle neprojevuje dušností kašlem bolestí hlavy tlakem na prsou.
Mezi pervazivní vývojové poruchy nepatří: Klinefelterův syndrom Williams-Beurenův syndrom Landau-Kleffnerův syndrom Rettův syndrom.
Kolik je klíčových kompetencí v RVP ZV? 5 6 7 8.
Kdo vytvořil test stavění kostek pro diagnostiku jemné motoriky? A. Binet J. A. Taylorová J. Piaget F. Goodenoughová.
Ve kterém věku dítě kreslí tzv. spontánně realistické kresby? 2 - 2,5 roku 2,5 – 3 roky 3 - 6 let 6 – 11 let.
Které z uvedených onemocnění nemůžeme klasifikovat jako chronické? epilepsie astma alergie akné.
Pojem pollinosis znamená? astma mozková obrna pylová přecitlivělost alergie na světlo.
Které tvrzení platí o syndromu Landau-Kleffner? genetická porucha způsobená chromozomální aneuploidií vzácná forma epilepsie, která postihuje pouze děti a způsobuje ztrátu schopnosti rozumět mluvené řeči postihuje výhradně dívky porucha autistického spektra, vyznačující se narušením v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti.
Kolik příznaků musí být přítomno pro stanovení diagnózy Autismus? 4 5 6 7.
Státní úroveň kurikulárních dokumentů tvoří: Školní vzdělávací programy, Národní program vzdělávání Školský zákon Národní program vzdělávání, Rámcové vzdělávací programy Bílá kniha.
Rámcové vzdělávací programy: vycházejí z koncepce celoživotního učení musí každá škola vypracovat sama na podkladě Národního programu vzdělávání vymezují zásady kurikulární politiky státu jsou legislativně zakotveny v zákoně č.563/2004 Sb.
Orientační test školní zralosti (Kern-Jiráskův test) neobsahuje: napodobení psacího písma okreslování geometrických obrazců kresbu mužské postavy obkreslování skupiny bodů.
Stanford-Binetův test se využívá při diagnostice: komunikačních schopností motorických schopností rozumových schopností citového vývoje.
Epileptický záchvat: se nejčastěji objevuje v ranních hodinách je následkem nesprávné duševní hygieny vzniká nedostatkem dopaminu v mozku vzniká jako následek nadměrných výbojů mozkových buněk.
Myšlení u dětí s epilepsií bývá zpomalené tachypsychické zrychlené pružné.
Mezi základní klinické příznaky Aspergerova syndromu nepatří hluboký zájem o specifický jev či předměty zvýšený psychomotorický neklid nedostatek empatie omezená schopnost navazovat přátelství.
Do poruch autistického spektra řadíme Gilbertův syndrom Tourettův syndrom Turnerův syndrom Rettův syndrom .
Mezi diagnostiky školní zralosti patří: zralost tělesná, rozumová, verbální zralost tělesná, rozumová, citová, sociální zralost zraková, sluchová, rozumová, tělesná zralost smyslová, verbální, rozumová, grafická.
Mezi hlavní oblasti spec. ped. diagnostiky patří: Grafomotorika a kresba, lateralita, sociabilita a citová oblast, diagnostika rodinného prostředí Hrubá a jemná motorika, grafomotorika a kresba, lateralita, sebeobslužné činnosti, sociabilita a citová oblast, diagnostika rodinného prostředí, rozumové schopnosti a vědomosti, řeč a verbální schopnosti, psaná řeč, zrakové vnímání, sluchové vnímání, školní zralost a IVP řeč a verbální schopnosti, psaná řeč, zrakové vnímání, sluchové vnímání, lateralita Hrubá a jemná motorika, grafomotorika a kresba, lateralita, sebeobslužné činnosti, sociabilita a citová oblast.
5 základních příznaků u epilepsie: Motorické, senzitivní, psychologické, lateralita, emotivita Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, sociální, emociální Poruchy vědomí, motorické, vegetativní, senzitivní, psychologické Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, vegetativní, psychické.
Podle směrnice ministerstva zdravotnictví se člení děti a mládež do 4 zdravotních skupin: Úplně zdravá, prakticky zdravá, oslabená, nemocná Zdravá, oslabená, prakticky nemocná, chronicky nemocná Úplně zdravá, prakticky oslabená, nemocná, chronicky nemocná Zdravá, prakticky zdravá, nevyléčitelná, oslabená.
Triáda příznaků u poruch autistického spektra: Neschopnost vzájemné společenské interakce, neschopnost komunikace, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Citově labilní, neschopnost vzájemné společenské interakce, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Společenský, komunikuje velmi, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Velmi komunikuje, různorodé aktivity, komunikuje.
Základní principy TEACCH programu: Individuální přístup, strukturalizace, vizualizace Skupinový přístup, strukturalizace, vizualizace Individuální přístup, objektivnost, vizualizace Skupinový přístup, komplexnost, názornost.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních se týká: středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum pedagogicko- psychologická poradna, institut pedagogicko- psychologického poradenství, speciálně pedagogické centrum pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum středisko výchovné péče, speciálně pedagogické centrum.
Mezi standardní činnosti speciálně pedagogického centra nepatří: diagnostika školní zralosti vyhledávání žáků se zdravotním postižením komplexní diagnostika (speciálně pedagogická a psychologická) sociálně právní poradenství.
Profesním poradenstvím se zabývá: pedagogicko- psychologická poradna, poradny na škole, obecní úřad, informační a poradenská střediska na úřadech práce úřad sociálních věcí, pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum speciálně pedagogické centrum, poradny na škole, pedagogicko- psychologická poradna, městský úřad pedagogicko- psychologická poradna, informační a poradenská střediska na úřadech práce, speciálně pedagogické centrum, poradny na škole.
Školní docházka u dětí s MO: nebývá odložena bývá občas odložena bývá často odložena pro špatnou přizpůsobivost bývá často odložena pro nezralost .
Cíle vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem: lze očekávat dosažení cílů základního vzdělávání nelze očekávat dosažení cílů základního vzdělávání jelikož mají vysokou míru rozvinutí psychických funkcí, vedeme je k systematickému osvojování učiva cílem je rozvoj žáků v komunikační schopnosti a vykonávání složitých úkonů.
Mezi vzdělávací oblasti základního vzdělávání žáků s nejtěžšími formami mentálního postižení patří: Člověk a komunikace, člověk a jeho svět, člověk a zdraví Člověk a jeho svět, člověk a nemoc, člověk a svět práce Člověk a svět práce, umění a kultura, člověk a jeho blízká rodina Člověk a život ve městě, člověk a komunikace, umění a kultura.
Mezi činnosti PPP nepatří: Sociálně právní poradenství Diagnostika školní zralosti Rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů Kariérní poradenství.
Mezi etiologii DMO nepatří: apoptóza hypoxie infekce CNS nezralost plodu.
Žáci v základní škole speciálně jsou hodnoceni: Známkou Dle přání rodičů Slovně Nejsou hodnoceni.
Mezi cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami nepatří: Základní vzdělání Osvojení hygienických návyků Rozvoj estetického cítění a zájmů Rozvoj pohyblivosti.
Do nespastických forem DMO řadíme FORMY Hypotonické Hemiparetické Diparetické Kvadruparetické.
Pro základní školu speciální platí: školní docházka je desetiletá a dělí se na I. stupeň (1. – 6. ročník) a II. stupeň (7. – 10. ročník) Ve třídě se vzdělává nejméně 5 a nejvíce 14 žáků Výuku zajišťuje speciální pedagog a podle potřeby asistenti pedagoga a osobní asistenti školní docházka je devítiletá a dělí se na I. stupeň (1. – 5. ročník) a II. stupeň (6. – 9. ročník).
Zákon 561/2004 zní: Základním, středním a vyšším odborném vzdělání O předškolním, základním a jiným vzdělání O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání O základním, středním a vyšším odborném vzdělání.
Práce s dětmi v PPP je od : Od 3 let do ukončení základního vzdělání Od 3 let do ukončení středního, resp. Vyššího odborného vzdělání Od 5 let do ukončení středního, resp. Vyššího odborného vzdělání Od 5 let do ukončení základního vzdělání .
Možnosti pracovního uplatnění zdrav.postižených Chráněný trh práce Chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna Rekvalifikace, rehabilitace Podporované zaměstnání, chráněná dílna, rekvalifikace, rehabilitace.
Kolik má DMO spastických forem: 3 2 5 žádnou.
Co patří do nespastických forem DMO: hemiparetická diuretická mozečková kvadruparetická.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší: 8 let 5 let 10 let 7 let.
Účelem poradenských služeb není přispívat k vytváření vhodných podmínek pro: žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním žáky s horším prospěchem a žáky, kteří opakují ročník žáky nadané a mimořádně nadané.
Předprofesní přípravou se žáci zabývají v základní škole prostřednictvím vzdělávací oblasti (podle RVP ZV, RVP ZŠS): člověk a společnost člověk a svět práce člověk a jeho svět osobnostní a sociální výchova.
U dětí s mozkovou obrnou je časté: porucha vývoje tvaru hodní čelisti a její dentice (zubů) zvýšení krevního tlaku epileptické záchvaty vznik diabetes mellitus.
Úplná ztráta hybnosti se nazývá: paréza plégie malformace deformace.
RVP ZŠS – Díl II. se zabývá vzděláváním žáků se středně těžkým mentálním postižením s lehkým mentálním postižením se středně těžkým a těžkým mentálním postižením s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Která z kompetencí se nevyskytuje v RVP ZŠS – Díl II. : k učení pracovní občanské sociální a personální.
Mezi standardní činnosti školního metodika prevence nepatří: kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka kontrola realizace preventivního programu školy spolupráce s třídními učiteli.
Kterou možnost podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením z hlediska zaměstnavatele zákon nezmiňuje: materiální pomoc rodině zaměstnance zaměstnávání v pracovním poměru odběr výrobků a služeb odvod do státního rozpočtu.
APPN, o. s. je agentura pro: osoby s tělesným postižením neslyšící osoby se zrakovým postižením osoby s poruchami autistického spektra.
Do kompetencí k učení dle RVP ZŠS, díl II, nespadá: porozumění jednoduchým pojmům rozlišování základních piktogramů napodobení předvedených pohybů a činností souvislé čtení textu.
Jaká vyhláška či zákon se zabývá poradenskými službami? Vyhláška č. 73/2004 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. Zákon č. 76/2000 Sb. Zákon č. 560/2006 Sb. .
Který z následujících školských poradenských pracovníků musí být na všech školách? Školní psycholog Školní speciální pedagog Sociální pracovník Metodik prevence.
Porucha hybnosti při DMO popisovaná jako nepotlačitelné mimovolní pohyby se nazývá: Hypotonický syndrom Spasticita Dyskineze Voluntaritní záškub.
Podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví nepatří následující obor: pohybová výchova zdravotní tělesná výchova relaxační výchova rehabilitační tělesná výchova.
Pro přípravu na vzdělání žáků v ZŠS je možné zřídit tzv.: Přípravnou třídu Přípravný kurz Přípravný stupeň Seznamovací večírek.
Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením lze v rámci ZŠS: realizovat pouze v budově ZŠ Speciální nerealizova realizovat jiným způsobem plnění školní docházky realizovat pouze v areálu ZŠ speciální a v budovách přilehlých .
Přípravnou třídu základní školy lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 3 děti 7 dětí 14 dětí 16 dětí.
Pojmem family coping ve speciální pedagogice rozumíme: přístup zdravého sourozence k postiženému dítěti fáze šoku a popření vyrovnávání se, zvládání konfliktů, stresů a zátěží v rodině strach o postiženého sourozence.
Kterou z následujících fází akceptace postižení Vágnerová neuvádí: šok a popření útěk z rodiny realistický postoj bezmocnost.
ADHD a ADD jsou poruchy, které se kvůli své příčině řadí mezi: lehké mozkové dysfunkce choroby pohybového aparátu poruchy dýchacího systému choroby srdce.
Dle RVP ZŠS by žáci se středně těžkým mentálním postižením měli v rámci naplnění kompetencí pracovních: pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činit podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření udržovat pořádek na pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném poranění plnit nadmíru dobře kvalitativně i kvantitativně zadanou práci se zapojením vlastní kreativity a fantazie.
Není pravda, že Školský zákon ( č. 561/2005 Sb.) : vychází z cílů vzdělávací politiky formulovaných vládou v roce 1999 vedle opatření administrativního a organizačního charakteru zásadně mění cíle a obsahy vzdělávání a poprvé definuje pojem sebehodnocení školy zavádí systém více úrovní vzdělávacích programů, tzv. rámcové a školní vzdělávací programy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Mezi základní potřeby rodiny se zdravotně postiženým dítětem nepatří: informace kulturní podpora emocionální podpora finanční a sociální podpora.
Mezi hlavní principy ve výchově dítěte nepatří: zkouška reality a přijetí skutečnosti výchova v souladu s psychickým vývojem dítěte stanovovat dosažitelné cíle zavést stálý denní režim s pevnými pravidly.
Somatopedie je obor: zabývající se edukací jedinců se specifickými poruchami učení zabývající se edukací jedinců se zrakovým postižením zabývající se edukací jedinců s mentálním postižením zabývající se edukací jedinců s tělesným a se zdravotním postižením.
Ve kterém roce nejpozději může žák se zdravotním postižením ve výjimečném případě dokončit povinnou školní docházku? v 15. v 16. v 18. v 20. v 22.
Problematiku speciálních a specializovaných tříd a speciálních škol řeší: vyhláška č.13/2009 Sb. vyhláška č.27/2016 Sb. vyhláška č.72/2005 Sb. vyhláška č.1/2010 Sb.
Podpůrná opatření jsou určená i pro žáky s těžkým zdravotním postižením a mezi ně nepatří: Žáci s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, hluchoslepí Žáci s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením Žáci s poruchami chování nebo poruchami emocí Se souběžným postižením více vadami, autismem, těžkou poruchou dorozumívacích schopností.
Nemáme druh skoliózy: krční hrudní bederní křížová.
Kompenzační pomůcky kauter, rolátor, hole, pojízdné rámy s opěrkami jsou určeny na: sebeobsluhu vzdělávání rozvoj pohybových dovedností pracovní činnosti.
Přípravný stupeň základní školy speciální (vyber nesprávnou odpověď): Je pro žáky s těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a autismem Je samostatnou jednotkou Je až na 4 roky Žák má možnost po splnění určitých kritérií v každém z ročníků (zpravidla po ukončení školního roku, výjimečně i v pololetí) přejít do nižšího stupně základní školy speciální či jiné formy vzdělávání odpovídající jeho schopnostem.
Jaké je plné znění vyhlášky 48/2005 Sb. : o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních o předškolním vzdělávání.
Respitní péče znamená: odlehčovací aktivní systémová pasivní.
Kyfózy jsou: deformace v rovině sagitální deformace okrajových částí těla deformace v rovině frontální patologické vyvinutí různých částí těla.
Bílá kniha vznikla v roce: 1998 1999 2000 2001.
Jaké je číslo vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních: 197/2016 Sb. 147/2011 Sb. 317/2009 Sb. 27/2016 Sb.
Jaké jsou funkce rodiny: Výchovná, materiální, sociální, psychosociální Reprodukční funkce, výchovná, emocionální, materiální Reprodukční funkce, sociální, zdravotní, bezpečná Reprodukční, materiální, výchovná, psychologická.
Proces akceptace postižení dítěte rodiči Fáze: bezmoci, smlouvání, postupné adaptace, realistického postoje Fáze: smlouvání bezmoci, postupné adaptace, realistického postoje Fáze: šoku a popření, bezmoci, postupné adaptace a vyrovnávání s problémem, smlouvání, realistického postoje Fáze: šoku a popření, postupné adaptace a vyrovnávání s problémem, bezmoci, smlouvání, realistického postoje.
Dětská obrna je onemocnění: vrozené dědičné infekční virové.
Mezi vzdělávací oblasti nepatří: Matematika a její aplikace Člověk a trh práce Člověk a příroda Umění a kultura.
Složení týmu rané intervence zahrnuje čtyři oblasti. Které? Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast ontogeneze, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast solidární Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast poradenskou, oblast sociální.
Raná intervence je podle aktuálního Zákona o sociálních službách: sociálním poradenstvím službou pobytovou službou sociální prevence službou sociální péče.
Individuální a skupinová péče se neprovádí v: PPP SVP SPC školských zařízeních.
Ukončení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením se řídí zákonem 561/2005 Sb. 564/2004 Sb 561/2004 Sb 564/2004 Sb.
Co nepatří mezi formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením? individuální integrace jednostranná integrace skupinová integrace v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením .
Speciálně pedagogické vývojové fáze zapojení žáků s SVP jsou: exkluze – segregace - integrace - inkluze vyčlenění- začlenění- inkluze segregace – integrace - inkluze exkluze – integrace – inkluze.
Pojem individuální vzdělávací plán je zakotven v následujících dokumentech zákon 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vyhláška 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zákon 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláška 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných .
Raná péče je zřizována ministerstvem školství zdravotnictví práce a sociálních věcí mládeže a tělovýchovy.
Raná péče je služba pouze terénní pouze ambulantní pobytová terénní i ambulantní.
Jedinci s SPU mají často tzv. specifický logopedický nález, který nazýváme: artikulační dysprozódie dyslálie artikulační dysparaxie dysartrie.
Mezi modely integrace podle Mülpachra nepatří model prostředí medicínský model antropologický model pedagogický model.
Které z následujících vyjádření neplatí o rané péči: jedná se o služby zaměřené na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte patří mezi sociální služby poskytované za úhradu patří mezi služby sociální prevence základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů.
Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s lehkým mentálním postižením je kladen důraz především na klíčové kompetence: pracovní, sociální a personální a komunikativní kompetence k učení, kompetence k řešení problémů občanské, komunikativní, kompetence k učení pracovní, kompetence k učení, občanské.
Co neplatí o průřezových tématech RVP ZV: tvoří povinnou součást základního vzdělávání žáků vybraná průřezová témata musí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusí být obsažena v každém ročníku způsob zpracování průřezových témata v učebních osnovách je striktně vymezen v RVP ZV obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů.
Co znamená negativní integrace? Integrace do běžné školy, kdy ostatní (zdraví) žáci jsou ‘‘bržděni‘‘ integrovaným žákem Integrace nemá pozitivní vliv – např. do vězeňské komunity Rodiče neintegrovaných žáků nesouhlasí s integrací Rodiče integrovaných žáků nesouhlasí s integrací.
Jaké předměty zahrnujeme do vzdělávací oblasti člověk a příroda? Fyzika, Chemie, Dějepis Výtvarná výchova, Zeměpis, Dějepis, Fyzika Zeměpis, Fyzika, Chemie, Přírodopis Zeměpis, Fyzika, Tělesná výchova, Přírodopis.
Čtyři integrační formy jsou: fyzická integrace, funkční integrace, sociální integrace, společenská integrace funkční integrace, psychická integrace, společenská integrace, sociální integrace společenská integrace, fyzická integrace, sociální integrace, kulturní integrace psychická integrace, sociální integrace, společenská integrace, fyzická integrace.
Pojem asimilace v sociálních aspektech integrace: postižený se přizpůsobí způsobu chování většiny většina se přizpůsobí chování postiženého oboustranné přizpůsobování nepřizpůsobí se ani jedna strana.
Mezi typy týmů rané intervence nepatří: antidisciplinární multidisciplinární interdisciplinární transdisciplinární.
Mezi služby sociální prevence nepatří: raná péče tlumočnické služby odlehčovací služba azylové domy.
Mezi druhy dyskalkulie nepatří: systematická dyskalkulie verbální dyskalkulie grafická dyskalkulie ideognostická dyskalkulie.
Jak zní definice specifických poruch učení dle Matějčka? poruchy, které se projevují obtížemi v tzv. triviu poruchy, které se projevují obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání poruchy čtení, psaní a počítání poruchy čtení, psaní, počítání, kreslení.
Jaké jsou možnosti realizace předškolního vzdělávání pro jedince s mentálním postižením? mateřská škola, speciální třída při mateřské škole pouze mateřská škola speciální mateřská škola speciální, speciální třída při mateřské škole mateřská škola, speciální třída při mateřské škole, mateřská škola speciální .
Pojem pedagogická rehabilitace znamená: Léčebně rehabilitační tělesná výchova dětí ve škole Práce učitele ve škole kulturní integrace a optimální rozvoj osobnosti Nácvik pohybu ve školním prostředí.
Typ dyskalkulie vyznačující se neschopností číst matematické symboly Verbální Lexická Operační Grafická.
Systém kurikulárnych dokumentov nevymedzuje: Hlavné vzdelávacie oblasti Obsahy vzdelávania Prostriedky vzdelávania Sposoby vzdelávania.
Ktorá osobnosť vytvorila v roku 1911 pojem autizmus Eric Bleuler Leo Kanner Lorna Wingová Hans Asperger.
Ktoré sú základné princípy štruktúrovaného vyučovania: Individuálny prístup, vizualizácia, akceptácia Individuálny prístup, štrukturalizácia, vizualizácia Individuálny prístup, akceptácia, štrukturalizácia Centralizácia, vizualizácia, akceptácia.
Čo nepatrí do hlavných oblastí špec. pedagogickej diagnostiky Diagnostika rozumových schopností a vedomostí Diagnostika rodinného prostredia Diagnostika laterality Diagnostika pracovných činností.
Která z příčin poruch učení je přímá? Nepříznivé vlivy rodnného prostředí Podmínky školního prostředí Protrahovaný porod Snížený intelekt.
Co nepatří mezi metody nácviku čtení? pomocné čtení sociální čtení genetická metoda čtení metoda sfumato.
Do kompetencí k učení dle RVP ZŠS, díl II, nespadá porozumění jednoduchým pojmům rozlišování základních piktogramů napodobení předvedených pohybů a činností souvislé čtení textu.
Co znamená pojem horizontální rehabilitace? Rehabilitace prováděná v horizontální poloze Fyzioterapeut leží při rehabilitaci vedle pacienta Dlouhodobá, kontinuální rehabilitace Znamená něco jiného.
Za jaký předmět se nahrazuje u žáků s nejtěžším stupněm sluchového postižení hudební výchova? Za taneční hodinu Za hudebně dramatickou výchovu Za výtvarnou výchovu Nenahrazuje se.
Zaškrtni nesprávnou odpověď. Žák s poruchami komunikačních schopností by měl mít ve třídě Snížený počet žáků Individuální logopedickou péči (prolínající všemi předměty) Bezbariérová vstup Možnost vzdělávání dle IVP.
Urči dle symptomatických poruch řeči hlubokou MR Řeč se vyvíjí opožděně (kolem 3. -4. roku) Mohou dospět až na úroveň 2. signální soustavy Řeč se nevyvíjí, nedokáží většinou projevit své potřeby, city V řeči se objevuje zobecňování.
Echolalie je: Vadná výslovnost hlásky E Opakování slov Porucha motoriky Zánět hlasivek.
Zaškrtni nesprávné tvrzení o Vojtově terapii Děti na terapii často reagují pláčem Testuje se 7 polohových reakcí Využívá se u dětí s DMO Vymysleli ji manželé MUDr. Karel Vojta a MUDr. Emma Vojtová.
Bazální stimulace nevyužívá: Somatické podněty Vibrační podněty Vestibulární podněty Globální podněty.
Bazální stimulace je vhodná pro Žáky s těžkou MR Žáky se sluchovým postižením Žáky s narušenou komunikační schopností Žáky se zrakovou vadou.
Kdo vydává „Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka/žákyně podle Individuálně vzdělávacího plánu“ ? SPC zákonný zástupce/v případě plnoletosti sám student Ředitel školy PPP.
IVP se zpravidla vypracovává před nástupem žáka do školy, nejpozději však: do 1 týdne po nástupu do 1 měsíce po nástupu do půl roku po nástupu není časově omezeno.
Při reedukaci hybnosti a řeči je nutné dodržovat 6 zásad z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Komplexnosti, z. Kolektivnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Vyrovnanosti, z. Kolektivnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Vyrovnanosti, z. Korektnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Komplexnosti, z. Korektnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu.
U nevidomých jedinců můžeme jednoznačně evidovat aktivizaci slovní zásoby po: 4. roku života zahájení školní docházky a ovládnutí Braillova písma 6. roku života ovládnutí Braillova písma.
Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí žáci: zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění zdravotně postižení, sociálně postižení, sociálně znevýhodnění, mimořádně nadaní zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, mimořádně nadaní zdravotně znevýhodnění, s poruchami učení, zdravotně postižení.
Verbalismus je: fáze ve vývoji řeči dítěte charakteristická přechodem ze žvatlání na první slova období, ve kterém se dítě učí pojmenovávat předměty okolo sebe používání takových slov, u kterých jedinec přesně nerozumí jejich významu porucha charakteristická zrychleným tempem řeči.
Konduktoři jsou terapeuti a učitelé v Terapii manželů Bobathových Vojtově terapii Petöho terapii Konceptu bazální stimulace.
Terapii, jejímž hlavním terapeutickým prostředkem je kočka, nazýváme: Hipoterapie Satiterapie Canisterapie Felinoterapie.
Autorem konceptu bazální stimulace je: Lilly Nielsen Andreas Fröhlich Charles Bühler Lilly Monatová.
Prvky základní stimulace v konceptu bazální stimulace jsou: vibrační, vestibulární, somatická optická, auditivní, mimická motorická, haptická, proxemická statická, dynamická, vertikální.
Základním/i prvkem/prvky konceptu bazální stimulace je/jsou: pohyb, komunikace a vnímání vliv zvířat na jedince s postižením stimulace končetin reflexní plazení a reflexní otáčení.
Při využití bazální stimulace je důležité: zvážit úplnou izolaci jedince omezit přísun podnětů z okolního světa jedince zapojení klientovy nejbližší osoby do péče zvážit změnu prostředí klientů.
Mezi poruchy chování dle sociální klasifikace patří? agrese asociální chování úzkost sociální deprivace.
Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu je obvykle na dobu? 1 rok 4 týdnů 3 měsíců 8 týdnů.
Co rozumíme pod pojmem proxemika? druh neverbální komunikace, založený na dotecích osob druh neverbální komunikace, založený na vzdálenosti osob druh neverbální komunikace, založený na výrazu obličeje druh neverbální komunikace, založený na postoji osob.
Jak nazýváme komunikační systém AAK založen Margaret Walker, který je tvořen manuálními znaky doplněnými symboly (základ - 350 znaků)? Facilitovaná komunikace Piktogramy Bliss Makaton.
Co je to strabismus? vadná koordinace pohybu očí omezení prostoru, který jedinec vidí trubicové vidění tupozrakost.
Do jakých stupňů rozdělujeme zrakové postižení? lehká, střední, těžká slabozrakost; zbytky zraku; nevidomost lehká, střední, těžká slabozrakost; nižší a vyšší zbytky zraku, nevidomost lehká, střední, těžká slabozrakost; zbytky zraku; nevidomost praktická a totální lehká, střední, těžká slabozrakost; nižší a vyšší zbytky zraku, nevidomost praktická a totální .
Co nepatří do klasifikace poruch chování z hlediska závažnosti? disociální dyssociální asociální antisociální.
Co nepatří do klasifikace poruch chování z hlediska věku? prekriminalita, dětská delikvence, dětská kriminalita (6 – 15 let) juvenilní delikvence, kriminalita mladistvých( 15 - 18 let) kriminalita dospělých (jedinci nad 18 let) – „mladí dospělí“ (18 – 24 let) gerontokriminalita, kriminalita starších osob (60 - a více let).
Augumentativní komunikační systémy nahrazují způsob komunikace doplňují existující komunikaci, která ale není dostačující jsou pouze pro sluchově postižené jsou pro všechny jedince s NKS.
Čeho ke komunikaci využívá komunikační systém MAKATON manuální znaky doplněné mluvenou řečí a symboly (doplněny i obrázkovými symboly) místo slov jednoduché obrázky založena na mechanické podpoře ruky postiženého světelných signálů pro slabozraké.
Vyberte, který z uvedených způsobů komunikace nepatří mezi neverbální komunikaci? Mimika Proxemika Písmo Gestika.
Jak se jmenuje stroj na psaní Braillova písma? Braillův psací stroj J. Deyla psací stroj Bodový psací stroj Pichtův psací stroj.
Jaké chování můžeme označit jako „DISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ“? Kázeňské přestupky, neposlušnost Alkoholismus a jiné druhy toxikománie Vražda, zabití Terorismus, organizovaný zločin.
Úplný název zákona 109/2002 Sb.? O pedagogických pracovnících O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení a o změně dalších zákonů O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení O soustavě oborů vzdělání a základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
Čtyři charakteristické fáze alkoholismu se nazývají: počáteční fáze, varovná fáze, rozhodná fáze, konečná fáze začínající fáze, sekundární fáze, rozhodující fáze, konečná fáze primární fáze, sekundární fáze, terciální fáze, závěrečná fáze primární fáze, sekundární fáze, terciální fáze, delirium.
Mezi sexuální úchylky patří voyeurství, frotérství, sadismus, incest incest, transsexualismus, voyeurství, frotérství sadismus, frotérství, transvestitismus, incest homosexualita, transvestitismus, voyeurství, frotérství.
Nácvik čtení a psaní Braillova písma je služba tyflocenter tyfloservisů SONSu středisek rané péče.
Děti mezi 12-15 rokem mohou být umístěny do zařízení ochranné výchovy na základě nařízení soudu v případě, že za trestný čin by se dal uložit výjimečný trest žádosti rodičů vlastní žádosti nařízení soudu (za jakýkoli trestný čin).
Záškoláctví můžeme zařadit mezi projevy chování disociálního asociálního antisociálního dyssociálního.
Školské poradenské zařízení sleduje a vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovenýchv individuálním vzdělávacím plánu: Jedenkrát ročně Dvakrát ročně Třikrát ročně Čtyřikrát ročně.
Metoda, pro kterou je typické používání obrázků místo slov, která slouží jedincům s omezenými pohybovými funkcemi nazýváme: Makaton Facilitovaná komunikace Znakový jazyk Bliss.
Dolní věková hranice klientů Tyfloservisu je 3 roky 7 let 15 let 18 let.
Onemocnění zhoubným nitroočním nádorem, který vyrůstá ze sítnice dětského oka, říkáme: Vrozený glaukom Retinoblastom Mikroftalmus Astigmatismus.
Za disociální chování považujeme: Negativismus Vražda Organizovaný zločin Agresivita.
Mezi disociální chování neřadíme: Kázeňské přestupky Neposlušnost Vzdorovitost Loupeže.
10.letý Jiří utekl již opakovaně z výuky na ZŠ. Byl u něj nalezen alkohol a krabička cigaret. Problémy byly konzultovány s Jiřím, rodiči, výchovným poradcem, sociální pracovnicí. Přes veškerá opatření k podobným potížím stále dochází- výše uvedený text z hlediska závažnosti spadá do: antisociální chování disociálnímu chvání asociálnímu chování sociální chování.
Mezi hlavní preventivní opatření u dětí s poruchou chování nelze řadit: posílit aktivní mentální hygienu kooperativní vztahy a odpovědnost umístit dítě do diagnostického ústavu připravovat účinné diagnostické školení učitele.
Zpráva Mezinárodní komise UNESCO – Vzdělávání pro 21.století uvádí 4 vzdělávací pilíře. Jaké? učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít mezi lidmi, učit se být učit se jednat, učit se myslet v souvislostech, učit se být, učit se vycházet s lidmi učit se vycházet s lidmi, učit se poznávat, učit se žít, učit se jednat učit se novému, učit se žít mezi lidmi, učit se být, učit se jednat.
Národní znakový systém se nazývá? hand-mund systém znakovaná čeština makaton gestuno.
Vandalství patří do: asociálního chování disociálního chování antisociálního chování do žádného z uvedených.
Za střední sluchovou ztrátu považujeme ztrátu: 70 – 90 dB 20 – 40 dB 40 – 70 dB Nad 90 dB.
Vyberte tvrzení, které neplatí pro kochleární implantát. Je určen pro ohluchlé děti i dospělé a i pro děti vrozeně neslyšící Jedná se o obnovu slyšení. Vnitřní část zařízení je implantována do spánkové kosti. Jedná se o elektrické zařízení, které transformuje zvuk na elektrický signál, kterým jsou přímo stimulována zachovalá vlákna sluchového nervu.
Binokulární reflex – stav, kdy se dítě začíná dívat oběma očima, nastává: 0 – 2 měsíc 2. měsíc 4. měsíc 6. měsíc.
Binokulární vidění pomáhá k vytvoření jednoduchého či prostorového obrazu. Jeho vývoj probíhá v několika etapách. Zasáhne – li do těchto etap nějaká porucha, normální vývoj se poruší a pokračuje patologicky. Ke které z následujících poruch nemůže dojít: Strabizmus Anomální retinální korespondence Katarakta Tupozrakost.
Učení se zkušeností nezahrnuje kooperativní učení projektové vyučování hru základní vyučování.
Které z následujících 4 pilířů NEPATŘÍ mezi pilíře které uvádí UNESCO-Vzdělávání pro 21.století? Učit se poznávat Učit se jednat Učit se kulturním hodnotám Učit se žít mezi lidmi.
Základním úkolem TYFLOSERVISU je: Zřizování denního stacionáře pro zrakově postižené Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých po celé ČR Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých POUZE v rámci hl. města Prahy Výcvik vodících psů.
Jaké je věkové rozpětí pro klienty STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE? 6-18 let 6-26 let 3-18 let 3-26 let.
Na rozvoj jakých kompetencích je založena multikulturní výchova? Kompetence sociální, personální a občanské Kompetence sociální, občanské a komunikativní Kompetence sociální, personální a pracovní Kompetence sociální, k řešení úkolů a občanské.
Základní jednotkou odezírání je? Foném Kiném Artikulém Hláska.
Bilingvální přístup ve vzdělání pro žáky sluchově postižené je charakteristické: Cílem je vybudovat mluvenou řeč ja v orální podobě, tak podobě grafické Základním úkolem je ovládnutí mluveného jazyka Základními složkami komunikace je mluvená řeč a odezírání Respektuje kulturní specifika neslyšících, kdy mateřským jazykem je znakový jazyk.
Zraková stimulace se zahajuje? Jakmile se vyvine binokulární vidění, tedy po prvním roce Po zjištění vady u pravidelné prohlídky, tedy kolem třetího měsíce Co nejdříve je možné, tedy krátce po porodu Ve školním věku.
Pleoptika se zabývá léčbou strabismu binokulárního vidění tupozrakosti šedého zákalu.
Kompetence stacionárního oddělení jsou: Klienti zde chodí do školy a bydlí tu Jedná se o školní činnost s doprovodnými terapeutickými činnostmi poskytuje celodenní a internátní služby na základě žádosti osob odpovědných za výchovu Skupinový program pro klienty v mimoškolní době denní s odbornou a terapeutickou péčí.
Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVPZV) řadí Multikulturní výchovu mezi vzdělávací oblasti průřezová témata klíčové kompetence jako součást průřezového tématu Výchova demokratického občana.
Sluchové vady dle místa vzniku dělíme na centrální (převodní, percepční nebo smíšené), periferní periferní (převodní, konduktivní nebo smíšené), centrální periferní (převodní, percepční nebo smíšené), centrální převodní, centrální.
Vyber správný název Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé: Dědina, o.p.s. Záblesk, o.p.s. Chrlice, o.p.s. PALATA, o.p.s.
Vyber správnou možnost techniky chůze s bílou holí – techniky dlouhé hole: kluzná, kyvadlová, signalizační, opěrná kyvadlová, trojbodová, kluzná, orientační kluzná, trojbodová, kyvadlová, kombinovaná kluzná, diagonální, signalizační, orientační.
Strach z e všeho neznámého, z cizinců, jejich tradic a odlišné kultury se nazývá arachnofobie kulturofobie xenofobie klaustrofobie.
Převodní vada sluchu nemůže být způsobena? perforací bubínku poškozením vláskových buněk překážkou ve zvukovodu mazovou zátkou.
Elektronické zařízení, které transformuje zvuk na el. signál, kterým jsou přímo stimulována zachovalá vlákna sluchového nervu se nazývá? kapesní sluchadlo zvukovodové sluchadlo skupinová sluchová aparatura kochleární implantát.
Jak se jmenuje známá konzervatoř a ladičská škola, kde se mohou vzdělávat jedinci se zrakovým postižením? konzervatoř Jana Deyla konzervatoř Petra Kratochvíla konzervatoř pro zrakově postižené jedince konzervatoř Jana Prachaře.
co nepatří do nabídky služeb Tyfloservisu, o.s.p? nácvik čtení Braillova písma nácvik nového komunikačního systému nácvik vlastnoručního podpisu nácvik sebeobsluhy.
Školské zařízení pro preventivně výchovnou péči se nazývá? diagnostický ústav výchovný ústav středisko výchovné péče středisko výchovných poradců.
Raná péče pro sluchově postižené je v současné době v České republice zajišťována v rámci středisek rané péče Tamtam: v Praze, v Brně, v Olomouci, v Ostravě v Praze a v Olomouci pouze v Praze v Praze a v Brně .
Mezi pomůcky usnadňující nedoslýchavým vnímání mluvené řeči NEPATŘÍ: indukční smyčky sluchadla indikátory a fonátory pojítka s infračerveným a rádiovým přenosem.
Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení Strabismus je stav, kdy při fixaci určitého předmětu na blízko nebo do dálky se osy vidění neprotínají v témže bodě. Strabismus je nezánětlivé vrozené onemocnění sítnice. U strabismu je vždy přítomna porucha jednoduchého binokulárního vidění. Strabismus je funkční porucha provázené asymetrickým postavením očí.
Mezi refrakční vady NEPATŘÍ: Strabismus Astigmatismus Dalekozrakost krátkozrakost.
Internátní pobyt ve středisku výchovné péče je zpravidla: maximálně dvouměsíční minimálně dvouměsíční maximálně půlroční minimálně půlroční.
Co patří do učení se ze zkušeností? Kooperativní učení, projektové učení, hra Učit se jednat, kooperativní učení, hra Projektové učení, kooperativní učení, učení se být Projektové učení, hra, učit se žít mezi lidmi.
Z čeho je složeno sluchadlo? Mikrofon, zesilovač, reproduktor a baterie Mikrofon, reproduktor, baterie Mikrofon, zesilovač, baterie Zesilovač, reproduktor, baterie.
Co je zkratka SONS ČR? Sjednocenná organizace nevidomých a slabozrakých ČR Souborná organizace pro neslyšící a slabozraké ČR Svaz ohluchlých, neslyšících a slabozrakých ČR Soubor ohluchlých, nevidomých a slabozrakých osob ČR.
Jaké úkoly plní diagnostický ústav? Diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, organizační (další umístění), koordinační (sjednocení postupu dalších zařízení) Diagnostické, vzdělávací, výchovné a sociální Diagnostické, vzdělávací, terapeutické, organizační, koordinační Vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, organizační a koordinační.
Vyberte nepravdivé tvrzení: Kooperativní učení: Je komunikací vedoucí ke spolupráci žáků, zvyšuje soudržnost třídy Pozitivně ovlivňuje klima třídy Má 3 fáze: motivace, realizace, evaluace Je přípravou pro projektovou výuku.
Mezi vzdělávací oblasti vhodné pro realizaci multikulturní výchovy nepatří: Člověk a společnost Umění a kultura Jazyk a jazyková komunikace Patří všechny, zde uvedené vzdělávací činnosti.
Vyberte nepravdivé tvrzení: Tyfloservis Je terenní a ambulantní služba Zajišťuje poradenskou a psychologickou intervenci Je službou placenou Je od 15 let.
Mezi hlavní oblasti sociání rehabilitace zrakově postižených nepatří: Informace Vzdělávání Samostatnost Společenské uplatnění.
Mezi činnosti SVP nepatří: Speciálně pedagogická činnost Poradenská činnost Diagnostická činost Patří zde všechny uvedené činnosti.
Mezi stimulační drogy patří: heroin LSD pervitin morfin.
Stupně odezírání? Vyber nesprávné: Vizuálně- labiální Ideativní Vizuálně- fonetické Ideovizuální.
Dělení daktylotiky? Vyber nesprávné: obouručná jednoručná jednoprstá smíšená.
Z hlediska vztahu lidí k alkoholu lze dělit populaci na? Vyber nesprávné tvrzení: abstinent konzument častý konzument piják.
Do skupiny stimulačních drog nepatří? Vyber nesprávné tvrzení: kokain pervitin LSD extáze.
Mezi vnitřní podmínky odezírání řadíme: znalost tématu hovoru vzdálenost mluvící osoby pozornost řeč, tempo a rytmus.
Mezi manuální složku znakového jazyka nemůžeme zařadit: tvar ruky pohyb ruky pohyb hlavy orientace dlaně a prstu.
Stádium závislosti na alkoholu, kdy u jedince stoupá tolerance k alkoholu, ztrácí nad pitím kontrolu, pije sám a má pocit, že právě díky alkoholu dokáže fungovat, označujeme jako: Počáteční stádium Stádium prodromální Stádium kritické Stádium terminální.
Fáze, kdy jedinec užívá drogu stále častěji, nepřipouští si její závažnost a popírá její rizikovost, a myslí si, že má nad sebou stále kontrolu, nazýváme: Fáze příležitostného užívání Fáze pravidelného užívání Fáze experimentování Fáze návykového užívání.
Maximální počet žáků ve přípravné třídě je: 8 12 15 20.
První zákon, který uznává právo neslyšících na vlastní komunikační systém je: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči a o změně dalších zákonů.
Mentální retardace je Mezinárodní klasifikací nemocí vymezena hodnotami IQ do: 49 bodů 59 bodů 69 bodů 79 bodů.
Deklarace o právech mentálně postižených osob byla vyhlášena v roce: 1961 1971 1981 1991.
Těžkou opilost diagnostikujeme při následujícím množství alkoholu v krvi: 1,0– 1,5 ‰ 1,6– 2 ‰ 2,1– 2,5 ‰ 2,1– 2,5 ‰ .
Mezi halucinogenní drogy řadíme: kokain heroin morfin LSD.
Mezi žáky se sociálním znevýhodněním řadíme dle zákona 561/2004 Sb. azylanty a romy žáky s nařízenou ústavní výchovou dlouhodobě nemocné žáky všechny žáky pocházející z národnostních menšin.
Znakový jazyk je systém: audioorální audiomotorický vizuálněmotorický orálněmotorický.
Jako „uměle vytvořený jazykový systém, využívající gramatické prostředky češtiny“ je v zákoně č. 155/1998 definováno toto: znaková řeč pomocný artikulační znak znakovaná čeština znak do řeči.
Závislost, kdy se organismus postupně adaptuje na drogu, což je doprovázeno zvyšující se tolerancí na ni, se nazývá: psychická závislost psychická závislost fyziologická závislost biologická závislost.
Mezi účinky pervitinu patří především: útlum, zpomalení reaktivity vizuální a hmatové halucinace navození euforických stavů zvýšení bdělosti, zrychlení metabolismu .
Projevy jedinců s diagnostikou ODD se vyskytují v oblasti paměti chování psaní inteligence.
Hodnocení formativní rovná se sumativnímu hodnocení vychází z konkrétní činnosti žáka, je zaměřeno na proces učení se vyznačuje známkami je založeno na verbálním hodnocení.
Termín presbyakuzie označuje: poškození sluchového nervu ve stáří stařeckou nedoslýchavost častý typ narušené komunikační schopnosti u prelingválně neslyšících náhlou ztrátu sluchu na základě akustického traumatu.
Jak se projevuje allestezie? pacient prožívá pocit cizoty okolí a nereálnosti světa pacientovi se objekty zdají být na jiném místě v prostoru, než skutečně jsou pacient vnímá objekty jako větší než ve skutečnosti pacient má dojem borcení, posunování a křivení stěn místností.
Pro jaké onemocnění není typickým příznakem skotom? glaukom juvenilní makulární degenerace diabetická retinopatie konkomitující strabismus.
Pojem Animal Assisted Activities vyjadřuje v rámci canisterapie: skutečnost, kdy pes přivolává pomoc skutečnost, kdy je pes přímo cílenou součástí odborně vedeného terapeutického procesu, jehož výsledky jsou objektivizovatelné, prováděné například v rámci některých rehabilitačních center skutečnost, že jde o asistenčního psa skutečnost, kdy pes funguje jako motivace a představuje návštěvní či rezidentní typ, například v domovech pro osoby se zdravotním postižením či v chráněném bydlení.
Mozková obrna se definuje (podle J. Tichého) jako: postižení bazálních ganglií senzomotorické postižení mozku syndrom nepokračujícícího postižení nezralého mozku organické postižení mozku.
Termín audismus označuje: zaměření výchovně vzdělávacího procesu u neslyšících dětí na sluchově-řečovou výchovu diskriminaci lidí se sluchovým postižením na základě omezení sluchových schopností přístroj pro měření prahové tónové audiometrie disciplínu zabývající se vývojem sluchové protetiky a sluchových pomůcek.
Dr. Lea Hyvärinen je pro obor oftalmopedie uznávanou odbornicí zejména pro svou sestavení vyšetřovacích materiálů pro děti raného věku a nekomunikující pacienty vytvoření speciálních hraček pro děti s těžkým postižením zraku podporu komunikace osob s hluchoslepotou podporu sociální rehabilitace dospělých a seniorů.
V Jihomoravském kraji poskytují kurzy českého znakového jazyka veřejnosti tyto organizace: Pevnost, ČUN, SNB, Trojrozměr Trojrozměr, Evoluce, SNB, ČUN ČUN, UNB, Aldea, 3Dimenze Trojrozměr, Česká unie neslyšících (ČUN), Unie neslyšících Brno (UNB), Spolek neslyšících Břeclav (SNB) .
Mezi příznaky afázie patří parafázie: fluentní logofobická echolalická fonemická.
Znakovací okénko je: malý prostor pro tlumočníka znakového jazyka v levém dolním rohu televizní obrazovky prostor artikulace ve znakovém jazyce prostor vymezený pro tlumočníka znakového jazyka při uměleckém tlumočení divadla pauza v mluvním projevu mluvčího, vymezená pro překlad tlumočníka do znakového jazyka při konsekutivním tlumočení.
V případě cystické fibrózy se jedná o dědičnou metabolickou poruchu aminokyselin získanou poruchu látkové přeměny autozomálně recesivně dědičnou chorobu dědičné akutní onemocnění.
Dlouhá hůl je pro osoby se zrakovým postižením po celé délce v bílé barvě. Díky tomuto provedení má hůl funkci: orientační skládací pomocnou signalizační.
Skloňování se ve vývoji řeči objevuje: mezi 2. a 3. rokem mezi 3. a 4. rokem mezi 1. a 2. rokem mezi 4. a 5. rokem.
Jak se projevuje nezvládnutý afekt? pacient se nechá strhnout k nerozumným, často násilným činům, ale je si vědom svého jednání jedná se o velmi prudký afekt, na jehož vrcholu bývá kvantitativní porucha vědomí pacient neustále něco dělá, jedná se o zvýšenou pohybovou aktivitu je to porucha emocí doprovázející poruchu sexuálního pudu.
Závěsné sluchadlo neobsahuje indukční smyčku vypínač zvukovodný hák regulátor hlasitosti.
V roce 1930 rozdělil A. Zikmund na podkladě velikosti mravní úchylky, podle kvality a kvantity mravní cítění do tří skupin. Která z uvedených skupin do této klasifikace nepatří: mládež mravně ohrožená mládež mravně narušená mládež mravně defektní mládež mravně vadná.
Poruchami chování se zabýval především Josef Zeman František Bakule Otokar Chlup Alois Zikmund.
První systematickou klasifikaci patologického chování podává Vaněk v roce 1968. Která z uvedených typů do této klasifikace nepatří: kriminalita seniorů kriminalita dospělých juvenilní delikvence výchovné potíže dětí a mládeže.
K vyčlenění etopedie z oboru psychopedie došlo v roce: 1967 1969 1971 1973.
Medzi žiakov so sociálnym znevýhodnením patria žiaci: dlhodobo chorí, ohrození sociálne patologickými javmi, deti azylantov a žiadateľov o azyl z rodinného prostredia s nízkym sociálne kultúrnym prostredím, ohrození sociálne patologickými javmi, deti azylantov a žiadateľov o azyl z rodinného prostredia s nízkym sociálne kultúrnym prostredím, ohrození sociálne patologickými javmi, s vývojovými poruchami učenia a chovania z rodinného prostredia s nízkym sociálne kultúrnym prostredím, ohrození sociálne patologickými javmi, s autismom, s vadami reči.
Co znamená sociokulturní znevýhodnění: žáci pocházející z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného žáci pocházející z minoritní populace žáci pocházející z majoritní populace žáci, kteří jsou znevýhodněni kvůli svému tělesnému postižení.
V souvislosti se sociokulturním znevýhodněním neplatí hlavním problémem je nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka je třeba zajistit vzdělávání v jazyce příslušné národnostní menšiny počet menšin se neustále zvětšuje je to soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření za účelem zlepšení či stabilizace zdravotního stavu.
V současné době užívané klasifikaci poruch chování dle převažující složky osobnosti nejsou uvedeni jedinci: s psychopatickým vývojem s disharmonickým vývojem s neurotickým vývojem se sníženými poznávacími schopnostmi.
Dělení příčin poruch chování vnitřní, vnější osobnostní, společenské rodinné, vrstevnické vrozené, získané.
Mezi kauzální faktory vzniku poruchy chování nepatří: osobnostní faktory jedince materiální faktory prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá kulturní faktory prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá sociální faktory, ve kterém jedinec vyrůstá.
Mezi dominantní faktory vzniku závislosti nepatří: fakrmakologické faktory somatické a psychické faktory prostředí vliv masmédií.
Které z uvedených stádií nepatří mezi vývojová stadia závislosti na alkoholu vypracovaná kanadským psychiatrem Jellinkem: iniciální prodromální kraniální terminální.
Na realizaci převýchovného procesu se nepodílí rezort ministerstva spravedlnosti ministerstva zdravotnictví ministerstva vnitra ministerstva práce a sociálních věcí.
Střediska výchovné péče mohou být zřizována: při dětských domovech při výchovných ústavech při speciálních internátních školách při speciálních školách.
Mezi základní metody práce ve Středisku výchovné péče nepatří arteterapie individuální terapie skupinová terapie rodinná terapie.
Kdo nepracuje ve střediscích výchovné péče? psycholog soc. pracovník etoped pediatr.
K hlavním obtížím, které středisko výchovné péče řeší, nepatří: ani jedna z možností není správná zneužívání návykových látek školní problémy problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy.
Od kdy je hranice trestní odpovědnosti: od ukončení povinné školní docházky od 15 let od 14 let od 18 let.
. Který zákon se zabývá výkonem ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školních zařízeních a preventivně výchovnou péčí ve školských zařízeních? 109/2010 109/2002 108/2006 108/2002.
Vyber správné zařízení, které má tuto funkci: Jedná se o zařízení, které přijímá děti krátkodobě zhruba na 8 týdnů. Provádí jejich diagnostiku a na jejím základě je umisťuje to příslušného školského zařízení. Může také poskytovat preventivně-výchovnou péčí dětem na základě žádosti rodičů či zákonných zástupců, dětem s nařízenou ústavní výchovou či uloženou ochrannou výchovou… dětský domov dětský domov se školou SVP DÚ.
Výchovné ústavy mohou být zřizovány: se zvýšeným režimem s ochranným režimem s ochrannou péčí se zvýšeným dohledem.
Do vazební věznice může být umístěn jedinec nejdříve po dosažení 15 let 16 let 18 let 17 let.
Mezi základní typy věznice pro VTOS patří věznice: (výkon trestu odnětí svobody) s ochranou se zvýšeným dozorem se zvýšenou ochranou s dohledem.
Do postpenitenciární péče nepatří osoba, která prošla ústavní výchovou ochranným léčením výkonem trestu trestním řízením.
Syndrom CAN znamená: syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte syndrom závislosti na kanabinoidech syndrom disociální poruchy osobnosti syndrom v rámci skupiny pervazivních vývojových poruch (autismus).
Syndrom zanedbávaného, týraného a sexuálně zneužívaného dítěte bývá označován jako ADHD CNN PBH CAN.
Syndrom zanedbávaného, týraného a sexuálně zneužívaného dítěte bývá označován jako enzymy buněčné tekutiny neurotransmitery mezibuněčné tekutiny.
Dopamin patří mezi enzymy buněčné tekutiny neurotransmitery mezibuněčné tekutiny.
Lurija, A. R. byl polský psycholog a zakladatel moderní fyziologie ruský psycholog a zakladatel moderní neurofyziologie ruský lékař a zakladatel dětské neurologie polský pediatr a zakladatel dětského lékařství.
Likvor je: periferní nerv hlavový nerv mozkomíšní mok šedá hmota mozková.
K diagnostice vývoje motoriky nevyužíváme Škálu Oseretzského Vývojové škály (Bayeleyové) Jiráskův test - orientační test školní zralosti Orientační test dynamické praxe.
Stanford-Binetův test se využívá při diagnostice komunikačních schopností motorických schopností rozumových schopností citového vývoje.
Termín inkluze se v českém právu objevil v roce: 2015 2016 2017 2018.
Zásadní podíl na rozšiřívání inkluze (Deklarace ze Salamanky, 1994 a Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, 2006) má organizace: UNESCO EU WHO NDRO.
Konference v Salamance na téma „Škola pro všechny “ byla v roce: 1996 1994 1992 1995.
Kdy a kde se začíná prosazovat integrace? Ve 20. letech v USA a v Evropě V 40. letech v Rusku a Evropě Od 60. a 70. letech v USA a Evropě Od 50. a 60. letech v USA a Rusku .
Které vysvětlení nejlépe odpovídá termínu inkluze být zpět začleněn to be included,být úplnou součástí být integrován do společnosti.
Která z integračních forem znamená přítomnost postižených a nepostižených jedinců na stejném místě? sociální funkční fyzická společenská.
Jaká z těchto forem nepatří mezi integrační formy v mezinárodním měřítku? fyzická funkční funkcionální sociální.
Mezi sociální aspekty integrace nepatří: akomodace adaptace segregace asimilace.
Který z pojmů nepatří mezi procesy přizpůsobení? adaptace akceptace akomodace asimilace.
Kdo je autorem publikace Přehled speciální pedagogiky a školská integrace? M. Valenta J. Jesenský O. Müller M. Vítková.
Mainstreaming se blíží termínu: integrace inkluze úplná integrace segregace.
Pro kterou z jmenovaných skupin vyrovnávací opatření nejsou určena žáci se zdravotním postižením dlouhodobě nemocní žáci žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením žáci, které rodina nepodporuje v rodinných aktivitých a přípravě na školu.
Asistent pedagoga – nepravdivé tvrzení Komunikuje s rodinou Doprovází dítě do školy Pomáhá s zvyknutím si na školu dítěti Pomáhá ostatním učitelům ve výchovně vzdělávacím procesu .
Mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga nepatří: pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí pomoc pedagogickým pracovníkům školy pomoc při komunikaci se žáky pomoc při přípravě vyučování samostatné vedení výuky žáků se sociálním znevýhodněním.
V jakých třídách není prováděna podpůrná služba asistenta pedagoga u žáků se sociálním znevýhodněním (především romský asistent) rezort MŠMT v přípravných třídách běžných škol v přípravných třídách speciálních škol v běžných i speciálních školách v běžných středních školách.
Jaká je třetí skupina postižení dle klasifikace MŠMT souběžného postižení více vadami Skupina, kde dominantním faktorem je MR Skupina, kde dominantním faktorem je tělesné postižení a smyslové vady, které se navzájem kombinují Skupina, kde dominantním faktorem je Downův syndrom Skupina, kde dominantním faktorem je autismus, nebo autistické rysy.
. Podle aktuální školské legislativy ČR se žáci se zdravotním postižením přednostně vzdělávají (pokud to odpovídá jejich potřebám a možnostem a podmínkám a možnostem školy formou individuální integrace v běžné škole v základní škole speciální v základní škole praktické ve zvláštní škole.
Žáky a studenty se zdravotním oslabením a dlouhodobě nemocné řadíme mezi žáky se sociálním znevýhodněním se zdravotním postižením se zdravotním znevýhodněním tvoří samostatnou skupinu jedinců se SVP.
Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování.
Za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nepovažujeme: žáka se zdravotním postižením žáka se zdravotním znevýhodněním žáka se sociálním postižením žáka se sociálním znevýhodněním.
Co je to KOOPERATIVNÍ UČENÍ? Je to učení, kdy žák studuje danou problematiku doma, a na řešení problémů kooperuje s rodiči Je to učení, kdy žák na řešení problémů kooperuje pouze s učitelem Je to učení, kdy žák studuje doma, a na řešení problémů kooperuje se školou (např. pomocí tutora) Je to učení, kdy posluchači (spolužáci) spolupracují na řešení problémů.
Cílem specifických léčebných metod a postupů při léčbě jedinců s různým druhem postižení je maximální soběstačnost a nezávislost klientů v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím zvyšování kvality jejich života. Jedná se o: sociální rehabilitaci pracovní rehabilitaci fyzioterapii rgoterapii.
Pro jaká vzdělávací období jsou formulovány očekávané kompetence RVP ZV 1.-3. ročník, 4.-5. ročník, 6.-9. ročník 1.-5. ročník, 6.-7. ročník, 8.-9. ročník 1.-5. ročník, 6.-8. ročník, 9. ročník 1.-4. ročník, 5.-8. ročník, 9. ročník.
U žáků se souběžným postižením více vad je vždy nutné: vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků trvat na plnění úkolů daných RVP ZV postupovat dle pokynů lékařů vycházet z učebních plánů dané školy.
Která ze vzdělávacích oblastí nepatří do RVP ZV člověk a volný čas člověk a jeho svět člověk a zdraví člověk a společnost.
Co neplatí o průřezových tématech RVP ZV: tvoří povinnou součást základního vzdělávání žáků vybraná průřezová témata musí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusí být obsažena v každém ročníku způsob zpracování průřezových témata v učebních osnovách je striktně vymezen v RVP ZV obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů.
Která z kompetencí se nevyskytuje v RVP ZŠS – Díl II. : k učení pracovní občanské sociální a personální.
Mezi klíčové kompetence RVP ZV nepatří činnostní a občanské k řešení problémů sociální a personální komunikativní.
Co neplatí o průřezových tématech RVP ZV tvoří povinnou součást základního vzdělávání žáků vybraná průřezová témata musí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusí být obsažena v každém ročníku způsob zpracování průřezových témata v učebních osnovách je striktně vymezen v RVP ZV obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů.
Multikulturní výchova Není obsažena v RVP Nezahrnuje pojmy jako je: xenofobie, intolerance Má žáky a žákyně připravovat na aspekty života, které souvisejí s kulturní a sociální rozmanitostí Není součástí standardní součástí vzdělávacích strategií demokratických zemí .
V jakých všech rámcově vzdělávacích programech pro základní vzdělávání je uvedena Multikulturní výchova? pouze RVP ZV RVP ZV, RVP ZŠS pouze RVP ZV, RVP ZŠS-díl I.
Kolik stupňů má podle RVP ZŠS 2 3 4 není rozdělen na stupně.
Dějepis je zařazen: člověk a společnost člověk a jeho svět člověk a příroda člověk a věda.
Kutikulární dokument, který vymezuje představu státu o zaměření, obsahu a výsledcích základního vzdělávání se nazývá: Bílá kniha Školský zákon RVP ŠVP.
Poskytováním poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních se zabývá vyhláška 71/2005 Sb. 21/2005 Sb. 72/2005 Sb. 27/2005 Sb.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních byla aktualizována (nejnovější aktualizace) 197/2016 Sb. 116/2011 Sb. 103/2014 Sb. 248/2019 Sb.
Vyhláškou 248/2019 se mění: 27/2016 Sb. 109/2002 Sb. 561/2004 Sb. 108/2006 Sb.
Určete nesprávné tvrzení o službách rané péče: dle zákona 108/2006 Sb. patří ke službám sociální péče jsou orientovány na dítě i jeho rodinu jsou terénní i ambulantní jsou nabízeny zdarma.
Výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje vyhláška: 72/2005 Sb. 27/2016 Sb. 48/2005 Sb. 109/2002 Sb.
V které vyhlášce MŠMT je stanoveno vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných? Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška č. 62/2007 Sb. Vyhláška 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb.
Podle které vyhlášky je upraven diagnostický pobyt č. 73/2005 č. 72/2005 č. 27/2016 č. 27/2015.
Středisko výchovné péče je vymezeno v: Zákon č.109/2002 Vyhláška č. 109/2001 vyhláška č. 27/2016 vyhláška č. 72/2005.
O sociální znevýhodnění se dle Školského zákona nejedná v případě, pokud: žák pochází z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením je žák ohrožen sociálně patologickými jevy u žáka nebyla nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova je žák v postavení azylanta.
Ve kterém roce vyšel poslední školský zákon: 2004 2014 2016 2019.
Jaké je plné znění vyhlášky 48/2005 Sb. o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních o předškolním vzdělávání.
Základní škola pro děti s NKS podle vyhlášky se jmenuje ZŠ pro žáky s vadami řeči ZŠ pro žáky s poruchami řeči ZŠ logopedická ZŠ pro žáky s narušenou komunikační schopností.
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR se nazývá Bílá kniha Zelená kniha Kniha vždělání Černá kniha.
Převodní nedoslýchavost: se dá léčit chirurgicky má příčinu ve vnitřním uchu se vyskytuje pouze u dospělých porucha převodu vláskových buněk na sluchový nerv.
Při percepční poruše sluchu je porucha v oblasti: vnitřního ucha zevního nebo středního ucha zevního, středního i vnitřního ucha sluchového nervu a CNS.
Kochleární implantát je speciální typ sluchadla implantuje se jen oboustranně hluchým lidem používá se jen u dětí používá se jen při převodním typu poruchy.
Surditas je označení pro nedoslýchavost hluchotu spojenou se slepotou hluchotu komunitu neslyšících.
Surdomutitas je: kolísání hlasu při sluchovém postižení hluchoslepota hluchoněmota porucha hlasového ústrojí u osob s lehkou poruchou sluchu.
Hluchoněmost je následek prelingvální hluchoty postlingvální hluchoty ztráty sluchu bez ohledu na věk pojem neexistuje.
Kochleární implantát nahrazuje funkci: Cortiho orgánu Bubínku a kůstek ve vnitřním uchu sluchového nervu Eustachovy trubice.
Orgán ve vnitřním uchu, který slouží k přeměně zvukových vln v nervové vzruchy, se nazývá ductus cochlearis perilymfa cortiho orgán endolymfa.
Myringoplastika je operační zákrok na: bubínku nosní přepážce na patře při rozštěpu patra na prstech při srůstech prstů.
Cholesteatom je: zhoubný nádor v uchu nepravý nádor v uchu zátka z ušního mazu plastika bubínku.
Tony a klony jsou příznaky Eufonie Balbuties Tumultus Sermonis Tonometrie.
Mezi mluvní neurózy nepatří koktavost sigmatismus mutismus breptavost.
Koktavost je porucha: hlasivek koordinace tvorby řeči řeči při špatném růstu zubů plynulosti řeči.
Porucha výslovnosti K je: kapacismus koprolálie katolálie komismus.
Rotacismus je: porucha vnímání souhlásek postižení způsobující problémy v motorice celého těla porucha výslovnosti "R" porucha vnímání rotujících objektů.
Porucha výslovnosti „l“ se nazývá lambdacismus lálismus lambdacismus bohemicus lálismus bohemicus.
Hltan se dělí na: nosohltan a hrtan nosohltan, ústní část hltanu a hrtanová část hltanu dále se nedělí.
Při volném dýchání jsou hlasivky : v inspiračním postavení v intermediálním postavení ve fonačním postavení.
Epiglottis je část hrtanu podjazyková uzdička hlasivka tvář.
Tinnitus je: šelest v uchu, zdroj není z okolí pískání v uchu vlivem infračerveného zvuku typický pro děti .
Síla hlasu je dána pohlavím velikostí rozkmitu hlasivek věkem kapacitou plic.
Barva hlasu není dána: pohlavím velikostí paranazálních dutin individuálním vývojem artikulací.
Mutace nastává v pubertě: jen u chlapců jen u dívek u chlapců i dívek ani u chlapců ani u dívek.
Patrové mandle jsou uloženy na měkkém patře jsou součástí lymfatické tkáně hltanu se v dětství vždy odstraňují.
k tvorbě hlasu slouží jazyk hrtan jen dutina ústní mluvidla.
Hrtan je orgán tvorby: řeči hlasu obojího nemá žádnou funkci kromě dýchací.
Afázie je porucha řeči vzniklá: vrozenou vadou mozkových center získanou poruchou mozkových center vzniklá obojím způsobem.
Expresivní afázie je: porucha tvorby řeči při zachovalé schopnosti rozumět porucha tvorby řeči při zachovalé schopnosti mluvit porucha tvorby řeči při nezachovalé schopnosti rozumět porucha porozumění řeči při nezachovalé schopnosti mluvit.
Senzorická afázie je: porucha tvorby řeči při zachované schopnosti řeči rozumět porucha porozumění řeči při zachované schopnosti mluvit porucha sluchu při ztrátě řeči porucha zraku při ztrátě řeči.
Kýchání je typický reflex z podráždění receptorů průduškách horních cestách dýchacích hrtanu.
Nosní skořepy jsou na každé straně obvykle: 2 3 4 5.
Nos přechází do nosohltanu přes choany nosní dutinu nosní dírky nosní přepážku.
Nos lze rozdělit na: Zevní nos a dutiny nosní zevní nos a vnitřní nos zevní, střední a zadní nos nosní dutiny a paranazální dutiny.
Zvětšená nosohltanová mandle se vždy odstraňuje po pubertě sama zmizí nepůsobí potíže.
Uzavřená rhinolálie (hyponazalita) huhňavost je způsobena: nedostatečností velofaryngeálního uzávěru rozštěpem patra překážkou v nose špatným dýcháním.
Otevřená huhňavost je způsobená: Rozštěpem patra překážkou v nose špatným dýcháním neschopností nebo sníženou schopností uvolnit velofaryngeální uzávěr.
Epistaxe je krvácení nosní dutiny hnisavý výtok z nosu krvácení z ústní dutiny nadměrné množství slin.
Hltan je křizovatkou cest: polykacích, trávicích a dýchacích horních a dolních trávicích cest horních a dolních cest dýchacích.
Agravace je: zastírání nemoci vědomé zveličování (zhoršování) příznaků nemoci předstírání nemoci.
. dysartrie je porucha tvorby hlasu porucha článkování řeči porucha fluence řeči porucha hybnosti končetin.
Patlavost je: neschopnost tvořit některé hlásky nebo skupiny hlásek zrychlená mluva neschopnost tvořit věty neschopnost mluvit hlasitě.
Dyslexie vzniká po úrazech hlavy příčina není přesně známa při poruše zraku při poruše vedení.
Rozštěpové děti mají často, v 80-90% záněty dýchacích cest záněty středoušní pohybové potíže záněty kloubů.
Depistáž je: aktivní vyhledávání postižených jedinců kontrolní činnost lékařský zákrok na odstranění vady řeči porucha výslovnosti hlásky D.
Dispenzarizace je: aktivní vyhledávání defektivních jedinců dlouhodobé sledování pacientů lékařský zákrok na odstranění vady řeči.
Bubínek odděluje: zevní a střední ucho středouší od zevního zvukovodu neodděluje nic střední a vnitřní ucho.
Části vnitřního ucha jsou : hlemýžď a rovnovážné ústrojí třmínek a bubínek nastavení sluchadla zvukovod a bubínek.
Při nachlazení se mění hlas protože: hlasivky jsou překrvené otok sliznice nosu a dutin způsobí změnu rezonančních poměrů - huhňavost musíme dýchat ústy a hlas je tak změněn.
Afonie: náhlá ztráta fonického hlasu bez známé příčiny, bezhlasí operace hrtanu ztráta hlasu na podkladě poruchy sluchu.
Konzervativní léčení je použití nekrvavých metod nanášení konzervačních léků ambulantní léčení.
Reedukace je rehabilitace řeči procvičování porušeného orgánu nebo funkce doučování slabších jedinců.
Základní vyšetření sluchu děláme pomocí audiogramu sluchové zkoušky BERA ladičky.
Středoušní kůstky spojují bubínek s oválným okénkem bubínek s kulatým okénkem oválné a kulaté okénko.
Eustachova trubice spojuje: nos a středouší nosohltan a středouší zevní ucho s nosní dutinou.
PPP se nezaměřuje na specifické poruchy učení mentální postižení poruchy chování volba povolání.
Speciálně pedagogické centrum SPC neprovádí /neposkytuje: Depistáž a evidenci dětí a mládeže zařazených do péče centra Návrh na zařazení dítěte do příslušného typu vzdělávacího zařízení Návrh na klasifikaci žáka, kterého má dlouhodobě v ambulantní péči Metodickou a osvětovou činnost veřejnosti.
Do systému pedagogicko-poradenských služeb nepatří: raná intervence PPP SPC SVP.
Mezi podmínky pro vzdělávání tělesně postižených žáků na běžné škole nepatří: bezbariérový přístup technické vybavení pro pohyb žáků po škole, popř. asistent didaktické pomůcky indukční smyčka.
Abdukce označuje odtažení ohýbání přitažení předsunutí.
U mozkové obrny se jedná o: funkční pošškození mozku virové onemocnění bakteriální onemocnění organické poškození mozku.
Pohybový vývoj na dolních končetinách u diparézy: odpovídá normě zůstává na úrovni 6 měsíců probíhá opožděněq zůstává na úrovni 4 měsíců.
Metodiku rozvoje hybnosti a řeči u dětí s DMO vypracoval Vojta Kábele Sovák Lechta.
Mezi traumatické obrny nepatří komoce komprese contusio cerebri sclerosis cerebrospinalis multiplex.
Syndrom myoklonický se projevuje: vlnitými nebo červovitými pohyby tonicko-klonickými záškuby prudkými, trhavými pohyby neuspořádaného malého rozsahu a značné intenzity drobnými trhavými záškuby svalstva .
Diagnostické vyšetření amniocentéza se provádí: při podezření na mentální retardaci u plodu při podezření na poruchy výměny látek při podezření na fenylketonurii při podezření na chromozomální odchylky u plodu.
Ester Cotton modifikovala: Vojtovu terapii Bobath koncept Petöho terapii felinoterapii.
Která rehabilitační metoda nejčastěji využívá prvků rytmizace Metoda reflexní lokomoce podle Václava Vojty Metoda manželů Bobathových Petëho metoda konduktivní edukace Metoda profesora Tardieu.
Pes pomáhající osobám s tělesným postižením je označován jako: doprovodný pes asistenční pes vodící pes pomocný pes.
Ve kterém roce byl založen Jedličkův ústav v Praze: 1913 1919 1907 1903.
Uveďte křestní jméno MUDr. Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu v Praze František Rudolf Jan Otakar.
Prvním ředitelem Jedličkova ústavu v Praze byl: Rudolf Jedlička František Bakule Alois Tylínek Antonín Helmich.
Která z uvedených osobností významně ovlivnila Bakuleho pedagogické působení L. N. Tolstoj M. Battka M. Gorkij A. Adler.
Bakulovy reformní návrhy z května 1921 jsou: Program a organizace vzorných učeben a dílen při Bakulově experimentálním ústavu Ideový program a organizace Bakulova ústavu pro výchovu životem a prací Experimentální program a organizace Jedličkova ústavu Reformace pracovního vyučování.
Jan Chlup byl prvním ředitelem v Jedličkově ústavu v Liberci v Jedličkově ústavu v Praze v ústavu pro tělesně postižené na Kociánce v Brně ve Zbůchu u Plzně.
. Klasifikace MR dle doby vzniku? Vyber nesprávné tvrzení: vrozená získaná pozdní demence stařecká demence.
Mentální postižení je stav léčitelný vhodnými metodami trvalý progredující získaný během života.
Počet osob s mentálním postižením v naší populaci se pohybuje okolo: 10% 3% 7% není znám.
Demence není: stav progrecujícího charakteru vrozený stav atroficko-degenerativní ischemicko-vaskulární.
Revize klasifikace mentálního postižení dle WHO u nás platí od roku 1990 1991 1992 1993.
Zákon o sociálních službách číslo 108 je z roku? 2004 2005 2006 2008.
Žáci s lehkou mentální retardací, pokud nejsou integrováni, se většinou vzdělávají v ZŠ praktické ZŠ speciální nebo běžné ZŠ ZŠ speciální běžné ZŠ .
Poprvé byl u nás zpracován systém klasifikace žáků se specifickými poruchami učení v roce: 1972 1984 1986 1992.
Metodický pokyn k zajištění péče o žáky se specifickými poruchami učení vydalo MŠMT v roce 1991 1994 1992 1993.
První specializovaná třída pro žáky se specifickými poruchami učení vznikla v Československu r. 1962/3 v: Praze Karlových Varech Brně Dolních Počernicích.
Kde vznikl 1. ústav pro poruchy učení: V Karlových Varech V Praze V Brně V Dolních Počernicích.
Jak se neprojevuje grafická dyskalkulie? Potížemi při zápisu čísel formou diktátu či přepisu V geometrii problémy při rýsování jednoduchých útvarů Zapomínáním psaní nul Neschopností číst číslice, čísla, operační symboly.
Metoda dichotomického naslouchání zjišťuje: dominanci a specializaci mozkových hemisfér ve vztahu k dyslexii dominanci a specializaci zrakových podnětů ve vztahu k dysgrafii dominanci a specializaci řečových podnětů ve vztahu k dysortografii dominanci a zaměření elektrických potenciálů ve vztahu k dysortografii.
"Dílčí oslabení výkonu" je metodika zpracovaná: (DOV) Sindelarovou Fernaldovou Pokornou Bieblem.
Dys centrum vzniká jako: státní zařízení soukromá instituce nezávislá organizace občanské združení.
Co to jsou DYS-CENTRA? dobrovolná, nezávislá nezisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU dobrovolná, nezávislá avšak zisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU dobrovolná, nezávislá nezisková sdružení, zaměřují se výlučně na problematiku dyslexie nedobrovolná, nezávislá nezisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU.
Pojem LMD se začal používat v souvislosti s SPU v 60. Letech 20. Stol 40. Letech 20. Stol. 50. Letech 20. Stol 30. Letech 20.stol.
Coping znamená: zvýšenou toleranci vůči alkoholu při rozvoji závislosti gnostické poruchy při získaném postižené sluchu mechanismus zvládání při náročných situacích, např. při stresu přechodné narušení autoregulace po proběhlém epileptickém záchvatu .
DQ znamená inteligenční kvocient čtenářský kvocient kvocient ambidextrie kvocient pravorukosti .
Sluchové ústrojí se zakládá: mezi 7. a 8. měsícem nitroděložního vývoje v průběhu 8. měsíce gravidity ve fetálním období mezi 12.-16. týdnem v embryonálním vývoji v průběhu 4.-5. týdne.
Mezi nejčastější typy sluchadla nepatří závěsná kanálová digitální boltcová.
Kandidátem na kochleární implantát může být: prelingválně sluchově postižený člověk v dospělém věku užívající znakový jazyk ohluchlý člověk v jakémkoliv věku, kochleární implantace se musí provést co nejdříve po ohluchnutí ohluchlý člověk ve starším věku, kochleární implantace se provádí kdykoliv v průběhu následujících 10 let prelingválně sluchově postižené dítě, které má nefunkční sluchový nerv .
Nejvhodnějším kandidátem pro kochleární implantát je: ušní šelest ušní šelest a ohluchlí těžce prelingválně sluchově postižené děti a ohluchlí dospělí d. Dospělý a staří s prelingvální těžkým SP a stařecká nedoslýchavost.
Vyberte tvrzení, které neplatí pro kochleární implantát Je určen pro ohluchlé děti i dospělé a i pro děti vrozeně neslyšící. Vnitřní část zařízení je implantována do spánkové kosti Jedná se o obnovu slyšení Jedná se o elektrické zařízení, které transformuje zvuk na elektrický signál, kterým jsou přímo stimulována zachovalá vlákna sluchového nervu.
Při oboustranném poškození sluchového nervu může být člověku doporučeno využít následující kompenzační pomůcku: BAHA sluchadlo kochleární implantát FM systém kmenový implantát.
Základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením probíhá především: v základní škole speciální, formou individuální integrace, formou skupinové integrace v základní škole pro sluchově postižené, formou individuální integrace, formou skupinové integrace v základní škole logopedické, formou individuální integrace, formou skupinové integrace v základní škole při zdravotnickém zařízení.
Představiteli sluchové výchovy jsou Sovák, Van Uden, Amman, manželé Ewingovi Löwe, Van Uden, Bonet, Walis Urbantschitsch, Löwe, Van Uden, manželé Ewingovi Tracy, Kellerová, Skorochovová, Pereira.
Pro fixaci mluvních stereotypů při logopedické práci se sluchově postiženými dětmi zásadně nepoužíváme rukou rukou používáme při vokálech rukou používáme až po neúspěšném užití speciálních sond používáme také rukou .
Audiogenní dyslálie je vada výslovnosti různého typu a stupně vzniklá na základě sluchového postižení sluchová vada spojená s typickou vadnou výslovností souhlásek u těžce sluchově postižených vada výslovnosti u prelingválně neslyšících vada výslovnosti při percepční sluchové vadě .
Bilingvální komunikace u neslyšících představuje přenos informací: ve dvou jazykových kódech s důrazem na perzonifikaci znakovým jazykovým kódem ve dvou jazykových kódech s důrazem na sluchové zbytky a písemnou formu řeči souběžně ve dvou jazykových systémech ve dvou jazykových kódech s důrazem na písemnou formu řeči .
Bilingvální komunikační systém je založen na Psaná řeč a posunky Znakový jazyk a orální komunikace Psaná forma a znakový jazyk Orální komunikace a psaná forma řeči.
Mezi pravidla při komunikaci s člověkem se sluchovým postižením nepatří zřetelná artikulace snížení tempa řeči hlasitější mluva být čelem k dané osobě.
Daktylní řeč je: odezírání vlastní znakovaný jazyk prstová abeceda mluvená hlásková řeč.
Při nácviku daktylotiky používáme cvičení integrační, rehabilitační, kompenzační technické, metodické, organizační imitační, reprodukční, komunikační idiomatické, reparační, komunikační.
Daktylotika se používá v metodě: bilingvální akupedické Rochestreské auditivně verbální.
Zákon o znakové řeči v ČR byl schválen v roce: 1998 1999 1993 1995.
První zákon, který uznává právo neslyšících na vlastní komunikační systém je: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob e. Zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči a o změně dalších zákonů.
Podle slovních druhů představují ve znakovém jazyce těžiště komunikace slovesa citoslovce podstatná jména ukazovací a přívlastňovací zájmena.
Při tlumočení do vizuálně pohybového jazyka se v užším okruhu osob užívá především: simultánního a konsekutivního tlumočení gemiky a haptiky pomocných artikulačních znaků a konsekutivního tlumočení Gestuno.
Vlastní převod z jednoho jazykového kódu do druhého tlumočníkem znakového jazyka prochází obvykle: třemi fázemi, tj.recepce, translace a produkce pěti fázemi, tj.recepce, aferentace, centralizace, eferentace a reprodukce pěti fázemi, tj.imprese, aference, centralizace, eference a exprese třemi fázemi, tj.detekce, translace, exprese.
Znaky ve znakovém jazyce jsou tvořeny deikticky, ikonograficky a symbolizováním podobně jako v češtině: odvozováním, skládáním, zkracováním a přejímáním deikticky, ikonograficky, symbolizováním, odvozováním, skládáním, zkracováním a přejímáním deikticky, ikonograficky a symbolicky.
ASL znamená zkratku pro: Asociaci surdopedů a logopedů lingvistické uspořádání znaků americký znakový jazyk diagnostickou metodu pro zjištění původu sluchového postižení.
Ve znakovém jazyce má znak tyto základní formativní prvky: - manuální složka tvar, poloha, pohyb a orientace rukou mimika, gestika, haptika, proxemika pohyby a polohy rukou vedené vertikálně a horizontálně flexe, extenze a supinace rukou.
Sociální přijatelnost mluvené řeči sluchově postižených je hodnocena: slyšícími laiky příznivějším hodnocením než skupinou odborníků, kteří jsou více kritičtí skupinou laických posluchačů kritičtěji než samotnými učiteli sluchově postižených slyšícími laiky příznivějším hodnocením, protože jsou ke sluchově postiženým více shovívaví laickou veřejností i odborníky z oboru zcela shodně.
Pro kvalitu mluvené řeči těžce sluchově postižených mají zásadní význam: suprasegmentální faktory fonemické značky daktylní znaky přesně dodržované artikulační pohyby.
U prelingválně sluchově postižených dětí při artikulaci: dochází spontánně ke koordinaci pohybu mluvidel a výdechového proudu vzduchu pohyby mluvidel předcházejí výdechovému proudu vzduchu výdechový proud vzduchu předchází artikulaci není dýchání koordinováno s pohyby mluvidel .
vyvozování hlásek u sluchově postižených se v současnosti provádí tzv. konstruktivní metodou vždy ve slovech z jednotlivých slabik ze základní hlásky "a".
Při rozvíjení hláskové řeči u sluchově postižených je na dítě hovořeno: v pravidelně se opakujících slabikách po slabikách následujících plynule za sebou v celých větách v citoslovcích.
Nejlépe vyslovovanou samohláskou u těžce sluchově postižených je u e,i m a.
Při edukaci hluchoslepých jedinců se využívá: metodiky TEACCH metodiky Bazální stimulace metodiky Jan Van Dijka metodiky Lilli Nielsen .
Organizací, zajišťující péči o hluchoslepé s celostátní působností, je LORM Unie neslyšících a nedoslýchavých v Praze Česká komora tlumočníků znakového jazyka ASNEP.
Který syslém AAK používají jedinci s hluchoslepotou? VOKS Bliss LORM Makaton.
Co je to koprofilie? alergická reakce na kyseliny obsažené v kopru pojídání výkalů a odporných látek u schizofrenních pacientů vulgární, sprostá mluva, která může být příznakem poškození centrálního nervstva používání výkalů k masturbaci.
Co je to paraprosexie abnormální epizodické události během spánku související s vývojem dítěte nesprávné zaměření pozornosti pocity mravenčení, brnění, které nesouvisejí s vnějšími podněty nápadně asketické uspořádání života, často v primitivních přírodních podmínkách.
Hypomnézie je: opožděný vývoj procesů myšlení snížení paměťové výkonnosti kvantitativní porucha vědomí zpomalení tempa myšlení.
Amence se projevuje: jako ztráta paměti jako zmatenost v důsledku dezorientace jako porucha příjmu potravy v důsledku fobie z tloušťky jako stav bezvědomí.
Konverze představuje: fázi zvládání stresu variantu agresivního chování v rámci poruch chování formu adaptačního mechanismu při zvládání konfliktů proměnu zatěžujícího a nepřijatelného afektu, přání nebo myšlenky v tělesný projev.
Mechanismus konverze působí jako: zafixování nesprávných návyků a dovedností při procesu demence facilitační metoda při rozvoji komunikace při DMO uchování zrakových představ při získaném postižení zraku proměna zatěžujícího a nepřijatelného přání či myšlenky v tělesný projev.
V modelu determinant školního výkonu Karla Plocka není jako jeden z faktorů typ laterality somatická onemocnění s chronickým průběhem motivace žáka ke školnímu výkonu lehká mozková dysfunkce .
Autorem historicky prvního testu inteligence pro děti užívaného dodnes je Sigmund Freud Alfred Binet Alfred Adler William Stern .
Mezi dvě hlavní metody individuální psychologie nepatří rozbor „náhodné“ vzpomínky z dětství analýza raných vzpomínek analýza nevědomých chybných výkonů analýza sourozenecké konstelace .
Kvantitativně-potenciální hledisko při posuzování rozumových předpokladů k výuce znamená, že zjišťujeme, kolik učiva žák zvládne využijeme metod zkoumání EEG zjišťujeme možnosti zlepšení domácí přípravy žáka si všímáme celkové úrovně rozumového nadání .
Základní poradenská strategie pro řešení problémů žáků a studentů je strategie strukturální narativní behaviorální racionální.
K našim významným současným odborníkům zabývajícím se vlivem školy na zdraví žáků a učitelů patří Ivo Plaňava Pavel Říčan Evžen Řehulka Helena Klimusová .
Školní prognózu žáka je možno nejpřesněji stanovit na základě znalosti modelů determinant školního výkonu dlouholeté zkušenosti psychologa vyjádření rodičů žáka dlouholeté zkušenosti učitele .
Experienciální (zkušenostní) PROŽITKOVÝ směr v poradenství založil/a Jozef Koščo Boleslav Bárta Zdeněk Matějček Virginia Satirová .
Kvalitativně-strukturální hledisko při posuzování rozumových předpokladů k výuce znamená, že si všímáme školsky významných nedostatků ve struktuře nadání podílu jednotlivých předmětů na rozsahu výuky kvality a struktury využití názorných pomůcek při vyučování struktury času věnovaného na domácí přípravu .
Rozložení inteligence v populaci nejlépe popisuje korelační koeficient Gaussova křivka rozložení inteligence v populaci nelze matematicky vyjádřit regresní přímka .
Mezi čtenářské chyby typické pro dyslexii nepatří záměny písmen označujících hlásky zvukově blízké vynechávání písmen a slabik ve slově chyby ve výslovnosti hlásek záměny písmen podobných tvarem.
K nejznámějším našim představitelům racionálního přístupu v poradenství patří Josef Maňák Miroslav Plzák G.A.Lindner Evžen Řehulka .
Dyskalkulie je školsky významný nedostatek ve struktuře nadání neschopnost pracovat s elektronickou kalkulačkou využití názorných pomůcek při výuce matematiky neschopnost uvažovat logicky při řešení školních úloh .
Mezi 4 úrovně zkoumání dyslexie podle Zdeňka Matějčka nepatří úroveň: individuální, kdy u jedince zjišťujeme efekt různých metod prvopočátečního čtení jevová (fenomenální), kdy si všímáme čtení zejména z hlediska rychlosti čtení, počtu a typu chyb a čtenářských návyků psychologická, kdy provádíme diferenciální diagnózu možných příčin selhávání ve čtení neuropsychologická, kdy k vysvětlení obtíží užíváme pojmů z neuropsychologie .
Mezi specifické poruchy učení nepatří dysortografie dyspraxie dysgrafie dyskalkulie.
Psychická deprivace dítěte vzniká vývojem v krajně nepříznivých životních podmínkách v důsledku genetické poruchy o psychické deprivaci je možno mluvit až u dospělých v rodině s dítětem, které nemá sourozence .
David Wechsler je znám především jako autor prvního dotazníku pro adolescenty příruček pro nápravu dyslexie testů inteligence vývojových škál .
Mezi mimointelektové příčiny žákovského neúspěchu nepatří nezpevněné pracovní návyky rozumové nadání žáka neurotizace žáka výrazná úzkostnost .
Příručku Náprava čtení a psaní napsali Jiří Dan – Olga Balšíková Karel Plocek – Olga Balšíková Josef Langmeier – Zdeněk Matějček Zdeněk Matějček – Zdeněk Žlab .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests