option

inkluzivka

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
inkluzivka

Description:
inkluzivka

Author:
AVATAR

Creation Date:
18/04/2020

Category:
Others

Number of questions: 207
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vyhláška 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení se týká středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum pedagogicko-psychologická poradna, institut pedagogicko-psychologického poradenství, speciálně pedagogické centrum pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum středisko výchovné péče, speciálně pedagogické centrum.
mezi standardní činnosti speciálně pedagogického centra nepatří diagnostika školní zralosti vyhledávání žáků se zdravotním postižením komplexní diagnostika (speciálně pedagogická a psychologická) sociálně právní poradenství.
Profesním poradenstvím se zabývá pedagogicko-psychologická poradna, poradny ve škole, obecní úřad, informační a poradenská střediska na úřadech práce úřad sociálních věcí, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum speciálně pedagogické centrum, poradny na škole, pedagogicko-psychologická poradna, městský úřad pedagogicko-psychologická poradna, informační a poradenská střediska na úřadech práce, speciálně pedagogické centrum, poradny na škole.
Vyberte, co nepatří do podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním a mentálním postižením chráněné dílny chráněné pracovní místo chráněná pracovní továrna chráněná pracovní dílna.
mezi dělení spastických forem DMO nepatří hemiparetická dyskinetická diparetická kvadruparetická.
Školní docházka u dětí s DMO: nebývá odložena bývá občas odložena bývá často odložena pro špatnou přizpůsobivost bývá často odložena po nezralost.
Cíle vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem lze očekávat dosažení cílů základního vzdělávání nelze očekávat dosažení cílů základního vzdělávání jelikož mají vysokou míru rozvinutí psychických funkcí, vedeme je k systematickému osvojování učiva cílem je rozvoj žáků v komunikační schopnosti a vykonávání složitých úkonů.
Mezi vzdělávací oblasti základního vzdělávání žáků s nejtěžšími formami mentálního postižení patří člověk a komunikace, člověk a jeho svět, člověk a zdraví člověk a jeho svět, člověk a nemoc, člověk a svět práce člověk a svět práce, umění a kultura, člověk a jeho blízká rodina člověk a život ve městě, člověk a komunikace, umění a kultura.
vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení byla aktualizována 147/2011 Sb. 116/2011 Sb. 197/2016 Sb. 161/2011 Sb.
Mezi činnosti PPP nepatří sociálně právní poradenství diagnostika školní zralosti rozvoj pedagogicko - psychologických kompetencí učitelů kariérní poradenství.
které z uvedených nepatří mezi podporované zaměstnání osob se zdravotním a mentálním postižením chráněná dílna chráněná pracovní dílna chráněné pracovní místo speciální chráněná dílna.
které z uvedených neposkytuje kariérní poradenství PPP SPC SVP informační a poradenská střediska na úřadech práce.
mezi nespastické formy MO nepatří forma dyskinetická forma hemiparetická forma mozečková forma hypotonická.
mezi etiologii DMO nepatří apoptóza hypoxie infekce CNS nezralost plodu.
žáci v základní škole speciální jsou hodnoceni známkou dle přání rodičů slovně nejsou hodnoceni.
mezi cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami nepatří základní vzdělání osvojení hygienických návyků rozvoj estetického cítění a zájmů rozvoj pohyblivosti .
pedagogicko - psychologická poradna nezajišťuje metodickou podporu ve škole připravenost žáků na povinnou školní docházku pomoc při volbě povolání sociálně právní poradenství.
SPC nezajišťuje diagnostiku školní zralosti vyhledávání žáků se zdravotním postižením komplexní diagnostiku (speciálně pedagogická a psychologická) sociálně právní poradenství.
co neplatí pro chráněné pracovní místo na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek je to pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s ÚP a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se ZP a kde je zaměstnáváno nejméně 60% těchto zaměstanců musí být provozována po dobu 2 let v chráněných pracovních dílnách jsou lidé s postižením vystavování běžným podmínkách trhu práce.
Do nespastických forem DMO řadíme FORMY hypotonické hemiparetické diparetické kvadruparetické.
Diparetická forma DMO je charakteristická obrnou všech čtyř končetin s převážným postižením dolních končetin obrnou horní i dolní končetiny jedné poloviny těla s převážným postižením horní končetiny postižením zejména abduktorů stehen, nohy ve vnitřní rotaci, nůžkovitá chůze (kolena o sebe třou) a po špičkách patří mezi nespastické formy DMO.
Základní škola speciální upřednostňuje hodnocení známkou slovně dle přání rodičů jsou hodnoceni slovně i známkou.
Pro základní školu speciální platí školní docházka je desetiletá a dělí se na I. stupeň (1.-6. ročník) a II. stupeň (7.-10. ročník) ve třídě se vzdělává nejméně 5 a nejvíce 14 žáků výuku zajišťuje speciální pedagog a podle potřeby asistenti pedagoga a osobní asistenti školní docházka je devítiletá a dělí se na I. stupeň (1.-5. ročník) a II. stupeň (6.-9. ročník).
zákon 561/2004 zní základním, středním a vyšším odborném vzdělání o předškolním, základním a jiným vzdělání o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání o základním, středním a vyšším odborném vzdělání.
práce s dětmi v PPP je od od 3 let do ukončení základního vzdělání od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání od 5 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání od 5 let do ukončení základního vzdělání.
možnost pracovního uplatnění zdrav. postižených chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, podporované zaměstnání chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna rekvalifikace, rehabilitace podporované zaměstnání, chráněná dílna, rekvalifikace, rehabilitace.
kdo z uvedených neposkytuje kariérní poradenství SVP PPP SCP IPS na úřadech práce.
kolik má DMO spastických forem 3 5 2 žádnou.
co patří do nespastických forem DMO hemiparetická diuretická mozečková kvadruparetická.
začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let 5 let 10 let 7 let.
hodnocení výsledků vzdělání v zš speciální slovně písemně písemně i slovně vůbec se nehodnotí.
které zařízení nepatří do pedagogicko - psychologického poradenského systému pedagogicko - psychologická poradna speciálně pedagogické centrum středisko výchovné péče diagnostický ústav.
účelem poradenských služeb není přispívat k vytváření vhodných podmínek pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním žáky s horším prospěchem a žáky, kteří opakují ročník žáky nadané a mimořádně nadané.
předprofesní přípravou se žáci zabývají v základní škole prostřednictvím vzdělávácí oblasti (podle RVP ZV, RVP ZŠS) člověk a společnost člověk a svět práce člověk a jeho svět osobnostní a sociální výchova.
pracoviště vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (nejméně 60% zaměstnanců) se nazývá pracovní dílna pro osoby se zdravotním postižením chráněná pracovní místo ústav sociální péče pracovní dílna.
u dětí s mozkovou obrnou je časté porucha vývoje tvaru horní čelisti a její dentice (zubů) zvýšení krevního tlaku epileptické záchvaty vznik diabetes mellitus.
úplná ztráta hybnosti se nazývá paréza plégie malformace deformace.
RVP ZŠS - Díl II. se zabývá vzděláváním žáků se středně těžkým mentálním postižením s lehkým mentálním postižením se středně těžkým a těžkým mentálním postižením s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
která z kompetencí se nevyskytuje v RVP ZŠS - DÍL II. k učení pracovní občanské sociální a personální .
mezi standardní činnosti SPC nepatří komplexní diagnostika žáka zapůjčování odborné literatury krizová intervence psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.
kterou možnost podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením z hlediska zaměstnavatele zákon nezmiňuje materiální pomoc rodině zaměstnance zaměstnávání v pracovním poměru odběr výrobků a služeb odvod do státního rozpočtu.
APPN, o.s. je agentura pro osoby s tělesným postižením neslyšící osoby se zrakovým postižením osoby s poruchami autistického spektra.
které tvrzení je správné termín hemiparéza označuje postižení horních končetin termín hemiparéza označuje postižení končetin jedné poloviny těla termín diparéza označuje postižení končetin jedné poloviny těla termín kvadruparéza označuje postižení dolních končetin .
na komplexní péči o jedince s mozkovou obrnou se obvykle nepodílí neurolog speciální pedagog alergolog fyzioterapeut.
do kompetencí k učení dle RVP ZŠŠ, díl II, nespadá porozumění jednoduchým pojmům rozlišování základních piktogramů napodobení předvedených pohybů a činností souvislé čtení textu.
díl II spadá do RVP ZŠS RVP PV RVP ZV - LMP RVP ZV.
jaká vyhláška či zákon se zabývá poradenskými službami vyhláška č. 73/2004 Sb. vyhláška č. 197/2016 Sb. zákon č. 76/2000 Sb. zákon č. 560/2006 Sb.
který z následujících školských poradenských pracovníků musí být na všech školách školní psycholog školní speciální pedagog sociální pracovník metodik prevence.
kariérové poradenství, vyber pravdivé tvrzení není určeno pro osoby se zdravotním postižením, protože není pro osoby přínosné zahrnuje předprofesní a profesní přípravu jedince je ze zákona poskytované všem osobám zdarma tento pojem se u nás nepoužívá od roku 2008.
která z následujících možností pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením nezahrnuje umělé vytvoření pracovní příležitosti přímo pro osobu s postižením chráněné pracovní místo chráněné dílny podporované zaměstnání invalidní důchod.
spastické formy DMO se nazývají hemiparetická, diparetická, hypoparetická DMO nemá spastické formy hemiparetická, diparetická, kvadruparetická hypotonická, dyskinetická, mozečková.
porucha hybnosti při DMO popisovaná jako nepotlačitelné mimovolní pohyby se nazývá hypotonický syndrom spasticita dyskineze voluntaritní záškub.
DMO a její vliv na IQ jedinec s DMO má vždy snížené IQ jedinec s DMO má vždy zvýšené IQ IQ jedince s DMO může i nemusí být postiženo v závislosti na formě DMO jedinec s DMO nemá IQ.
podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální do vzdělávací oblasti člověk a zdraví nepatří následující obor pohybová výchova zdravotní tělesná výchova relaxační výchova rehabilitační tělesná výchova.
pro přípravu na vzdělání žáků v ZŠS je možné zřídit tzv. přípravnou třídu přípravný kurz přípravný stupeň seznamovací večírek.
vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením lze v rámci ZŠS realizovat pouze v budově ZŠ speciální nerealizovat realizovat jiným způsobem plnění školní docházky realizovat pouze v areálu ZŠ speciální a v budovách přilehlých.
Co znamená sociokulturní znevýhodnění žáci pocházející z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného žáci pocházející z minoritní populace žáci pocházející z majoritní populace žáci, kteří jsou znevýhodněni kvůli svému tělesnému postižení.
pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je nejdůležitější logoped etoped psychoped somatoped.
znakový jazyk je užívaný přímo v komunikaci neslyšících vytvořen slyšícími lidmi znakovaná čeština užívá se jen při tlumočení.
jaké jsou podmínky pro odezírání fyziologické vnitřní a vnější věkové a sociální osvětlení a vzdálenost.
stupeň těžké mentální retardace je v rozmezí IQ 69-50 49-35 34-20 19 a méně.
mentální retardace je definována jako vývojová porucha integrace sociálních funkcí získaná porucha integrace psychických funkcí vývojová porucha integrace psychických funkcí vrozená porucha inteligence.
abstinent je člověk, který nepožil alkohol po dobu minimálně 3 let 2 let 1 roku 6 měsíců.
mezi stimulační drogy patří heroin LSD kokain morfin.
V souvislosti se sociokulturním znevýhodněním neplatí hlavním problémem je nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka je třeba zajistit vzdělávaní v jazyce příslušné národnostní menšiny počet menšin se neustále zvětšuje je to soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření za účelem zlepšení či stabilizace zdravotního stavu.
mezi strategie pro zlepšení edukace minorit se zaměřením na romské etnikum nepatří podpořit romy ve vzdělávání na všech jeho stupních i po ukončení školní docházky zlepšení sociálního postavení segregace pomoc rozvoji romské kultury a tradic.
psaná forma řeči hraje důležitou roli především v komunikaci zrakově postižených sluchově postižených autistů jedinců s narušenou komunikační schopností.
daktylní řeč je odezírání vlastní znakovaný jazyk prstová abeceda zdánlivá mentální retardace.
pseudooligofrenie je vrozená dědičná porucha metabolismu porucha hybnosti zraková vada zdánlivá mentální retardace.
průměrná hodnota IQ se pohybuje v rozmezí 90-110 70-130 80-99 120-130.
toxikománie je chorobný sklon k pravidelnému a záměrnému užívání chemických látek za účelem dosažení psychických změn závislost na hracích automatech jeden z psychoterapeutických postupů při léčbě neuróz, závislostí a jiných potíží nejvíce postřehnutelná u seniorů.
mezi tvrdé drogy nepatří heroin LSD tabák pervitin.
v jakých třídách není prováděna podpůrná služba asistenta pedagoga u žáků se sociálním znevýhodněním (především romský asistent) rezort MŠMT v přípravných třídách běžných škol v přípravných třídách speciálních škol v běžných i speciálních školách v běžných středních školách.
sociálně vyloučení romské lokality vznikají především v důsledku. vyber nesprávné přirození sestěhování se chudých romských rodin do lokalit s cenově dostupnějším bydlením špatných hygienických návyků a nesprávné výchovy dětí vytlačování romských rodin z lukrativních bytů a přidělování náhradního bydlení v levných lokalitách s často vysokým podílem romského obyvatelstva řízeného sestěhování (především ze strany obcí) neplatičů nájmu a lidí považovaných za nepřipůsobivé či problémové do ubytoven a holobytů.
stupně odezírání? vyber nesprávné vizuálně - labiální ideativní vizuálně - fonetické ideovizuální.
dělení daktylotiky? vyber nesprávné obouručná jednoprstá jednoručná smíšená.
výchova a vzdělání pro žáky s MR zajiťuje služba, Vyber správné tvrzení SPC PPP IPP Raná péče.
Klasifikace MR dle doby vzniku? Vyber nesprávné tvrzení vrozená MR získaná MR pozdní demence stařecká demence.
z hlediska vztahu lidí k alkoholu lze dělit populaci na? Vyber nesprávné tvrzení abstinent konzument častý konzument piják.
do skupiny stimulačních drog nepatří? vyber nesprávné tvrzení kokain pervitin extáze LSD.
O sociálním znevýhodnění se dle školského zákona nejedná v případě pokud žák pochází z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením je žák ohrožen sociálně patologickými jevy u žáka nebyla nařízena ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova je žák v postavení azylanta.
žák u kterého byla nařízena ústavní výchova dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání definován jako žák se zdravotním oslabením zdravotním znevýhodněním zdravotním postižením sociálním znevýhodněním.
mezi vnitřní podmínky odezírání řadíme znalost tématu hovoru vzdálenost mluvící osoby pozornost řeč, tempo a rytmus.
mezi manuální složku znakového jazyka nemůžeme zařadit tvar ruky pohyb ruky pohyb hlavy orientace dlaně a prstu.
žáka s IQ 46 můžeme zařadit do stupně lehké mentální retardace středně těžké mentální retardace těžké mentální retardace hluboké mentální retardace.
pseudooligofrenie je název pro stařeckou demenci zdánlivou mentální retardaci sociální znevýhodnění lehkou mentální retardaci.
stádium závislosti na alkoholu, kdy u jedince stoupá tolerance k alkoholu, ztrácí nad pitím kontrolu, pije sám a má pocit, že právě díky alkoholu dokáže fungovat označujeme jako počáteční stádium stádium prodromální stádium kritické strádium terminální.
fáze, kdy jedinec užívá drogu stále častěji, nepřipouští si její závažnost a popírá její rizikovost a myslí si, že má nad sebou stále kontrolu nazýváme fáze příležitostného užívání fáze pravidelného užívání fáze experimentování fáze návykového užívání.
maximální počet žáků v přípravné třídě je 8 12 15 20.
za žáka se sociálním znevýhodněním se dle zákona č. 561/2004 Sb. nepovažuje žák s nařízenou ústavní výchovou žák s vývojovou poruchou chování žák z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením žák ohrožený sociálně patologickými jevy.
první zákon, který uznává právo neslyšících na vlastní komunikační systém je zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči a o změně dalších zákonů.
mezi komunikační formy neslyšících nepatří daktylografie daktylotika psaná forma řeči odezírání.
mentální retardace je mezinárodní klasifikací nemocí vymezena hodnotami IQ do 49 bodů 59 bodů 69 bodů 79 bodů.
Deklarace o právech mentálně postižených osob byla vyhlášena v roce 1961 1971 1981 1991.
těžkou opilost diagnostikujeme při následujícím množství alkoholu v krvi (nejsou to procenta, jsou to promile, nevím kde se píšou na klávesnici :-D) 1,0-1,5% 1,6-2% 2,1-2,5% 2,6-3%.
mezi halucinogenní drogy řadíme kokain heroin morfin LSD.
přípravná třída se zřizuje při zš speciální běžné zš běžné zš i speciální zš.
mezi žáky se sociálním znevýhodněním řadíme dle zákona 561/2004 Sb. azylanty a romy žáky s nařízenou ústavní výchovou dlouhodobě nemocné žáky všechny žáky pocházející z národnostních menšin.
znakový jazyk je systém audioorální audiomotorický vizuálněmotorický orálněmotorický.
jako uměle vytvořený jazykový systém, využívající gramatické prostředky češtiny je v zákoně č. 155/1998 definováno toto znaková řeč pomocný artikulační znak znakovaná čeština znak do řeči.
přípravný stupeň se zřizuje při zš speciální zš praktické běžné zš zš speciální i zš praktické.
závislost, kdy se organismus postupně adaptuje na drogu, což je doprovázeno zvyšující se tolerancí na ni, se nazývá psychická závislost osobní závislost fyziologická závislost biologická závislost.
mezi účinky pervitinu patří především útlum, zpomalení reaktivity vizuální a hmatové halucinace navození euforických stavů zvýšení bdělosti, zrychlení metabolismu.
mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nepatří dle RVP ZV žáci? sociálně znevýhodnění žáci intaktní zdravotně oslabení mentálně postižení .
hlavním tvůrcem IVP pro žáka se spec. vzdělávacími potřebami je? ředitel školy školní psycholog třídní učitel metodik prevence.
alternativní komunikační systémy jsou mají zanedbatelný význam podporují již používané komunikační schopnosti pouze pro osoby sluchově postižené nahrazují mluvenou řeč.
mezi statické systémy komunikace patří piktogramy mimika znakový jazyk makaton.
mezi okulomotorické poruchy oka patří barvoslepost dalekozrakost strabismus tupozrakost.
mezi terénní sociální služby pro osoby se zrakovým postižením patří SVP Tyfloservis tyflocentrum SPC.
mezi poruchy chování dle sociální klasifikace patří agrese asociální chování úzkost sociální deprivace.
pobyt dítěte v diagnostickém ústavu je obvykle na dobu 1 rok 4 týdnů 3 měsíců 8 týdnů.
který zákon upravuje IVP zákon 564/2004 Sb., vyhláška č. 72/2005 Sb. zákon 564/2004 Sb., vyhláška č. 73/2005 Sb. zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 27/2016 Sb. zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 72/2005 Sb.
co rozumíme pod pojmem proxemika druh neverbální komunikace, založený na dotecích osob druh neverbální komunikace, založený na vzdálenosti osob druh neverbální komunikace, založený na výrazu obličeje druh neverbální komunikace, založený na postoji osob.
jak nazýváme komunikační systém AAK založen Margret Walker, který je tvořen manuální znaky doplněnými symboly (základ - 350 znaků) facilitovaná komunikace piktogramy bliss makaton.
co to je strabismus vadná koordinace pohybu očí omezení prostoru, který jedinec vidí trubicové vidění tupozrakost.
do jakých stupňů rozdělujeme zrakové postižení lehká, střední, těžká slabozrakost, zbytky zraku, nevidomost lehká, střední, těžká slabozrakost, nižší a vyšší zbytky zraku, nevidomost lehká, střední, těžká slabozrakost, zbytky zraku, nevidomost praktická a totální lehká, střední, těžká slabozrakost, nižší a vyšší zbytky zraku, nevidomost praktická a totální.
co nepatří do klasifikace poruch chování z hlediska závažnosti disociální dissociální asociální antisociální.
co nepatří do klasifikace poruch chování z hlediska věku prekriminalita, dětská delikvence, dětská kriminalita (6-15 let) juvenilní delikvence, kriminalita mladistvých (15-18 let) kriminalita dospělých (jedinci nad 18 let) - mladí dospělí (18-24 let) gerontokriminalita, kriminalita starších osob (60 a více let).
kdy je zpracováván IVP před nástupem žáka do školy, nejpozději měsíc po nástupu minimálně měsíc před nástupem žáka do školy maximálně měsíc po schválení žádosti o IVP kdykoliv v průběhu školního roku.
kterou vyhláškou se řídí zpracování IVP 73/2005 27/2016 73/2005 116/2011.
augumentativní komunikační systémy nahrazují způsob komunikace doplňují existující komunikaci, která ale není dostačující jsou pouze pro sluchově postižené jsou pro všechny jedince s NKS.
čeho ke komunikaci využívá komunikační systém makaton manuální znaky doplněné mluvenou řečí a symboly (doplněny i obrázkovými symboly) místo slov jednoduché obrázky založena na mechanické podpoře ruky postiženého světelných signálů pro slabozraké.
stupně zrakového postižení slabozrakost, zbytky zraku, slepota krátkozrakost, nevidomost, slepota těžké, střední, lehké.
odborná pomoc od 15 let střediska tyfloservisů PPP SPC SVP.
klasifikace z hlediska závažnosti poruch chování disociální, asociální, antisociální lehká, střední, těžká disociální, sociální, antisociální antidisociální, asociální, antisociální.
dělení příčin poruch chování vnitřní, vnější osobnostní, společenské rodinné, vrstevnické vrozené, získané.
v které vyhlášce MŠMT je stanoveno vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných vyhláška 116/2011, kterou se mění vyhláška 72/2005 Sb. vyhláška 48/2005 vyhláška 248/2019, popřípadě 27/2016 vyhláška 62/3007.
jaké vzdělání žák získá absolvováním základní školy speciální certifikát o absolvování základní školy speciální základy vzdělání základní vzdělání žádné.
jaká je zkratka alternativní augumentativní komunikace KAK AMK AKA AAK.
vyberte který z uvedených způsobů komunikace nepatří mezi neverbální komunikaci mimika proxemika písmo gestika.
jaké středisko se stará o děti se zrakovým postižením od narození po nástup do MŠ speciálně pedagogické centrum středisko rané péče tyfloservis pedagogicko psychologická poradna.
jak se jmenuje stroj na psaní Braillova písma Braillův psací stroj J. Deyla psací stroj bodový psací stroj pichtův psací stroj.
Jaké chování můžeme označit jako Disociální chování kázeňské přestupky, neposlušnost alkoholismus a jiné druhy toxikománie vražda a zabití terorismus, organizovaný zločin.
úplný název zákona 109/2002 Sb. o pedagogických pracovnících o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení a o změně dalších zákonů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení o soustavě oborů vzdělání a základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
na vytváření IVP se nepodílí ředitel školy, třídní učitel, výchovný poradce ředitel školy, učitel vyučovacího předmětu (pro který IVP upravuje obsah), středisko výchovné péče poradenské zařízení (PPP,SPC, SVP), školní psycholog, zletilý žák školní psycholog, školní speciální pedagog, školní metodik prevence.
mezi předměty speciální péče ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením nepatří logopedická péče, zdravotní TV práce s audio pomůckami, zraková stimulace speciální příprava psaní a čtení bodového písma, zdravotní TV práce s optickými pomůckami, logopedická péče.
alternativní a augmentativní komunikace je určena pro děti i dospělé mentálně postižené a neslyšící, nevidomí s vícenásobným postižením, autisty, postižené DMO s poruchou po mozkové příhodě, nevidomí, autisti nevidomí, s vícenásobným postižením, postižení DMO.
mezi dynamické systémy způsobu přenosu informací patří prstová abeceda, znaková řeč, piktogramy znaky a gesta, bliss, Makaton bliss, znaková řeč, makaton znaky do gesta, znaková řeč, makaton.
do jakých zrakových vad řadíme strabismus ztráta zrakové ostrosti poruchy barvocitu okulomotorické poruchy postižení šíře zorného pole.
ke kompenzaci tupozrakosti použijeme brýle s klapkou, která překrývá postižené oko brýle s rozptylnou čočkou (tzv. rozptylky) brýle s klapkou, která překrývá zdravé oko brýle se spojnou čočkou (tzv. spojky).
čtyři charakteristické fáze alkoholu začínající, varovná, rozhodná, konečná fáze začínající, sekundární, rozhodující, konečná fáze primární, sekundární, terciální, závěrečná primární, sekundární, terciální, delirium.
mezi sexuální úchylky patří voyeurství, frotérství, sadismus, incest incest, transsexualismus, voyeurství, frotérství sadismus, frotérství, transvestitismus, incest homosexualita, transvestitimus, voyeurství, frotérství.
za zpracování IVP zodpovídá ředitel zákonný zástupce integrovaného žáka žák SPC.
ivp podle příslušné vyhlášky neobsahuje jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat údaje z anamnézy žáka seznam kompenzačních pomůcek vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem.
komunikační systém BLISS využívá jednoduché obrázky (inspirované obrázkovým písmem) manuální znaky doplněné mluvenou řečí a symboly počítače s hlasovým výstupem speciální znaky (ustálené pohyby a body) pro jednotlivá písmena, které se vepisují do dlaně.
termín alternativní a augmentativní komunikace označuje obecný pojem vyjadřující přístup, který lze uskutečnit mnoha způsoby systém všech postupů a prostředků, který se využívá u konkrétní osoby konkrétní komunikační systém (např. znak do řeči, makaton) podporu již existujících komunikačních možností a schopností, které jsou nedostatečné k dorozumívání.
amblyopii (tupozrakost) můžeme zařadit mezi refrakční vady slabozrakost nevidomost poruchy binokulárního vidění.
nácvik čtení a psaní Braillova písma je služba tyflocenter tyfloservisů SONSu středisek rané péče.
děti mezi 12-15 rokem mohou být umístěny do zařízení ochranné výchovy na základě nařízení soudu v případě, že za trestný čin by se dal uložit výjimečný trest žádosti rodičů vlastní žádosti nařízení soudu (za jakýkoliv trestný čin).
záškoláctví můžeme řadit mezi projevy chování disociální asociální antisociální žádného z předchozích.
školské poradenské zařízení sleduje a vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu jedenkrát ročně dvakrát ročně třikrát ročně čtyřikrát ročně.
vyberte správné tvrzení AAK jsou náhradou mluvené řeči vyžívají pouze neslyšící podporují již existující komunikační schopnosti, které jsou ale nedostatečné jsou totéž co alternativní komunikační systémy.
metoda pro kterou je typické používání obrázků místo slov, která slouží jedincům s omezenými pohybovými funkcemi nazýváme makaton facilitovaná komunikace znakový jazyk bliss.
dolní věková hranice u klientů Tyfloservisu je 3 roky 7let 15 let 18 let.
onemocnění zhoubným nitroočním nádorem, který vyrůstá ze sítnice dětského oka, říkáme vrozený glaukom retinoblastom mikroftalmus astigmatismus.
za disociální chování považujeme negativismus vražda organizovaný zločin agresivita.
mezi disociální chování neřadíme kázeňské prestupky neposlušnost vzdorovitost loupeže.
mezi průřezová témata dle RVP ZV nepatří interkulturní výchova enviromentální výchova informační a komunikační technologie výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
samostatnou přílohou RVP ZV je RVP ZV upravený pro žáky s mentálním postižením RVP ZV upravený pro žáky se sluchovým postižením RVP ZV upravený pro žáky se zrakovým postižením RVP ZV upravený pro žáky se somatickým postižením.
mezi dynamické komunikační systémy nepatří znaky a gesta bliss prstová abeceda makaton.
augmentativní komunikační systémy je užíván jen pro osoby s DMO podporují již existující komunikační schopnosti, které jsou však nedostatečné je náhrada mluvené řeči, v případě sluchově postižených - náhrada znakové řeči je systém užívaný pouze pro práci s dětmi do 6 let věku.
stupně zrakového postižení jsou slabozrakost, světlocit, nevidomost, slepota slabozrakost, zbytky zraku, nevidomost tupozrakost, slabozrakost, nevidomost tupozrakost, nevidomost, slepota.
výuka žáků se zrakovým postižením neprobíhá ve speciální škole pro zrakově postižené ve zvláštní škole pro zrakově postižené formou integrace na běžné ZŠ ve speciálních třídách běžné ZŠ.
10 letý Jiří utekl již opakovaně z výuky na ZŠ. Byl u něj nalezen alkohol a krabička cigaret. Problémy byly konzultovány s rodiči, Jiřím, výchovným poradcem, sociální pracovnicí. Přes veškerá opatření k podobným potížím stále dochází - výše uvedený text z hlediska závažnosti spadá do antisociální chování disociální asociální chování sociální chování.
mezi hlavní preventivní opatření u dětí s poruchou chování nelze řadit posílit aktivní mentální hygienu kooperativní vztahy a odpovědnost umístit dítě do diagnostického ústavu připravovat účinné diagnostické školení učitele.
za jaký předmět se nahrazuje u žáků s nejtěžším stupněm sluchového postižení hudební výchova za taneční hodinu za hudebně dramatickou výchovu za výtvarnou výchovu nenahrazuje se.
zaškrtni nesprávnou odpověď. Žák s poruchami komunikačních schopností by měl mít ve třídě snížený počet žáků individuální logopedickou péči (prolínající se všemi předměty) bezbariérový vstup možnost vzdělávání dle IVP.
urči dle symptomatických poruch řeči hlubokou MR řeč se vyvíjí opožděně (kolem 3-4 roku) mohou dospět až na úroven 2. signální soustavy řeč se nevyvíjí, nedokáží většinou projevit své potřeby, city v řeči se objevuje zobecňování.
echolálie je vadná výslovnost hlásky E opakování slov porucha motoriky zánět hlasivek.
co to je hypoterapie rehabilitační metoda využívající pohyb koňského hřbetu na lidské tělo terapie za přítomnosti kočky terapie využívající masírování míčky rehabilitační metoda, která se využívá na pokoji pacienta v nemocnici.
zaškrtni nesprávné tvrzení o Vojtově terapii děti na terapii často reagují pláčem testuje se 7 polohových reakcí využívá se u dětí s DMO vymysleli ji manželé MUDr. Karel Vojta a MUDr. Emma Vojtová.
bazální stimulace nevyužívá somatické podněty vibrační podněty vestibulární podněty globální podněty.
bazální stimulace je vhodná pro žáky s těžkou MR žáky se sluchovým postižením žáky s narušenou komunikační schopností žáky se zrakovou vadou.
kdo vydává rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP SPC zákonný zástupce - v případě plnoletosti sám student ředitel školy PPP.
ivp se zpravidla vypracovává před nástupem žáka do školy nejpozději však do 1 týdne po nátupu do 1 měsíce po nástupu do půl roku po nástupu není časově omezeno.
při reedukaci hybnosti a řeči je nutné dodržovat 6 zásad vývojovosti, z. reflexnosti, rytmizace, komplexnosti, kolektivnosti, přiměřenosti a individuálního přístupu vývojovosti, reflexnosti, rytmizace, vyrovnanosti, kolektivnosti, přiměřenosti a individuálního přístupu vývojovosti, reflexnosti, rytmizace, vyrovnanosti, korektnosti, přiměřenosti a individuálního přístupu vývojovosti, reflexnosti, rytmizace, komplexnosti, korektnosti, přiměřenosti, individuálního přístupu.
u nevidomých jedinců můžeme jednoznačně evidovat aktivizaci slovní zásoby po 4 roku života zahájení školní docházky a ovládnutí Braillova písma 6 roku života ovládnutí Braillova písma.
léčbu reflexní lokomocí vynalezl-i manželé Bobathovi maďarský lékař Peto prof. mudr. václav vojta prof. mudr. václav vojtěch tošovský.
canisterapie je psychoterapie využívající uplatnění koček psů koček i psů jakýchkoliv zvířat.
pojem bazální znamená uklidňující základní (elementární) aktivující stimulující.
stimulace (podněcování) podporující procesy a vývoj percepce, komunikace a interakce např. u osob s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením je definice pojmu hormonální stimulace bazální stimulace nervová stimulace elektromagnetická stimulace.
mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí žáci zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění zdravotně postižení, sociálně postižení, sociálně znevýhodnění, mimořádně nadaní zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, mimořádně nadaní zdravotně znevýhodnění, s poruchami učení, zdravotně postižení.
žáky a studenty se zdravotním oslabením a dlouhodobě nemocné řadíme mezi žáky se sociálním znevýhodněním se zdravotním postižením se zdravotním znevýhodněním tvoří samostatnou skupinu jedinců se SVP.
verbalismus je fáze ve vývoji řeči dítěte charakteristická přechodem ze žvatlání na první slova období, ve kterém se dítě učí pojmenovávat předměty okolo sebe používán takových slov, u kterých jedinec přesně nerozumí jejich významu porucha charakteristická zrychleným tempem řeči.
tzv. specifický logopedický název se nejčastěji vyskytuje u žáků s poruchami sluchu s poruchami zraku se specifickými poruchami učení s mentálním postižením.
konduktoři jsou terapeuti a učitelé v terapii manželů Bobathových vojtově terapii petoho terapii konceptu bazální stumulace.
terapii, jejímž hlavním terapeutickým prostředkem je kočka nazýváme hipoterapie satiterapie canisterapie felinoterapie.
autorem konceptu bazální stimulace je Andreas Frohlich lilly nielsen charles Buthler lilly monatová.
prvky základní stimulace v konceptu bazální stimulace jsou vibrační, vestibulární, somatická optická, auditivní, mimická motorická, haptická, proxemická statická, dynamická, vertikální.
žáci se speciálními potřebami jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním zdravotním postižením, sociálním postižením zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, mimořádně nadaní.
zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování.
verbalismus u osob s poruchami zraku je použití slova, u kterého jedinec přesně necháme jeho smysl slovo s opačným významem slovo mnohoznačné používání slov, které neexistují.
symptomatické poruchy řeči u osob s mentální retardací nezávisí na stupni mentální retardace neobjevuje se žádný druh narušené komunikační schopnosti projevuje se jen u těžké a hluboké mentální retardace závisí na stupni mentální retardace.
arteterapie využívá práce nebo různých jiných činností přiměřeným způsobem podle onemocnění a stavu pacienta využívá hru a zábavu je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů cílem terapie je vývoj napřimování až po dosažení bipedální chůze dítěte.
základními prvky konceptu bazální stimulace je pohyb, komunikace a vnímání vliv zvířat na jedince s postižením stimulace končetin reflexní plazení a reflexní otáčení.
při využití bazální stimulace je důležité zvážit úplnou izolaci jedince omezit přísun podnětů z okolního světa jedince zapojení klientovy nejbližší osoby do péče zvážit změnu prostředí klientů.
mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci dlouhodobě nemocní, ohrožení sociálně patologickými jevy, děti azylantů a žadatelů o azyl z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředním, ohroženi sociálně patologickými jevy, děti azylantů a žadatelů o azyl z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředním, ohroženi sociálně patologickými jevy, s vývojovými poruchami učení a chování z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředním, ohroženi sociálně patologickými jevy, autismem a vadami řeči.
co nepatří mezi vady řeči u MR dysprognózie echolálie afázie huhňavost.
dysfágie znamená porucha polykání nesprávná výslovnost hlásek porucha artikulace breptavost.
Ester Cotton modifikovala Vojtovu terapii terapii manželů Bobathových Petoho terapii felinoterapii.
somatická stimulace se zaměřuje na prostorovou orientaci umožňuje vnímání vibrací a chvění stimuluje rty a receptory chuti umožňuje vnímání vlastního těla.
za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nepovažujeme žáka se zdravotním postižením žáka se zdravotním znevýhodněním žáka se sociálním postižením žáka se sociálním znevýhodněním.
základní vzdělávání žáků se sluchovým postižením může probíhat v základní škole speciální, formou individuální integrace, formou skupinové integrace v základní škole pro sluchově postižené, formou individuální integrace, formou skupinové integrace v základní škole logopedické, formou individuální integrace, formou skupinové integrace v základní škole při zdravotnickém zařízení.
u dětí s DMO jsou nejčastější příčinou narušené komunikační schopnosti dysartrie, dysfázie, dysfagie dysartrie, dysfázie, breptavost patolálie, rhinolálie, afázie patolálie, dyslalie, dyslexie.
mezi zásady vývoje hybnosti a řeči podle Kábeleho nepatří zásada vývojovosti zásada reflexnosti zásada vizualizace zásada přiměřenosti a individuálního přístupu.
co je to bazální stimulace pedagogicko- ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti pedagogicko-psychologický koncept podporující vnímání, komunikace a schopnosti interakce speciálně pedagogický koncept podporující integraci tělesně postižených dětí vědecký koncept zabývající stimulací tělesně postižených osob.
zakladatelem(lkou) bazální stimulace je A. Landau-Klefner A. frolich F. kábele H. Asperger.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests