option

inkszz

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
inkszz

Description:
statnice

Author:
specped
(Other tests from this author)

Creation Date:
10/06/2021

Category:
Others

Number of questions: 139
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Mezi základní posuzované zrakové funkce patří při vyšetření zraku a posouzení zrakového vnímání zorné pole. To je typicky narušeno např. u: nystagmu krátkozrakosti zeleného zákalu dalekozrakosti.
Vrozená nebo získaná vada, která je charakteristická nesprávným tvarem některého orgánu nebo části těla, se nazývá: malformace amputace deformace dystrofie.
Tzv. sociální rehabilitaci I. stupně nabízí osobám se zrakovým postižením primárně: krajská TyfloCentra Střediska rané péče Tyfloservis Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. .
V případě cystické fibrózy se jedná o: poruchu přeměny vaziva získanou metabolickou poruchu akutní dědičné onemocnění autozomálně recesivně dědičnou chorobu.
Mezi charakteristiky dítěte s poruchou emocí a chování podle E. M. Bowera patří: nízké sebevědomí a zároveň vysoké aspirace schopnost navazovat uspokojivé vztahy s vrstevníky tendence vyvolávat somatické symptomy, jako je bolest, strach, a to ve spojení se školními problémy hypertrofované sebevědomí a kognitivní disonance.
Při reedukaci poruch binokulárního vidění je cílem spolupráce obou očí zejména schopnost fúze a stereopse. Tu posilujeme nejvíce cvičeními: ortoptickými separačními pleoptickými simulačními.
Soud pro mládež uloží (dle zákona č. 218/2003 Sb.) dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok svého věku a bylo mladší patnácti let: ústavní výchovu ochrannou výchovu podmíněný trest odnětí svobody nepodmíněný trest odnětí svobody.
Zakladatelem Ústavu pro zmrzačelé (1919) byl: Jan Chlup Rudolf Jedlička Augustin Bartoš František Kábele.
Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou dle § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzdělávat v/ve: praktické škole dvouleté speciální základní škole základní škole speciální praktické škole jednoleté.
Etopedie se jako samostatná disciplína speciální pedagogiky vyčlenila v roce: 1989 z defektologie 1977 ze sociální patologie 1968 z marxisticko-leninské defektologie 1969 z psychopedie.
Pod pojem „porucha chování spojená s agresí“ můžeme zařadit: psychickou šikanu poruchu opozičního vzdoru ADHD antisociální chování.
Jednou ze základních funkcí bílé hole, kterou při samostatném pohybu využívá člověk s těžkým postižením zraku, je funkce: aktivizační mobilizační opěrná signalizační.
Výchovný ústav pro mládež zajišťuje péči o děti: ve výkonu alternativního trestu s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování bez nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchovy.
U epilepsie Jacksonova typu jsou typické: neporušené vědomí, uvolnění svěračů, křeče celého těla hluboké bezvědomí, tonicko-klonické křeče lehká porucha vědomí, snížení svalového napětí, strnulost neporušené vědomí, ohraničené svalové záškuby nebo poruchy citlivosti.
K primárním příznakům schizofrenie dle Bleulera nepatří: autistické rysy antagonismus poruchy afektivity poruchy asociací.
V rámci činnosti Probační a mediační služby se probací mimo jiné rozumí (dle zákona č. 257/2000 Sb.): mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu organizování a vykonávání dohledu nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými výkon trestu domácího vězení podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Mozková obrna je podle J. Tichého definována jako: syndrom nepokračujícího postižení nezralého mozku postižení bazálních ganglií organické postižení mozku senzomotorické postižení mozku.
Dyskinézy vznikají jako: syndrom nepokračujícího postižení nezralého mozku postižení bazálních ganglií organické postižení mozku senzomotorické postižení mozku.
Děti s kombinovaným postižením s postižením zraku podporujeme různými postupy a cvičeními v jejich učení primárně s využitím: trailingu ortopticko-pleoptických cvičení okluzní terapií metody Lilli Nielsen.
S uspořádáním trojice sjezdů (Praha, Brno, Ostrava) zaměřených na péči o slabomyslné a pomocné školy, které zásadním směrem ovlivnily vývoj psychopedie a měly i význam osvětový, se pojí jméno: F. Čáda J. Šauer Amerlinger Herfort.
Termín „meningokéla“ označuje: úraz páteře rozštěp páteře, míšních plen a míchy rozštěp páteře rozštěp páteře a míšních plen.
O umístění dítěte do konkrétního výchovného ústavu pro mládež, dětského domova, dětského domova se školou rozhoduje: OSPOD diagnostický ústav policie soud.
Mezi kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením řadíme: červenobílou hůl Roger technologii Forbrain Tomatis.
Se solvencii jsou při inhalaci spojené: nízké nebezpečí předávkování a slabá fyzická závislost vysoké nebezpečí předávkování a silná psychická závislost vysoké nebezpečí předávkování a silná fyzická závislost nízké nebezpečí předávkování a silná psychická závislost.
Průkopníkem využití dětské spontánní kresby v oblasti diagnostiky mentálního postižení byl: Konrád Sedláček Otakar Chlup Jan Mauer Josef Zeman.
Od 1. ledna 2014 se s účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 216 všechna dřívější občanská sdružení stala: spolky nadacemi obecně prospěšnými společnostmi církevními společnostmi.
Převodní vadu sluchu může způsobit: nefunkčnost vláskových buněk úraz CNS porucha sluchového nervu zvětšená nosní mandle.
Zakladatelem individuální psychologie je: Thorndike Jung Adler Maslow.
Pedopatologie je obor, který se zabýval problematikou: dětí a mládeže mravně vadných dětí s tělesnými, smyslovými a duševními vadami, nedostatky a úchylkami dětí a mládeže mravně vadných spolu a současně i dětí s tělesnými, smyslovými a duševními vadami, nedostatky a úchylkami nezhoubnými nemocemi dolních končetin.
Prvními institucemi pro děti mravně vadné a výchovně zanedbané byly: vychovatelny výchovné ústavy sirotčince polepšovny.
Skloňování se v řeči objevuje: 1-2 rok 2-3 rok 3-4 rok 4-5 rok.
Autorem spisu „O jednostranné neschopnosti naučit se číst a psát při znamenité paměti“ byl: Heveroch Kučera Chlup Langmeier.
Vada páteře, ke které dochází nesprávným uzavřením páteřního kanálu, se nazývá: dysmelie paraplegie skolióza spina bifida.
Balismus je charakterizován jako: rychlé mimovolní pohyby velkého rozsahu, postihující zejména svaly končetinových pletenců pomalé kroutivé mimovolní pohyby, především na akrálních částech končetin mimovolní pohyby vyskytující se v klidu, rovněž rušící volní pohyby u postižení mimopyramidového systému hybnost náhlé klonické záškuby svalů.
Nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu se nazývá: artritida artróza Bechtěrevova nemoc Crohnova nemoc.
Zánětlivé degenerativní onemocnění kloubu se nazývá: artritida artróza Bechtěrevova nemoc Crohnova nemoc.
Do optického aparátu oka patří: cévnatka, sítnice, řasnaté tělísko komorová voda, rohovka, bělima rohovka, sítnice, živnatka rohovka, čočka, sklivec.
Mezi nejčastější příčiny tinnitu nepatří: otoskleróza Menierova choroba ateroskleróza atrézie zvukovodu.
Za zakladatele našeho speciálního školství je považován: Josef Zeman Karel S. Amerling Karel Herfort J. A. Komenský.
Zřizovatel základní školy speciální může podle § 48a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zřídit: třídy přípravného ročníku ZŠ speciální třídy přípravného stupně ZŠ speciální přípravné třídy ZŠ třídy praktické profesní přípravy.
První zákon o pomocných školách byl vydán v roce: 1960 1929 1928 2004.
Ředitelem první pomocné školy v Olomouci (otevřené v roce 1920) byl: Otakar Chlup Karel Beneš Konrád Sedláček Jan Mauer.
Národní plány pro osoby se zdravotním postižením jsou přijímány od roku: 1990 1992 1994 1996.
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením byla přijata Valným shromážděním OSN v roce: 2004 2006 2008 2009.
Ve kterém roce se sešli ministři školství a pro vědu a výzkum k podpisu dokumentu The Salamanca Statement, který doprovází Framework for Action on Special Needs Education? 1996 1994 2014 2004.
Kdy a kde byla otevřena první specializovaná třída pro žáky se specifickými poruchami učení v ČR? 1958, Havlíčkův Brod 1962, Brno 1967, Praha 1971, Karlovy Vary.
Agnózie je: ztráta paměti na určitý časový úsek, často v důsledku traumat CNS neschopnost poznávat a interpretovat smyslové vjemy, i když percepční orgány mají neporušenou funkci úplné vymizení vůle a schopnosti dojít k rozhodnutí, cokoli chtít a usilovat o to, schopnosti nějakou činnost zahájit kvantitativní porucha vědomí, kdy vyhasínají fyziologické reflexy a nemocného nelze žádným způsobem přivést k vědomí.
Automutilace je: porucha pudu sebezáchovy, která se projevuje jako sebepoškozování porucha sexuálního pudu, kdy jedince sexuálně vzrušuje vlastní tělo porucha vnímání, kdy nemocný vnímá zkresleně některé části svého těla porucha osobnosti, kdy se v určitém období člověk cítí být jinou osobou.
Delirium je: porucha spánku, která se projevuje děsivými anxiozními sny forma impulzivního jednání, která se projevuje náhlým agresivním chováním, vyplývajícím z nesnesitelné úzkosti organická duševní porucha, při níž nemocný projevuje zvýšenou afektivitu, iluze, halucinace, bludy a nepoznává své okolí porucha v zaměření pozornosti u alkoholiků.
Katatonie je: porucha myšlení porucha emocí porucha osobnosti porucha psychomotorických mechanismů.
Do kvantitativních poruch vědomí patří: bradypsychismus, tachypsychismus, amence somnolence, sopor, koma hypersomnie, hyposomnie, insomnie delirium, obnubilace, agrypnie.
Antidiskriminační zákon vyšel v ČR v roce: 2006 2008 2004 2009.
Průkopníkem projektového vyučování a autorem spisu Neobvyklé psaní byl: F. Kábele A. Bartoš J. Chlup R. Jedlička.
K vyšetření refrakčních vad se využívá: pseudoisochromatická tabulka troposkop stroboskop optotyp.
Co je v rámci inkluze assessment? slovní hodnocení hodnocení kombinace hodnocení hodnocení, posouzení, diagnostika.
Korsakovský syndrom je tvořen triádou symptomů: porucha vštípivosti, konfabulace, amnestická dezorientace porucha vštípivosti, porucha pozornosti, konfabulace impulzivita, porucha pozornosti, konfabulace porucha pozornosti, impulzivita, porucha vštípivosti.
P dyslexie (Bakker): pomalé čtení s mnoha chybami výrazně pomalé přesné čtení rychlé čtení bez chyb rychlé čtení s mnoha chybami.
Prvním ředitelem ústavu pro slabomyslné v R-U byl: Amerling Mauer Zeman Herfort.
Zakladatelem české dětské psychiatrie je: Amerling Mauer Zeman Herfort.
K příznakům breptavosti na 2. úrovni patří: nepravidelné tempo řeči embolofrázie chudá větná skladba bezobsažná řeč.
Kde je uloženo zrakové centrum? sítnice temenní lalok mozku žlutá skvrna týlní lalok mozku.
Zkratka MPP dle obecně platného dokumentu MŠMT ČR znamená: malý preventivní projekt místní preventivní program minimální preventivní program meziresortní preventivní program.
Co neoznačujeme jako heterogenní třída: rozdílnost podle zájmu rozdílnost podle výkonu rozdílnost podle pohlaví rozdílnost podle věku.
Tzv. sociální rehabilitaci II. stupně nabízí osobám se zrakovým postižením primárně: Tyflocentrum SPC Tyfloservis Světluška.
Alexitymie je: těžší forma dyslexie neschopnost správně rozumět vlastním emocím a hodnotit je součást abstinenčního syndromu u drogové závislosti porucha vědomí provázející psychomotorické epileptické záchvaty.
Atetóza je charakterizována jako: klonické záškuby svalů pomalé kroutivé mimovolní pohyby, především na akrálních částech končetin spastické pohyby postihující svaly velkých pletenců intenční třes.
Boloňský proces 1998 2004 1999 2005.
Verbální sekvenční paměť hodnotí přesnost a rozsah zapamatování: pořadí zrakových vjemů pořadí slabik a čísel pořadí hlásek, slabik, čísel a jejich kombinace pořadí co největšího počtu slov.
Halucinace je: porucha myšlení porucha paměti porucha představivosti porucha vnímání.
Budování středisek rané péče v České republice je spojeno se jménem: Tamara Hradilová Terezie Hradilková Terezie Hradilovcová Terezie Hradilová.
Parole je: alternativní forma výkonu trestu domácího vězení dohled, který soud ukládá obviněnému nebo odsouzenému podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody možnost mimosoudního řešení konfliktu mezi pachatelem a obětí.
Ontogenetický vývojový model je založen na: myšlení představách vnímání vnímání, představách a myšlení.
První věk otázek se v ontogenezi řeči zpravidla objevuje v období: pragmatizace sémantizace lexemizace gramatizace.
Model hromadné převýchovy byl v etopedii uplatňován: v meziválečném období v období socialistického zřízení neužíval se v poválečném období.
Střední vzdělávání žáků s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem se uskutečňuje zejména v(e): praktické škole jednoleté speciální střední škole středním odborném učilišti odborném učilišti.
Mezi degenerativní onemocnění mozku a míchy nepatří: Friedreichova heredoataxie Senator-Maierova choroba mozečková heredoataxie Perthesova choroba.
Praktognostická dyskalkulie představuje: poruchu schopnosti provádět matematické operace poruchu v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi narušení matematické manipulace s předměty nebo nakreslenými symboly neschopnost vyjmenovat řadu čísel.
AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) byla založena v roce: 1876 1786 1986 1886.
Kvalitativní porucha hybnosti myokloniei se projevuje: trvalými mimovolními pohyby vlnitými nebo červovitými pohyby klonickými záškuby svalů nebo svalových skupin trvajícími omezenou dobu drobnými trhavými záškuby svalstva.
Dr. Lea Hyvärinen je pro obor Oftalmopedie uznávanou odbornicí zejména pro: sestavení vyšetřovacích materiálů pro děti raného věku a nekomunikující pacienty podporu sociální rehabilitace dospělých a seniorů podporu komunikace osob s hluchoslepotou vytvoření speciálních hraček pro děti s těžkým postižením zraku.
Název oboru „somatopedie“ se u nás užívá od roku: 1956 1960 1946 1953.
Při reedukaci binokularního vidění je cílem spolupráce obou očí, zejména schopnost fúze a stereopse. Tu posilujeme zejména cvičeními: pleoptickými ortoptickými simulačními separačními.
K refrakčním vadám řadíme: strabismus, myopii, hypermetropii astigmatismus, myopii, hypermetropii anoftalmus, myopii, hypermetropii albinismus, myopii, hypermetropii.
Při percepční vadě retrokochleární se objevuje: poškození vnitřního ucha, sluchových buněk a VIII. hlavového nervu porucha ventilace středouší přes Eustachovu trubici porucha vedení zvukového signálu VIII. hlavovým nervem a sluchovou dráhou v mozkovém kmeni porucha přeměny zvuku v elektrický signál ve vnitřním uchu.
Sociologie jako věda vznikla: 20. stol. v antickém Řecku v polovině 16. století v 19. století.
Jako první ústav pro zrakově postižené u nás vznikl: Deylův ústav v Praze Hradčanský ústav v Praze Klárův ústav v Brně Beitlův ústav v Brně.
Kdo vytvořil systém cvičení pro rozvoj smyslů, řeči, motoriky i sociálního chování „divokého hocha Viktora“ ? Jean Etien-Dominik Esquirol Filip Pinel Jean Itard Eduard Sequin.
Tupozrakost je: astigmatismus anoftalmus (chybění očí) aniridie (chybění duhovky) amblyopie.
Termín „hyperbulie“ znamená: nadměrnou schopnost zapamatování poruchu spánku kvantitativní poruchu vůle PPP.
Typ křivky na audiogramu u senzorineurální vady sluchu zobrazující ztrátu ve vysokých frekvencích má název: basokochleární mediokochleární pankochleární apikokochleární.
Pojem slovní slepota zavedl: Kussmaul Brock Orton Kerr.
Podle RVP ZV-LMP nejsou žáci se zdravotním postižením vzděláváni v: ZŠ speciální v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením formou ind. integrace formou skupinové integrace.
Vyberte nepravdivé tvrzení o RVP ZV-LMP: je součástí RVP ZV a představuje jeho modifikaci pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady po absolvování základní školy získávají žáci základy vzdělání vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo na úrovni, kterou by si měli žáci osvojit v průběhu základního vzdělávání .
Jak probíhá klasifikace žáků s SPU? slovně klasifikačním stupněm nehodnotíme slovně klasifikačním stupněm.
Žáky s SPU řadíme mezi žáky s: zdravotním postižením zdravotním znevýhodněním sociálním znevýhodněním zdravotním vyloučením.
Na které kompetence, dle přílohy RVP ZV pro žáky s LMP, je vzhledem ke specifickým potřebám těchto žáků kladen důraz? pracovní, sociální, personální, komunikativní pracovní, občanské, komunikativní sociální, personální, k. k řešení problémů, komunikativní pracovní, k. k učení, sociální, personální.
Vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ ze vzdělávacího obsahu základního vzdělávání žáků s LMP patří vzdělávací obory: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Chemie, Zeměpis, Tělesná výchova, Fyzika Dějepis, Chemie, Zeměpis, Fyzika Přírodopis, Fyzika, Chemie, Výtvarná výchova.
Do služeb rané intervence se promítají: zdravotní, pedagogická a sociální opatření zdravotní, kulturní a sociální opatření fyzická, pedagogická a sociální opatření zdravotní, pedagogická a rodinná opatření.
Čtyři integrační formy jsou: fyzická integrace, funkční integrace, sociální integrace, společenská integrace funkční integrace, psychická integrace, společenská integrace, sociální integrace společenská integrace, fyzická integrace, sociální integrace, kulturní integrace psychická integrace, sociální integrace, společenská integrace, fyzická integrace.
Kdy a kde se začíná prosazovat integrace? Ve 20. letech v USA a v Evropě V 40. letech v Rusku a Evropě Od 60. a 70. letech v USA a Evropě Od 50. a 60. letech v USA a Rusku .
Mezi modely integrace podle Mülpachra nepatří: model prostředí medicínský model antropologický model pedagogický model.
Očekávané výstupy jsou RVP-LMP formulovány: stejně jako v RVP-ZV odlišně - mají oproti RVP-ZV podmínečnou formulaci nejsou zde formulovány vůbec odlišně - mají zcela jinou formulaci než v RVP-ZV.
Složení týmu rané intervence zahrnuje čtyři oblasti. Které? Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast solidární Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast ontogeneze, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast poradenskou, oblast sociální.
Jaká z těchto forem nepatří mezi integrační formy v mezinárodním měřítku? fyzická funkční funkcionální sociální.
Od jakého roku je v ČR používán pojem integrace? 1989 1991 1999 1995.
Dětská obrna je onemocnění: infekční virové vrozené dědičné .
Jaké jsou funkce rodiny: Výchovná, materiální, sociální, psychosociální Reprodukční funkce, výchovná, emocionální, materiální Reprodukční funkce, sociální, zdravotní, bezpečná Reprodukční, materiální, výchovná, psychologická.
Bílá kniha vznikla v roce: 1999 2000 1998 2001.
Kyfózy jsou: deformace v rovině sagitální deformace okrajových částí těla deformace v rovině frontální patologické vyvinutí různých částí těla.
Jaké je plné znění vyhlášky 48/2005 Sb.: o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních o předškolním vzdělávání.
Organizace vzdělávání v základní škole speciální je: Devět ročníků po třech stupních (1. – 4. Ročník, 5. – 7. Ročník, 8. – 9. Ročník) Deset ročníků po dvou stupních (1. – 6. Ročník, 7. – 10. Ročník) Deset ročníků po třech stupních (1. – 4. Ročník, 5. – 7. Ročník, 8. – 10. Ročník) Devět ročníků po dvou stupních (1. – 5. Ročník, 6. – 9. Ročník).
Nemáme druh skoliózy: krční hrudní bederní křížová.
Není pravda, že Školský zákon ( č. 561/2004 Sb.) : vychází z cílů vzdělávací politiky formulovaných vládou v roce 1999 vedle opatření administrativního a organizačního charakteru zásadně mění cíle a obsahy vzdělávání a poprvé definuje pojem sebehodnocení školy zavádí systém více úrovní vzdělávacích programů, tzv. rámcové a školní vzdělávací programy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Pro kterou z jmenovaných skupin vyrovnávací opatření nejsou určena: žáci se zdravotním postižením dlouhodobě nemocní žáci žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením žáci, které rodina nepodporuje v rodinných aktivitách a přípravě na školu.
Porucha hybnosti při DMO popisovaná jako nepotlačitelné mimovolní pohyby se nazývá: hypotonický syndrom spasticita dyskinezie voluntaritní záškub.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních byla aktualizována: 147/2011 Sb. 116/2011 Sb. 174/2011 Sb. 161/2011 Sb.
5 základních příznaků u epilepsie: Motorické, senzitivní, psychologické, lateralita, emotivita Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, sociální, emociální Poruchy vědomí, motorické, vegetativní, senzitivní, psychologické Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, vegetativní, psychické.
Mezi diagnostiky školní zralosti patří: zralost tělesná, rozumová, verbální zralost tělesná, rozumová, citová, sociální zralost zraková, sluchová, rozumová, tělesná zralost smyslová, verbální, rozumová, grafická.
Myšlení u dětí s epilepsií bývá: zpomalené tachypsychické zrychlené pružné.
Stanford-Binetův test se využívá při diagnostice: komunikačních schopností motorických schopností rozumových schopností citového vývoje.
Státní úroveň kurikulárních dokumentů tvoří: Bílá kniha (národní program pro vzdělávání), Rámcové vzdělávací programy Školský zákon ŠVP Bílá kniha.
Kolik příznaků musí být přítomno pro stanovení diagnózy Autismus? 4 5 6 7.
Ve kterém věku dítě kreslí tzv. spontánně realistické kresby? 2-2,5 2,5-3 3-6 6-11.
Kdo vytvořil test stavění kostek pro diagnostiku jemné motoriky? Binet Tayorová Piaget Goodenoughová .
Mezi pervazivní vývojové poruchy nepatří: Klinefelterův syndrom Williams-Beurenův syndrom Landau-Kleffnerův syndrom Rettův syndrom.
Vývojové škály jsou základem diagnostiky v: batolecím věku období adolescence období školního věku období dospívání.
Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických probíhá podle: Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávacího programu zvláštní školy Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Dodatku upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
Pojem „absence“ se používá pro označení epileptického záchvatu: Jednoduchého parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu bez křečí Komplexního parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu s křečemi.
Pro zjištění úrovně jemné motoriky nepoužíváme: Škálu Oseretzkého Dexterimetr Ravenovy progresivní matice Test ohýbání drátu.
Canisterapie, Hippoterapie, felinoterapie, atd. řadíme do skupiny AAK AAT CAN CAT.
Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti jsou prezentovány: vzdělávacím obsahem vzdělávacími oblastmi kompetencemi vzdělávací oblastí Člověk a společnost.
Školský zákon 561/2004 Sb. vzdělává žáky ve věku: 3-19 3-15 6-18 6-15.
Podle klasifikace MŠMT je ve druhé skupině postižení více vadami dominantním faktorem: kombinace tělesného a smyslového postižení kombinace mentálního a tělesného postižení kombinace smyslového a mentálního autismus nebo autistické rysy.
MŠMT klasifikuje souběžné postižení více vadami do 3 základních skupin, kde je vždy dominantní jedno postižení, která z následujících to není: Postižení, kde dominantním faktorem jsou vady řeči Postižení, kde dominantním faktorem je MR Postižení, kde dominantním faktorem je tělesné postižení a smyslové vady, které se vzájemně kombinují Postižení, kde dominantním faktorem je autismus nebo autistické rysy.
Podle klasifikace MŠMT je ve třetí skupině postižení více vadami dominantním faktorem: kombinace tělesného a smyslového postižení kombinace mentálního a tělesného postižení kombinace smyslového a mentálního autismus nebo autistické rysy.
Mezi zásady rozvoje hybnosti a řeči u osob s dysartrií nepatří: zásada komplexnosti, zásada vývojovosti, zásada reflexnosti zásada přiměřenosti a individuálního přístupu, zásada rytmizace, zásada vývojovosti zásada přiměřenosti a individuálního přístupu, zásada komplexnosti, zásada kolektivnosti zásada názornosti, zásada reflexnosti, zásada komplexnosti.
Co znamená pojem vzdělávací obsah? průřezová témata klíčové kompetence očekávané výstupy a učivo vzdělávací oblasti.
Metodika, která hledá reflexní inhibiční polohy, jimiž dosahuje relaxace, se nazývá: Vojtova Peteho Bobath.
Běžná délka cvičení u Vojtovy reflexní lokomoce je: 15 – 25 minut 5x denně 5 - 15 minut 4x denně 25 – 40 minut 2x denně 40 – 60 minut 3x denně.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests