Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONkjvnsiunvsd2

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
kjvnsiunvsd2

Description:
vfhbsdzubvfksjdh

Author:
swarley17
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/02/2023

Category:
Others

Number of questions: 82
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
38. Stabilita molekuly: závisí od množstva energie, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku závisí od aktivačnej energie reakcie jej vzniku závisí od množstva odštiepených protónov nezávisí od množstva energie, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku je tým menšia, čím sa pri jej vzniku pohltí viac energie je tým menšia, čím má molekula nižšiu hodnotu elektronegativity súvisí s ionizačnou energiou je tým väčšia, čím sa pri jej vzniku pohltí viac energie.
8. Čistá morská voda: nie je pravý roztok nie je chemicky čistá látka je zložená z viacerých fáz je uzatvorená sústava má chemické zloženie rovnaké ako pitná voda je oproti pitnej vode bohatšia o minerálne látky je homogénna zmes je heterogénna zmes.
70. O chemických vzorcoch môžeme tvrdiť: slúžia len na určenie zloženia zlúčeniny slúžia na určenie zloženia a tiež štruktúry zlúčenín stechiometrický vzorec udáva skutočný počet atómov v jednotlivej molekule geometrický vzorec znázorňuje priestorové usporiadanie atómov, iónov alebo molekúl molekulový vzorec vyjadruje charakteristické atómové zoskupenie v molekule štruktúrny - konštitučný vzorec znázorňuje usporiadanie valenčných elektrónov v atóme, ióne alebo molekule molekulové vzorce sú so stechiometrickými vzorcami buď zhodné alebo sú ich jednoduchým násobkom . štruktúrny elektrónový vzorec amoniaku je H - N - H H.
642. Aromatické zlúčeniny sú: krezol hydrochinón p-benzochinón 1,3-cyklohexadién 1,4-benzochinón toluén benzylchlorid rezorcinol.
643. Ktoré heterocyklické zlúčeniny majú aromatický charakter: pyrolidín imidazol furán pyridín pyrimidín pyrol tetrahydrofurán dioxán.
644. Ktoré heterocyklické zlúčeniny majú aromatický charakter: purín adenín tiofén pyrolidín porfín piperidín nikotínamid pyrazol.
217. Molekuly vodíka: sa môžu po dodani potrebnej energie štiepiť podľa rovnice: H2(g)→2 H(g); Qm=436 kJ.mol-1 majú atómy vodíka viazané nepolárnou kovalentnou väzbou sa tvoria z dvoch atómov vodíka majú dva atómy vodika viazané iónovou väzbou sa môžu štiepiť na katióny vodíka, ktoré sú reaktivnejšie sú stabilné a preto molekulový vodik reaguje s väčšinou prvkov až pri vyššej teplote sa môžu po dodani potrebnej energie štiepiť podľa rovnice: 2H(g)→2H+ ;Qm=436 kJ.mol-1 sú zložené z dvoch protónov.
249. Molekuly vody: sú termicky veľmi nestále a už pri nižšej teplote sa rozkladajú podľa rovnice: 2 H₂O →2 H₂+O₂ môžu byť súčast'ou chemickej štruktúry látok - vytvárať hydráty v kvapalnom skupenstve sa navzájom viažu kovalentnými väzbami sú v kvapalnom skupenstve ako izolované molekuly majú poláme väzby O-H a zalomený tvar v plynnom skupenstve zostávajú ako izolované molekuly majú usporiadanie atómov: H-O-H sa môžu viazať koordinačnou vazbou a nachádzať sa ako ligandy v komplexných zlúčeninách.
641. Zlúčeniny vo vode rozpustné sú: glukóza CH3(CH2)16COOH CH3COOH cholesterol močovina triacylglyceroly sacharóza alanín.
578. Izoprénové jednotky sú prítomné v molekulách látok: acylpyrínu vitamínu A skvalénu prírodného kaučuku vitamínu E vitamínu K vitamínu C biotínu .
662. CCl4 je: prchavá kvapalina toxická zlúčenina chlorid uhličitý pravdepodobný karcinogén tetrachlórmetán kovalentná zlúčenina derivát metánu chloroform .
668. Zlúčenina CHCl3 je: halogénderivát etánu chloroform trichlórmetán trichlóretylén chlorid uhličitý metylénchlorid halogénalkán prchavá kvapalina .
676. Z halogénderivátov má pravdepodobne kancerogénne účinky: tribrómmetán jodoform chlorid uhličitý tetrafluóretylén tetrachlórmetán vinylchlorid chloroprén bromoform.
688. K hydroxyderivátom uhľovodíkov patria: sorbitol alkoholy fenoly ketóny acetály étery dioly trioly.
687. Pre človeka sú toxické zlúčeniny: dimetylortuť tetraetylolovo etylénglykol glycerol kyselina šťavelová organofosforečné s väzbou medzi atómami uhlíka a fosforu (napr. insekticídy) (C2H5)4Pb ClCH=CHAsCl2.
689. Hydroxyderiváty, ktorých hydroxyskupina je viazaná priamo na aromatické jadro sú: aromatické alkoholy krezoly benzylalkohol fenoly kyselina acetylsalicylová kyselina salicylová naftoly cholesterol .
696. Hydroxylové skupiny sa vyskytujú aj v molekulách: sacharidov bielkovín alkaloidov sterolov naftolov cholesterolu vitamínu A vitamínu E.
698. Hydroxyzlúčeniny: majú amfotérny charakter s kyselinami dávajú alkoxóniové soli sú soli hydroxidov so silnými zásadami poskytujú alkoholáty alebo fenoláty sú amfolyty obsahujú nepoláme -OH skupiny v molekule obsahujú aspoň jednu -OH skupinu v molekule môžu vznikať reakciou halogénalkánov s NaOH.
699. Alkoholáty: s alkylbromidmi poskytujú étery sú produkty reakcie alkoholov so silnými zásadami sú produkty reakcie alkoholov s kyselinami sú produkty reakcie alkoholov s alkalickými kovmi ľahko podliehajú hydrolyze sú soli alkoholov sú nukleofilné činidlá sú soli fenolov.
707. Hydroxyzlúčeniny sa voči silným zásadám správajú: ako kyseliny ako zásady tak, že vytvárajú alkoholáty tak, že s nimi nereagujú tak, že vytvárajú alkoxidy alebo fenoxidy tak, že vytvárajú zlúčeniny typu R-O-X+ tak, že vytvárajú soli Brönstedove kyseliny.
708. Farebnú reakciu dáva vodný roztok chloridu železitého s roztokmi: alkoholov fenolov acylpyrínu kyseliny acetylsalicylovej kyseliny salicylovej pyrokatecholu rezorcinolu hydrochinónu.
716. Fenol: sa vyrába oxidáciou kuménu sa vyrába oxidáciou izopropylbenzénu poskytuje katalytickou hydrogenáciou cyklohexanol dáva dehydrogenáciou cyklohexanol je v čistom stave bezfarebná kryštalická látka leptá pokožku, je žieravina je silná zásada sa používa na výrobu liečiv, plastov.
723. Hydroxylovú skupinu viazanú priamo na aromatické jadro majú molekuly zlúčenín: kyselina salicylová kyselina acetylsalicylová acylpyrín 1-naftol (naftalén-1-ol) hydrochinón tyrozín cyklohexanol o-krezol.
731. Étery: sú výbornými rozpúšťadlami organických látok tvoria so vzdušným kyslikom explozivne peroxidy tvoria medzi svojimi molekulami vodikové väzby majú rovnaké teploty varu ako s nimi izomérne alkoholy majú nižšie teploty varu ako s nimi izoméme alkoholy môžu vznikať reakciou alkylhalogenidov s alkoholátmi vyvárajú v kyslom prostredi alkoxóniové soli cyklické sú napríklad dioxán a tetrahydrofuran.
772. Medzi ketóny radíme: hydrochinón p-benzochinón poloacetál acetón acetofenón cyklohexanón propanal etylmetylketón.
782. Ktoré z uvedených zlúčenín sú fenoly: p-benzochinón hydrochinón pyrokatechol rezorcinol o-xylén alfa-naftol o-krezol pyrogalol.
809. Dusík majú v molekule: amíny acylglyceroly nukleové kyseliny proteíny glukóza a fruktóza peptidy alkaloidy enzýmy.
660. Z etylénu sa vyrába: styrén etanol etylénglykol vinylchlorid chlorované rozpúšťadlá alylchlorid glycerol etylénoxid.
726. Dôkaz aldehydu Fehlingovým činidlom je založený na: oxidácií aldehydu redukcií aldehydu hydrogenácií aldehydu redukcií Cu2+ tvorbe zrazeniny Cu2O vzniku červenej zrazeniny oxidu medného vzniku oxidu mednatého na oxidácií Cu2+.
727. Ktoré z uvedených zlúčenín dávajú pozitívnu jodoformovú reakciu: formaldehyd acetaldehyd acetón kyselina mliečna metanál metanol etanál etanol .
733. Aldehydy ragujú s hydrogensiričitanom sodným za vzniku hydroxysulfónových kyselín. Táto reakcia je základom dôkazu aldehydovej skupiny: Tollensovým činidlom Fehlingovým činidlom Schiffovým činidlom Molischovým činidlom Selivanovým činidlom Baeyrovým činidlom roztokom fuchsínu odfarbeného oxidom siričitým brómovou vodou .
734. Pri dôkaze aldehydu Schiffovým činidlom: sa vylúči Cu2+ vzniká farbivo fuchsín vzniká červenofialové sfarbenie dochádza k oxidácií aldehydu sa vylúči oxid medný vzniká zeleno sfarbený produkt sa viaže oxid siričitý na aldehyd sa vylúči červená zrazenina .
747. Oxidáciou etylénglykolu môže vzniknúť: glyoxál kyselina glykolová kyselina glyoxálová kyselina šťavelová glykolaldehyd kyselina oxálová kyselina octová acetón.
757. O zlúčenine H2C - O - CH2 sa vodnými roztokmi kyselín a zásad štiepi na etylénglykol je málo reaktívna je podozrivá z kancerogénnych účinkov patrí medzi étery sa pripravuje katalyzovanou oxygenáciou etánu má zvýšenú pevnosť väzieb v trojčlennom kruhu je to etylénoxid je látka veľmi stabilná .
781. Hydroxyzlúčeniny so silnými zásadami: dávajú alkoholáty alebo fenoláty dávajú alkoxóniové soli môžu tvoriť alkoxidy reagujú za vzniku solí alkoholov alebo fenolov môžu tvoriť fenoxidy nereagujú reagujú tak, že -OH skupina molekuly hydroxyzlúčeniny sa nahradí iónom kovu reagujú tak, že v -OH skupine molekuly hydroxyzlúčeniny sa H+ nahradí iónom kovu .
783. Fehlingovo činidlo sa používa na dôkaz: aldehydov ketónov redukčných vlastností glukózy alkoholov fenolov redukujúcich sacharidov peptidov škrobu .
785. Etery: sú výbornými rozpúšťadlami lipidov tvoria epiméry majú nižšie teploty varu ako ich izomérne alkoholy so vzdušným kyslíkom tvoria explozívne peroxidy vytvárajú navzájom medzi molekulami vodíkové väzby poznáme jednoduché a zmiešané tvoria metaméry tvoria anoméry.
786. Etylénoxid: má vzorec CH2-O-CH2 vzniká oxygenáciou etylénu má tiež názov dioxán sa kyselinami alebo zásadami štiepi na etándiol je cyklický éter s kyselinami aj zásadami sa štiepi na etylénglykol je málo reaktívny má vzorec H2C- O - CH2 ( do trojuholnika vazby ).
139. Hmotnostný zlomok w(A) látky A vyjadruje: sa pomocou vzťahu: w(A)= m(A)/m, kde m(A) = hmotnosť rozpustenej látky A, m = celková hmotnosť roztoku molárnu hmotnosť m(A) látky A v roztoku s celkovou hmotnosťou m molátnu hmotnosť látky A v rozpúšťadle s hmotnosťou m pomer hmotnosti m(A) látky A k celkovej hmotnosti roztoku m vždy zloženie nasýteného roztoku látky A počet gramov látky v 1000g roztoku sa tiež v percentách a platí, že w = 0,06 odpovedá hodnote w=6% pomer počtu mólov látky A k celkovému počtu mólov.
334. Hliník: má veľkú redukčnú schopnosť nevedie elektrický prúd tvorí so slabými kyselinami soli, ktoré v roztokoch neionizujú a nepodliehajú hydrolýze (napr. octan) má v zlúčeninách atómy s oxidačným číslom III je na vzduchu stály, pretože na povrchu vytvára kompaktnú vrstvu oxidu, ktorá ho chráni pred dalším vplyvom vody okolitého prostredia patrí medzi ušľachtilé kovy nemôže tvoriť binárne zlúčeniny tvorí hydroxid hlinitý, ktorý môže reagovať s vodnými roztokmi silných kyslín aj hydroxidov .
61. V molekulách škrobu sú väzby: α (1-4) glykozidové α (1-6) glykozidové β (1-4) glykozidové N - glykozidové O - glykozidové amidové α (2-6) glykozidové rovnaké ako v molekulách glykogénu .
68. Glykozidové väzby: α (1-4) sú aj v molekulách škrobu vznikajú pri oxidácií sacharidov α (1-6) sú aj v molekulách glykogénu môžu byť O-glykozidové sú v molekulách napr. škrobu, glykogénu, nukleotidoch poznáme σ a π môžu byť N-glykozidové nachádzame aj v nukleozidoch .
806. Zlúčenina C6H5-N=N-C6H5 vzniká kopuláciou obsahuje azoskupinu je sekundárny amín je základ azofarbív je diazóniová soľ je terciárny amín je anilínová čerň je azobenzén .
810. Ľahkosť elektrofilnej substitúcie sa mení v rade: NO2 > - > CH3 CH3 > NO2 > - CH3 > - > NO2 - > NO2 > CH3 NO2 > CH3 > - - > CH3 > NO2 NO2 < - < CH3 - < NO2 < CH3.
815. Zlúčenina (CH3)3N: nachádza sa v prírode je terciárny amín je sekundárny amín je trimetylamín je Bronstedova kyselina s kyselinou dusitou nereaguje s kyselinou dusitou dáva nitrózoamíny vzniká rozkladom bielkovín .
817. Pyrol je: derivát benzénu súčasť molekuly hemoglobínu súčasť molekuly chlorofylu azofarbivo súčasť žlčových kyselín súčasť žlčových farbív súčasť molekuly purínu zložka porfyrínu .
820. Medzi terciárne amíny patrí: pyrol pyridín (C2H5)3N (CH3)2NH trimetylamín metylamín trifenylamín metyloranž .
824. Metyloranž je: pri pH = 2 bezfarebný diazóniová soľ v zásaditom prostredí žltý acidobázický indikátor aromatická azozlúčenina oxidačnoredukčný indikátor látka prítomná v pomarančoch azofarbivo .
850. Pri zmydeľňovaní vzniká z esteru vyššej karboxylovej kyseliny: voľná kyselina alkohol soľ vyššej karboxylovej kyseliny aldehyd mydlo alkoxóniová soľ zlúčenina typu R-COO-X+ (kde X je napr. K alebo Na) zlúčenina typu R-CO-X+ (kde X je napr. K alebo Na).
853. Vyberte správne tvrdenie o kyseline citrónovej: dá sa z nej pripraviť acylpyrín vykazuje cis-trans izomériu otáča rovinu polarizovaného svetla viaže katióny Ca2+ a tým zabraňuje zrážaniu krvi nie je opticky aktívna vyskytuje sa v L-konfigurácií vyskytuje sa v D-konfigurácií je súčasťou Krebsovho cyklu .
856. Kyselina mliečna: je substitučný derivát karboxylovej kyseliny má vzorec CH3-CH(OH)-COOH vo svaloch sa vyskytuje ako D(-) vo svaloch sa vyskytuje ako L(+) je prítomná v kyslej kapuste je opticky aktívna v molekule nemá asymetrický uhlík patrí medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín .
859. Medzi aromatické karboxylové kyseliny patrí: kyselina sulfosalicylová kyselina sulfanilová p-aminosalicylová p-aminobenzoová kyselina maleínová kyselina ftalová kyselina adipová kyselina salicylová.
877. Karboxylové kyseliny: sú väčšinou slabé kyseliny sú väčšinou silné kyseliny sú amfolyty majú dva rovnocenné atómy kyslíka v ionizovanej karboxylovej skupine všetky patria medzi nepolárne zlúčeniny sú látky, ktorých rozpustnosť vo vode závisí od dĺžky uhľovodíkového reťazca asparágová a glutámová patria medzi hydroxykyseliny majú v anióne -COO- vzdialenosť a charakter väzby medzi obidvomi atómami kyslíka a atómom uhlíka rovnaké .
892. Najjednoduchšia nenasýtená dikarboxylová kyselina je: kyselina malónová kyselina fumárová kyselina maleínová kyselina buténdiová kyselina jantárová kyselina olejová kyselina šťavelová kyselina akrylová .
898. Elimináciou 2 molekúl vodíka z kyseliny C17H33COOH dostaneme: kyselinu s tromi dvojitými väzbami kyselinu olejovú kyselinu linolenovú kyselinu linolovú kyselinu s dvomi dvojitými väzbami kyselinu palmitoolejovú kyselinu oktadecénovú C17H29COOH.
35. Trojitá väzba: je napr. v molekule acetylénu je napr. v molekule etylénu je napr. v molekule etínu v molekule uhľovodíka je reaktívnejšia ako jednoduchá patrí medzi násobné väzby je typická pre alkadiény medzi rovnakými atómami je najpevnejšia vzniká prekrytím s-orbitálov.
19. Pre vedľajšie kvantové číslo platí: jeho hodnoty sa označujú písmenami s,p,d,f... má vplyv na tvar hraničnej plochy orbitálov nadobúda hodnoty od -n do +n sa označuje písmenom n vymedzuje hodnoty magnetického kvantového čísla charakterizuje tvar orbitálu určuje počet elektrónových vrstiev v atóme môže nadobudnúť hodnotu 0 až n-1.
56. Zmes: je príkladom sústavy zloženej z rovnakých atómov môže byť homogénna, ak nemá rovnaké vlastnosti vo všetkých svojich častiach môže byť tiež heterogénna alebo nerovnorodá môže byť dvojzložková, trojzložková a viaczložková môže byť plynná, kvapalná alebo tuhá je sústava zložená zo súborov rôznych častíc (atómov, molekúl) nemusí mať stále vlastnosti, ale tieto závisia od zloženia zmesi môže byť homogénna ak je to napríklad zmes kyslíka, dusíka a hélia.
58. Ionizačná energia: je energia potrebná na odtrhnutie elektrónu z atómu v plynnom stave informuje nás o tom, ako pevne je elektrón viazaný v atóme alkalických kovov (Li, Na, K) je vysoká súvisí s energiou elektrónu v atóme tak, že čím je táto energia nižšia, tým vyššia je energia potrebná na odtrhnutie elektrónu z atómu sa udáva napr. v jednotkách kJ.mol-l je nízka u kovov, ktoré sa ľahko redukujú je nízka u prvkov, ktoré sa ľahko oxidujú je tiež mierou na posúdenie, ako ľahko môže z atómu vzniknúť katión.
140. Objemový zlomok φ(A) látky A vyjadruje: podiel objemu V(A) látky A a objemu rozpúšťadla V sa pomocou vzťahu: φ= V(A)/V kde V(A) = objem látky A, V = objem roztoku podiel objemu látky A a objemu celého roztoku podiel mólového objemu látky A a objemu roztoku V sa tiež v percentách, napr. 13% (φ) roztok CH3OH obsahuje 13 ml CH3OH a 87 ml vody počet mililitrov látky A v 100 ml rozpúšťadla počet mililitrov látky A v jednom litri roztoku sa aj v percentách, pričom koncentrácia metanolu φ = 0,5% znamená, že 5 ml metanolu je v 100 ml roztoku .
141. Oxidácia: je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny prijímajú elektróny je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny odovzdávajú elektróny je proces, ktorý sa spája so znižovaním kladného oxidačného čísla atómov je proces, ktorý sa spája so zväčšovaním kladného oxidačného čísla atómov a redukcia prebiehajú vždy spolu a sú len dielčie časti oxidačno-redukčnej reakcie v biologických systémoch je základom látkovej premeny organických zlúčenín sa spája s ich hýdrogenáciou je proces, pri ktorom molekula organickej zlúčeniny prijíma dva atómy vodíka.
142. Redukcia: je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny prijímajú elektróny je každá chemická reakcia, pri ktorej atómy prvkov alebo ióny odovzdávajú elektróny sa spája so znižovaním kladného oxidačného čísla atómov striebra vodíkom prebieha podľa reakcie Ag2S + H2 -> 2 Ag + H2S je proces, pri ktorom látka prijíma dva vodíkové protóny organických zlúčenín sa nazýva dehydrogenácia je aj zlučovanie látok s vodíkom organických zlúčenín prebieha zvyčajne ako hydrogenácia .
585. Jednoväzbová skupina C6H5- je: benzyl tolyl fenyl vinyl benzal aryl naftyl alyl.
586. Jednoväzbová skupina CH2=CH- je: fenyl etyl vinyl prítomná v molekule styrénu prítomná v molekule vinylchloridu alyl alkenyl alkyl.
550. Dve dvojité kovalentné väzby medzi atómami uhlíka v molekule obsahuje: pentén cyklopentadién cholesterol kyselina linolová kyselina olejová izoprén chloroprén vinylchlorid .
552. Izoméria: môžu byť napr. konštitučné a konfiguračná konfiguračná sa delí na optickú a geometrickú je jav ked dve látky (izoméry) majú rovnaký molekulový vzorec ale odlišné vnútorné usporiadanie atómov v molekule optická je podmienená prítomnosťou asymetrického atómu uhlíka v molekule konštitučná je podmienená rovnakým poradím atómov a rovnakým spôsobom ich väzby v molekule cis-trans sa vyskytuje pri nenasýtených zlúčeninách, kde nemôže nastať samovoľná rotácia atómov okolo sigma väzby prejavuje sa rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami izomérov cis-trans je podmienená prítomnosťou chirálneho centra v molekule .
908. D(-)-kyselina mliečna a L(+)-kyselina mliečna sú: zlúčeniny, ktoré obe otáčajú rovinu polarizovaného svetla doľava optické antipódy tautoméry epiméry enantioméry stereoizoméry látky, ktoré vznikajú vo svale v pomere 1:1 anoméry.
918. Aminokyselina v izoelektrickom bode: má názov ionex má názov vnútorný anhydrid nie je ionizovaná a preto sa v elektrickom poli nepohybuje má názov amfión je vnútorne ionizovaná, ale navonok elektroneutrálna sa nazýva amfotérny ión tvorí aktivovaný komplex je v takej forme, ako pri každom inom pH .
929. Zlúčenina HOOC-CO-CH2-CH2-COOH: vzniká v citrátovom cykle sa nazýva kyselina α-oxoglutámová je kyselina alfa-ketoglutárová je kyselina glutámová je kyselina glutárová je kyselina 2-oxoglutárová je kyselina 2-oxopentándiová je medziprodukt v Krebsovom cykle .
935. Určte, či názov priradený k danému vzorcu, je správny: (COOH)2 kyselina oxálová HO-CH2-COOH kyselina glykolová HOOC-CH2-CO-COOH kyselina oxaloctová CH3-CO-CH2-COOH kyselina šťavelová HOOC-CO-CH3 kyselina glyoxylová HOOC-CH=O kyselina pyrohroznová HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH kyselina asparágová HOOC-CH(OH)-CH2-COOH kyselina jablčná .
937. Zásaditý charakter má aminokyselina: kyselina 2-aminopropánová lyzín valín kyselina asparágová arginín histidín serín alanín .
938. Kyslý charakter má aminokyselina: kyselina 2-aminoglutárová kyselina 3-hydroxy-2-aminopropánová kyselina asparágová kyselina glutámová valín arginín lyzín leucín .
949. Soli karboxylových kyselín môžu vznikať: reakciou karboxylových kyselín s hydroxidmi nahradením -OH skupiny v karboxylovej skupine kovom nahradením katiónu vodíka v karboxylovej skupine katiónom kovu alebo katiónom NH4+ neutralizáciou karboxylových kyselín kyslou hydrolýzou esterov esterifikáciou redukciou karboxylových kyselín vysoľovaním karboxylových kyselín .
957. Kyselina p-aminobenzoová: v krvi pôsobí ako protizrážacie činidlo je rastový faktor baktérií je základ pre výrobu sulfónamidov je súčasťou niektorých vitamínov patrí medzi aromatické kyseliny má vzorec: HOOC-C6H4-NO2 je súčasť bielkovín je súčasť molekuly kyseliny listovej .
973. Kyselina barbiturová: je trihydroxypurín vzniká kondenzáciou kyseliny malónovej a močoviny je odvodená od kyseliny maslovej a močoviny je derivát purínu obsahuje v molekule pyrimidínový kruh sa odvodzuje od purínových zásad je derivát kyseliny močovej je základ tzv. barbiturátov, ktoré sa používajú v medicíne ako hypnotiká a sedatíva .
981. Medzi acyly zaradujeme: benzyl benzoyl acetyl asparagín formyl acetát fenyl laktát.
1000. Kyselina ftalová: je kyselina 1,2-benzéndikarboxylová sa môže pripraviť oxidáciou naftalénu sa môže pripraviť oxidáciou benzénu dáva vnútorný anhydrid odtrhnutím vody z jednej molekuly kyseliny je monokarboxylová hydroxykyselina má dve karboxylové skupiny v m-polohe na benzénovom jadre má dve karboxylové skupiny v o-polohe na benzénovom jadre má dve karboxylové skupiny v p-polohe na benzénovom jadre.
220. O binárnych zlúčeninách vodíka platí: hydridy obsahujú katión H+ hydridy sú napr. NaH a CaH2 v prípade H2S, HCl, NH3 sú atómy vodíka viazané s príslušným prvkom kovalentnými väzbami hydridy sú ternárne zlúčeniny vodíka s inými prvkami zlúčeniny s nepolárnymi kovalentnými väzbami nereagujú s vodou hydridy obsahujú anióny H- viazané s prvkami, ktoré majú najnižšie hodnoty elektronegativity (alkalické kovy a kovy alkalických zemín) hydridy reagujú s vodou podľa rovnice: H2O + H- ---> OH- + H2 ich vlastnosti závisia hlavne od polarity väzby medzi atómom vodíka a atómom druhého prvku - podľa toho ich možno rozdeliť na iónové a kovalentné .
196. Podľa Hessovho zákona hodnota reakčného tepla Qm danej reakcie: závisí od spôsobu, akým prebehla závisí od počtu medzistupňov, ktorými sa reakcia uskutočnila sa s rastúcim počtom medzistupňov reakcie znižuje je určená rozdielom potenciálnych energií produktov a východiskových látok je úmerná rýchlosti reakcie je ovplyvnená prítomnosťou katalyzátora závisí od rovnovážnej konštanty reakcie sa s rastúcim počtom medzistupňov reakcie zvyšuje .
370. Medzi molekuly obsahujúce koordinačnú väzbu patria: žlčové kyseliny a žlčové farbivá hemoglobín a vitamín B12 vitamín B12 a myoglobín myoglobín a chlorofyl vitamín A a bilirubín vitamín D a riboflavín chlorofyl a hemoglobín purínové zásady a vitamín B6.
378. O komplexných zlúčeninách platí: centrálnymi atómami sú prevažne prvky I.A skupiny periodickej sústavy prvkov komplex môže byť katión, anión alebo neutrálny centrálny atóm je najčastejšie molekula, napr. NH3, H2O, alebo ión, napr. Cl-, CN- centrálny atóm má voľný eletrónový pár donormi elektrónov sú ligandy medzi centrálnym atómom a ligandami je koordinačná väzba medzi ligandom a centrálnym atómom je iónová väzba centrálny atóm je akceptorom elektrónov .
1026. Nepolárne, pre človeka dôležité látky sú: aj zložky biologických membrán vitamín A jednoduché triacylglyceroly vitamíny B skupiny estery cholesterolu vitamín E cholín vitamín C.
Report abuse Consent Terms of use