option

LeBon, Tarde, Veblen

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LeBon, Tarde, Veblen

Description:
KST- co v Harringtonovi chybí

Author:
Veronika Gecová
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/05/2014

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Je to obecná tendence psychologicky objasnit nejrůznější společenské jevy. Psychologická sociologie nebyla jednotná, jediným jejím společným rysem byla redukovat sociální na psychologické. Tato snaha u různých autorů vyjádřena různě. Stejně tak různé byly i typy psychologie, na něž se odvolávali. Pojem:.
V moderní době vstuouje evropská společnost do nového období svého vývoje - "éry davů", kdy je rozumový kritický princip, ztělesněný v jedinci, potlačován iracionálním masovým vědomím. Dav eliminuje individuální rozumové odlišnosti, převdládají v něm sentimenty, jež jsou směřovány jediným směrem a opírá se o autoritu vůdce. Dav propůjčuje svým členům pocit síly, takže se lidé nechávají vést instinkty, které by jinak každý z nich potlačil. Lidé se tak v davu sníží k chování, kterého by se jinak nedopustili, nebo se naopak vypnou k obětem, jež by jinak neučinili. Jedince ztrácí v davu vlastní já a podléhá sugesci, vrací se civilizačně nazpět a stává se barbarem. Organizované davy jsou homogenní nebo heterogenní. Kritizuje socialismus coby "hnutí masy" podobně jako Pareto:.
Společnost je sumou jedinců, nikoli organismus "sui generis" (jak tvrdí Durkheim). Nadindividuální povahu společnosti mu pomáhá vysvětlit fenomén nápodoby, specifičnost společnosti způsobují tyto procesy: nápodoba (se z centra inovace šíří v soustředěných kruzích), opozice (kruhy nápodob různých vzorů se protínají), přizpůsobení (je to forma vzájemného přizpůsobení odlišných impulsů)=> v jednání jednotlivých členů společnosti se tu a tam objeví inovativní prvky, některé z nich se ujmou a jsou napodobovány.
Odmítnutí nadčasově platných ekonomických zkánů ve prospěch výkladu ekonomického dění v konkrétním historickém a sociálním kontextu, odmítnutí hédonistické premisy, základní chybou klasické ekonomie je hledat míru podobnosti aktuálního stavu hosp. života s ideální podobou ideálně fungující rozvážné ekonomiky (předpoklady přirozeného řádu a "homo economicus"). Ekonomický život neprobíhá individuálně, ale ve společnosti, zákl. komponentou sociálního života jsou sociální instituce, tvoří rámec, podmínku i důsledek ek. aktivit. Autor, pojem:.
Soubor obyčejů a zvyků, myšlenkových stereotypů a způsobů metod jednání a činností, jež byly sankciovány dlouhodobou praxí a všeobecně uznány v dané soc. skupině. Ek. a soc. život je střídáním, střetem, vznikáním i zanikáním, konfliktem i vzájemným ovliňováním těchto celků. Autor, pojem:.
Sociální instituce jsou relativně stabilní, avšak proměnlivé a jejich evoluce závisí především na vývoji technologie a techniky. Úroveň rozvoje techniky určuje typ společnosti, její ekonomickou strukturu i úroveň spotřeby:.
Zaostávání insitucionální struktury za požadavky a potřebami techniky a technologie. Konflikt mezi sférou technologie a techniky je hlavním evolučním hybatelem. Autor, pojem:.
Podobně jako Marx užívá Veblen model sociální stratifikace skládající se ze dvou základních tříd: obchodnická a průmyslová. Veblenův model ovšem není založen na vlastnictví výrobních prostředků, ale na výši bohatství a moci kontrolovat druhé. Průmyslová třída žije prací, zatímco obchodnická žije z práce. Svět modenrího kapitalism se vyznačuje kofliktem mezi světem průmyslu a světem podnikání, v obou oblastech fungují odlišné motivy, normy a cíle jednání, odlišné relativy, vzorce jednání a styly života. Pojem:.
Třída, která může nepracovat a dokonce demonstrativně nepracuje. Kapitál osamostatněný ve své vlastnické funkci produkuje parazitní, zbytečnou třídu, která neplní žádné rozumné sociální funkce, je třídou neproduktivní, svázanou s kapitálem jako vlastnictvím. To se odráží na jejím životním stylu - okázalá zahálka, okázalá spotřeb. Autor, pojem:.
Demonstrativní nicnedělání, vrstva osob, která může nepracovat a dokonce demonstrativně nepracuje. Autor, pojem:.
Potřeba sebeúcty realizována prostřednictvím uznání (projevu úcty) ze strany druhých, spotřeb aplní latentní funkci (Merton) demonstrace sociálního statusu. Autor, pojem:.
Spotřeba se často váže na fakt, že jiní mají nebo nemají určité věci, že tedy hybnou silou spotřeby není spotřeba sama o sobě, ale touha vyrovnat se druhým. Autor, pojem:.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests