option
My Daypo

LF BIOLOGIA 21-40

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
LF BIOLOGIA 21-40

Description:
LF Bio 21-40

Author:
Alona
(Other tests from this author)

Creation Date:
17/10/2022

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
K modelovým organizmom, ktoré sa používajú v biologických pokusoch patria: vírusy baktérie drozofily obojživelníky morčatá eobionty šimpanzy ribozómy.
Inbreeding je: rozmnožovanie, pri ktorom v populácii pribúdajú heterozygoti medzidruhové kríženie príbuzenské kríženie križenie heterozygotov metóda používaná v šľachtitel'stve kríženie jedincov s veľmi podobnými genotypmi porušenie panmixie, ktorého krajným typom je autogamia rozmnožovanie, pri ktorom v populácii pribúdajú homozygoti.
Energia, uvoľnená pri chemických procesoch, sa viaže do chemických väzieb v zlúčenine, ktorú nazývame: nukleoproteid nukleinová kyselina ATP hormón adenozintrifosfát glykogén centrozóm adrenalín.
Energetický metabolizmus možno charakterizovat' ako: premenu jednoduchých organických látok na zložitejšie energiu obsiahnutú v organických látkach chemické premeny, pri ktorých sa uvoľňuje energia schopná konať prácu ( voľná energia) a následné spotrebovanie tejto energie využitie tepelnej energie bunkou chemické premeny, pri ktorých sa uvoľňuje informácia proces výdaja nepotrebných látok z buniek proces prijímania tepla do buniek procesy získavania, premeny a uvoľňovania energie v bunkách.
Vedecké zákony sú: predpokladané domnienky neoverené hypotézy overené hypotézy, ktoré vyjadrujú zovšeobecnenia overené hypotézy, ktoré vyjadrujú pracovné predpoklady základné pracovné metódy dedukcie základné pracovné metódy indukcie overené predpoklady, ktoré vyjadrujú zovšeobecnenia axiómy.
Anaeróbna glykolýza je chemický proces, ktorý prebieha: len u anaeróbnych organizmov bez prijímania molekulového kyslíka z okolia pri štiepení makroergických väzieb len za pritomnosti kyslika bez prítomnosti diapedézy bez prítomnosti cukrov u anaeróbnych organizmov u aeróbnych organizmov.
Čo sú enzýmy: určitý druh hormónov špecifické makromolekuly, ktoré katalyzujú chemické premeny v priebehu metabolizmu produkty žliaz s vnútorným vylučovaním "nástroje" bunkového metabolizmu špecifické miesto hypofyzárnych hormónov "nástroje" prenosu látok v telových tekutinách špecifické látky zabezpečujúce disociáciu NaCl produkty buniek pre ochranu proti osmotickým javom.
Ktoré je posledné štádium vývoja individua: pôrod zrelého novorodenca dospelost' obdobie 9. mesiaca vývoja plodu smrt staroba narodenie zhoršovanie funkcie organizmu adolescencia.
Medicína patrí medzi vedy: hraničné aplikované fyziologické fylogenetické ontogenetické morfologické systematické taxonomické.
Katabolizmus je: súbor bunkových procesov, pri ktorých prebieha prevažne syntéza látok súbor bunkových metabolických procesov, pri ktorých prebieha najmä rozklad látok súbor bunkových procesov pri proteosyntéze metabolické procesy pri reprodukcii bunky súbor procesov, pri ktorých sa rozkladajú látky, napr. glukóza sa oxiduje až na CO₂ a H₂O súbor bunkových procesov, ktoré sú základom proteosyntézy súbor bunkových procesov, pri ktorých neprebiehajú metabolické procesy súbor bunkových procesov, ktoré sú základom fotosyntézy.
Do akých vyšších celkov sa zoskupujú rozličné tkanivá do špecializovaných tkaniv do orgánov do takých, ktoré plnia v organizme určité čiastkové funkcie do organizmov do pletiv do tkanivových kultúr do individuí vyššieho radu do bunkových kolónii.
Z hľadiska zložitosti jednotlivca organizmy delíme na: nebunkové, jednobunkové, mnohobunkové jednobunkové, mnohobunkové a individuá vyššieho stupňa nebunkové, jednobunkové, mnohobunkové, bunkové kolónie vírusy, jednobunkové, mnohobunkové jednobunkové, bunkové kolónie a mnohobunkové prokaryotické a eukaryotické virusy, bunkové kolónie a mnohobunkové vírusy, protozoa a protofyta.
Ked' sa rozštiepi jedna makroergická väzba, uvoľní sa energia približne: 50 J 50kJ 75kJ 90J 5000J 50000J 5kJ 50gJ.
Epitely majú funkciu: resorpčnú vstrebávaciu podpornú prevodovú kryciu vylučovaciu ochrannú kontrakčnú.
Medzi vedy o vývoji patrí: veda o dedičnosti a premenlivosti veda o vývine jedinca fylogenéza veda o zárodočnom vývine náuka o vyhynutých organizmoch náuka o stavbe tkanív a pletiv veda o stavbe a tvare organizmov embryológia.
V čom spočiva špecifickosť enzymov: v tom že učinny enzym katalyzuje len určity typ chemickej reakcie v tom že určity enzym môže katalizovať niekoľko rôznych typov chemickych reakcii v ton že funkcia enzimu sa meni podľa metaboleckej aktivity bunky v ton že jeden enzym môže katalizovať reakciu so subtratom s určitou funkčnou skupinou v tom že enzymy su univerzalne môžu katalizovať akukoľvek reakciu v tom že každy enzym, ak je pritomny v bunke môže katalyzovať akukoľvek reakciu v tom že každy enzym zabezpečuje funkciu len určiteho enzymu v tom že zabezpečuju fungovanie autolýzy.
Fertilizacia je: oplodnenie splynutie gamet opačneho pohlavneho typu splynutie dvoch haploidnych buniek s rozličným dedičnym zakladom splynutie gamet rovnakeho pohlavneho typu proces, ktoreho vysledkom je vznik zygoty proces, ktory nepribieha u izogamet proces ktory priebieha aj u izogamet proces, ktory oribieha aj u anizogamet.
Medzi vedy o vyvije nepatri: deontologia embryologia fylogeneza paleontologia ontogeneza genetika anatomia histologia.
Bunky podobnej štruktury a funkcie sa rozkupuju do vyššich celkov, ktoré sa nazyvaju: špecialyzovane bunky tkaniva sustavy organov organy pletiva pletiva u živočichov pletiva u bakterii individua vyššieho radu.
Ake rastlinné pletiva rozlišujeme podľa zhrubnutia bunkovej steny: mezenchym parenchym kolenchym prozenchym sklerenchym chýmus mezoglea coelom.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests