Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONMarketing

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Marketing

Description:
základy marketingu

Author:
BT
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/01/2014

Category:
Personal

Number of questions: 150
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Positioning je proces výběru vhodného portfólia produktů ANO NE.
Product placement je možné považovat za typickou součást direct marketingu ANO NE.
Krizová komunikace bývá považována za podstatnou součást public relations ANO NE.
Typickým nástrojem media relations je product placement. ANO NE.
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami. ANO NE.
PEST analýza je model určený k analýze marketingového mikroprostředí. ANO NE.
B2C marketing je marketing zaměřený na konečného zákazníka. ANO NE.
Marketing je možné ztotožnit s prodejem ANO NE.
Privátní značky oslovují v obecné rovině zejména měné spořivé zákazníky ANO NE.
Tzv. privátní značky představují určité ohrožení pro značky výrobce ANO NE.
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích. ANO NE.
Ansoffovu matici tvoří dvě osy - tempo růstu trhu a tržní podíl. ANO NE.
Kaskádová internacionalizace je snaha proniknout na zahraniční trhy postupně a diferencovaně ANO NE.
Globální positioning značky znamená, že firma usiluje o stejné vnímání dané značky na všech trzích ANO NE.
Percepční mapa je: graf, který znázorňuje, jak zákazníci vnímají značky v dané produktové kategorii. graf, který porovnává, jak často se značky dané produktové kategorie umísťují v médiích má typicky jen jednu osu se v marketingové praxi nevyužívá.
Extenze značky je rozšíření propagace značky do nových médií. může skončit neúspěchem, pokud zákazníci extenzi neakceptují. je rozšíření značky do nové produktové kategorie nebo na nový zákaznický segment. může skončit tzv. rozředěním značky.
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? Distribuce Targeting Produkt Prodej.
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: Strategii prémiových cen Lokální strategii Strategii rozvoje trhu Strategii penetrace trhu.
Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze: Definování podnikových cílů Definování poslání firmy Kontrola Plánování.
U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost: Televizor Sůl osobní počítač oblek.
Klesne-li poptávané množství o 1 % při zvýšení ceny o 10 % je poptávka: dokonale elastická elastická dokonale neelastická neelastická.
Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník jednoduchost stanovení ceny těsná vazba na náklady firmy těsná vazba na ceny konkurence.
Mystery shopping postup, kdy např. výzkumník vystupuje v roli zákazníka a předstírá zájem o koupi je metoda, která je omezena tzv. panelovým efektem není regulérní metodou marketingového výzkumu využívá projektivních technik.
Panelem se v marketingovém výzkumu rozumí: forma diskuse používaná v marketingovém výzkumu pro účely zjištění příčin chování respondentů diskuse několika řečníků metoda statistického vyhodnocení dat získaných v terénním výzkumu. reprezentativní vzorek respondentů dlouhodobě periodicky zkoumaný zvolenou technikou za účelem sledování vývoje a identifikace změn.
Výzkum trhu často vyžaduje získání "primárních" a "sekundárních" dat. Sekundární data mohou být získána např.: pomocí tzv. focus group dotazníkem ze statistických publikací asociačními technikami.
Mezi základní techniky dotazování patří: projektivní techniky a focus group dotazování primární a sekundární dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované experiment, pozorování a skupinový rozhovor.
Výzkum prováděný ad hoc: je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň. je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel. je výzkum prováděný pro jediného zadavatele. je výzkum prováděný s periodickým opakováním.
25) Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí životní styl osobnost náboženství příjem.
Segment trhu by měl splňovat určité požadavky měl by být dostupný. měl by být dostatečně rozptýlený měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní.
Mezi segmentační kritéria uplatňovaná při segmentaci institucionálních trhů patří velikost společnosti používané technologie lokalita odvětví.
Segmentace trhu spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.
Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na: domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce. skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje. zahraniční trh, a to výhradně.
Pro přímou distribuční cestu je charakteristické: snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem využití většího množství distribučních mezičlánk.
Selektivní distribuce: odpovídá exkluzivní distribuci znamená, že výrobce navazuje exkluzivní vztahy se všemi svými distribučními mezičlánky zajišťuje dodání zboží na co největší množství prodejních míst znamená, že zboží je k dispozici na omezeném počtu prodejních míst.
Franchising je strategie využívající kombinaci nízké ceny a intenzivní marketingové komunikace ANO NE.
"Cash and Carry" je označení pro specifickou velkoobchodní organizaci. ANO NE.
Jeden z následujících výroků není správný. Který? když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty.
Osy bostonské matice znázorňují Horizontální osa - relativní tržní podíl Vertikální osa – cena Horizontální osa – poptávka Vertikální osa - tempo růstu trhu.
Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu produktu slabá konkurence zrychlující se tempo růstu prodejů odchod konkurence z trhu velké objemy prodeje.
Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních kritérií. objem prodejů a relativní tržní podíl relativní tržní podíl a cenová úroveň relativní tržní podíl a tempo růstu trhu objem prodejů a tempo růstu trhu.
Co-branding je označením pro tzv. extenzi značky ANO NE.
Tzv. private label brands využívá např. firma Tesco ANO NE.
Marketingové mikroprostředí je: faktor, který firma může přímo ovlivňovat. faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy.
Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí: Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti. Kultura se přenáší z generace na generaci Kultura je naučená Kultura je vrozená.
Tzv. marketingová koncepce se zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování. zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb. zaměřuje primárně na konkurenci. zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží.
Tzv. výrobní koncepce je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů. je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou. je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou. je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování.
Strategie rozvoje trhu znamená Podnik rozšiřuje nabídku svých výrobků Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích Podnik hledá nové trhy pro své stávající produkty Podnik hledá nové odbytiště pro nové produkty.
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? kvalitní management podniku silná značka podniku růst poptávky posilující konkurence.
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze: Kontrolu plnění marketingového plánu Implementaci marketingového plánu Realizaci marketingového plánu Situační analýzu.
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingového mixu. ANO NE.
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické. ANO NE.
Tržní zacílení nebo-li targeting: je fází segmentace trhu. je proces typický pro tzv. nediferencovaný (masový) marketing. je totéž jako positioning. se týká volby cílových segmentů.
Při demografické segmentaci je trh rozdělen podle proměnných, jako jsou např. hodnoty či životní styl. ANO NE.
První etapou cíleného marketingu je výběr vhodného marketingového mixu targeting positioning segmentace trhu.
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: Emailing Prémie Slevy Sampling.
Integrovaná marketingová komunikace je propojování jednotlivých disciplín komunikačního mixu není v současné firemní praxi používána je označení pro kampaně na internetu je promyšleným propojováním jednotlivých "P" marketingového mixu.
Který z následujících výroků je pravdivý. Výrobky zařazené do kvadrantu „hvězdy“ podle BCG jsou charakterizovány: vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 % nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 % vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 % vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %.
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem: sampling osobní prodej outdoorová reklama televizní reklama.
Který jev je typický pro výrobky ve fázi růstu prudký pokles prodeje neexistující konkurence technická vyspělost produktu zrychlující se tempo růstu prodeje.
Proces positioningu značky spočívá zejména v definování asociací, které má daná značka u zákazníků vyvolávat. ANO NE.
Typický příklad "maskulinního" positioningu představuje značka Marlboro ANO NE.
Positioning se týká primárně toho, jakým způsobem bude značka vnímána zákazníky. ANO NE.
S maskulinními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována: rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze agresivita, manažerské rozhodování, důraz na kvalitu života zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty optimismus, obětavost, důvěrnost, preference solidarity.
Hofstede popisuje čtyři dimenze. Patří k nim: obětavost a důvěřivost vztah k nejistotě vztah k politice vztah ke vzdělání.
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů. ANO NE.
Franchising je založen na poskytnutí licence k podnikání jménem poskytovatele. ANO NE.
Která tvrzení jsou pravdivá? Přímé distribuční cesty mohou být na trzích B2C využívány mimo jiné u zboží , které je možné nabízet prostřednictvím katalogů či v prodejních automatech. Distribuční cesty na trzích B2B bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2C. Distribuční cesty na trzích B2C bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2B. Nepřímé distribuční cesty jsou využívány zejména u zboží s nízkou jednotkovou cenou.
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří: snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím přímý kontakt mezi výrobcem a uživatelem přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům.
Kvalitativní výzkum se zabývá: jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů. jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci. výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování. jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otázce "Proč?".
Focus group je jednou z metod marketingového výzkumu ANO NE.
Omnibusem se v marketingovém výzkumu rozumí: opakovaný prognostický výzkum se stále stejnými otázkami pravidelný longitudiální výzkum vícetematický výzkum pro více zadavatelů výzkum prováděný v oblasti přepravních služeb.
"Relevancí informace" se v marketingovém výzkumu rozumí: to, že na její pořízení byly vynaloženy náklady přiměřené účelu jejího využití. to, že při opakovaném použití metod jejího pořízení budou získány stejné výsledky. to, že je využitelná pro řešení daného problému. to, že informace vyjadřuje a měří to, co vyjadřovat a měřit má.
Mystery shopping je označení pro nepochopitelné reakce nakupujících v prodejně ANO NE.
Mezi interní faktory ovlivňující výši ceny patří: hospodářská politika státu a legislativa poptávka konkurence náklady.
Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří: dle poptávky dle konkurence dle pravděpodobnosti dle nákladů.
Strategie sbírání smetany se používá při zavádění výrobků v mlékárenském průmyslu při snižování výrobních nákladů běžné produkce pro zboží realizované ve velkých objemech při zavádění nových výrobků na trh.
S femininními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována: zaměřenost na styl oblékání, módu a vzhled rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty agresivita, manažerské rozhodování, úspěch.
Internacionální marketing je marketing přesahující: národní hranice nadnárodní hranice globální hranice evropské hranice.
Pro distribuční mezičlánky platí: Prostředníci nejsou vlastníky zboží. Podpůrné distribuční mezičlánky se nestávají vlastníky zboží. Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem. Podpůrné distribuční mezičlánky pouze usnadňují směnu zboží.
Intenzivní distribuce: je typ distribuce s velmi skromným počtem míst, kde je zboží k dispozici je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech je typ přímé distribuční cesty je založena na intenzivních vztazích výrobce s malým počtem prodejců.
Kolik mezičlánků mezi dodavatelem a uživatelem může mít nepřímá distribuční cesta? dva a více maximálně 10 jeden a více žádný.
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem: osobní prodej rádiová reklama outdoorová reklama televizní reklama.
Životní cyklus módního výrobku má horizontální tvar fáze úpadku má dlouhou fázi úpadku má krátkou fázi úpadku má indiferentní fázi úpadku.
Který z uvedených výroků není pravdivý průběh životního cyklu výrobku je zákonitý a lze ho poměrně snadno předvídat a ovlivňovat produkt nemusí mít žádné hmotné rysy produkt je základním nástrojem marketingového mixu životní cyklus většiny výrobků se s technickým rozvojem zkracuje.
Brand positioning je: umístění značky v regálech maloobchodu. umístění značky produktu do filmu či počítačové hry. proces, při kterém marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána zákazníky a jaké asociace má vyvolávat. umístění značky v mezinárodních žebříčcích, které porovnávají značky z hlediska jejich tržní hodnoty.
Tzv. rozřeďování značky může být důsledkem nevhodné extenze značky ANO NE.
Positioning značky ovlivňuje všechny "P" marketingového mixu ANO NE.
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? Distribuce Targeting Positioning Komunikace.
Podporu prodeje by bylo možné definovat jako: disciplínu komunikačního mixu, kterou lze ztotožnit s osobním prodejem soubor technik, mezi které patří např. kupóny či spotřebitelské soutěže pobídky podporující okamžitý prodej soubor technik, mezi které patří např. sampling.
4C označují v marketingu model, který slouží k analýze marketingového makroprostředí ANO NE.
Mobilní marketing, jako directmarketingový nástroj, obnáší v současnosti zejména zasílání SMS a MMS. ANO NE.
Virální marketing využívá principu "sněhové koule", tedy exponenciálního šíření marketingového sdělení mezi lidmi. ANO NE.
Základní metody tvorby cen v marketingu jsou odvozeny od: typu trhu, právních předpisů, poptávky nákladů, poptávky, nabídky nákladů, poptávky, právních předpisů nákladů, poptávky, konkurence.
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří: charakter trhu marketingová strategie firmy konkurence náklady.
Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují: konkurenci v rámci managementu podniku konkurenci mezi odvětvími vyjednávací sílu zákazníků konkurenci komplementárních výrobků.
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba vstupu nových konkurentů ANO NE.
B2B marketing označuje formu marketingu zaměřeného na spotřebitele ANO NE.
Kvalitativní marketingový výzkum: umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvantifikaci. je aplikací metod statistiky, matematiky a ekonometrie v oblasti marketingového výzkumu. odpovídá obvykle na otázku "Proč?" typicky pracuje s velkými reprezentativními vzorky.
V případě ankety lze výsledky velmi dobře zobecňovat na celek. Proto je tato výzkumná metoda tolik populární. ANO NE.
Individuální hloubkové rozhovory jsou typickou metodou kvalitativního výzkumu ANO NE.
Pojem "validita" v marketingovém výzkumu označuje: rozsah, ve kterém za srovnatelných okolností je daný aspekt měřen pokaždé stejně. rozsah, ve kterém informace vyjadřují a měří to, co vyjadřovat a měřit mají. rozsah, ve kterém jsou tazatelé provádějící šetření dostatečně spolehliví. zda je vzorek respondentů dostatečně veliký, aby mohl sloužit za podklad pro rozhodování.
Mystery shopping je jednou z metod marketingového výzkumu ANO NE.
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? finanční nestabilita podniku riziko zpřísnění legislativy růst poptávky silná značka podniku.
Strategie diverzifikace může být popsána následujícím způsobem: Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích Podnik hledá nové trhy pro nové výrobky Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu hledáním nových trhů pro své běžně prodávané výrobky Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu vývojem nových výrobků, které nabízí na současných trzích.
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingové strategie ANO NE.
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze: Stanovení marketingových cílů Situační analýzu Implementaci marketingového plánu Kontrolu plnění marketingového plánu.
Tzv. privátní značky představují určité ohrožení pro značky výrobce ANO NE.
Branding může být chápán jako prostředek k zajištění významné konkurenční výhody. ANO NE.
Při behaviorální segmentaci jsou zákazníci rozděleni např. podle: životního stylu věrnosti ke značce příjmu osobnostních rysů.
Připravenost k nákupu je jedno z behaviorálních kritérií. ANO NE.
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické ANO NE.
Regiocentrická orientace znamená, že: se podnik soustředí na regiony - lokální rozdíly mezi zeměmi daného regionu jsou považovány za nepodstatné. se podnik soustředí na domácí trh a zahraniční trh využívá jen tehdy, chce-li se zbavit nadbytku své produkce. podnik přistupuje k trhům jednotlivých zemí diferencovaně. se podnik soustředí na národní trh.
Geocentrická orientace znamená, že se podnik soustředí na národní trh. Zahraniční aktivity jsou považovány za sekundární. ANO NE.
Marketingové cíle firmy by měly odpovídat cílům firemním. ANO NE.
Marketingové cíle by měly být tzv. SMART. Znamená to, že by měly odpovídat poslání firmy. ANO NE.
Mezi růstové strategie tzv. Ansoffovy matice patří: Rozvoj trhu Extenze značky Segmentace trhu Diverzifikace.
Franchising je zvláštní formou převodu know-how, včetně možnosti užívat loga sítě. ANO NE.
Pro marketingové pojetí výrobku je typický: důraz na to, jak je vnímán spotřebiteli důraz na technickou dokonalost důraz na jeho hmotnou podstatu důraz na špičkovou kvalitu.
Focus group je typickou metodou kvantitativního výzkumu. ANO NE.
Mezi metody výzkumu primárních dat nepatří: Rešerše Pozorování Experiment Hloubkový rozhovor.
Uzavřená otázka v marketingovém výzkumu označuje: otázku, která kontroluje, zda respondent odpovídá pravdivě. takovou otázku, na niž je možné odpovědět ve vymezené (uzavřené) době. otázku, kde jsou možné odpovědi předem určeny. otázku, na niž respondenti neodpovídají.
K segmentaci spotřebních trhů se využívají následující kritéria: Geografická Psychografická Taktická Psychografická.
K podmínkám uplatnění výsledků segmentace trhu v cíleném marketingu patří vnější heterogenita segmentů dostatečná velikost segmentů malý počet segmentů vnitřní homogenita segmentů.
Tzv. rozřeďování značky je: označení pro proces postupného posilování značky v dané cílové skupině. označení pro proces, kdy je globální značka transformována na značku lokální. označení pro proces, kdy se povědomí o značce šíří masivně mezi lidmi. situace, kdy si lidé přestávají značku spojovat s danou produktovou kategorií (resp. s daným zákaznickým segmentem).
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: direct mail email product placement spotřebitelské soutěže.
PEST analýza se soustředí na: Zákazníka marketingové mikroprostředí. marketingové makroprostředí. Konkurenci.
Ústředním faktorem marketingového mikroprostředí je: Kulturní prostředí Státní správa Zákazník Ekonomické prostředí.
Který z níže uvedených výroků nejlépe vystihuje podstatu "masového" marketingu? Jde o přístup, kdy firma ignoruje svou konkurenci. Jde o nediferencovaný marketing, kdy firma oslovuje trh jedinou nabídkou. Jde o masový přístup firmy ke svým zaměstnancům. Jde o přístup, založený na diferenciaci nabídky pro jednotlivé tržní segmenty.
Jedním z měřítek hodnoty značky je míra, v níž jsou zákazníci ochotni platit za značku více peněz, než-li by zaplatili za značku konkurenční. ANO NE.
"Řada značky" (brand line) je soubor všech produktů prodávaných pod určitou značkou. ANO NE.
Elastická poptávka znamená, že: spotřebitelé jsou velmi citliví na cenu při zvýšení ceny dojde k minimální změně poptávky při zvýšení ceny dojde k masivnímu poklesu poptávky spotřebitelé nejsou příliš citliví na změny ceny.
Čím méně je poptávka elastická, tím více se vyplatí prodávajícímu cenu: Neměnit Zvyšovat Snižovat Elokovat.
Kaskádová internacionalizace znamená, že firmy vstupují na celý multinacionální trh najednou a stejným postupem. ANO NE.
Při procesu positioningu značky firma nebere v úvahu asociace, které vyvolávají značky konkurenční ANO NE.
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: Globální strategii Strategii nízkých cen Strategii vývoje produktu Strategii prémiových cen.
Marketingový plán obvykle zahrnuje: Marketingovou strategii Výsledky vyplývající z kontroly plnění marketingového plánu Časový plán a rozpočet Marketingové cíle.
Reklama se obecně vyznačuje následujícími charakteristikami: dokáže efektivně "budovat" značky jde o placenou formu propagace produktu není součástí komunikačního mixu jde primárně o neplacenou formu propagace produktu.
Typickým nástrojem media relations jsou tiskové konference ANO NE.
Mezi reklamní média patří mimo jiné: Televize Spotřebitelská soutěž Film Telefon.
Exkluzivní distribuce: znamená to samé co výhradní distribuce znamená, že firma distribuuje zboží zákazníkům přímo znamená, že se firma snaží o to, aby její zboží bylo na co největším počtu prodejních míst znamená to samé co výběrová distribuce.
Strategie "sbírání smetany" se vyznačuje: nízkou úvodní cenou postupným snižováním úvodní ceny vysokou úvodní cenou absencí výraznější reklamní podpory postupným zvyšováním úvodní ceny.
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří: marketingová strategie firmy charakter trhu poptávka konkurence.
Mezi tzv. behaviorální kritéria patří příjem věrnost ke značce míra používání produktu stádium připravenosti zákazníka koupit daný produkt.
Požadavek homogenity segmentu se týká dostatečné velikosti segmentu dostatečné přístupnosti segmentu podobnosti jednotlivých segmentů mezi sebou navzájem podobnosti zákazníků v daném segmentu.
Privátní značky jsou typicky výrazně dražší než značky výrobce ANO NE.
Který z výroků nejlépe vystihuje pojem marketing? Marketing se zaměřuje primárně na potřeby své organizace Marketing se snaží donutit zákazníky ke koupi vyrobeného zboží. Marketing pomáhá převýšit nabídku nad poptávkou. Jedná se o komplex činností, jejichž cílem je zjišťovat, uspokojovat, stimulovat a předvídat potřeby zákazníka a trhu.
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami. ANO NE.
Který z následujících výroků není pravdivý v průběhu životního cyklu výrobku firma obvykle mění marketingový mix ve fázi zavádění výrobku na trh bývá intenzita reklamy velmi vysoká v poslední fázi životního cyklu výrobku se intenzita reklamy typicky radikálně zvyšuje - firma se totiž snaží zastavit pokles prodeje nejméně významným nástrojem komunikace na trzích B2B bývá reklama.
Průběh životního cyklu výrobku zahrnuje následující fáze: Pricing Růst úpadek zavedení.
Nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu je: Komunikace Distribuce Produkt Cena.
Report abuse Consent Terms of use