option
My Daypo

MET-EU2A-2

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
MET-EU2A-2

Description:
Základní meteorologické pojmy; atmosféra; sluneční záření, světlo, fotosyntéza

Author:
RNDr. Evžen Gabriel
(Other tests from this author)

Creation Date:
30/11/2022

Category:
Others

Number of questions: 32
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Podle přiloženého obrázku vyberte správnou odpověď týkající se změny teploty a rozptylu znečisťujících látek v nízkých vrstvách TROPOSFÉRY. (Altitude = výška) (Vyberte jednu správnou odpověď!) V nízkých vrstvách TROPOSFÉRY se nevyskytuje TEPLOTNÍ INVERZE, ale znečišťující látky jsou zadržovány a nerozptylují se. V nízkých vrstvách TROPOSFÉRY se vyskytuje TEPLOTNÍ INVERZE a znečišťující látky se kumulují pod teplejší ZÁDRŽNOU VRSTVOU. V nízkých vrstvách TROPOSFÉRY se nevyskytuje TEPLOTNÍ INVERZE a znečišťující látky se volně rozptylují do vyšších vrstev atmosféry.
TEPLOTNÍ INVERZE je situace, při které v určité vrstvě Troposféry ... teplota s rostoucí nadmořskou výškou roste teplota s rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota s rostoucí nadmořskou výškou zůstává stejná.
Pokud dochází k růstu koncentrací škodlivých látek v ovzduší v kombinaci s chladným vzduchem (mnohdy při teplotní inverzi) a vysokou vlhkostí, mluvíme o ... londýnském smogu los angeleském (fotochemickém) smogu hawajské smogu.
Který z teploměrů v klasicky uspořádané meteorologické budce měří MINIMÁLNÍ TEPLOTU? teploměr 1 teploměr 2 teploměr 3 teploměr 4.
Zelené rostliny využívají k fotosyntéze určitý rozsah vlnových délek slunečního záření označovaný jako FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ ZÁŘENÍ (zkráceně FAR). Jako FAR můžeme označit ... Větší část oboru ULTRAFIALOVÉHO záření (UV) Větší část oboru VIDITELNÉHO záření (VIS) Větší část oboru INFRAČERVENÉHO záření (IR) Červenou část oboru VIDITELNÉHO záření (VIS) a menší část oboru INFRAČERVENÉHO záření (IR).
Zelené rostliny využívají k fotosyntéze určitý rozsah vlnových délek slunečního záření označovaný jako FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ ZÁŘENÍ (zkráceně FAR). Pro fotosyntézu využívají nejvíce ... Vlnové délky neviditelného ULTRAFIALOVÉHO záření (UV) Vlnové délky modré a červené barvy VIDITELNÉHO záření (VIS) Vlnové délky neviditelného INFRAČERVENÉHO záření (IR) Vlnové délky červené barvy VIDITELNÉHO záření (VIS) a neviditelného INFRAČERVENÉHO záření (IR).
Ultrafialové záření má ... menší vlnovou délku než viditelné záření stejnou vlnovou délku jako viditelné záření větší vlnovou délku než viditelné záření.
Mezi oblačnost STŘEDNÍHO PATRA zařadíme: (Vyberte všechny správné odpovědi!) Cirrus (Ci) Cirrocumulus (Cc) Altostratus (As) Altocumulus (Ac) Cumulus (Cu) Stratocumulus (Sc) Stratus (St).
Klasický přístroj používaný k měření délky a částečně i intenzity slunečního svitu známe pod názvem ... Pyranometr Heliograf (=slunoměr) Dozimetr Mikrometr Spektrofotometr.
Základní elektronický přístroj používaný k měření celkové dávky a intenzity slunečního záření označujeme názvem ... Pyranometr Heliograf (=slunoměr) Dozimetr Mikrometr Spektrofotometr.
Množství energie ze Slunce (vzáření), které dopadá na povrch naší planety, označujeme termínem ... insolace albedo sluneční vítr protuberance korona.
Termínem ALBEDO označujeme v meteorologii poměr odraženého a dopadajícího slunečního záření na zemský povrch. Typ zemského povrchu s vysokým albedem (80% - 95%) ... pohltí (absorbuje) většinu dopadajícího slunečního záření a zahřívá se výrazněji než ostatní typy povrchů. pohltí (absorbuje) jen malou část dopadajícího slunečního záření, většinu odrazí a zahřívá se velmi málo. pohltí (absorbuje) přibližně polovinu dopadajícího slunečního záření a jeho zahřátí odpovídá množství pohlcené energie.
Termínem ALBEDO označujeme v meteorologii poměr odraženého a dopadajícího slunečního zaření na zemský povrch. Který typ zemského povrchu zachytí větší množství sluneční energie, přemění ji na teplo a výrazněji se zahřeje? Horské úbočí a údolí bez sněhu a ledu. Horské úbočí a údolí pokryté sněhem a ledem. Oba typy zemského povrchu na obrázku mají zhruba stejný poměr pohlcené a odražené sluneční energie.
Systém FOTOSYNTÉZY je realizován ve dvou fázích - SVĚTELNÉ (primární) a TEMNOSTNÍ (sekundární). Při SVĚTELNÉ fázi dochází ... k fotolýze vody (využití H+) a tvorbě energeticky bohaté látky (ATP) k redukci CO2 (ze vzduchu) a tvorbě jednoduchého cukru (glukóza) k rozštěpení molekuly jednoduchého cukru (glukóza) na CO2 a dále energeticky využitelnou látku (alkohol nebo organickou kyselinu) k rozštěpení molekuly jednoduchého cukru (glukóza) na CO2 a vodu.
Systém FOTOSYNTÉZY je realizován ve dvou fázích - SVĚTELNÉ (primární) a TEMNOSTNÍ (sekundární). Při které fázi dochází k uvolňování O2 (jako odpadního produktu)? Při světelné fázi. Při temnostní fázi. Při světelné i temnostní fázi.
Podle způsobu zpracování CO2 a dalších vlastností (požadavky na světlo a množství CO2 , produkce biomasy, životní podmínky) můžeme většinu rostlin na Zemi zařadit mezi C3, C4 a CAM rostliny. Přiřaďte skupinám rostlin (z levého sloupce) odpovídající charakteristiky (z pravého sloupce)! C3 rostliny C4 rostliny CAM rostliny.
Ve které vrstvě atmosféry probíhá většina dějů, které souhrnně označujeme jako POČASÍ? Troposféra Stratosféra Mezosféra Termosféra Exosféra.
Podle které vlastnosti členíme atmosféru do vrstev (tropo-, strato-, mezo, ...)? Podle změny teploty s rostoucí výškou Podle změny chemického složení s rostoucí výškou Podle změny atmosférického tlaku s rostoucí výškou Podle změny koncentrace iontů s rostoucí výškou.
OZONOSFÉRA má své maximum (nejvyšší koncentraci ozónu) ve výškách kolem ... 10 km nad zemským povrchem 25 km nad zemským povrchem 80 km nad zemským povrchem 450 km nad zemským povrchem.
V troposféře při výstupu do větší nadmořské výšky ... klesá teplota průměrně o 0,65 °C na 100 výškových metrů roste teplota průměrně o 1 °C na 100 výškových metrů je teplota prakticky konstatní roste teplota průměrně o 6,023 °C na 100 výškových metrů klesá teplota průměrně o 3,14 °C na 100 výškových metrů.
Žaluziová meteorologická budka má být instalována nad sestříhaným trávníkem tak, aby přístroje (čidla, rezervoáry teploměrů) byly ve výšce ... 1 m nad zemí 1,5 m nad zemí 2 m nad zemí 2,5 m nad zemí 3 m nad zemí.
Žaluziová meteorologická budka má být instalována tak, aby dvířka byla orientována směrem na ... jih sever východ západ.
Přiřaďte kategoriím snížení VODOROVNÉ DOHLEDNOSTI správné popisy! Mlha Zákal Kouřmo.
Které z uvedených teploměrů pracují na principu objemové roztažnosti kapalin? (Uveďte všechny správné odpovědi!) rtuťový lihový bimetalový pyrometr odporový.
Přiřaďte pojmům, které se týkají šíření látek (obvykle znečisťujících) v ovzduší, odpovídající popisy! emise imise transmise.
Přiřaďte typům teploměrů odpovídající popis (podle principu měření)! kapalinový bimetalový elektrický.
Seřaďte vrstvy atmosféry podle výšky vrstvy nad povrchem Země! (Od nejnižší zcela VLEVO po nejvyšší zcela VPRAVO) Termosféra Mezosféra Stratosféra Exosféra Troposféra.
Seřaďte spektrální barvy viditelného světla (VIS) od nejmenší po největší vlnovou délku! (Větší vlnovou délku než viditelné světlo má IR, menší UV) (Nejmenší vlnová délka bude zcela VLEVO, největší zcela VPRAVO) (Můžete si představit barvy duhy) červená modrá oranžová fialová zelená žlutá.
Základní fyzikální jednotkou pro měření teploty je K (Kelvin). V meteorologii se ale obvykle teplota vzduchu udává ve °C nebo °F. Jaká hodnota ve °C odpovídá hodnotě 0 K? 0 K = ??? °C (Teplotě 0K se také někdy říká ABSOLUTNÍ NULA) asi - 273°C asi + 125°C asi - 37°C asi + 12200°C asi + 65°C.
Základní fyzikální jednotkou pro měření teploty je K (Kelvin). V meteorologii se ale obvykle teplota vzduchu udává ve °C nebo °F. Jaká hodnota ve °C přibližně odpovídá teplotě 373 K? 373 K = ??? (Vyberte jednu odpověď, která je nejblíže správnému údaji) asi - 100°C asi 0°C asi - 200°C asi + 100°C asi + 300°C.
Rtuťový barometr (staniční tlakoměr) měří tlak vzduchu na principu známého fyzikálního pokusu. Vyberte správné označení pokusu či jevu! Torricelliho pokus Tyndalův jev Bernoulliho jev Dopplerův jev.
Studiem dlouhodobého stavu atmosféry (za 10 let či více) a jejích vlastností se zabývá ... meteorologie klimatologie fenologie aerologie fytocenologie heuristika.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests