option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Midterms
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Midterms

Description:
Filipino

Author:
AVATAR
Angelica Ong
Other tests from this author

Creation Date: 20/03/2018

Category: Languages

Number of questions: 31
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
binubuo ng mga pananaw at ukol sa mundo .
Nagtatangkang magpaliwanag ng penomena sa makabuluhang paraan .
Nagtatangkang magpaliwanag ng mga proseso at salik na kasangkot at may kaugnayan sa mga gawain at proseso na nararanasan sa akto ng pagbasa .
teorya na ang pag-unawa ay nagsisimula sa pagkilala ng mga letra patungo sa pagbasa sa mga salita, pangungusap at talata hanggang sa kabuuan ng teksto tungo sa komprehensyon.
teorya na ang gawaing pagbasa ay nagsisimula sa mambabasa na bumubuo ng mga haypoteses o prediksyon hinggil sa materyal.
teorya na magkaagapay ang pagpoproseso ng impormasyon na nakasulat at sa impormasyon mula sa dating kaalaman. Ang pagkilala at komprehensyon sa mga nakasulat na salita at ideya resulta ng paggamit ng parehong uri ng impormasyon.
Hakbang sa pagbasa na pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo at maging sa pagbigkas nang wasto sa mga simbolong nababasa .
Hakbang sa pagbasa na pagpoproseso ng impormasyon o kaisipang ipinahahayag ng simbolong nakalimbag na binasa. Ito ay nagaganap sa isipan.
Hakbang sa pagbasa na umaayon sa bisang hatid ng binasa sa bumasa. Sa hakbang na ito, hinahatulan o pinapasyahan ang kawastuhan, kahusayan at pagpapahalagang isang tekstong binasa. .
Hakbang sa pagbasa na kung tuwirang nasaling ang pag-iisip na humantong sa kapasyahang lohika ng binasa.
Hakbang sa pagbasa na kung higit sa paghanga sa estilo at nilalaman .
Uri ng pagbasa: madaling pagbabasa na ginagamit upang magkaroon ng impresyon kung dapat o di-dapat basahing mabuti ang teksto. Paghahanap din ito ng mga mahahalagang datos na maaaring gamitin sa mga pamanahong papel o pananaliksik. Nakatuon ito sa pangunahing detalye. .
Uri ng pagbasa: Hinahanap sa ganitong pagbabasa ang mga partikular na impormasyon na madaling nagagawa sa mga tekstong maiikli, may malalaking tipo ng pagkakalimbag at pamilyar ang teksto. Ginagalugad lamang dito ang mga susing salita. .
Uri ng pagbasa: Pansamantalang pagbasa ito sapagkat pampalipas-oras ang layunin ng ganitong teknik kung kaya’t magaan lamang gawin. .
Uri ng pagbasa: Iniisa-isa rito ang bawat detalye at inuunawa ang bawat kaisipan. Epektibo ito para sa akademikong pagbabasa dahil sinusuri, binibigyang-opinyon, tinataya at hinihimay ang detalye ng teksto. Layunin nito na matuto mula sa masinsinang pagbasa. .
Uri ng pagbasa: Tinitingnan sa teknik na ito ang kawastuhan at katotohanan ng tekstong binabasa. .
Uri ng pagbasa: Hindi nahihinto ang mga aral na dulot nito habang paulit-ulit na binabasa. .
Uri ng pagbasa: Teknik sa pagbabasa kasabay ng pagsusulat. Itinatala ang mga nasusumpungang ideya upang madaling Makita kung sakaling kailanganin muli ang impormasyong itinala. Gumagamit ng marker ang mambabasa para madaling makita ang babalikang impormasyon na nais bigyang-diin. .
ebidensya.
pahayag na nagrerepresenta ng paniniwala o paghuhusga .
sistematikong pagbubuo, paghahanay, at pag-uugnay ng mga ideya , saloobin, katotohanan at mga impormasyon.
paglalarawan ng tunay o karaniwang pagtanggap sa isang pananaw na narinig o nabasa. May kaugnayan ito sa pangangatwiran ngunit ang pinagkaiba, wala itong kinikilingan. Layon lamang nito na mang-impluwensiya sa kaisipan, damdamin at nais ng isang tao.
Bahagi ng teksto: dito inilalahad ang pangkalahatang paksang tatalakayin at ang proposisyon. Ang proposisyon ay isang pahayag na naglalaman ng isang opinyon na maaaring pagtalunan.
Bahagi ng teksto: Lahat ng argumento ukol sa inihaing proposisyon ay kailangang organisadong maihanay. Pagmumulan namn ito ng premis o mga batayan.
Bahagi ng teksto: inilalatag ng sumulat ang kabuuan niyang pananaw ukol sa kaniyang proposisyon. Kinakailangang matibay ang konklusyong binuo batay sa mga patunay na nabanggit sa katawan ng teksto.
Uri ng tekstong ekspositori: Pagbibigay sa kahulugan ng salita sa pamamagitan ng iba’t ibang pananaw o maaaring sa pagbibigay ng mga kasingkahulugan.
Uri ng tekstong ekspositori: Nauuri ito sa dalawa: simple at komplikadong pag-iisa isa na kun saan ay tinatalakay nito ang pangunahing paksa at pagtalakay sa paraang talata .
Uri ng tekstong ekspositori: Pagtatala ng mga bagay o pangyayari sa pamamagitan ng numerical o kronolohikal na pagkakasunod-sunod .
Uri ng tekstong ekspositori: Pagpapaliwanang sa kung papaano nagkatulad at/ o nagkaiba .
Uri ng tekstong ekspositori: Pagtatala sa mga dahilan ng/ ng mga naging resulta .
Uri ng tekstong ekspositori: Paglalahad ng problema at talaan ng mga solusyon para sa problema. .
Report abuse