option

Obchodní právo 2PR101 2017

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Obchodní právo 2PR101 2017

Description:
Test z obchodního práva - 2. průběžný test

Author:
AVATAR
Tolkacheva Vasilisa
(Other tests from this author)


Creation Date:
02/12/2017

Category:
University

Number of questions: 319
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
PODNIKATELEM JE Družstvo Sdružení osob podnikající pod společným názvem bez založení S.R.O. s jediným společníkem Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského listu Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem než podnikání.
PODNIKATELEM NENÍ: Osoba zapsaná v obchodním rejstříku S.R.O. založené za jiným účelem, než je podnikání S.R.O. s jediným společníkem Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem, než je podnikání Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby Družstvo Žádná z předchozích odpovědí není správná.
PODNIKÁNÍ JE ČINNOST, KTEROU MŮŽE OPRÁVNĚNĚ VYKONÁVAT: Každá fyzická osoba Každá právnická osoba Pouze osoba, která má status podnikatele Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba Žádná z předchozích možností.
PODNIKATEL PROKAZUJE SVÉ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ: Potvrzenou kopií jednotného registračního formuláře Výpisem ze živnostenského rejstříku U ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku U ohlašovacích živností živnostenským listem a u koncesovaných živností koncesní listinou Žádná z uvedených možností není správná.
SÍDLO MÁ: Každý podnikatel Pouze podnikatel FO Pouze podnikatel PO Pouze podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku Žádná z předchozích možností.
OPRÁVNĚNÍ PODNIKU NA ÚZEMÍ ČR VZNIKÁ U ZAHRANIČNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB Získáním živnostenského oprávnění Zapsáním do obchodního rejstříku v ČR Jejich založením Získáním oprávnění podnikat podle jiného než živnostenského zákona Žádná z předchozích možností.
ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM PODNIKATELE JE: Odpovědný zástupce Statutární orgán Vedoucí odštěpného závodu Prokurista Žádná z předchozích možností .
MEZI FORMY SMLUVNÍHO ZASTOUPENÍ PODNIKATELE NEPATŘÍ: Zmocnění při provozu podniku Mandátní smlouva Plná moc Prokura Žádná z předchozích možností.
OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY PODNIKATELŮ SE ŘÍDÍ: I podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník Podle obchodních zvyklostí, ale jen tehdy, pokud se na tom strany dohodly Vždy jen občanským zákoníkem Vždy jen obchodním zákoníkem Žádná z předchozích možností.
VEŘEJNOPRÁVNÍ ZÁKAZ PODNIKÁNÍ MÁ: Pedagogický pracovník Zaměstnanec státního podniku Příslušník Policie ČR Člen statutárního orgánu obchodní společnosti Člen dozorčí rady obchodní společnosti Člen vlády.
VEŘEJNOPRÁVNÍ ZÁKAZ PODNIKÁNÍ JE VYSLOVEN Poslanci Parlamentu České republiky Starostovi obce Senátorovi Parlamentu České republiky Vysokoškolskému pedagogovi Prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu.
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE JE: Fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů Zástupce na základě plné moci Zástupce na základě smlouvy Zákonný zástupce Zástupce, který se zapisuje do obchodního rejstříku Žádná z předchozích možností.
ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON DĚLÍ ŽIVNOSTI NA OHLAŠOVACÍ A …..
ŽIVNOSTI DĚLÍ ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON NA: Ohlašovací a koncesované Výrobní, obchodní a poskytující služby Řemeslné a odborné Žádná odpověď není správná Tovární a volné.
VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI PRO PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI JSOU: Věk alespoň 18 let Způsobilost k právním úkonům Trestní bezúhonnost Žádné daňové nedoplatky vůči státu Žádná odpověď není správná.
O ŽIVNOSTENSKÉM OPRÁVNĚNÍ PLATÍ: Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba poté, co byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku Živnostenské oprávnění je přenositelné na jinou osobu Živnostenské oprávnění nemůže být omezeno na dobu určitou Živnost může zaniknout podle zvláštního předpisu Živnostenské oprávnění může být omezeno na dobu určitou.
PODLE PŘEDMĚTU ČINNOSTI ŽIVNOSTI DĚLÍME NA: Ohlašovací a koncesované Řemeslné a vázané Obchodní, výrobní a poskytující služby Volné a řemeslné Žádná odpověď není správná.
K ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI JE TŘEBA.
ŽIVNOSTÍ NENÍ ČINNOST: o Notářů o Advokátů o Auditorů a daňových poradců o Stomatologů o Vedení účetnictví o Provozování autoškoly.
ŽIVNOSTÍ NENÍ: o Výchova a vzdělání ve školách o Vedení účetnictví o Činnost penzijních fondů o Provozování pohřební služby, krematoria, či autoškoly o Zprostředkování.
MEZI VÁZANÉ ŽIVNOSTI PATŘÍ: o Provoz lékárny o Provoz taxislužby o Provoz autoškoly o Provoz střelnice o Žádná odpověď není správná.
VÝUKA JAZYKŮ JE ŽIVNOST: o Koncesovaná o Řemeslná o Vázaná o Volná o Žádná odpověď není správná.
ŽIVNOSTENSKÝM PODNIKÁNÍM JE ČINNOST: o Advokátní kancelář o Banka o Výrobce elektřiny o Osoby provozující zemědělskou výrobu o Výrobce zbraní.
MEZI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PATŘÍ KROMĚ PLNÉ SVÉPRÁVNOSTI, KTEROU LZE ZE ZÁKONNÝCH PODMÍNEK NAHRADIT, TAKÉ ….
PROVOZOVAT ŽIVNOST PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE MUSÍ: o Každý podnikatel podnikající podle živnostenského zákona o Každý podnikatel provozující živnost průmyslovým způsobem o Každý podnikatel provozující koncesovanou živnost o Každá obchodní společnost o Žádná odpověď není správná.
MEZI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ PATŘÍ: o Beztrestnost o Právní subjektivita o Zákaz činnosti o Zletilost o Žádná z předchozích možností.
MEZI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NEPATŘÍ: o Bezúhonnost o Bezdlužnost o Beztrestnost o Dosažení stanoveného věku o Překážky provozování živnosti o Odborná způsobilost o Způsobilost k právním úkonům o Žádná z předchozích možností.
AUDITOR VYKONÁVÁ SVOJI ČINNOST o Žádná odpověď není o Na základě zvláštního povolení (jedná se o tzv. svobodné povolání) o Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR o Na základě živnostenského listu o Na základě koncese.
MEZI ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ NEPATŘÍ ŽIVNOSTI: o Volné o Vázané o Koncesované o Řemeslné o Žádná z předchozích možností.
MEZI ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI PATŘÍ: o Žádná odpověď není správná o Koncesované o Volné o Vázané o Řemeslné.
MEZI ŽIVNOSTI Z HLEDISKA PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ PATŘÍ ŽIVNOSTI: o Koncesované o Obchodní o Provozované průmyslovým způsobem o Řemeslné o Žádná odpověď není správná.
OZNAČTE SPRÁVNÉ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU: o Rejstřík je veden v elektronické podobě nebo listinné podobě o Rejstřík je veřejný seznam, do kterého může nahlížet pouze osoba, která prokáže právní zájem ve skutečnostech tam uvedených o Rejstřík je veřejný seznam v celém rozsahu o Rejstřík je veřejný seznam s výjimkou údajů týkajících se uložených sankcí a rodných čísel o Žádná z předchozích.
ŽIVNOSTÍ NENÍ ČINNOST: o notářů o advokátů o vedení účetnictví o provozování autoškoly o stomatologů o auditorů a daňových poradců.
KDO PROVOZUJE ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK: o Ministerstvo průmyslu a obchodu o Krajské živnostenské úřady o Obecní živnostenské úřady o Živnostenský úřad ČR o Žádná není správná.
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK PROVOZUJÍ: o Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR o Rejstříkové soudy o Obecní živnostenské úřady o Rejstříkové soudy o Živnostenský úřad ČR o Živnostenský úřad ČR.
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK NEPROVOZUJÍ: o Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR o Obecní živnostenské úřady o Rejstříkové soudy o Živnostenský úřad ČR o Žádná z předchozích odpovědí.
U OSOB ZAPSANÝCH V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VZNIKÁ PRÁVO PROVOZOVAT OHLAŠOVACÍ ŽIVNOST: o Dnem zapsání této skutečnosti do obchodního rejstříku o Žádná odpověď není správná o Dnem ohlášení živnosti za splnění zákonných podmínek o Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vzniku živnostenského oprávnění o Doručením rozhodnutí o vzniku živnostenského oprávnění.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ: o Žádná odpověď není správná o O živnostenské oprávnění žádá fyzická osoba u živnostenského úřadu, v jehož obvodu má své bydliště o Živnostenské oprávnění je přenositelné na jinou osobu o Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs o Živnostenské oprávnění nemůže být nikdy časově nebo místně omezeno.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU: o Rejstřík je veden v elektronické nebo listinné podobě o Rejstřík je veřejný seznam, do kterého může nahlížet pouze osoba, která prokáže právní zájem na skutečnostech tam uvedených o Rejstřík je veřejný seznam v celém rozsahu o Rejstřík je veřejný seznam s výjimkou údajů týkajících se uložených sankcí a rodných čísel o Žádná z předchozích možností.
PŘI ZRUŠENÍ OBCHODNÍ KORPORACE S LIKVIDACÍ MÁ KAŽDÝ SPOLEČNÍK PRÁVO NA PODÍL NA…..
JAK SE JMENUJE OBCHODNÍ KORPORACE, KDE MIN. JEDEN RUČÍ CELÝM SVÝM MAJETKEM A JEDEN MIN. DO VÝŠE SVÝCH NESPLACENÝCH VKLADŮ?.
POUZE ZOK SE ŘÍDÍ (BEZ OHLEDU NA SUBJEKTY PRÁVNÍHO VZTAHU) o smlouva nájemní o smlouva pojistná o smlouva o prodeji podniku o smlouva o prodeji nemovitosti o smlouva o postoupení pohledávky.
SPOLEČNÍCI PŘI ZRUŠENÍ OBCHODNÍ KORPORACE S LIKVIDACÍ o Nikdy neručí, obchodní korporace je samostatnou právnickou osobou o Ručí, pokud se tak dohodli ve společenské smlouvě o Ručí za její dluhy po zániku korporace do výše podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání o Neručí, pokud se tak nedohodli ve společenské smlouvě o Ručí v plné výši za všechny dluhy obchodní korporace o Žádná z předchozích možností.
MEZI OBCHODNÍ KORPORACE PATŘÍ o Nadace a nadační fond o Svěřenský fond o Každá právnická osoba o Korporace spolek o Komanditní společnost.
ZA OBCHODNÍ KORPORACI LZE JIŽ PŘED JEJÍM VZNIKEM: o Nelze jednat ani ji zastupovat, protože není právním subjektem o Jednat, přičemž kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám o Jednat, přičemž obchodní korporace může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít o Žádná z předchozích možností.
MEZI PŘEMĚNY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ŘADÍME o Transformace o Fúzi splynutím o Fúzi sloučením o Změna právní normy o Kartelovou dohodu o Likvidace o Rozdělení o Spojování .
ZÁKLADNÍ KAPITÁL V DRUŽSTVU ČINÍ: o Alespoň 10 000,- Kč o Alespoň 50 000,- Kč o Alespoň 100 000,- Kč o Žádná odpověď není správná.
OZNAČTE SPRÁVNOU OBCHODNÍ FIRMU: o Mercedes a syn o Mercedes a spol. o Mercedes, s.r.o. o Mercedes, výrobní družstvo o Žádná odpověď není správná.
OZNAČTE SPRÁVNOU OBCHODNÍ FIRMU: o OMEGA a spol. o OMEGA, s.r.o. o OMEGA – prodej jízdních kol o OMEGA, a.s. o OMEGA – výrobní družstvo.
OZNAČTE SPRÁVNOU OBCHODNÍ FIRMU: o ALFA – prodej dlaždiček o ALFA a spol. o ALFA, k.s. o Bytové družstvo ALFA o Žádná odpověď není správná.
ZVOLTE SPRÁVNOU OBCHODNÍ FIRMU: o PORSCHE a syn o PORSCHE, výrobní družstvo o PORSCHE, komanditní společnost o PORSCHE, s.r.o. o Žádná odpověď není správná.
NÁVRH NA ZÁPIS OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MUSÍ BÝT PODÁN: o Do 1 měsíce od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění o Nejpozději do 1 roku od založení společnosti o Do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění o Do 60 dnů od založení společnosti o Do 6 měsíců od založení společnosti.
FIRMOU FYZICKÉ OSOBY JE: o Jméno a příjmení o Název, který si fyzická osoba pro svoji firmu zvolí, a pod kterým podniká o Příjmení fyzické osoby s dodatkem obsahující předmět podnikání o Fyzické osoby nemají firmu o Žádná odpověď není správná.
OBCHODNÍ FIRMA PODLE ZÁK. Č. 89/2012 SB.: o Je označení schopné grafického znázornění, je-li způsobilé odlišit výrobky nebo služby majitele od výrobků a služeb jiných osob – spočívající ve slovech, barvě, kresbě, písmenech, číslicích, kombinaci slov a obrazu, prostorovém řešení (tvar výrobku či obalu) o Je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a ne výraz pro podnikatele, subjekt práva (obchodní společnost aj.) tehdy formulace ve smlouvě, že „je uzavřena firmou A a firmou B“ je nesprávná a mohla by být důvodem její neplatnosti o Je výraz pro podnikatele, subjekt práva (obchodní společnost aj.) tehdy formulace ve smlouvě, že „je uzavřena firmou A a firmou B“ je správná o Může být převedena samostatně, bez současného převodu závodu nebo jeho části, tedy není to pak smlouvou o koupi závodu o Musí spočívat ve jménu a příjmení daného podnikatele, popř. dodatku, jedná-li se o člověka, osobu fyzickou.
JEDNOČLENNÁ SPOLEČNOST JE SITUACE, KDY: o Žádná z předchozích možností o Veřejnou obchodní společnost může založit pouze jeden zakladatel o Kapitálová společnost má jediného společníka o Má pouze jediného člena statutárního orgánu.
REZERVNÍ FOND: o Musí vytvořit obchodní společnost, za jejíž závazky ručí ze zákona jeden nebo více společníků veškerým svým majetkem o Se tvoří výlučně z příplatků zakladatelů nad výši vkladů o Musí vytvořit každý podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku o Musí vytvořit každá obchodní společnost o Žádná z předchozích možností.
ORGÁNY DRUŽSTVA JSOU: o Dozorčí rada o Valná hromada o Správní rada o Kontrolní komise o Členská schůze.
ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL DRUŽSTVA ČINÍ v kč.
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA MUSÍ MÍT MINIMÁLNĚ ... členy.
REZERVNÍ FOND OBLIGATORNĚ VYTVÁŘÍ: o Družstvo o Veřejná obchodní společnost o Komanditní společnost o Společnost s ručením omezeným o Žádná odpověď není správná.
O ZÁKONNÉM REZERVNÍM FONDU PLATÍ: o Akciová společnost jej povinně tvoří z čistého zisku minimálně do výše 20 % základního kapitálu o Komanditní společnost jej povinně tvoří minimálně do výše 10 % základního kapitálu o Musí ho vytvořit všechny obchodní společnosti o Společnost s ručením omezeným jej tvořit nemusí o Žádná z předchozích možností.
POKUD SPRÁVCE VKLADU UVEDE VE SVÉM PROHLÁŠENÍ O SPLACENÍ VKLADU, KTERÉ SE PŘIKLÁDÁ K NÁVRHU NA ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VYŠŠÍ ČÁSTKU, NEŽ KTERÁ JE SPLACENA: o Ručí věřitelům za závazky společnosti po dobu 1 roku o Ručí věřitelům do výše tohoto rozdílu po dobu 5 let od vzniku společnosti o Ručí věřitelům za závazky společnosti spolu s ostatními společníky solidárně a neomezeně o Neručí z tohoto titulu za závazky společnosti o Žádná z předchozích možností.
OMEZENÍ JEDNATELSKÉHO OPRÁVNĚNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI S ÚČINKEM VŮČI TŘETÍM OSOBÁM NAD RÁMEC ZÁKONA: o Je možné, pokud vyplývá z rozhodnutí orgánů společnosti o Je možné, pokud vyplývá ze stanov o Je možno uplatnit jen pokud byl při něm překročen rozsah předmětu podnikání společnosti o Není možno uplatňovat vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno o Žádná z předchozích možností.
PŘEDMĚTEM VKLADU MŮŽE BÝT: o Pohledávka o Jakákoli ocenitelná věc o Státní dluhopis o Věc nehmotná o Žádná z předchozích možností.
VALNÁ HROMADA JE: o Statutárním orgánem s. r. o. o Nejvyšším orgánem v. o. s. o Nejvyšším orgánem a. s. o Nejvyšším orgánem s. r. o.
NEPENĚŽITÝM VKLADEM NEMŮŽE NIKDY BÝT: o Nemovitost o Pohledávka o Podnik nebo jeho část o Směnka o Know-how o Věc movitá či nemovitá o Závazek spočívající v provedení prací či služeb o Majetek, který společnost nemůže využít ve vztahu k podnikání.
NEPENĚŽITÝM VKLADEM SPOLEČNÍKA NEMŮŽE BÝT: o Pohledávka vůči společnosti o Závazek poskytnutí služeb o Vedení účetnictví o Podnik o Know – how o Věc movitá o Nemovitost.
NEPENĚŽITÝM VKLADEM DO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MŮŽE BÝT: o Pohledávka vůči společnosti o Závazek vykonání určité práce či poskytnutí služby o Know – how o Podnik o Žádná odpověď není správná.
HODNOTA NEPENĚŽITÉHO VKLADU U A.S. A S.R.O. MUSÍ BÝT STANOVENA: o Na základě rozhodnutí valné hromady o Na základě posudku znalce stanoveného soudem o Na základě posudku znalce, kterého si zvolí společnost o Rozhodnutím soudu na návrh některého ze zakladatelů o Na základě souhlasu všech společníků.
VKLADY DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI: o Musí být splaceny jen u s.r.o. a a.s. o Musí být vždy splaceny ve 100 % ještě před vznikem společnosti o Ve 100 % musí být před vznikem kapitálové společnosti splaceny vklady nepeněžité o Ve 100 % musí být splaceny před vznikem každé společnosti vklady peněžité o Žádná z předchozích možností.
FÚZE PŘEDSTAVUJE: o Formu sloučení společností nebo splynutí o Formu změny právní formy společnosti o Formu zrušení společnosti s likvidací o Jednu z fází převodu jmění na společníka o Žádná z předchozích možností.
VÝPOVĚĎ MŮŽE BÝT DŮVODEM PRO ZRUŠENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI: o U s.r.o. o U a.s. o U v.o.s. o U komanditistů komanditní společnosti o U společníků obchodní společnosti.
SOUSTŘEDĚNÍM VŠECH PODÍLŮ V RUKOU JEDINÉHO SPOLEČNÍKA KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI JE SITUACÍ, KTEROU ZÁKON OZNAČUJE JAKO …. SPOLEČNOST.
SPOLEČNOST VZNIKÁ: o Rozhodnutím správního orgánu o Dnem udělení živnostenského oprávnění o Zápisem do obchodního rejstříku o Podpisem společenské smlouvy o Žádná z předchozích možností.
OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZANIKÁ: o Dohodou společníků o Likvidací o Rozhodnutím soudu o Přechodem jmění na právního nástupce o Výmazem z obchodního rejstříku.
OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZANIKÁ: o Splněním účelu, pro který byla založena o Dohodou společníků o Rozhodnutím soudu o Výmazem z obchodního rejstříku o Uplynutím doby, na kterou byla založena.
REZERVNÍ FOND PŘI SVÉM VZNIKU POVINNĚ VYTVÁŘÍ: o V.O.S o V.O.S o Každá O.S. o A.S. o Žádná odpověď není správná.
REZERVNÍ FOND SE POVINNĚ VYTVÁŘÍ: o Žádná odpověď není správná o Při zvyšování základního kapitálu o Z čistého zisku společnosti o Z příplatků společníků .
PRO VŠECHNY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PLATÍ: o Odpovídají za své závazky o Ručí za své závazky o Mohou být založeny pouze jedinou osobou o Tvoří základní kapitál o Mohou být založeny pouze za účelem podnikání o Zakládající se společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou o Vznikají zápisem do obchodního rejstříku.
VŠECHNY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI: o Mají právní subjektivitu od založení o Mohou být založeny i jednou osobou o o Mohou být založeny za účelem podnikání o Zanikají výmazem z obchodního rejstříku o Žádná z předchozích možností.
SPOLEČNÍK KAŽDÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZA ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI: o ručí o neručí o odpovídá o neodpovídá o žádná z předchozích možností .
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SE POVINNĚ NEVYTVÁŘÍ: o Ve všech obchodních společnostech o V komanditní společnosti o V akciové společnosti o Ve veřejné obchodní společnosti o Ve společnosti s ručením omezeným.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SE POVINNĚ VYTVÁŘÍ: o Ve všech obchodních společnostech o U komanditní společnosti o U akciové společnosti o Ve veřejné obchodní společnosti o Ve společnosti s ručením omezeným.
OBCHODNÍ PODÍL JE: o Míra práv a povinností, plynoucí z účasti společníka s.r.o. na společnosti o Součást vlastního kapitálu o Součást základního kapitálu o Vklad společníka do společnosti o Žádná z předchozích možností.
JMÉNEM SPOLEČNOSTI MŮŽE PŘED JEJÍM VZNIKEM JEDNAT: o Prokurista o Statutární orgán o Nikdo, neboť společnost ještě neexistuje o Pouze zakladatelé o Každá osoba, přičemž je z takového jednání zavázána sama, pokud společnost tyto závazky neschválí způsobem stanoveným zákonem.
MEZI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PODNIKU PATŘÍ: o Organizační složka podniku zahraniční osoby o Obchodní firma o Obchodní zastoupení o Odštěpný závod o Žádná z předchozích možností.
NEPENĚŽITÉ VKLADY MUSÍ BÝT SPLACENY: o Do jednoho měsíce po vzniku společnosti o Do 6 měsíců po vzniku společnosti o Do 1 roku od vzniku společnosti o Do 5 let od vzniku společnosti s ručením omezeným o Do 5 let od vzniku společnosti o Do 10 let od vzniku společnosti o Před zápisem do obchodního rejstříku o Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku o Před založením společnosti o Žádná odpověď není správná.
O OBCHODNÍ FIRMĚ PLATÍ: o Rozlišujeme osobní a kapitálovou o Může mít jediného společníka o Zapisuje se do obchodního rejstříku o Ručí neomezeně o Její ZK je 200 000 Kč.
OBCHODNÍ FIRMU MÁ: o Fyzická osoba, která podniká podle živnostenského zákona bez ohledu na to, zda je zapsána v obchodním rejstříku o Právnická osoba, která podniká podle živnostenského zákona, aniž by byla zapsaná v obchodním rejstříku o Každý podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku o Každý podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku o Každá právnická osoba o Každá fyzická osoba o Družstvo o Podnikatel – fyzická osoba provozující živnost průmyslovým způsobem o Fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku o Žádná odpověď není správná.
MEZI ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI BEZ LIKVIDACE NEŘADÍME: o Sloučení o Rozdělení o Změnu právní formy o Smrt společníka o Splynutí.
VALNÁ HROMADA NENÍ OBLIGATORNÍM ORGÁNEM: o Veřejné obchodní společnosti o V žádné obchodní společnosti o Společnosti s ručením omezeným o Akciové společnosti .
ČLENEM DRUŽSTVA MŮŽE BÝT FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ DOSÁHLA VĚKU... let.
NEDĚLITELNÝ FOND DRUŽSTVA MUSÍ BÝT ZŘÍZEN PŘI VZNIKU DRUŽSTVA VE VÝŠI ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU...%.
SPOLEČNÍKEM VE VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MŮŽE BÝT o Každá fyzická osoba, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům o Fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a není u ní dána překážka provozování živnosti podle živnostenského zák. o Pouze fyzická osoba, která je podnikatelem o Pouze právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku.
MEZI PRÁVA SPOLEČNÍKA V.O.S. NEPATŘÍ o Právo na podíl na zisku o Právo vypovědět společenskou smlouvu o Právo převést účast na společnosti o Právo na vypořádací podíl o Žádná z předchozích možností.
O VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PLATÍ: o společnost může být založena pouze za účelem podnikání o společnost může být založena i jedním zakladatelem, avšak právnickou osobou o společnost může být založena i za jiným účelem, než je podnikání o společnost ručí za své závazky celým svým majetkem o společníkem této společnosti může být pouze fyzická osoba.
VE VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI o Musí být vytvořen základní kapitál alespoň ve výši Kč 5.000,- o Nesmí být vedeno jméno společníka v obchodní firmě společnosti o Žádný ze společníků nemá ze zákona vkladovou povinnost o Může být ruční společníka za závazky společnosti vyloučeno společenskou smlouvou o Nesmí být více než 50 společníků.
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM V.O.S. JSOU: o Každý ze společníků o Valná hromada o Komplementáři o Komandisté o Žádná odpověď není správná.
PRO VEŘEJNOU OBCHODNÍ SPOLEČNOST NEPLATÍ: o Může mít jediného společníka o Jménem společnosti jedná každý ze společníků o Společník má nárok na podíl ze zisku o Netvoří základní kapitál o Společníci nemají vkladovou povinnost.
VEŘEJNOU OBCHODNÍ SPOLEČNOST MŮŽE ZALOŽIT MINIMÁLNĚ: o 4 zakladatelé o 2 zakladatelé o 3 zakladatelé o 1 zakladatel o 5 zakladatelů.
SPOLEČNÍK VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZA ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI: o Ručí o Neručí o Odpovídá o Neodpovídá o Žádná z předchozích možností.
SPOLEČNÍCI S.R.O. RUČÍ VĚŘITELŮM ZA DLUHY SPOLEČNOSTI o Každý do výše nesplaceného vkladu o Za dluhy společnosti ručí solidárně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzvání k plnění o Společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku o Žádná z předchozích možností o Každý do výše svého vkladu.
PŘED PODÁNÍM NÁVRHU NA ZÁPIS S.R.O. DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MUSÍ BÝT SPLACENO NA KAŽDÝ PENĚŽITÝ VKLAD: o Nejméně 50 % o Nejméně 30 % o Nejméně 20 % o Peněžité vklady musí být splaceny v plné výši o Žádná z předchozích možností.
PŘI VZNIKU S.R.O. VÍCE OSOBAMI CELKOVÁ HODNOTA PENĚŽITÝCH VKLADŮ SPOLU S HODNOTOU NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ MUSÍ ČINIT ALESPOŇ ... kč.
VALNÁ HROMADA S.R.O. JE TVOŘENA.
S.R.O. SE MŮŽE PŘEMĚNIT na jakoukoliv jinou obchodní společnost či družstvo ano ne.
PŘEVOD PODÍLU NA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM JE o Zakázaný o I bez souhlasu umožněn, pokud je převáděn na jiného společníka společnosti a společenská smlouva nestanoví, že je tento převod podmíněn souhlasem některého z orgánu společnosti o Je umožněn i na osobu, která není společníkem společnosti, ale pouze se souhlasem valné hromady o Je možný vždy na jakoukoli osobu a bez souhlasu některého z orgánu společnost o Žádná z předchozích možností.
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM JE: o Představenstvo o Valná hromada o Prokurista o Odpovědný zástupce o Jeden nebo více jednatelů.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM: o Musí mít vždy dozorčí radu o Nemusí mít dozorčí radu o Dozorčí orgán se jmenuje kontrolní rada o Dozorčí rada se jmenuje Výbor lidové kontroly o Žádná z předchozích možností.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM: o Může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu podílu o Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě rozhodnutí soudu o Může nabýt vlastní obchodní podíl rozhodnutím valné hromady o Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě smlouvy o Nemůže nikdy nabýt vlastní obchodní podíl.
SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM: o Za závazky společnosti ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v Obch. rejstříku o Za závazky společnosti ručí do výše svých splacených vkladů o Za závazky společnosti neručí o Za závazky společnosti odpovídají o Za závazky společnosti ručí solidárně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.
SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM RUČÍ VĚŘITELŮM ZA DLUHY SPOLEČNOSTI: o za dluhy společnosti ručí solidárně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění o žádná z předchozích možností o společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku o každý do výše svého nesplaceného vkladu o každý do výše svého vkladu.
OBCHODNÍ PODÍL VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM: o Nemůže být předmětem dědického řízení o Může náležet více osobám o Nemůže být předmětem zástavního práva o Nemůže být převeden na jiného společníka, a to ani se souhlasem valné hromady o Může náležet pouze jedné osobě a to fyzické.
VALNÁ HROMADA JE: o Nejvyšším orgánem v.o.s. o Nejvyšším orgánem k.s. o Statutárním orgánem družstva o Statutárním orgánem s.r.o. o Nejvyšším orgánem s.r.o.
SPOL. S R.O. SE ZRUŠUJE: o Rozhodnutím valné hromady o Rozhodnutím živnostenského úřadu o Rozhodnutím soudu o Rozhodnutím dozorčí rady o Rozhodnutím jednatelů.
VALNÁ HROMADA JE OBLIGATORNÍM ORGÁNEM: o Veřejné obchodní společnosti o Komanditní společnosti o Společnosti s ručením omezeným o Družstva o Žádná není správná.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM MŮŽE NABÝT VLASTNÍ OBCHODNÍ PODÍL: o V případech stanovených obchodním zákonem o Rozhodnutím valné hromady o Pokud to umožňuje společenská smlouva o Žádná není správná .
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM S JEDINÝM SPOLEČNÍKEM: o Nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ruč. omezeným o Může být jediným zakladatelem nejvýše tří společností s ručením omezeným o Nemůže být jediným zakladatelem akciové společnosti o Nemůže být společníkem veřejné obchodní společnosti o Žádná z předchozích možností.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM S VÍCE NEŽ JEDINÝM ZAKLADATELEM LZE ZALOŽIT: o Zakladatelskou listinou v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zakladatele o Společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu o Společenskou smlouvou v písemné formě s ověřeným podpisem zakladatele o Stanovami ve formě notářského zápisu o Žádná odpověď není správná.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ O PROKUŘE: o Prokura vzniká smlouvou mezi podnikatelem a prokuristou o Jde o zvláštní druh plné moci, která nemůže být s účinkem vůči třetím osobám omezena nad rámec omezení vyplývajících zákona o Vzniká rozhodnutím statutárního orgánu o udělení prokury o Může ji udělit každý podnikatel o Prokuristou může být pouze fyzická osoba.
ZÁPIS PROKURISTY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MÁ ÚČINKY: o Kogentní o Deklaratorní o Konstitutivní o Demonstrativní o Žádná odpověď není správná.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM VZNIKÁ: o Uzavřením společenské smlouvy a jejím podpisem o Rozhodnutím ustavující valné hromady o Podpisem zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu o Zápisem do obchodního rejstříku o Žádná z předchozích možností.
U S.R.O. MÁ KAŽDÝ ZE SPOLEČNÍKŮ VKLADOVOU POVINNOST MINIMÁLNĚ: o Ve výši 30.000,- Kč o Ve výši 200.000,- Kč o Ve výši 10.000,- Kč o Ve výši 1,- Kč o Výše není omezena.
JEDNOTLIVÉ PENĚŽITÉ VKLADY SPOLEČNÍKŮ MUSÍ BÝT V OKAMŽIKU VZNIKU S.R.O. SPLACENY VE VÝŠI ...%.
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA U SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM MUSÍ: o Být v písemné formě, sepsána notářským zápisem o Určení dozorčí rady, která je u této formy obchodní korporace obligatorní o Určení, zda jsou kmenové listy zastupitelné a zda je možné s nimi obchodovat na regulovaných trzích s cennými papíry o Obsahovat výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly o Obsahovat počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.
FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA MŮŽE BÝT SPOLEČNÍKEM S NEOMEZENÝM RUČENÍM: o Maximálně tří obchodních společností o Pouze v jedné společnosti o Bez omezení o Neomezeně může ručit pouze fyzická osoba o Žádná z předchozích možností.
ZAKLADATEL A SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SE VE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ ZAVÁZAL, ŽE VNESE DO TÉTO OBCHODNÍ KORPORACE NEPENĚŽITÝ VKLAD -- KNOW-HOW V HODNOTĚ 2 MIL. KČ, TAKTO OCENĚNO KNOW-HOW BYLO I VE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ. V DOBĚ VZNIKU SPOLEČNOST SE VŠAK V DŮSLEDKU NEDÁVNÉHO TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE SNÍŽILA HODNOTA KNOW-HOW NA 1 MIL KČ. KTERÁ TVRZENÍ JSOU SPRÁVNÁ? o Zakladatel A je povinen doplatit rozdíl mezi oceněním ve společenské smlouvě a cenou (hodnotou) v době nabytí know-how společností o Ostatní společníci jsou společně a nerozdílně povinni doplatit rozdíl ze svých prostředků o Zakladatel A není povinen rozdíl doplatit, zakladatel A ručí do výše rozdílu o Společnost je povinna doplatit rozdíl ze svých prostředků o Žádná z předchozích možností.
VKLAD SPOLEČNÍKA V S.R.O. SE SPLATÍ: o Nejpozději do 5 let o Nejpozději do 3 let o Nejpozději do 2 let o Nejpozději do jednoho roku o Žádná odpověď není správná.
PROKURU LZE UDĚLIT: o Fyzické i právnické osobě o Pouze právnické osobě o Pouze fyzické osobě o Tuzemské i zahraniční osobě o Žádná odpověď není správná.
MAXIMÁLNÍ POČET SPOLEČNÍKŮ V S.R.O.: o Není omezen o Je 50 právnických osob o Je 50 fyzických osob o 70 fyzických osob o Žádná z odpovědí není správná.
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI JSOU: o Komplementáři o Dozorčí rada o Všichni komanditisté a všichni komplementáři o Kontrolní komise o Komanditisté.
KOMPLEMENTÁŘ V KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI RUČÍ: o Pouze do výše svého nesplaceného vkladu o Za závazky neručí, pokud společenská smlouva nestanoví jinak o Pouze do výše svého splaceného vkladu o Celým svým majetkem o Žádná z předchozích možností.
ZTRÁTA ČI OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI KOMANDITISTY K PRÁVNÍM ÚKONŮM: o Je důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti o Je důvodem pro zrušení společnosti o Není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti, avšak za předpokladu, stanoví-li tak společenská smlouva o Není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti o Žádná z předchozích možností.
KOMANDITNÍ SPOLEČNOST MUSÍ MÍT ALESPOŇ: o 1 komplementáře a žádného komanditistu o 1 komanditistu a 1 komplementáře o 5 komanditistů a 2 komplementáře o 1 komanditistu a žádného komplementáře o 2 komanditisty a 5 komplementářů.
PRO KOMANDITNÍ SPOLEČNOST PLATÍ: o Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem o Komanditista ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku o Komanditisté ručí za závazky společnosti solidárně celým svým majetkem o Komanditisté odpovídají za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů o Komplementáři neručí za závazky společnosti o Komplementářem může být pouze fyzická osoba o Společníci neručí za závazky společnosti, ale odpovídají za ně o Společnost netvoří základní kapitál.
O KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI NEPLATÍ: o Komplementářem může být pouze fyzická osoba o Společníci neručí za závazky společnosti, ale odpovídají za ně o Společnost ručí ze zákona za své závazky o Společnost netvoří základní kapitál o Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů zapsaného v obchodním rejstříku.
NÁVRH NA ZÁPIS KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PODEPISUJÍ: o Komanditisté o Komplementáři o Komanditisté i komplementáři o Všichni jednatelé o Zakladatelé pověření správou vkladů.
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JE o Každý ze společníků o Představenstvo v dualistickém systému vnitřní struktury společnosti o Generální ředitel o Správní rada o Dozorčí rada o Jednatel.
O ROZHODNUTÍ VYDAT VYMĚNITELNÉ DLUHOPISY ROZHODUJE VALNÁ HROMADA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI: o 1/2 všech akcionářů o 1/2 přítomných akcionářů o 1/3 přítomných akcionářů o 2/3 většinou přítomných akcionářů o Žádná odpověď není správná.
USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA A.S. SE MŮŽE KONAT POUZE TEHDY, JESTLIŽE BYLY UPSÁNY AKCIE V HODNOTĚ NAVRHOVANÉHO ZÁKL. KAPITÁLU A BYLO SPLACENO ALESPOŇ o 50% o 20% o 10% o 40% o 30%.
VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČINÍ: o 1 000 000,- Kč o 2 000 000,- Kč o 5 000 000,- Kč o 10 000 000,- Kč o 20 000 000,- Kč.
AKCIOVÁ SPOLEČNOST NEMŮŽE VYDÁVAT: o Kmenové akcie o Prioritní akcie o Zaměstnanecké akcie o Úrokové akcie o Žádná odpověď není správná.
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JE: o Správní rada o Statutární ředitel (monistický systém) o Prokurista o Dozorčí ráda o Představenstvo (dualistický systém) o Každý ze společníků o Jednatel.
PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JE VOLENO: o Na 1 rok, pokud není určeno ve smlouvě o výkonu funkce o Na dobu nejdéle 5 let o Nejdéle na dobu 3 let o Nejméně na dobu 5 let o Na neomezenou dobu o Žádná z předchozích možností.
FORMY AKCIE JSOU: o Akcie na jméno a na majitele o Akcie listinné a zaknihované o Akcie úrokové o Akcie kmenové a prioritní a zlaté o Akcie členů představenstva a dozorčí rady .
DRUHY AKCIÍ PODLE ZOK JSOU: o Listinné a zaknihované o Zaměstnanecké a zlaté akcie o Prioritní a kmenové o Akcie na jméno a akcie na majitele o Úrokové akcie.
AKCIOVÁ SPOLEČNOST o Nemůže mít jen jednoho akcionáře o Může mít jen minimálně tři akcionáře o Může mít jen jednoho akcionáře, ale pouze osobu fyzickou o Může mít jen jednoho akcionáře, a to jak osobu fyzickou, tak osobu právnickou o Může mít jen jednoho akcionáře, ale pouze osobu právnickou.
AKCIONÁŘI MAJÍ PRÁVO NA VYDÁNÍ AKCIE: o Po splacení jmenovité hodnoty akcie o Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku bez ohledu na splacení emisního kurzu o Po splacení emisního kurzu akcie o Po splacení 30 % emisního kurzu o Žádná z předchozích možností.
AKCIONÁŘ ZA ZÁVAZKY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI: o Odpovídá jen do výše hodnoty upsaných akcií o Ručí do výše nesplacené části emisního kursu akcií, které upsal o Ručí do výše hodnoty upsaných akcií o Odpovídá o Neručí po dobu jejího trvání.
AKCIOVÁ SPOLEČNOST VYDÁVÁ TYTO DRUHY AKCIÍ o Na jméno o Na majitele o Zaknihované o Listinné o Kmenové o Prioritní o Žádná z předchozích možností.
DOZORČÍ RADA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MUSÍ MÍT: o 3 členy, neurčí-li stanovy jinak o Nejméně 5 členů o Nejméně 7 členů o Nejméně 3 členy o Nejméně 4 členy o Nejméně 1 člena.
MEZI PRÁVA KAŽDÉHO AKCIONÁŘE PATŘÍ: o Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní o Právo na vrácení svého vkladu v případě špatného hospodaření společnosti o Právo být zaměstnán v akciové společnosti o Právo na úrok z výnosu akcií o Právo svolat valnou hromadu.
AKCIOVÁ SPOLEČNOST JE ZALOŽENA: o Podpisem společenské smlouvy o Splacením základního kapitálu společnosti o Žádná odpověď není správná o Zakladatelskou smlouvou ve formě notářského zápisu o Zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu o Přijetím stanov.
O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, JENŽ SE ZAKLÁDÁ S VEŘEJNOU NABÍDKOU AKCIÍ PLATÍ: o Je založena uzavřením společenské smlouvy, která má formu notářského zápisu o Je založena podepsáním zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu o Akcie lze upisovat, jak peněžitými, tak i nepeněžitými vklady o Základní kapitál společnosti musí činit alespoň 20 mil. Kč o Nelze založit s veřejnou nabídkou o Žádná odpověď není správná.
PENĚŽITÉ VKLADY U AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MUSÍ BÝT SPLACENY NEJPOZDĚJI: o Do 1 roku od vzniku společnosti o Do 5 let od vzniku společnosti o Do 3 let od vzniku společnosti o Před vznikem společnosti o Žádná z předchozích možností.
MEZI SAMOSTATNĚ PŘEVODITELNÁ PRÁVA AKCIONÁŘE PATŘÍ: o Právo podílet se na řízení společnosti o Právo účasti na valné hromadě o Právo na vydání akcie o Právo na podíl na zisku o Žádná z předchozích možností o Právo na vyplacení dividendy o Přednostní právo na vyplacení a upisování akcií při navyšování základního kapitálu o Právo na likvidačním zůstatku.
ZÁNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JE PODMÍNĚN.
AKCIE MŮŽE BÝT VYDÁNA: o Pouze v listinné podobě o Pouze v zaknihované podobě o V listinné nebo zaknihované podobě o Pouze v materializované podobě o Pouze v dematerializované podobě.
PODOBY AKCIE JSOU: o Akcie listinné a zaknihované o Akcie kmenové prioritní a zlaté o Akcie na jméno a na doručitele o Akcie úrokové o Žádná odpověď není správná.
DO SBÍRKY LISTIN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SE ULOŽÍ o Žádná z předchozích možností o Zakladatelské právní jednání o Výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky o Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobu ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu znalce o jejím přezkoumání o Rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad i jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu.
OBCHODNÍ REJSTŘÍK JE: o Veřejný o Neveřejný o Zčásti veřejný a zčásti neveřejný o Přístupný pouze osobám, které k tomu osvědčí právní zájem o Veřejný s výjimkou skutečností, které jsou státním nebo obchodním tajemstvím.
OBCHODNÍ REJSTŘÍK JE VEDEN: o Krajskými obchodními soudy o Okresními soudy o Okresními úřady o Krajskými soudy o Krajskými úřady o Vrchními soudy.
NÁVRH NA ZÁPIS OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MUSÍ BÝT PODÁN: o Nejpozději do 6 měsíců od založení společnosti o Nejpozději do 60 dnů od založení společnosti nebo doručení živnostenského oprávnění o Nejpozději do 1 roku od založení společnosti o Do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění o Žádná z předchozích možností.
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SE NEZAPISUJE: o Státní podnik o Právnická osoba svého druhu (sui generis) o Spotřební a výrobní družstva o Zahraniční osoba o Tzv. svobodná povolání (auditoři, lékaři aj.).
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SE NEZAPISUJE o Jmenovitá hodnota tzv. kusové akcie o Jména akcionářů o Den vstupu obchodní korporace do likvidace o Jméno majoritního akcionáře o Nadace o Předmět podnikání o Prokurista /údaje o prokuristovi o Likvidátor o Údaje o statutárním orgánu o Právní forma právnické osoby.
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SE NEZAPISUJE o Seznam akcionářů o Den vzniku pohledávky za státní organizaci o U komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popř. také bydliště jednatelů o U akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet, forma a jmenovitá hodnota akcií.
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SE POVINNĚ NEZAPISUJE: o Státní podnik o Výrobní družstvo o Zahraniční osoba o Každý podnikatel o Žádná z předchozích možností.
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SE ZAPISUJÍ: o Všechny právnické osoby o Všechny fyzické osoby o Právnické osoby, o kterých to stanoví zákon o Fyzické a právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona o Fyzické osoby, které provozují zemědělskou výrobu.
SKUTEČNOSTI ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU JSOU ÚČINNÉ VŮČI TŘETÍM OSOBÁM: o Ode dne jejich zapsání do obchodního rejstříku o Od právní moci rozhodnutí soudu, kterým se povoluje návrh na zápis o Vždy až od 16 dne po jejich zveřejnění rejstříkovým soudcem o Od podání návrhu na jejich zápis k soudu o Ode dne jejich zveřejnění v obchodním věstníku rejstříkovým soudem o Žádná z předchozích možností .
KONSTITUTIVNÍ ÚČINKY MÁ ZÁPIS TĚCHTO SKUTEČNOSTÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU: o Zápis prokury o Zvolení nebo jmenování statutárního orgánu o Smrt společníka o Zápis splacení vkladů o Žádná z předchozích možností.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE OR: o Nahlížet do něho muže každý o Jde o samostatný registr vedený u okresního soudu o Zapisují se do něho všichni podnikatelé o Údaje v něm uvedené se zveřejňují v obchodním věstníku o Žádná z předchozích možností.
ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU JE ZÁSADNĚ ÚČINNÝ VŮČI TŘETÍM OSOBÁM: o Od právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu o Od okamžiku, kdy byl zápis proveden o Od okamžiku, kdy se s ním třetí osoby seznámí o Ode dne jeho zveřejnění v obchodním věstníku o Žádná není správná.
KTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH OSOB SE POVINNĚ ZAPISUJÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU: o Pouze ty právnické osoby, které byly založeny za účelem podnikání o Zahraniční fyzické osoby, které chtějí u nás podnikat (mimo občanů EHP a Švýcarska) o Fyzické osoby, které provozují živnost průmyslovým způsobem o Všechny právnické osoby o Žádná z předchozích možností.
O POVOLENÍ ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SE ROZHODUJE: o Rozsudkem o Platebním rozkazem o Usnesením o Rozkladem o Rozhodnutím ve správním řízení.
ZÁVAZEK NEZANIKÁ o I vadným plněním pokud věřitel nevyužil právo odstoupit od smlouvy o Splněním o Odstoupením od smlouvy o Započtením o Plněním bez právního důvodu o Zaplacením smluvní pokuty o Poskytnutím jistoty o Prodlením o Uznáním o Plněním s vadami.
ZÁVAZEK NEZANIKÁ o Zaplacením smluvní pokuty o Uložením do úřední úschovy o Zaměřením účelu smlouvy o Zaplacením odstupného o Žádná z předchozích možností.
KAŽDÝ ZÁVAZEK ZANIKÁ o Prodlením dlužníka o Převzetím dluhu o Postoupením pohledávky o Přistoupením k dluhu o Prekluzí o Zaplacením odstupného o Odstoupením od smlouvy o Žádná z předchozích možností.
ZÁVAZEK ZANIKÁ: o Uložením do úřední úschovny o Zaplacením odstupného o Zmařením účel smlouvy o Nemožnosti plnění – insolvence o Žádná odpověď není správná.
PREKLUZE ZNAMENÁ: o Promlčení závazkového vztahu o Prodlení dlužníka o Prodlení věřitele o Zánik závazkového vztahu o Žádná odpověď není správná.
ZMĚNA ZÁVAZKU MEZI PODNIKATELI SE MŮŽE TÝKAT: o Žádná odpověď není správná o Pouze objektu o Jakékoliv prvku o Objektu a subjektu o Pouze subjektu a obsahu.
MEZI VĚCNĚ-PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU NEŘADÍME: o Ručení o Zástavní právo o Podzástavní právo o Zadržovací právo.
O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY PLATÍ: o Nelze postoupit pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí o Nelze postoupit pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu o Nelze postoupit pohledávku nepeněžitou o Nelze postoupit pohledávku, která je vázána na osobu věřitele a dlužníka o Postoupit nelze pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem o Je to změna v obsahu závazku o Je to změna v předmětu závazku o Je to změna v subjektech na straně dlužnické o Lze postoupit všechny pohledávky.
NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY DOCHÁZÍ: o Ke změně předmětu smlouvy o Ke změně obsahu smlouvy o Ke změně v osobě dlužníka o Ke změně v osobě věřitele o K zániku smlouvy.
POSTOUPENÍM POHLEDÁVKY SE ZMĚNÍ o Dlužník o Obsah závazku o Předmět závazku o Věřitel o Žádná z předchozích možností.
DOJDE-LI K UZNÁNÍ ZÁVAZKU MEZI PODNIKATELI, BĚŽÍ OD UZNÁNÍ NOVÁ PROMLČECÍ DOBA: o 3 roky o 10 let o 1 rok o Shodná s dobou, která uplynula do okamžiku uznání o Žádná z předchozích možností / Promlčecí doba je starý termín nově NOZ rozlišuje dvě obecné promlčecí lhůty – subjektivní a objektivní. o Žádná z předchozích možností.
OBSAH ZÁVAZKU SE ZMĚNÍ: o Postoupením pohledávky o Prodlením dlužníka nebo věřitele o Převzetím dluhu o Přistoupením k závazku o Prekluzí o Přistoupením k dluhu o Žádná z předchozích možností.
ZÁVAZKY, V NICHŽ JSOU V ROVNOVÁZE VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, JSOU ZÁVAZKY: o Generické o Alternativní o Synalagmatické o Asynalagmatické o Solidární.
MEZI ZÁNIK ZÁVAZKU NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍ UDÁLOSTI ŘADÍME o Výpověď o Smrt dlužníka o Dohodu o Započtení o Odstoupení od smlouvy o Žádná z předchozích možností.
MEZI ZÁNIK ZÁVAZKU NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍHO ÚKONU ŘADÍME: o Smrt dlužníka o Dodatečná nemožnost plnění o Splacení odstupného o Uplynutí doby.
PENĚŽITÝ ZÁVAZEK PLACENÝ PROSTŘEDNICTVÍM BANKY JE SPLNĚN: o Připsáním částky na účet věřitele o Pokynem dlužníka své bance o Odepsáním částky z účtu dlužníka o Okamžikem úkonu banky dlužníka o Okamžikem, kdy banka sdělí věřiteli, že má danou částku připsanou na účet.
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU A JEHO UZNÁNÍM PODLE OBCH. ZÁKONÍKU PLATÍ MIMO JINÉ: o Uznat lze i závazek, který zanikl odstoupením od smlouvy o Uznání nemá účinky i vůči věřiteli o Má se za to (právní domněnka), že závazek v době uznání trval o Dochází k přerušení běhu promlčecí lhůty k uplatnění práva o Žádná z předchozích odpovědí.
O OBCHODNÍCH ZÁVAZKOVÝCH VZTAZÍCH PLATÍ: o Jsou druhem právních vztahů o Jsou upraveny výhradně předpisy občanského práva o Vznikají výlučně na základě smlouvy o Nepřipouštějí odchylnou úpravu od zákona o Upravují vztahy výhradně mezi podnikateli (i mezi státem a podnikatelem).
ZÁNIK ZÁVAZKU ZMAŘENÍM ÚČELU SMLOUVY PŘEDPOKLÁDÁ MIMO JINÉ: o Písemnou dohodu stran, kterou se smlouva ruší o Uplynutí prekluzivní lhůty o Vyjádření účelu, pro který je smlouva uzavírána přímo ve smlouvě o Zaplacení odstupného o Žádná z předchozích možností.
DÍLČÍ ZÁVAZEK ZNAMENÁ, ŽE: o Každý z dlužníků se zprostí odpovědnosti, pokud splní to, k čemu se zavázal sám o Každý z dlužníků může odmítnout plnit za ostatní o Závazek zanikne, jen když splní věřiteli všichni dlužníci svůj podíl o Věřitel může požadovat splnění celého závazku na kterémkoliv z dlužníků o Dlužníci odpovídají za splnění závazku podle výše svých podílů na závazku.
OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ JE ZAHÁJENO: o Dnem, kdy dojde návrh na jeho zahájení soudu o Dnem podání žaloby na poště o Nařízením prvního jednání ve věci o Dnem, ve kterém dojde žaloba žalovanému o Žádná z předchozích možností.
NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O PŘEVZETÍ DLUHU DOCHÁZÍ: o Ke změně předmětu smlouvy o Ke změně obsahu smlouvy o Ke změně v osobě dlužníka o Ke změně v osobě věřitele o K zániku smlouvy.
PŘEVZETÍ DLUHU DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ: o Jednostranného úkonu osoby třetí adresovanému věřiteli, bez souhlasu dlužníka o Písemné smlouvy mezi dlužníkem a osobou třetí, která se stává novým dlužníkem se souhlasem věřitele o Písemné smlouvy mezi věřitelem a osobou třetí, která se stává novým věřitelem o písemné smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem se souhlasem nového dlužníka o žádná z předchozích možností.
NEUJEDNAJÍ-LI STRANY TERMÍN, KDY MÁ DLUŽNÍK SPLATIT DLUH: o Není oprávněn věřitel požadovat plnění, dokud mu dlužník splnění dluhu nenabídne o Může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit dluh ve lhůtě do 15 dnů o Smlouva je neplatná o Může věřitel požadovat plnění po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty o Může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit dluh bez zbytečného odkladu o Žádná z předchozích možností.
ZA UZNÁNÍ DLUHU SE POVAŽUJE o Písemné prohlášení o uznání dluhu co do výše a co do důvodu o I ústní prohlášení o uznání dluhu co do výše a co do důvodu, pokud je věřitel ve lhůtě do 15 dnů neodmítne o Placení úroků, a to ohledně částky, z níž se úroky platí o Žádná odpověď není správná o Částečné plnění i promlčeného dluhu, lze-li z okolností soudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.
PRODLENÍM DLUŽNÍKA U PENĚŽITÉHO ZÁVAZKU AUTOMATICKY VZNIKÁ: o Nárok na dodání bezvadného plnění o Nárok na odstoupení od smlouvy o Nárok na podání návrhu k zahájení insolvenčního řízení o Nárok na úroky z prodlení o Žádná z předchozích možností.
PŘISTOUPENÍ K DLUHU JE: o Písemný závazek třetí osoby, že uspokojí věřitele, pokud ho neuspokojí dlužník o Písemná smlouva mezi věřitelem a osobou třetí, na základě, které se třetí osoba stane dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci odpovídají za splnění dluhu solidárně o Písemné oznámení dlužníka věřiteli, že zajistí svůj závazek přistoupením třetí osoby o Písemné oznámení dlužníka věřiteli, že třetí osoba bude plnit místo něj o Písemná dohoda mezi dlužníkem a osobou třetí bez souhlasu věřitele.
PRODLENÍ DLUŽNÍKA MÁ TYTO PRÁVNÍ DŮSLEDKY: o Mění se subjekty na straně dlužnické o U peněžitých závazků vzniká dlužníkovi povinnost platit úrok z prodlení o Mění se subjekty na straně věřitelské o Dochází vždy k zániku závazku o Nastává promlčení závazku.
DOBA PLNĚNÍ STANOVENÁ VE PROSPĚCH VĚŘITELE ZNAMENÁ: o Dlužník je oprávněn plnit i před stanovenou dobou splatnosti o Dlužník je povinen plnit na výzvu věřitele, nejdříve však v den splatnosti o Dlužník nemůže plnit před stanovenou dobou splatnosti o Věřitel neoprávněn požadovat plnění před stanovenou dobou splatnosti x o Žádná z předchozích možností.
DOBA PLNĚNÍ STANOVENÁ VE PROSPĚCH DLUŽNÍKA ZNAMENÁ: o Dlužník je oprávněn plnit i před stanovenou dobou plnění o Dlužník je povinen plnit na požádání věřitele i před stanovenou dobou plnění o Dlužník může plnit i po dohodnuté lhůtě k plnění o Věřitel může požadovat plnění i před stanoveným časem plnění o Žádná z předchozích možností.
VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝM SOUDEM K VÝKONU ROZHODNUTÍ JE: o Vždy okresní soud o Vrchní soud o Krajský soud – jde-li i o spor mezi podnikateli o Krajský obchodní soud – jde-li o obchodněprávní spor o Žádná není správná.
V OBCHODNÍCH SPORECH ŘEŠENÝCH PŘED SOUDEM: o Musí mít každý účastník obhájce o Musí mít vždy obhájce navrhovatel o Musí mít vždy obhájce odpůrce o Žádný z účastníků sporu nemusí mít obhájce o Žádná z předchozích možností .
SOUD MŮŽE ZRUŠIT SPOLEČNOST A NAŘÍDIT JEJÍ LIKVIDACI: o Pokud její statutární orgán nezapíše do rejstříku splacení základního kapitálu o Pokud nejmenuje prokuristu o Pokud některý ze společníků porušuje zákaz konkurence o Pokud porušuje povinnosti při tvorbě rezervního fondu o Žádná z předchozích možností.
MEZI ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY UZAVÍRÁNÍ SMLUV ŘADÍME: o Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (dřívější obchodní veřejnou soutěž) o Sjednání smlouvy tacitně (mlčky) o Sjednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku o Sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou o Veřejný nabídka (dříve veřejný návrh) o Dražba o Veřejný závazek.
MEZI ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY UZAVÍRÁNÍ SMLUV NEŘADÍME: o Veřejné zakázky o Veřejný návrh o Veřejnou obchodní soutěž o Veřejný závazek o Žádná z předchozích možností.
PŘI SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE: o Musí být vrácena jiná podobná věc o Musí být vrácena cena věci vyjádřena v penězích o Musí být vrácena jiná věc stejné hodnoty o Musí být vrácena tatáž věc o Žádná z předchozích možností.
SMLOUVA MUSÍ MÍT PÍSEMNOU FORMU: o V případě prodeje movité věci o V případě prodeje podniku o V případě prodeje nemovitosti o V případě mandátní smlouvy o V případě kupní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku o V případě smlouvy o koupi najaté věci o V případě smlouvy o nájmu podniku o Žádná odpověď není správná.
SMLOUVA O SDRUŽENÍ: o Upravuje sdružení několika osob, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu o Zakládá sdružení s právní subjektivitou o Je upravena pouze v občanském zákoníku, podnikatelé tento smluvní typ uzavřít nemohou o Není upravena v občanském zákoníku o Žádná z předchozích možností .
URČETE PRÁVNÍ VADU ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ KUPNÍ SMLOUVY: o Zboží vykazuje kvantitativní nedostatky o Je dodáno jiné zboží o Zboží je zatíženo právy z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví o Kupní smlouva neobsahuje podstatné náležitosti o Žádná z předchozích možností.
OD UZAVŘENÉ SMLOUVY LZE ODSTOUPIT: o Jen z důvodu prodlení o Vždy, je-li to ve smlouvě sjednáno o Vždy, dojde-li k nedostatku finančních prostředků o Pouze dohodou stran o Jen z důvodu vadného plnění.
OD UZAVŘENÍ SMLOUVY LZE ODSTOUPIT: o Vždy, pokud je to stanoveno ve smlouvě o Pouze dohodnou stran o Vždy, pokud nemám dostatek finančních prostředků o Jen z důvodu prodlení o Žádná správná.
SMLUVNÍ NÁVRH JE OZNAČOVÁN JAKO.
KUPNÍ SMLOUVA o Musí mít vždy písemnou formu o Musí mít písemnou formu, je-li předmětem prodeje věc nemovitá o Žádná odpověď není správná o Nemusí mít písemnou formu, pokud předmětem prodeje jsou věci movité o Jejímž předmětem je věc nemovitá, upravuje obchodní zákoník.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ O SMLUVNÍ POKUTĚ o Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh snížit až do výše škody o Zaplacením smluvní pokuty závazek zaniká o Na zaplacení smluvní pokuty mají vliv tzv. liberační důvody o Může být sjednána i ústně o Musí být sjednána písemně o Při porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou má druhá strana právo na náhradu škody i na smluvní pokutu.
AKCEPTAČNÍ LHŮTA JE LHŮTA: o K uplatnění nároků z titulů porušení povinnosti o K podání reklamace o K podání žaloby u soudu o K uplatnění nároku na plnění u dlužníka o K přijetí návrhu smlouvy o K poskytnutí plnění podle smlouvy o Pro přijetí smlouvy, během které lze návrh smlouvy odvolat.
AKCEPTAČNÍ LHŮTA ČINÍ PODLE ZÁKONA: o 15 dní o 1 měsíc o 3 měsíce o 6 měsíců o Žádná z předchozích možností.
LHŮTU PRO PŘIJETÍ NÁVRHU SMLOUVY NAZÝVÁME LHŮTOU:.
OFERTA JE: o Lhůta pro přijetí návrhu o Vyjádření účelu smlouvy o Smluvní návrh o Přijetí smluvního návrhu o Pomsta.
OFERTOU ROZUMÍME: o Návrh na uzavření smlouvy o Odpověď na návrh uzavřít smlouvu o Odmítnutí návrhu uzavřít smlouvu o Součást individuálního právního aktu o Žádná odpověď není správná.
O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PLATÍ: o Odstoupit od smlouvy může pouze dlužník o Možnost odstoupit musí vyplývat ze zákona o Odstoupením zanikají práva a povinnosti ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody o Možnost odstoupit musí vyplývat ze smlouvy o Odstoupit od smlouvy může pouze věřitel .
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ o K uzavření smlouvy stačí jakákoliv forma o Závazek k uzavření smlouvy zaniká, nevyzve-li je oprávněná strana k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o Jde o tzv. smlouvu realizační, na jejímž základě vzniká nárok na plnění o Jde o smlouvu, která není upravena v občanském zákoníku o Její právní úprava se vztahuje pouze k nemovitým věcem.
CENA (VÝŠE ÚPLATY) JE PODSTATNOU ČÁSTÍ: o Kupní smlouvy o Smlouvy o obchodním zastoupení o Smlouvy mandátní o Smlouvy o dílo o Smlouvy o prodeji podniku .
CENA (VÝŠE ÚPLATY) NENÍ PODSTATNOU ČÁSTÍ: o Smlouvy o prodeji podniku o Smlouvy o dílo o Smlouvy komisionářské o Smlouvy o přepravě věci o Kupní smlouvy.
ZÁVAZEK UZAVŘÍT BUDOUCÍ SMLOUVU UZAVŘENOU MEZI PODNIKATELI ZANIKÁ: o Není-li vlastní smlouva uzavřena bez zbytečných odkladů o Nevyzve-li oprávněná strana závaznou stranu k uzavření smlouvy v době určené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o Písemným doručením odstoupení, a to i bez uvedení důvodu o Uplynutím 2 let od uzavření smlouvy o Žádná z předchozích možností.
SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VŽDY V PÍSEMNÉ FORMĚ: o Stanoví-li tak soud o Je-li uzavírána mezi nepřítomnými o Je-li sjednávána mezi podnikateli zapsanými do obchodního rejstříku o Stanoví-li tak zákon o Je-li sjednávána mezi přítomnými.
KUPNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ PODNIKATELI NA DODÁVKU ZBOŽÍ SE ŘÍDÍ: o Občanským zákoníkem o Obchodním zákoníkem o Směrnicemi EU o prodeji zboží o Zákonem o ochraně spotřebitelů o Žádná z předchozích možností.
PRO UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY MEZI PODNIKATELI PLATÍ: o Nepřiměřenou smluvní pokutu může soud snížit o Smluvní pokuta musí být sjednána písemně o Smluvní pokutu lze sjednat i ústně o Okolnosti vylučující odpovědnost mají vliv na povinnost platit smluvní pokutu o Žádná z předchozích možností.
JE-LI UJEDNÁNA SMLUVNÍ POKUTA: o Lze sjednat vedle smluvní pokuty i nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje o Žádná z předchozích možností o nelze uplatnit úrok z prodlení o Jejíž výše je nepřiměřená, může ji soud snížit ex offo (i bez návrhu) o Je jejím zaplacením zbaven dlužník splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
KONTRAKTAČNÍ POVINNOST (TZN. POVINNOST UZAVŘÍT SMLOUVU): o Nevyplývá ze zákona, ale lze ji převzít smlouvou o smlouvě budoucí o Stanoví podnikatelům pro případ nutnosti chránit důležitý veřejný zájem obchodní zákoník o Stanoví pouze zákon o cenných papírech o Stanoví zákon o ochraně hospodářské soutěže o Žádná z předchozích možností.
PŘEDMĚTEM SMLOUVY O DÍLU MŮŽE BÝT: o Stavba o Oprava movité věci o Oprava nemovité věci o Oprava a úprava nemovitosti o Žádná z předchozích možností.
NÁJEMNÍ SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI PODNIKATELI, JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JSOU DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, SE ŘÍDÍ: o Směrnicemi EU o Vyhláškami Ministerstva dopravy o Předpisy upravujícími technické podmínky užívání dopravních prostředků o Obchodním zákoníkem o Občanským zákoníkem.
SMLOUVA VZNIKÁ ZÁSADNĚ: o Přijetím návrhu, i když je přijat opožděně o Přijetím návrhu, i když obsahuje výhrady o Doručením návrhu adresátovi, jestliže ho v akceptační lhůtě neodmítne o Přijetím návrhu, je-li přijat včas a bez výhrad o Žádná z předchozích možností.
SMLOUVA VZNIKÁ: o Pokud se strany dohodnou o celém jejím obsahu o Jestliže přijetí návrhu obsahuje pouze nepodstatné změny a doplňky o Jestliže je návrh přijat co do obsahu, ale opožděně o Také v případě, že se strany dohodnou pouze o podstatných náležitostech o Také tacitně.
MEZI SMLOUVY PŘÍKAZNÍHO TYPU NEŘADÍME SMLOUVU: o Mandátní o O zprostředkování o O prodeji podniku o O obchodním zastoupení o Komisionářskou.
FORMA ZMĚNY SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PODNIKATELI MUSÍ BÝT: o Dohodnuta ve smlouvě, jinak nelze smlouvu změnit o Písemná, pokud takové ujednání je ve smlouvě obsaženo o Písemná s úředně ověřenými podpisy o Vždy písemná o Žádná z předchozích možností.
PRO RELATIVNÍ OBCHODY JE CHARAKTERISTICKÉ: o Smluvními stranami jsou jakékoliv právnické osoby o Smluvními stranami jsou jakékoliv fyzické osoby o Smluvními stranami jsou pouze právnické osoby o Smluvními stranami jsou vždy podnikatelé o Smluvními stranami jsou podnikatelé… o Souvisí s podnikatelskou činností o Žádná z předchozích možností.
NENÍ-LI DOBA PLNĚNÍ VE SMLOUVĚ URČENA: o Je smlouva neplatná o Je věřitel oprávněn požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy o Může dlužník splnit závazek kdykoli o Určí ji podle zákona dlužník o Žádná z předchozích možností.
MEZI ABSOLUTNÍ OBCHODY PATŘÍ: o Smlouva o prodeji podniku o Smlouva o nájmu podniku o Kupní smlouva o Smlouva o dílo o Nájemní smlouva.
MEZI ABSOLUTNÍ OBCHODY NEPATŘÍ: o Smlouva o dílo o Kupní smlouva o Smlouva o nájmu podniku o Smlouva o prodeji podniku o Smlouva o provozu dopravního prostředku.
PODLE POSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮ V EKONOMICKÝCH PROCESECH MOHOU BÝT DRUHY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (A PODLE TOHO I DRUHY DOHOD JI NARUŠUJÍCÍCH) o Dominantní a monopolní o Horizontální a vertikální, popř. konglomerátní o Také politické, sportovní a kulturní o Veřejné a soukromé o Žádná odpověď není správná.
DOMINANTNÍ POSTAVENÍ NA TRHU MÁ SOUTĚŽITEL, KTERÝ ZAJIŠŤUJE DODÁVKY ZBOŽÍ: o Vyšší než 20 % o Vyšší než 30 % o Vyšší než 40 % o Vyšší než 50 % o Vyšší než 60 %.
SOUTĚŽITELEM PODLE PRÁVA PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI JE: o Též spotřebitel o Též vyšší územní samosprávný celek (obec, kraj), který se neúčastní, ale může jí ovlivňovat o Jen podnikatel o Též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, které může hospodářskou soutěž ovlivňovat o Fyzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká o Jednatel.
OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ SE ROZUMÍ: o Projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy o Veřejný návrh na uzavření smlouvy o Výzva neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy o Způsob uzavření smlouvy při zakázce vyšší než 1 mil. Kč o Žádná není správná.
DO KARTELOVÉHO PRÁVA (V PRAXI NAZÝVANÉHO TÉŽ „PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE“) NEPATŘÍ: o Zneužití dominantního postavení na trhu o Podplácení o Dohody narušující hospodářskou soutěž o Zlehčování soutěžitele o Spojování soutěžitelů .
MEZI FORMY SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ V KARTELOVÉM PRÁVU ČR NEPATŘÍ: o Splynutí soutěžitelů o Dohoda o rozdělení trhu se soutěžiteli o Sloučení soutěžitelů o Nabytí kontroly nad soutěžitelem prostřednictvím akcií nebo obchodních podílů o Společná kontrola nad společně kontrolovaným podnikem.
VYVOLÁNÍ NEBEZPEČÍ ZÁMĚNY JAKO FORMA NEKALÉ SOUTĚŽE SPOČÍVÁ: o I v zlehčování soutěžitele, jeho výrobků či podniku o I v porušení obchodního tajemství o I v podplácení o Jen v napodobení obchodní firmy soutěžitele o I v napodobení příznačného označení soutěžitele (např. ochranné známky), výrobku a postupu soutěžitele i vyvolání klamné představy o spojení se soutěžitelem.
GENERÁLNÍ KLAUZULE NEKALÉ SOUTĚŽE ZAHRNUJE TYTO POJMOVÉ ZNAKY: o Jednání v hospodářském styku o Rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže o Klamavou srovnávací reklamu o Zavinění rušitele o Újmu, která nastala nebo hrozí soutěžiteli nebo spotřebovateli.
GENERÁLNÍ KLAUZULE NEKALÉ SOUTĚŽE NEZAHRNUJE TYTO POJMOVÉ ZNAKY: o Jednání v hospodářské soutěži o Rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže o Zavinění rušitele o Klamavou a srovnávací reklamu o Veřejnoprávní porušení o Újmu, která nastala nebo hrozí soutěžiteli nebo spotřebiteli.
MEZI SKUTKOVÉ PODSTATY NEKALOSOUTĚŽNÍHO JEDNÁNÍ NEPATŘÍ: o Podplácení o Legalizace výnosů z trestné činnosti o Klamavá reklama o Zlehčování o Ohrožování zdraví nebo životního prostředí.
PORUŠENÍ ZÁKAZU KONKURENCE OSOBOU, NA KTEROU SE VZTAHUJE, MÁ TYTO PRÁVNÍ DŮSLEDKY o Nemá právo na podíl na zisku o Společnost může požadovat v zákonné lhůtě, aby vydala prospěch nebo převedla na ní práva z takového obchodu, právo na náhradu škody tím není dotčeno o Nemá právo hlasovat na valné hromadě o Musí zrušit takové obchody, při kterých porušila zákaz konkurence o Musí být vyloučena společníky ze společnosti.
PORUŠÍ-LI OSOBA, NA KTEROU SE VZTAHUJE ZÁKAZ KONKURENCE TENTO ZÁKAZ: o Musí nahradit škodu, která společnosti takto vznikla o Může být ze společnosti vyloučen valnou hromadou o Na žádost společnosti musí vydat prospěch, který tím získal nebo převést na společnost práva, která tím získal o Ztrácí právo na podíl na zisku o Žádná z předchozích možností.
ZÁKAZ KONKURENCE SE V KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI ZE ZÁKONA VZTAHUJE NA: o Komanditisty o Komplementáře o Komanditisty i komplementáře o Jednatele o Společníky, jejichž jméno je uvedeno v obchodní firmě společnosti.
ZÁKAZ KONKURENCE SE NEVZTAHUJE: o Na jednatele s.r.o. o Na členy představenstva s.r.o. o Na členy dozorčí rady a.s. o Na komplementáře k.s. o Žádná odpověď není správná.
PORUŠENÍ ZÁKAZU KONKURENCE OSOBOU, NA KTEROU SE VZTAHUJE, MÁ TYTO PRÁVNÍ DŮSLEDKY: o nemá právo hlasovat na valné hromadě o musí být vyloučena společníky ze společnosti o společnost může požadovat v zákonné lhůtě, aby vydala prospěch nebo převedla na ni práva z takového obchodu, právo na náhradu škody tím není dotčeno o nemá právo na podíl na zisku o musí zrušit takové obchody, při kterých porušila zákaz konkurence o uzavřením příslušné smlouvy.
VĚCNOU PŘÍSLUŠNOST ZKOUMÁ SOUD: o Kdykoliv na řízení o Před tím, než začne jednat ve věci samé o Na návrh účastníka řízení o Na výzvu nadřízeného soudu o Žádná z předchozích možností.
URČETE PŘÍSLUŠNOST SOUDU V PRVNÍM STUPNI VE SPORU MEZI PODNIKATELI, JDE-LI O ŽALOBU NA ZAPLACENÍ ČÁSTKY 150 TIS. KČ o Krajský soud o Krajský obchodní soud o Obvodní soudy v Praze o Vrchní soudy o Okresní soud.
ODPOVĚDNOST ZA VADY VZNIKÁ: o Rozhodnutím soudu o Porušením povinnosti splnit závazek včas o Uzavřením příslušné smlouvy o Porušením povinnosti splnit závazek řádně o Žádná z předchozích možností.
O ODPOVĚDNOSTI ZA VADY PLATÍ: o Jde o odpovědnost subjektivní o Jde o odpovědnost závazkovou o Jde o odpovědnost objektivní o Jde o odpovědnost zákonnou o Jde o odpovědnost trestní.
ODPOVĚDNOST ZA PRODLENÍ JE: o Jde o odpovědnost subjektivní o Jde o odpovědnost zákonnou o Jde o odpovědnost závazkovou o Jde o odpovědnost trestní o Jde o odpovědnost objektivní.
ZADRŽOVACÍ PRÁVO MÁ FUNKCE o Pokračovací o Uhrazovací o Trestající o Kogentní o Vymáhací o Zajišťovací.
PŘEDMĚTEM ZADRŽOVACÍHO PRÁVA JE VĚC….
K PODMÍNKÁM VZNIKU ZADRŽOVACÍHO PRÁVA PATŘÍ: o Hodnota zadržené věci není ve zřejmém nepoměru k pohledávce o Skutečnost, že má věřitel reálně určitou movitou věc u sebe o Skutečnost, že na zadržené věci nevázne zástavní právo o Uzavření písemné smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem o zadržení věci o Žádná z předchozích možností.
ZADRŽOVACÍ PRÁVO VZNIKÁ: o Písemnou smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem o zadržení věci o Rozhodnutím soudu o zadržení o Jednostranným zadržením věci pro zajištění splatné peněžité pohledávky (občan) o Jednostranným prohlášením dlužníka, že souhlasí se zadržením movité věci o K věcem movitým, nemovitým nebo k pohledávce.
OBCHODNÍ JMĚNÍ PŘEDSTAVUJE: o Souhrn majetkových hodnot, které patří podnikateli o Soubor obchodního majetku a závazků o Obchodní majetek po odečtení závazků o Vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele o Žádná odpověď není správná.
VÝŠE ÚROKU Z PRODLENÍ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU: o Činí ze zákona 10% p.a. o Musí být stranami sjednána jinak nelze úrok požadovat o Může být stranami sjednána o Činí ze zákona 5% p.a. o Je stanovena právním předpisem o Není zákonem stanovena .
ZÁKONNÁ VÝŠE ÚROKU Z PRODLENÍ JE STANOVENA: o Ve výší 20 % ročně o Ve výši diskontní sazby ČNB, platné k prvnímu dni prodlení, ročně o Ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB, platné k prvnímu dni prodlení, ročně o Ve výši diskontní sazby ČNB, platné k poslednímu dni prodlení, ročně o Ve výši diskontní sazby ČNB, platné k prvnímu dni prodlení, denně .
ÚROK Z PRODLENÍ MEZI PODNIKATELI: o Lze uplatnit i bez jeho sjednání ve smlouvě o Lze uplatnit i v případě nepeněžitého plnění o Lze uplatnit při prodlení dlužníka se splněním peněžitého závazku o Musí být sjednán písemně, jinak jej nelze uplatnit o Žádná z předchozích možností.
LIBERAČNÍ DŮVODY JSOU o Subjektivní potíže na straně dlužníka o Důvody uvedené ve smlouvě, jejichž existence umožňuje odstoupení od smlouvy o Nepředvídatelné, neodvratitelné, objektivně existující důvody, které pokud existují v době, kdy má být plněno, jsou důvodem pro zproštění odpovědnosti za škodu o Objektivně existující důvody, které vedou k zániku závazku o Žádná z předchozích.
V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ MUSÍ MÍT ROZHODCE: o Musí mít jakékoliv vysokoškolské vzdělání a prokázat se negativním lustračním osvědčením o Rozhodčí řízení neexistuje o Vždy právnické nebo ekonomické vysokoškolské vzdělání o Vždy alespoň právnické vysokoškolské vzdělání o Nemusí mít právnické vzdělání, stačí, když je způsobilý k právním úkonům .
O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ PLATÍ: o Rozhodují v něm soudy o Výsledkem rozhodčího řízení je rozsudek s konstitutivními účinky o Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který je soudně vykonatelný o Žádná z předchozích možností o Rozhodují v něm orgány státní správy .
PROTI ROZHODČÍMU NÁLEZU: o Je možno podat stížnost o Nemůžeme podat žádný opravný prostředek o Může být podán návrh na přezkoumání dalším rozhodcem, bylo-li o Je možno podat odvolání o Můžeme podat návrh na přezkoumání příslušným správním orgánem.
DOMINANTNÍ POSTAVENÍ NA TRHU PODLE KARTELOVÉHO PRÁVA ČR: o Není důležité, musí se jednat o monopol (jediný podnik na daném relevantním trhu) o Nastává, nabude-li tržní sílu, která je určena multikriteriálně, tj. tržním podílem 40 % a více (jen vyvratitelná domněnka), ale i hospodářskou a finanční sílu, existují-li překážky vstupu na trh, podle struktury trhu aj. o Nastává vždy, když soutěžitel získá tržní sílu, která mu umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, tj. když na relevantním trhu získá tržní podíl alespoň 30 % (bez dalších kritérií tržní síly) o Je postihováno, i když je soutěžitel nezneužil o Nastává vždy, když soutěžitel získá tržní podíl na relevantním trhu 40 % a více.
POVINNÝ SUBJEKT JE POVINEN NAHRADIT: o Jen předvídatelnou škodu o Předvídatelnou i nepředvídatelnou škodu o Jen škodu nepřesahující úplatu za plnění o Jen škodu, která byla stanovena ve smlouvě o Jakoukoliv vzniklou škodu.
MEZI POVINNOSTI LIKVIDÁTORA NEPATŘÍ: o Koordinovat svůj postup se statutárním orgánem podniku o Oznámit vstup do likvidace známým věřitelům o Podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku o Sestavit soupis jmění o Žádná z předchozích možností.
ZÁSTAVNÍ PRÁVO K OBCHODNÍMU PODÍLU VZNIKÁ: o Převodem práva o Ručením o Zápisem do obchodního rejstříku o Postoupením pohledávky o Směnkou o Žádná z předchozích možností.
ZÁSTAVNÍ PRÁVO K VĚCI NEMOVITÉ VZNIKÁ: o Převodem práva o Zápisem do katastru nemovitostí o Registrací v rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR o Faktickým zadržením nemovitosti o Zápisem do obchodního rejstříku o Žádná z předchozích možností.
ZÁSTAVNÍ PRÁVO MŮŽE BÝT REALIZOVÁNO.
ZÁSTAVNÍM PRÁVEM MŮŽE BÝT ZAJIŠTĚNA: o Jen pohledávka peněžitá o Pohledávka peněžitá i nepeněžitá o Jen pohledávka, která má vzniknout v budoucnu o Jen pohledávka nepeněžitá o Žádná z předchozích možností.
K PŘEDPOKLADŮM ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (NOVĚ ÚJMU) PATŘÍ: o Porušení povinností o Příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem škody o Vznik škody a její předvídatelnost o Zavinění ve formě úmyslu o Zavinění ve formě nedbalosti (jen u mravů a zákonů).
MEZI VĚCNĚ-PRÁVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY NEPATŘÍ: o Bankovní záruka o Zástavní právo o Smluvní pokuta o Zadržovací právo o Ručení.
MEZI VĚCNĚ-PRÁVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY PATŘÍ o Zástavní právo o Smluvní pokuta o Uznání dluhu o Bankovní záruka o Zadržovací právo o Ručení.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE SBÍRKY LISTIN: o Jde o samostatný registr vedený u okresního soudu o Je součástí obchodního rejstříku o Nahlížet do ní může každý o Nahlížet do ní mohou jen osoby, které prokáži právní zájem o Údaje v ní obsažené se zveřejňují v obchodním věstníku o Žádná z předchozích možností.
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ KONČÍ VYDÁNÍM: o Rozsudku o Platebního rozkazu o Usnesení o Rozhodčího nálezu o Žádná odpověď není správná.
ROZHODČÍM SOUDEM V ČR Rozhodčí soud Ministerstva průmyslu a obchodu ano ne.
PLNÁ MOC JE OBLIGATORNÍ SOUČÁSTÍ: o Smlouvy mandátní o Smlouvy zasilatelské o Smlouvy o zprostředkování o Smlouvy o přepravě zboží o Smlouvy komisionářské o Žádná z předchozích možností.
OPČNÍ LISTY: o Patří mezi kmenové akcie o Patří mezi prioritní akcie o Patří mezi cenné papíry označované jako kupony o Představují právo na výnos z akcie o Žádná z předchozích možností .
ZÁSTAVNÍ PRÁVO VZNIKÁ JIŽ SAMOTNÝM UZAVŘENÍM PÍSEMNÉ SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE: o Zástavou je směnka o Zástavou je podnik o Zástavou je předmět průmyslového vlastnictví o Zástavou je pohledávka o Žádná z předchozích možností.
VÝKON ROZHODNUTÍ NA PENĚŽITÉ PLNĚNÍ NELZE PROVÉST: o Přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu o Přikázáním jiných peněžitých pohledávek o Postižením jiných majetkových práv o Provedením prací a výkonů o Žádná z předchozích možností.
OBCHODNÍ PRÁVO: o Patří mezi soudní judikáty o Patří mezi právo smíšené o Patří do systému soukromého práva o Je součástí mezinárodního práva o Žádná z předchozích možností.
K JEDNOSTRANNÉMU ZAPOČTENÍ NEJSOU ZPŮSOBILÉ: o Pohledávky stejného druhu o Pohledávky splatné o Pohledávky, které nelze uplatnit u soudu o Pohledávky nepeněžité o Žádná z předchozích odpovědí není správná.
JAKO BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ NEOZNAČUJEME: o Plnění bez právního důvodu o Plnění z nepoctivých zdrojů o Opakované plnění o Plnění z neplatného právního úkonu.
MEZI OBLIGAČNÍ ZAJIŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY NEPATŘÍ: o Smluvní pokuta o Ručení o Bankovní záruka o Zástavní právo o Žádná odpověď není správná.
O DOZORČÍ RADĚ PLATÍ: o Musí mít nejméně 3 členy, dělitelné třemi o Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o Jedná jménem společnosti o Je nejvyšším orgánem společnosti o Dohlíží na výkon působnosti představenstva.
REJSTŘÍK ZÁSTAV JE VEDEN U: o Advokátní komory České republiky o Notářské komory České republiky o Okresních soudů o Krajských soudů o Katastrálních úřadů .
OBECNÁ PROMLČECÍ LHŮTA PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ČINÍ: o Dva roky o Tři roky o Čtyři roky o Pět let o Deset let.
PLATEBNÍ ROZKAZ LZE VYDAT: o V odvolacím řízení o V soudním řízení bez ohledu na předmět sporu o V soudním řízení o zaplacení peněžité částky do výše Kč 100.000,- o V soudním řízení o zaplacení peněžité částky bez ohledu na její výši o Pouze na návrh žalobce .
OBRANOU PROTI SMĚNEČNÉMU PLATEBNÍMU ROZKAZU JE: o Odpor o Odklad o Rozklad o Námitky o Stížnost .
PROVOZOVNA JE: o Organizační složka zapisovaná do obchodního rejstříku o Prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost o Sídlo podnikatele o Podnik o Nemovitost ve vlastnictví podnikatele.
OBRANOU PROTI ŠEKOVÉMU PLATEBNÍMU ROZKAZU JE: o Odpor o Odklad o Rozklad o Námitky o Stížnost .
OBRANOU PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU JE: o Odpor o Odklad o Rozklad o Námitky o Stížnost.
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ O VÝKON ROZHODNUTÍ SE NAZÝVAJÍ: o Žalobce a žalovaný o Navrhovatel a odpůrce o Oprávněný a povinný o Poplatník a plátce o Žádná odpověď není správná.
VLASTNÍ KAPITÁL PŘEDSTAVUJE: o Hodnotu, která se rovná ZK o Obchodní majetek po odečtení závazků o Soubor majetkových hodnot, které patří podnikateli o Soubor majetku a závazků o Žádná není správná.
ABSOLUTNÍ NEOBCHOD SE ŘÍDÍ: o Vždy ustanovení obchodního zákoníku bez ohledu na subjekty vztahu o Vždy ustanovení občanského zákoníku bez ohledu na subjekty vztahu o Dle právní povahy subjektu závazkového vztahu o Předmětem závazkového vztahu o Žádná odpověď není správná.
FINANČNÍ ZÁRUKA VZNIKÁ: o Smlouvou mezi bankou a věřitelem o Prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník určitý dluh o Písemným prohlášením dlužníka adresovaným věřiteli, že bude místo něj plnit banka o Přímo ze zákona o Rozhodnutím soudu o zajištění pohledávky věřitele bankou.
PLNÁ MOC MUSÍ BÝT VČAS VYSTAVENA V PŘÍPADĚ: o Smlouvy komisionářské o Smlouvy o přepravě zboží o Smlouvy příkazní, vyžaduje-li obstarání záležitosti právního jednání o Smlouvy zasílatelské o Smlouvy o zprostředkování.
DOBA ČI LHŮTA SE MĚNÍ: o Nemění se změnou dlužníka o Pouze změnou věřitele o Žádná odpověď není správná o Nemění se změnou věřitele o Pouze změnou dlužníka.
DO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PATŘÍ: o Část závodu o Odrůda rostlin o Vynález o Autorská práva.
FYZICKÉ OSOBY PODLE ZÁK. Č. 89/2012 SB.: o Spočívá v trestní ochraně proti neoprávněným zásahům do osobnosti člověka o Zahrnuje pouze ochranu jména člověka a jeho soukromí o Zahrnuje i právo žít ve zdravém životním prostředí o Je neformální, časově neomezená, spočívá v právu domáhat se toho, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno; osoba musí dát svolení k pořízení a použití záznamů svých projevů s určitými zákonnými výjimkami (např. k účelům úředním, zpravodajským aj.) o Spočívá kromě ochrany soukromí člověka i v ochraně jeho života, zdraví, cti, lidské důstojnosti aj., ale i projevů osobní povahy (podobizna, osobní písemnosti, zvukové či obrazové záznamy projevu dané osoby).
O KARTELU PLATÍ: o Je uzavírán veřejně o Je uzavírán tajně.
ŠEKOVÝ A SMĚNEČNÝ PLATEBNÍ ROZKAZ LZE NAPADNOUT: o Námitkou o Odporem o Rozkladem.
ZÁRUČNÍ DOBA JE OBECNĚ ... roky/let.
VĚCNÁ BŘEMENA SE ZAPISUJÍ DO:.
VYVLASTNĚNÍ NEMUSÍ BÝT.
DRŽBY NEMOVITOSTI MŮŽE PŘEJÍT DO VLASTNICTVÍ PO .... letech.
NÁLEZCE ZTRACENÉ VĚCI MÁ PRÁVO NA „NÁLEZNÉ“ VE VÝŠI o 15% hodnoty nalezené věci o 5% hodnoty nalezené věci o 50% hodnoty nalezené věci o 20% hodnoty nalezené věci o 10% hodnoty nalezené věci.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests