option

Organická chémia 4

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Organická chémia 4

Description:
Kyslíkaté deriváty 3

Author:
AVATAR

Creation Date:
04/04/2021

Category:
Others

Number of questions: 79
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kyselina glyoxylová je to kyselina oxoetánová pripravuje sa oxidáciou kyseliny hydroxyoctovej jej oxidáciou môže vzniknúť kyselina šťaveľová všetky odpovede sú správne .
Kyselina acetylsalicylová je produktom reakcie kyseliny salicylovej a acetónu nitrácie kyseliny salicylovej esterifikácie kyseliny salicylovej s kyselinou etánovou ani jedna odpoveď nie je správna .
o kyselie 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej platí vzniká v procese katabolizmu indolu je metabolitom, ktorý vzniká v procese glykolýzy zabraňuje zrážaniu krvi tým, že viaže katióny vápnika, ktoré sú pre zrážanie krvi nevyhnutné ani jedna odpoved nie je správna .
oxidáciou kyseliny 3-hydroxymaslovej dostaneme 2-propanol propanol acetón inú látku ako je uvedené .
benzylalkohol po redukcii dáva toluén oxidáciou vzniká kyselina benzoová je acyl kyseliny benzoovej platí a aj b .
reakcia jódetánu s NaOH pri ktorej vzniká etanol je nukleofilná substitúcia elektrofilná substitucia eliminácia adícia .
reakcia jódetánu s etoxidom sodným, pri ktorej vzniká dietyléter je elektrofilná substitúcia eliminácia adícia nukleofilná substitúcia .
o kyseline šťaveľovej platí je monoaminodikarboxylová kyselina používa sa ako štandarda v odmernej analýze je to jedovatá látka platí odpoveď b aj c.
správne tvrdenie o kyseline maleínovej je to trans-buténdiová kyselina je to trans-butándiová kyselina je to kyselina butánová používa sa na prípravu nenasýtených polyesterových živíc.
správne tvrdenie o kyseline adipovej je monoaminodikarboxylová kyselina je diaminomonokarboxylová kyselina zahrievaním sa mení na cyklopentanón ani jedna odpoveď nie je správna .
pravdivé tvrdenie o kyseline palmitovej jej rozpustnosť vo vode sa zvýši pridaním NaOH v dôsledku vzniku esteru jej rozpustnosť vo vode sa zvýši pridaním NaOH, pretože v alkoalickom prostredí je menšia ionizácia jej rozpustnosť vo vode sa zvýši pridaním NaOH v dôsledku vzniku soli ani jedna odpoveď nie je správna .
k esterifikačným reakciám môže patriť reakcia karboxylovej kyseliny s metanalom alkoholu s aldehydom 2 molekúl aldehydu v kyslom prostredí kyseliny etánovej s kyselinou salicylovou.
acylpyrín je etylester kyseliny octovej ester kyseliny octovej a salicylovej ester kyseliny salicylovej a etanolu derivát kyseliny sulfosalicylovej .
Kyselina acetylsalicylová je aminokyselina hydroxykyselina ester kyseliny propánovej nič z uvedeného .
zlúčenina HCOOCH3 vznikla reakciou formaldehydu a metanolu metanolu a kyseliny metanovej metanolu a metylalkoholu oxidáciou kyseliny hydroxyocotvej .
etylacetát patrí medzi soli anhydridy estery substitučný derivát kyseliny octovej .
šťaveľan bárnatý má vzorec HOOC-COOBa BaOOC-COOBa (COO)2Ba (CO)2Ba.
o akrylonitrile neplatí je to jedovatá zlúčenina má vzorec CH2=CH-NH vzniká dehydratáciou amidu kyseliny akrylovej má štruktúru CH3-CH=CH-CN.
V lekárstve sa používa CH3COONa (CH3COO)3Fe (CH3COO)3Al (CH3COO)2Ca.
zlúčenina NH2-CO-NH2 patrí amidu kyseliny uhličitej soli kyseliny močovej diamidu kyseliny uhličitej nevyjadruje ani jednu z uvedených .
nesprávne tvrdenie o kyseline šťaveľovej vzniká oxidáciou etántiolu používa sa v odmernej analýze redukciou vzniká hydroxyetanall v reakcii s KMnO4 vystupuje ako redukovadlo .
pri esterifikácii karboxylových kyselín možno výťažok esteru zvýšiť odoberaním alkoholu z reakčnej zmesi odoberaním karboxylovej kyseliny z reakčnej zmesi odoberaním vody z reakčnej zmesi všetkými spôsobmi .
látky typu R-C=-N vznikajú reakciou kyseliny a amoniaku dehydratáciou amidov dehydratáciou nitridov dehydrogenáciou nitrozlúčenín .
zlúčenina COCl2 je derivát kyseliny močovej je bojová látka fosgén je to izomér močoviny ani jedna odpoveď nie je správna .
KOOC-CHOH-CHOHCOONa je zložkou Fehlingovho činidla je sodnodraselná soľ kseliny vínnej platí a aj b neplatí ani a ani b .
zlúčenina CH3CH2-O-CO-CH3 vznikla kondenzáciou kyseliny octovej a etanolu je octan etylnatý je ester kyseliny octovej všetky odpovede sú správne .
zlúčenina C6H5CO-O-CH2CH3 vznikla z fenolu a kyseliny octovej vznikla z kyseliny benzoovej a etanolu je to benzoan etylnatý odpovede b aj c sú správne .
zlúčeniny typu R-C=-N vznikajú pôsobením amoniaku na karboxylové kyseliny dehydratáciou amidov kyselín hydrolýzou nitridov dehydrogenáciou nitrozlúčenín .
zlúčenina CH3-CH2-CH2-CO-O-CH3 dáva po hydrolýze kyselinu propánovú obsahuje zvyšok metanolu vzniká elektrofilnou substituciou všetky sú správne .
HOOC-CH2-CO-CH3 je kyselina oxaloctová acetoctová 2-oxobutánová oxoetánová.
látkové množstvo 1mol Ba(OH)2 môže neutralizovať 1 mol kyseliny benzoovej 1 mol kyseliny ftalovej 1 mol kyseliny citrónovej 1 mol kyseliny octovej .
acetón z kyseliny acetoctovej vzniká oxidáciou redukciou dekarboxyláciou dehydrogenáciou.
N aneutralizáciu 1 molu kyseliny jantárovej treba 1 mol KOH 1 mol Ca(OH)2 1/2 molu Ca(OH)2 2 moly Ba(OH)2.
2 moly kyseliny malonovej zreagujú bez zvyšku s 1 molom NaOH 2 molmi Ca(OH)2 3 molmi LiOH 1/2 molu Ba(OH)2.
kyselina akrylová vzniká redukciou CH2=CH-CHO oxidáciou CH2=CH-CH2-OH oxidáciou CH3-CH2-CHO redukciou HOOC-CH=CH-COOH.
vodný roztok octanu sodného má podobnú reakciu ako Na2SO4 Na2CO3 NaClO4 KCl.
ktorá kyselina je najlepšie disociovaná v rovnakej koncentrácii kyselina mravčia kyselina maslová kyselina dichlóroctová kyselina octová .
kyselina glyoxylová môže vzniknúť dehydrogenáciou kyseliny hydroxyoctovej postupnou oxidáciou etándiolu platí a aj b neplatí ani a ani b.
adíciou vody na kyselinu akrylovú vzniká kyselina mliečna kyselina jablčná kyselina hydroxymaslová kyselina hydroxybutánová .
anhydrid kyseliny ftalovej sa dá pripraviť oxidáciou naftalénu oxidáciou 1,2-dimetylbenzénu dehydratáciou kyseliny ftalovej všetkými spôsobmi .
na prípravu etylacetátu možno použiť kyselinu propionovu acetylchlorid metanol nič z uvedeného .
hydrolýzou CH3CH2-COO-CH3 vzniká etanol kyselina octová kyselina propánová propanol .
dekarboxyláciou kyseliny octovej vzniká oxid uhličitý metán platí a aj b metanol.
medzi vlastnosti karboxylových kyselín patria ľahko sa oxidujú esterifikáciou sa uvoľní voda a éter môžu vstupovať do dehydratačných reakcií ich vápenaté soli sú mazľavé mydlá .
zlúčenina CH3-CH2-CO-O-CO-CH2-CH3 je poloacetál ester anhydrid aldol.
opakom esterifikácie je hydratácia hydrolýza hydrogenácia dehydratácia .
o acetanhydride platí vzniká dehydratáciou 1 molekuly kyseliny octovej vzniká hyratáciou kyseliny etanovej pôsobením alkoholu z neho vzniká ester vzniká dehydratáciou acetamidu .
reakciou acetylchloridu s alkoholom môže vzniknúť éter anhydrid ester alkoxoniová soľ.
dekarboxyláciou kyseliny malonovej vznikne kyselina propanová kyselina propionová kyselina octová kyselina mravčia .
zlúčenina CH3-CH(OH)-COOH vzniká redukciou kyseliny oxaloctovej oxidáciou kyseliny pyrohroznovej dekarboxyláciou kyseliny jantárovej adíciou vody na kyselinu fumárovú a následnou dekarboxyláciou.
kyselina hydroxyoctová úplne zoxiduje na HOOC-COH HOOC-CO-COOH kyselinu šťaveľovú kyselinu pyrohroznovú.
Amidy sú substitučné deriváty karboxylových kyselín sú to soli karboxylovch kyselín sú to funkčné deriváty karboxylových kyselín neplatí nič z uvedeného .
rovnica dekarboxylácie kyseliny malónovej HOOC-CH=CH-COOH => CH2=CH-COOH+CO2 HOOC-CH2-COOH => CH3COOH + CO2 CH3CH2CH2COOH é> CH3CH2CH2CH3 + CO2 HOOC-CH2CH2COOH => CH3-CH2-COOH + CO2 .
medzi opticky aktívne kyseliny patrí kyselina citrónová kyselina maleinova kyselina jablčná kyselina fumarova .
správne poradie sily kyselín od najsilnejšej ku najslabšej 1. trichlóroctová 2. dvachlóroctová 3. propánová 4. octová 1. octová 2. propánová 3. trichlóroctová 4. chlóroctová 1. propánová 2. trichlóroctová 3. chlóroctová 4. octová 1. trichlóroctová 2. dvachlóroctová 3. octová 4. propánová .
betaínovú formu môže vytvárať kyselina salicylová kyselina jablčná kyselina trichlóroctová kyselina 2-aminopropánová.
ktorá z kyselín je najkyslejšia kyselina B-chlórmaslová kyselina A-chlórmaslová kyselina C-chlórmaslová všetky sú rovnako kyslé.
medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín nepatrí alanín acetylchlorid kyselina acetoctová kyselina glyoxylová .
kyselina glyoxylová je funkčný derivát karboxylovej kyseliny vtniká oxidáciou kyseliny hydroxyoctovej vytvára optické izoméry všetky odpovede sú správne .
kyselina 3-oxobutánová je funkčný derivát karboxylovej kyseliny vytvára optické izoméry dekarboxyluje sa na aceton ani jedna odpoveď nie je správna .
kyselina jantarová sa premiena hydrogenáciou na kyselinu akrylovú dekarboxyláciou na kyselinu propánovú redukciou na kyselinu šťaveľovú nič z uvedeného .
kyselina citrónová je opticky aktívna kyselina je trikarboxylová kyselina využíva sa na zrážanie krvi všetky odpovede sú správne .
medzi hydroxykyseliny nepatrí kyselina citrónová kyselina oxalová kyselina mezovínna kyselina salicylová .
medzi oxokyseliny nepatrí kyselina pyrohroznová kyselina acetylsalicylová kyselina acetoctová kyselina oxaloctová .
medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín nepatrí kyselina citrónová kyselina ftalová kyselina trichlóroctová alanín.
medzi aminoderiváty karboxylových kyselín nepatrí kyselina asparágová valín kyselina glutámová kyselina pikrová.
o kyseline glutámovej platí pri pH = 10 sa pohybuje ku katóde pri pH=7 sa pohybuje ku katóde pri pH=11 sa pohybuje ku anóde pri pH=13 je v izoelektrickom bode .
o aminokyselinách platí sú to funkčné deriváty karboxylových kyselín v izoelektrickom bode sa monoaminodikarboxylové kyseliny pohybujú ku katóde zabraňujú zrážaniu krvi majú vysoký bod topenia .
o oxokyselinách platí ich hydrogenáciou vznikajú nenasýtené kyseliny reakciou s CO2 poskytujú dikarboxylové kyseliny sú substitučné deriváty karboxylových kyselín redukciou s vodíkom sa ich molekula štiepi v mieste ketoskupiny .
kyselina A-aminopropionová môže sa vyskytovať iba vo forme D-izoméru môže sa vyskytovať len vo forme L-izoméru môže sa vyskytovať vo forme L- aj D- izoméru ani jedna odpoveď nie je správna .
benzoyl je väzbová skupina odvodená od benzénu väzbová skupina odvodená od toluénu acyl kyseliny benzoovej nič z uvedeného .
pomocou mezomérneho efektu možno vysvetliť zvýšenú kyslosť halogénkyselín zvýšenú kyslosť fenolov v porovnaní s alkoholmi platí a aj b neplatí ani a ani b.
2-propanol je produkt redukcie kyseliny 2-oxopropánovej produkt oxidácie kyseliny propánovej produkt redukcie acetónu ani jedna odpoveď nie je správna .
pravdivé tvrdenie o Fehlingovom roztoku používa sa na dôkaz lipidov v krvi jeho zložkou je síran vápenatý a vínan sodno-draselný jeho zložkou je síran meďnatý a vínan sodno-draselný používa sa na dôkaz ketolátok v moči .
zlúčenina CH3-O-SO3H je éter éter kyseliny sulfónovej ester kyseliny sírovej ester kyseliny siričitej .
zlúčenina CH3-CH2-CH2-CO-O-CH3 vznikla nukleofilnou substitúciou nemá v molekule zvyšok kyseliny etánovej karbonylový uhlík patrí kyseline maslovej vyhovuje všetkým uvedeným možnostiam .
reakciou etanolu a kyseliny etánovej vznikne dietyléter anhydrid kyseliny octovej etylester kyseliny octovej nič z uvedeného .
reakcia R-CO-O-R + KOH => RCOOK + R-OH je eliminačná reakcia esterifikačná reakcia alkalická hydrolýza oxidoredukčná reakcia .
nesprávne tvrdenie : anhydrid kyseliny maleinovej sa pripravuje oxidáciou benzénu anhydrid kyseliny ftalovej sa pripravuje oxidáciou naftalénu anhydrid kyseliny ftalovej sa pripravuje oxidáciou p-xylénu anhydrid kyseliny ftalovej sa pripravuje jej dehydratáciou .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests