option
My Daypo

Příjmačky 2019 jaro

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Příjmačky 2019 jaro

Description:
pdf mu

Author:
DD
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/05/2019

Category:
Others

Number of questions: 243
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zákonitostmi lidského vnímání se v dějinách psychologie zabývala hlavně: Asocianistická psychologie. Psychologie života. Individuální psychologie. Gestalt (celostní, tvarová) psychologie.
Metody rozvoje tvořivosti žáků jsou: Metody motivační a expoziční. Metody slovní, názorné a praktické. Všechny výukové metody, musí však být dobře připravené a aplikované. Metody aktivizující výuky.
Z jakého filozofického východiska vychází kvantitativní výzkum? Kreacionizmus Realizmus Pozitivizmus Šovinizmus.
Kdo je autorem těchto významných děl – „Škola hrou", „Svět v obrazech": J. F. Herbart. J. A. Komenský. J. Locke. O. Chlup.
Zvládání školní zátěže žáky neusnadňuje: Příznivé klima ve školní třídě. Zdravotní pohoda. Rozsah studijních textů v učebnici. Vnímaná podpora ze strany spolužáků.
Výchova v širším slova smyslu je označení pro: Sebevýchovu Výchovu a zkušenostní učení se ze situací. Vzdělávání. Výchovu a vzdělávání.
Současné teorie učení přímo vycházejí: Z transpersonální psychologie Z konstruktivismu Z individuální psychologie Z humanistické psychologie.
Kázeň žáka představuje: Vlastnost osobnosti žáka spočívající v přijetí stanovených norem (školní řád, pokyny pedagogů). Neformální proces. Společenský jev spočívající v dodržování stanovených norem (školní řád). Formální proces.
Aspirace jsou v psychologii chápány jako: Porucha psychiky Vrozená dispozice Snaha něčeho dosáhnout Extrémní sebeprosazování.
Učební pomůcky jsou: Nosiče didaktické informace. Veškeré materiální prostředky výuky. Zprostředkovatelé didaktické informace. Veškerá technika, která slouží k realizaci názornosti ve výuce.
Mezi fáze paměťového procesu nepatří: Vybavení Reminiscence Deklarování Znovupoznání.
Mezi primární potřeby nepatří: Tepelná pohoda. Bezpečí Sex Sebeaktualizace.
Který z uvedených pojmů patří do oblasti alternativního školství? Rámcový vzdělávací program Jenský plán. Školní vzdělávací program. Aktivita žáků.
Metoda, kterou se psychologie odlišuje od jiných, se nazývá: Komparativní metoda. Experiment Diagnostika Introspekce.
Školní výkon žáka bezprostředně neovlivňuje: Slovní hodnocení žákova výkonu. Psychosociální klima učitelského sboru. Zdravotní stav. Profesní kompetence.
Jaká by měla být učitelská autorita? Kombinací autority formální a neformální. Kombinací autority osobní a neformální. Výhradně autoritou neformální. Kombinací autority vlastní a osobní.
Určete typ otázky podle otevřenosti: „Jaký je Váš názor na zřizování tříd pro nadané děti?" Divergentní Polouzavřená Otevřená Konvergentní.
Kdo je autorem díla „Několik myšlenek o vychovávání" a setkáváme se u něho s myšlenkou tabula rasa („prázdná deska")? J. Locke J. F. Herbart J. J. Rousseau J. H. Pestalozzi.
Způsob výuky, kdy jsou žákům předkládány hotové poznatky a žáci jsou spíše pasivní je: Klasické (tradiční) vyučování Problémové vyučování Skupinové vyučování Frontální vyučování.
Experiment je: Praktická činnost žáků. Výuková metoda. Výzkumná metoda. Zejména práce v laboratoři.
Do které z uvedených základních pedagogických kategorií zařazujeme termíny Bloomova nebo Niemierkova taxonomie? Výchovné prostředky. Cíle výchovy. Edukační činitelé Pedagogické principy.
Oborová didaktika je: Teorie vzdělávání a vyučování. Zaměřuje se na otázky cílů, obsahu výuky, metod, forem a prostředků výuky. Disciplínou, která patří do systému pedagogických věd a zabývá se specifiky výuky příslušného oboru. Vědní disciplína, která spadá do příslušného oboru (matematika, fyzika, elektronika, zbožíznalství…). Disciplínou pedagogiky, zaměřenou na otázky odborné praxe v příslušném oboru.
Písemná příprava učitele na vyučovací jednotku (náležitosti, forma, rozsah apod.): Je dána školským zákonem (forma, rozsah apod.). Je doporučená a věcí učitele. Je dána Rámcovým vzdělávacím programem. Je dána Školním vzdělávacích programem.
Který z uvedených přístupů je typický pro kvantitativní výzkum? Vcítění se do subjektu výzkumu Ověřování teorie Malé skupiny lidí. Jedinečnost.
Mezi specifické poruchy učení nepatří: Dysortografie. Dyspraxie. Dyspinxie Dysfagie.
Předmětová (speciální) didaktika je: Teorie vzdělávání a vyučování. Zaměřuje se na otázky cílů, obsahu výuky, metod, forem a prostředků výuky. Teorie vzdělávání a vyučování konkrétního odborného předmětu (elektronika, zbožíznalství, informatika…). Disciplínou, která patří do systému pedagogických věd a zabývá se specifiky výuky příslušného oboru v širším pojetí. Vědní disciplína, která spadá do příslušného oboru (matematika, fyzika, elektronika, zbožíznalství…).
Která z uvedených disciplín označuje teorii vzdělávání a vyučování? Metodika Obecná didaktika Obecná pedagogika Teorie a metodika výchovy a vyučování.
Způsoby komunikace jsou: Formální, neformální, oficiální. Verbální komunikace, neverbální komunikace, komunikace jednáním (činem). Naprogramovaná komunikace, orientačně připravená komunikace a nepřipravená komunikace. Formální a obsahová.
Didaktické testy mohou být: Standardizované, kvazistandardizované a nestandardizované. Normalizované a nenormalizované. S uzavřenými otázkami, polouzavřenými otázkami a otevřenými otázkami. Ústní, písemné i praktické.
Didaktická analýza učiva je: Příprava na výuku v podobě podrobné písemné přípravy. Myšlenkové proniknutí do učební látky za cílem stanovení základního a rozšiřujícího učiva Analýza vzdělávacích výsledků žáků. Analýza vzdělávacích potřeb žáků.
Výukový problém je: Situace, kdy žák řeší úkol na základě dosavadních poznatků a s přiměřenou pomocí učitele. Je jakákoliv učební situace, kdy žáci musí řešit nějaký úkol, zadání. Je jakákoliv situace, kdy si učitel neví rady. Situace ve výuce, kdy žáci nerozumí učivu nebo jsou neukáznění.
Autorem výroku „Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já Vám zaručím, že z každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím – lékaře, právníka, umělce, obchodníka, ale i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho předků" je: Watson Krejčí Rostohar Thorndike.
Prvky neverbální komunikace jsou Prvky řešení situace beze slov, rychlý čin učitele. Slova, gesta, pohyby. Pohledy, mimika, pohyby, dotyk, fyzické postoje. Emocionalita řeči, rychlost řeči, dynamika řeči a intonace.
Komparativní psychologie se zabývá: Studiem podobností psychiky zvířat a lidí. Vztahem mezi fyziologickými a psychickými procesy u člověka. Studiem různých typů osobnosti Rozdíly mezi jednotlivými stadii vývoje psychiky.
Systém výuky, kdy jsou žáci vedeni k aktivní činnosti ve výuce a nalézání nových poznatků na základě dosavadních poznatků je: Systémové vyučování. Problémové vyučování. Frontální vyučování. Efektivní vyučování.
Materiální výukové prostředky dělíme na: Slovní, názorné a praktické Tabule, audiovizuální techniku, multimediální techniku. Učební pomůcky, didaktickou techniku a vybavení škol a výukových pracovišť. Reálné předměty, modely, textové pomůcky, obrazové pomůcky a přírodniny.
Mezi příčiny únavy nepatří: Špatná organizace práce. Inteligence Hluk Nedostatečný odpočinek.
Deskriptivní výzkumný problém hledá odpověď na otázku: Jaké to je? Čím to je? Jaká metoda byla použitá? Kdo byl respondent?.
Získání žáka pro danou věc, dosažení stavu, kdy žák dělá danou činnost rád a má z ní uspokojení označujeme jako: Vnější motivaci. Jakoukoliv motivaci. Vnitřní motivaci. Aktivitu žáka.
Jeden z typů výzkumných problémů je: Cílový Kauzální Pedagogický Kvalitativní.
Hypotéza představuje: Vědecký předpoklad. Výzkumný problém, otázku na kterou hledáme odpověď. Nějaké tvrzení, výrok. Měřitelnou proměnnou.
Mezi typy představivosti nepatří: Čichová Normativní (pravidelná). Motorická (pohybová). Taktilní.
Rozdíl mezi klasickým a operantním podmiňováním je: V míře aktivity zkoumaných subjektů V drastičnosti prováděných pokusů. V intenzitě podnětů V intenzitě reakcí.
Šikanování je: Dočasné agresivní chování. Každé agresivní chování. Asymetrický, samoúčelný typ agrese. Získávání cíle za každou cenu.
Didaktická hra: Je jakákoliv hra ve výuce, která žáky zaujme Je dobrovolně volená činnost ve výuce, jejíž součástí je učení, plnění stanovených výukových cílů. Je zásada, kterou by měl učitel využívat, protože žáky baví. Je klasickou výukovou metodou, která pomáhá žáky zaujmout, motivovat k učení.
Projev tvořivosti (kreativity) představuje: Jakoukoliv činnost, snahu žáka se něco nového naučit, pochopit a zvládnout. Jakoukoliv zvýšenou aktivitu žáka, zaměřenou na učení, při které žák pracuje relativně samostatně. Činnost, při které vznikne něco nového a zároveň užitečného (přínosného). Jakoukoliv činnost, při které vznikne nějaký užitečný výstup, produkt.
Klima školy představuje: Krátkodobější jev ve škole (třídě). Vliv podnebného pásu na prostředí školy. Představuje dlouhodobější stav (dlouhodobější sociálně emocionální naladění). Obecnější pojem, zahrnuje kromě sociálně psychologických faktorů také vlivy architektonické.
Dramatická výchova ve škole: Může být začleněna jako samostatný předmět, využita jako styl práce nebo metoda práce v jakémkoli předmětu. Nemůže být využita jako styl práce nebo metoda práce v jakémkoli předmětu. Nemůže být samostatný předmět, ale může být využita jako styl práce. Nemůže být samostatný předmět, ale může být využita jako metoda práce v jakémkoli předmětu.
Fáze konkrétních logických operací se v myšlení dětí objevuje podle J. Piageta: Mezi 9. a 10. rokem. Mezi 6. a 7. rokem. Mezi 12. a 15. rokem. Mezi 2. a 3. rokem.
Jaký je rozdíl – podle behavioristů – mezi odměnou a trestem z hlediska výsledků výchovy a vyučování? Trestání vede k dosažení cílů pomaleji, ale výsledky jsou dlouhodobé. Trestání vede k dosažení cílů rychleji, ale odměňování má trvalejší efekt. Trest je vždy účinnější než odměna Odměna vede vždy k pozitivnímu efektu.
Projektovou metodu vytvořili R. Steiner a H. Spencer W. Washburne a Klaus Schaller J. Dewey a W. Kilpatrick O. Decroly a E. Keyová.
Deskriptivní výzkumný problém hledá odpověď na otázku čím to je? jaká metoda byla použitá? jaké to je? kdo byl respondent?.
Myšlení generující více výsledků či řešení je Zavádějící divergentní impertinentní direktivní.
Příčinou frustrace je zrcadlové neurony překážka bránící dosažení cíle jedince neadekvátní motivace stres a zátěž.
Formální autorita není založena na postavení jejího nositele v sociální skupině není založena na postavení jejího nositele v hierarchii nebo příslušnosti k sociální skupině vychází z osobních kvalit jedince je dána rolí bez ohledu na osobní kvality jedince.
Vzdělávání na středních školách v ČR je ukončeno maturitou nebo absolutoriem maturitou maturitou nebo závěrečnou zkouškou závěrečnou zkouškou.
Pro liberální výchovný styl je charakteristické Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jejich důsledné plnění Vychovatel hodně diskutuje a pak kontroluje přesné plnění požadavků Vychovatel klade jednoznačné požadavky a pak o nich diskutuje.
Jak se nazývá pedagogická zásada doporučující, aby cíle, požadavky, učivo, organizační formy, metody atd. byly přizpůsobeny žákům - jejich věku, vyspělosti, nadání, povaze, individuálním zvláštnostem, kognitivnímu stylu, stupni pokročilosti apod.? zásada vědeckosti zásada postupnosti zásada tolerantnosti zásada přiměřenosti.
Který z následujících výroků je pravdivý: „V pedagogice je třeba zachovávat základní pravidla pedagogického postupu …“ od vzdáleného k blízkému od blízkého k snadnému od obtížnějšího k snadnému od blízkého k vzdálenému.
Jízda na kole je produktem učení senzomotorického divergentního konvergentního problémového.
Brainstorming je jeden ze základních principů individuálního vzdělávání je moderní metoda domácího vzdělávání jedna z technik rozvíjející tvořivé myšlení mající širší použití např. nyní ve vyučování jako aktivizační prvek hierarchicky uspořádaný systém poznávacích (kognitivních) cílů výuky.
Psychická deprivace je sklon ke kriminálnímu chování starší výraz pro prožívání rodičů po sdělení nepříznivé školní prognózy dítěte dlouhodobé strádání v oblasti základních psychických potřeb následek vývoje v krajně nepříznivých podmínkách.
Mezi mimointelektové příčiny žákovského neúspěchu nepatří rozumové nadání žáka vztah s učitelem nedostatečný odpočinek nevhodné učebnice.
Výchova v užším slova smyslu je označení pro Výchovu a vzdělávání Výchovu osobnosti, vytváření osobnostních kvalit člověka Sebevýchovu Vzdělávání obecně.
Mezi druhy paměti nepatří kreativní bezděčná smyslová senzorická.
Pro kreativní řešení problémů je charakteristické myšlení paranoidní magické teoretické divergentní.
V případě několikadenní akce se žáky (školní výlet, exkurze), je vyučující povinen zajistit dozor nad žáky Podle věku žáků Jen od budíčku do večerky Dle organizačního řádu konkrétní školy Po celých 24 hodin, tedy i v době spánku dětí.
Poměr počtu odeslaných dotazníků k počtu vyplněných a vrácených se nazývá návratnost platnost validita objektivita.
Schopnost zvládat zátěž a stres označujeme jako hypertenzi hypobulii coping maladaptaci.
Soubor schopností, které umožňují činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního, popř. novátorské řešení problémů nazýváme tvořivost pracující inteligence abstraktní inteligence algoritmická inteligence.
Která formulace nejlépe popisuje Eriksonovu představu nejdůležitějšího vývojového úkolu v adolescenci? hledání vlastní identity integrita identifikaci se sexuální rolí vývoj superega.
Učební plán je obsah učiva pro jednotlivé předměty dokument předepisující učiteli použití jednotlivých vyučovacích metod kurikulární dokument rozdělující učivo do časové posloupnosti pedagogický dokument, který pořádá učivo do určitých celků, obsahuje sled předmětů v jednotlivých ročnících a jejich časovou dotaci.
Pozorování je výzkumná metoda hypotéza proměnná výzkumný soubor.
Pro autokratický výchovný styl je charakteristické Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí, zkušeností a úsudků Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorům Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jeho důsledné plnění.
Pavlovovy experimenty se psy jsou příkladem jakého typu učení? klasického podmiňování pojmové učení senzomotorického učení instrumentální podmiňování.
Mezi základní emoce nepatří vztek rozpaky afekt nálada.
Učitelská autorita by měla být kombinací autority osobní a neformální kombinací autority vlastní a osobní kombinací autority formální a neformální výhradně autoritou neformální.
Výchova v širším slova smyslu je označení pro Vzdělávání Sebevýchovu Výchovu a zkušenostní učení se ze situací Výchovu a vzdělávání.
Která z uvedených zásad není zařazována mezi základních devět pedagogických principů? jednotnost výchovného působení názornost permanentní charakter trvalost.
Při řešení šikany je jako první nejdůležitější Informovat spolužáky Oddělit agresora a oběť Informovat rodiče Informovat vedení.
Pyramida potřeb hierarchizující lidské potřeby od fyziologických po sebeaktualizační je produktem bádání Bühlerové Maslowa Thorndikea Sterna.
Schopnost chápat vlastní emoce, emoce druhých, pracovat s nimi, dovedně komunikovat a orientovat se v mezilidských vztazích označujeme jako osobnostní úroveň etickou zralost sociální inteligenci komunikaci.
Mezi aplikační oblasti psychologie jako vědní disciplíny nepatří psychologie sportu psychofyziologie naivní psychologie klinická psychologie.
Který výrok vystihuje vztah mezi agresivním chováním a šikanou šikana s agresivitou se objevuje pouze u chlapců šikana je obecnější pojem, než agresivní chování agresivní chování mezi žáky může v některých případech po čase vyústit v šikanu šikana s agresí naprosto nesouvisí.
Disciplína pedagogiky zabývající se primárně učením a vzděláváním dospělých v ekonomicky aktivním věku se odborně nazývá geragogika promexika gerontagogika andragogika.
Mezi základní podmínky vzniku kázně ve vyučování patří učitelovo sebepojetí dobře organizované efektivní hodiny krátké hodiny dlouhé hodiny.
Učivo, celkový projekt výuky a jejího průběhu označuje pojem rámcové osnovy učební osnovy kurikulum standard vzdělávání.
Pro který směr pedagogiky jsou charakteristické následující myšlenky? Výchova má být pojímána jako pomoc jedinci, je nutno respektovat jeho osobnost. Jedinec má být veden k pluralitnímu vidění a chápání skutečnosti, k toleranci a vzájemnému porozumění. Do výchovně vzdělávacích programů se dostává požadavek tzv. „multikulturní výchovy.“ pedagogika reformní pedagogika antiautoritativní pedagogika experimentální pedagogika postmodernistická.
Jaký výraz používáme pro označení edukačního procesu, kdy si jedinec osvojuje poznatky záměrně a vědomě? edukační proces intencionální edukační proces non-intencionální edukační proces funkcionální evaluace.
Vyberte nejjednodušší pojem týkající se vnímání paměť požitek pozornost představa.
Pro demokratický výchovný styl je charakteristické Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí, zkušeností a úsudků Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorům Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jeho důsledné plnění.
Který z uvedených pojmů nepatří do oblasti alternativního školství? Jenský plán Rámcový vzdělávací program Daltonský plán Zdravá škola.
Základním dokumentem autoevaluace školy je evaluační zpráva školy z vlastního hodnocení školy hodnocení školské rady hodnocení žáků hodnocení české školní inspekce.
Která z uvedených disciplín nepatří mezi základní pedagogické disciplíny dělené dle obsahu zkoumání? teorie řízení škol a školství somatopedie pedagogická diagnostika teorie výchovy.
Který z uvedených pojmů označuje výchovu dospělých jedinců? personalizace andragogika reedukace evaluace.
Právo na vzdělání je v ČR zaručeno Vyhláškou o základní škole Listinou základních lidských práv a svobod Usnesením poslanecké sněmovny Rozhodnutím Evropské unie.
Mezi vědecké metody získávání dat v psychologii nepatří přirozený experiment numerologická analýza pozorování analýza snů, analýza produktů činnosti.
Myšlení směřující k jednomu výsledku či řešení je konvergentní kontinuální konstruktivní konkávní.
Aspirace jsou v psychologii chápány jako porucha psychiky vrozená dispozice extrémní sebeprosazování snaha něčeho dosáhnout.
Výchova v širším slova smyslu je označení pro Výchovu a zkušenostní učení se ze situací Výchovu a vzdělávání Sebevýchovu Vzdělávání.
Povinná školní docházka do 14 let byla zřízena Malým školským zákonem r. 1922 školskou novelou r. 1883 Hasnerovým zákonem 14. května 1869 reformou Exner-Bonitzovou v letech 1848-49.
Zodpovědnost za rozvoj školské soustavy v ČR má podle zákona 561/2004 Sb.: vláda ČR poslanecká sněmovna a senát ČR Česká školní inspekce MŠMT.
Koncepce trvale udržitelného rozvoje Je způsob učení se, které se trvale udržuje u jednotlivých generací Je takový rozvoj a míra využívání nevyčerpatelných zdrojů, který budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich potřeby a rozvíjet se Je takový rozvoj a míra využívání vyčerpatelných zdrojů, který budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich potřeby a rozvíjet se Je způsob trvale udržovaného rozvoje žákovy osobnosti.
Normativní pojetí didaktiky je orientováno na cíle, hodnoty, jichž má být vzděláváním dosaženo na základě ideálu nebo shody většiny základní didaktické principy technologické metody vzdělávání důkazy a empirii; na kritické užívání empirických poznatků.
Jaký výraz používáme pro označení edukačního procesu, kdy si jedinec osvojuje poznatky záměrně a vědomě? edukační proces funkcionální edukační proces intencionální edukační proces non-intencionální evaluace.
Který z uvedených termínů nepatří do skupiny základních pedagogických prostředků? učivo sport práce umění.
Učivo, celkový projekt výuky a jejího průběhu označuje pojem kurikulum standard vzdělávání rámcové osnovy učební osnovy.
Začátek povinné školní docházky lze odložit, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně či duševně přiměřeně vyspělé, a to na základě písemného doporučení mateřské školy a příslušného školského poradenského zařízení, za souhlasu, případně jen uvědomění zákonného zástupce na žádost rodičů či jiného zákonného zástupce na žádost rodičů a vyjádření mateřské školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Určete typ otázky dle otevřenosti: „Jaký je váš názor na zřizování tříd pro nadané děti?“ divergentní konvergentní otevřená polouzavřená.
Dítětem se podle Úmluvy o právech dítěte rozumí dítě do 18 let 20 let 14 let 21 let.
Po liberální výchovný styl je charakteristické Vychovatel klade jednoznačné požadavky a pak o nich diskutuje. Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jejich důsledné plnění Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel hodně diskutuje a pak kontroluje přesné plnění požadavků.
Disciplína pedagogiky zabývající se primárně učením a vzděláváním dospělých v ekonomicky aktivním věku se odborně nazývá promexika andragogika gerontagogika geragogika.
Která z uvedených zkratek je názvem konkrétního vzdělávacího projektu realizovaného Evropskou unií v rámci evropské dimenze ve vzdělávání? ŠVP ERASMUS RWCT VUPP.
Brainstorming je jeden ze základních principů individuálního vzdělávání je moderní metoda domácího vzdělávání hierarchicky uspořádaný systém poznávacích (kognitivních) cílů výuky jedna z technik rozvíjející tvořivé myšlení mající širší použití např. nyní ve vyučování jako aktivizační prvek.
Pro autokratický výchovný styl je charakteristické Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí, zkušeností a úsudků Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jeho důsledné plnění Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorům.
Který z uvedených pojmů nepatří do oblasti alternativního školství? Rámcový vzdělávací program Daltonský plán Zdravá škola Jenský plán.
Josef z Kalasance (Calasanzy) založil Jednotu bratrskou šestileté latinské gymnasium ve Štrasburku řád piaristů (Řád zbožných škol) antroposofii.
Jaké podmínky musí být splněny, aby se situace stala výchovnou situací Situace musí být známá Situace se musí stát problémovou situací a vnitřním problémem Situace musí být nová Situace musí být neopakovatelná.
Který z uvedených přístupů je typický pro kvalitativní výzkum ověřování teorie velké skupiny lidí vysvětlení jevů jedinečnost.
Při řešení šikany je jako první nejdůležitější Informovat vedení Oddělit agresora a oběť Informovat rodiče Informovat spolužáky.
Ekkehart von Braunmühl a Hubertus von Schoenebeck jsou představiteli pedagogiky antipedagogiky experimentální existencialistické antiautoritativní pedagogiky.
Právo na vzdělání je v ČR zaručeno Usnesením poslanecké sněmovny Rozhodnutím Evropské unie Listinou základních lidských práv a svobod Vyhláškou o základní škole.
Vzdělávání na středních školách v ČR je ukončeno závěrečnou zkouškou maturitou maturitou nebo závěrečnou zkouškou maturitou nebo absolutoriem.
Do které z uvedených základních pedagogických kategorií zařazujeme termíny Bloomova nebo Niemarkova taxonomie? cíle výchovy výchovné prostředky pedagogické principy edukační činitelé.
K deklarativní paměti patří priming starých a nových položek mnemotechnika paměť epizodická a sémantická orgánové zážitky.
Gamblerství je příkladem psychické závislosti projekce zájmu o hru šikany.
Která formulace nejlépe popisuje Eriksonovu představu nejdůležitějšího vývojového úkolu v adolescenci? vývoj superega integrita identifikaci se sexuální rolí hledání vlastní identity.
Nedostatečnou schopnost jedince přizpůsobit se působícím vlivům prostředí nazýváme frustrační tolerance maladaptace adjustace disimulace.
Do profesní volby by neměly zasahovat ambice rodičů exkurse vzory vzdělávací nabídka.
Mezi základní emoce nepatří rozpaky afekt nálada vztek.
Pavlovovy experimenty se psy jsou příkladem jakého typu učení? klasického podmiňování senzomotorického učení pojmové učení instrumentální podmiňování.
Pyramida potřeb hierarchizující lidské potřeby od fyziologických po sebeaktualizační je produktem bádání Sterna Thorndikea Maslowa Bühlerové.
Schopnost vcítit se do emocí druhých je psychopatie empatie homeopatie apatie.
Příčinou frustrace je překážka bránící dosažení cíle jedince neadekvátní motivace zrcadlové neurony stres a zátěž.
Autorem výroku „Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím – lékaře, právníka, umělce, obchodníka, ale i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho předků“ je Watson Thorndike Krejčí Rostohar.
Komparativní psychologie se zabývá studiem různých typů osobnosti studiem podobností psychiky zvířat a lidí vztahem mezi fyziologickými a psychickými procesy u člověka rozdíly mezi jednotlivými stadii vývoje psychiky.
Mezi vědecké metody získávání dat v psychologii nepatří: numerologická analýza pozorování analýza snů, analýza produktů činnosti přirozený experiment.
Mezi aplikační oblasti psychologie jako vědní disciplíny nepatří psychologie sportu naivní psychologie klinická psychologie psychofyziologie.
Která z dílčích charakteristik procesu socializace je nesprávná? je to zároveň neustálé osvojování si nových společenských rolí zahrnuje všechny složky psychiky (poznávací, citovou, volní) je uskutečňována pouze řízeným sociálním učením a výchovou je procesem humanizace jedince.
Fáze konkrétních logických operací se v myšlení dětí objevuje dle J. Piageta mezi 2. a 3. rokem mezi 6. a 7. rokem mezi 9. a 10. rokem mezi 12. a 15. rokem.
Který z uvedených zákonů se vztahuje k sociální percepci? zákon interference zákon empatie zákon volnosti zákon adaptační tolerance.
Mezi typy představivosti nepatří normativní (pravidelná) čichová motorická (pohybová) taktilní.
Mezi primární potřeby nepatří tepelná pohoda sex sebeaktualizace bezpečí.
Myšlení generující více výsledků či řešení je impertinentní divergentní direktivní zavádějící.
Který z uvedených autorů se nezabýval problematikou výchovy a výchovného působení Adler Ebbinghaus Chlup Lewin.
Který výrok vystihuje vztah mezi agresivním chováním a šikanou šikana s agresí naprosto nesouvisí šikana je obecnější pojem, než agresivní chování agresivní chování mezi žáky může v některých případech po čase vyústit v šikanu šikana s agresivitou se objevuje pouze u chlapců.
Zvládání školní zátěže žáky neusnadňuje zdravotní pohoda vnímaná podpora ze strany spolužáků rozsah studijních textů v učebnici příznivé klima ve školní třídě.
Mezi výchovné styly patří integrující styl motivační styl gradující styl perspektivní styl.
Charakterizování osobností na dimenzi introverze – extroverze přinesl do psychologického zkoumání lidí? Eysenck Bandura Jung Freud.
Fáze konkrétních logických operací se v myšlení dětí objevuje dle J. Piageta mezi 9. a 10. rokem mezi 12. a 15. rokem mezi 2. a 3. rokem mezi 6. a 7. rokem.
Z jakého filozofického východiska vychází kvantitativní výzkum šovinizmus pozitivizmus kreacionizmus realizmus.
Do profesní volby by neměly zasahovat exkurse vzory vzdělávací nabídka ambice rodičů.
Dramatická výchova ve škole Nemůže být využita jako styl práce nebo metoda práce v jakémkoli předmětu Může být začleněna jako samostatný předmět, využita jako styl práce nebo metoda práce v jakémkoli předmětu Nemůže být samostatný předmět, ale může být využita jako styl práce špatně Nemůže být samostatný předmět, ale může být využita jako metoda práce v jakémkoli předmětu.
Kognitivním vývojem dítěte se zabýval Piaget Gilliganová Skinner Maslow.
Kniha života a školní tiskárna patří ke škole k Tolstého volné škole moderní škole C. Freineta daltonské k winnetské soustavě.
Hodnocení výkonu žáka ve vztahu k výkonu ostatních je v odborné terminologii označováno jako normativní hodnocení kriteriální hodnocení slovní hodnocení výstupní hodnocení.
Charakterizování osobností na dimenzi introverze – extroverze přinesl do psychologického zkoumání lidí? Jung Freud Bandura Eysenck.
Současné teorie učení přímo vycházejí z transpersonální psychologie z konstruktivismu z individuální psychologie z humanistické psychologie.
Šikanování je Získávání cíle za každou cenu Každé agresivní chování Asymetrický, samoúčelný typ agrese Dočasné agresivní chování.
Který z vývojových psychologů nabízí teorii popisující profesní orientaci člověka? Piaget Vygotskij Freud Koščo.
Zákonitostmi lidského vnímání se v dějinách psychologie zabývala hlavně gestalt (celostní, tvarová) psychologie psychologie života asocianistická psychologie individuální psychologie.
Do které z uvedených základních pedagogických kategorií zařazujeme termíny Bloomova nebo Niemierkova taxonomie? cíle výchovy edukační činitelé pedagogické principy výchovné prostředky.
Schopnost vcítit se do emocí druhých je apatie empatie psychopatie homeopatie.
Mezi specifické poruchy učení nepatří dyspepsie dyslalie dysortografie dysfagie.
Mezi příčiny únavy nepatří špatná organizace práce nedostatečný odpočinek inteligence hluk.
Proces výchovy dělí do tří oblastí – vedení, vyučování a mravní výchova A. Diesterweg J. Dewey J. F. Herbart H. Spencer.
Dítětem se podle Úmluvy o právech dítěte rozumí dítě do 18 let 14 let 20 let 21 let.
Kterou z uvedených forem výchovy zařazujeme do čtyř základních forem výchovně-vzdělávací práce? inovativní výchova mimoškolní výchova občanská výchova profesní výchova.
Rozdíl mezi klasickým a operantním podmiňováním je v intenzitě podnětů v míře aktivity zkoumaných subjektů v drastičnosti prováděných pokusů v intenzitě reakcí.
Smluvní teorií o původu státu se zabývají ve svých spisech J. Locke a J. J. Rousseau T.G. Masaryk a K. D. Ušinskij J.J. Rousseau a Ignác z Loyoly J. Locke a J.A.Komenský.
Jaká by měla být učitelská autorita výhradně autoritou neformální kombinací autority osobní a neformální kombinací autority vlastní a osobní kombinací autority formální a neformální.
Aspirace jsou v psychologii chápány jako vrozená dispozice extrémní sebeprosazování porucha psychiky snaha něčeho dosáhnout.
Školní výkon žáka bezprostředně neovlivňuje psychosociální klima učitelského sboru slovní hodnocení žákova výkonu profesní kompetence zdravotní stav.
Který z uvedených termínů nepatří do skupiny základních pedagogických prostředků? učivo umění práce sport.
Komparativní psychologie se zabývá vztahem mezi fyziologickými a psychickými procesy u člověka studiem podobností psychiky zvířat a lidí rozdíly mezi jednotlivými stadii vývoje psychiky studiem různých typů osobnosti.
Začátek povinné školní docházky lze odložit, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně či duševně přiměřeně vyspělé, a to na žádost rodičů či jiného zákonného zástupce na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře na základě písemného doporučení mateřské školy a příslušného školského poradenského zařízení, za souhlasu, případně jen uvědomění zákonného zástupce na žádost rodičů a vyjádření mateřské školy.
Mravní výchova je Liberální proces Proces odehrávající se převážně v dospělosti Formální proces Celoživotní proces.
Aktivitou rozumíme v pedagogice komunikaci zaměřenou na nedominantní hemisféru mozku, vyjadřující obrazové, metaforické, popř. neverbální vyjadřování pedagogický pojem, který bývá rezervován jen pro tu skupinu činností, při nichž musí člověk projevit vyšší úroveň iniciativy, samostatnosti, úsilí, být celkově efektivnější a výkonnější je založena hlavně na nedirektivních metodách povzbuzování mladých lidí k hledání vlastní cesty životem a schopnosti realizovat svou svobodu a autonomii výuku osob za účelem osvojení elementárních dovedností čtení, psaní, počítání.
Mezi primární potřeby nepatří tepelná pohoda sebeaktualizace sex bezpečí.
Který z uvedených pojmů označuje výchovu dospělých jedinců? evaluace andragogika reedukace personalizace.
Mezi fáze paměťového procesu nepatří vybavení znovupoznání deklarování reminiscence.
Jak charakterizuje J. Piaget myšlení žáka v mladším školním věku? Jedná se o závislé na autoritě dospělého konkrétní logické operace symbolické názorné myšlení.
Činnostní pojetí vyučování je termín má široký význam a zahrnuje různé formy vzdělávání a profesní přípravy osob, které již prošly nějakým stupněm formálního školního vzdělávání je komplex vědomostí a dovedností jedince, které mu umožňují zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi je charakterizováno jako takové vyučování, „ v němž mají žáci dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly …“ je chápáno jako právo a povinnost učitelů zajišťovat udržení kvality a úrovně stávajícího vzdělávacího systému.
Určete typ otázky dle otevřenosti:„Jaký je váš názor na zřizování tříd pro nadané děti? konvergentní polouzavřená otevřená divergentní.
Mezi výchovné styly patří integrující styl perspektivní styl gradující styl motivační styl.
Hodnotovou orientaci zaměřenou na příjemnosti a požitky života, vyhýbající se aktivně nepříjemnostem nazýváme hedonickou ikonoklastickou spiritualistickou racionalistickou.
Hierarchie kognitivních výukových cílů podle taxonomie B. S. Blooma má toto pořadí znalost, analýza, syntéza, porozumění, posouzení, aplikace porozumění, analýza, syntéza, posouzení, aplikace, znalost znalost, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení porozumění, znalost, analýza, syntéza, posouzení, aplikace.
Jaký je rozdíl – podle behavioristů – mezi odměnou a trestem z hlediska výsledků výchovy a vyučování? trest je vždy účinnější než odměna odměna vede vždy k pozitivnímu efektu trestání vede k dosažení cílů pomaleji, ale výsledky jsou dlouhodobé trestání vede k dosažení cílů rychleji, ale odměňování má trvalejší efekt.
Gamblerství je příkladem šikany zájmu o hru psychické závislosti projekce.
Pro liberální výchovný styl je charakteristické Vychovatel klade jednoznačné požadavky a pak o nich diskutuje. Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jejich důsledné plnění Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel hodně diskutuje a pak kontroluje přesné plnění požadavků.
Zvládání školní zátěže žáky neusnadňuje vnímaná podpora ze strany spolužáků zdravotní pohoda příznivé klima ve školní třídě rozsah studijních textů v učebnici.
Skinnerův pokus s holuby v „problémové skříňce“ ilustruje učení metodou pokus-omyl instrumentální intuitivní klasickým podmiňováním.
Jeden z typů výzkumných problémů je kvalitativní kauzální pedagogický cílový.
Autorem výroku „Dejte mi na výchovu tucet zdravých dětí a já vám zaručím, že z každého z nich vychovám specialistu, jakého náhodně zvolím – lékaře, právníka, umělce, obchodníka, ale i žebráka, zloděje bez ohledu na jeho talent, sklony i bez ohledu na vlastnosti jeho předků“ je Rostohar Krejčí Watson Thorndike.
Výchova v širším slova smyslu je označení pro Výchovu a zkušenostní učení se ze situací Vzdělávání Sebevýchovu Výchovu a vzdělávání.
Podle Kohlberga patří do vývojového období konvenční morálky orientace na společenskou smlouvu potřeba dominovat snaha vyhovět autoritě utilitarismus.
Pro autokratický výchovný styl je charakteristické Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, podává návrhy a podporuje iniciativu správně Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí, zkušeností a úsudků Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorům Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jeho důsledné plnění.
Mezi typy představivosti nepatří motorická (pohybová) čichová taktilní normativní (pravidelná).
Učební plán je kurikulární dokument rozdělující učivo do časové posloupnosti obsah učiva pro jednotlivé předměty dokument předepisující učiteli použití jednotlivých vyučovacích metod pedagogický dokument, který pořádá učivo do určitých celků, obsahuje sled předmětů v jednotlivých ročnících a jejich časovou dotaci.
Pro demokratický výchovný styl je charakteristické Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí, zkušeností a úsudků Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorům Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jeho důsledné plnění.
Který výrok vystihuje vztah mezi agresivním chováním a šikanou šikana s agresí naprosto nesouvisí šikana s agresivitou se objevuje pouze u chlapců šikana je obecnější pojem, než agresivní chování agresivní chování mezi žáky může v některých případech po čase vyústit v šikanu.
Formální autorita není založena na postavení jejího nositele v hierarchii nebo příslušnosti k sociální skupině je dána rolí bez ohledu na osobní kvality jedince není založena na postavení jejího nositele v sociální skupině vychází z osobních kvalit jedince.
Schopnost zvládat zátěž a stres označujeme jako maladaptaci hypobulii coping hypertenzi.
Poměr počtu odeslaných dotazníků k počtu vyplněných a vrácených se nazývá návratnost objektivita validita platnost.
Psychická deprivace je starší výraz pro prožívání rodičů po sdělení nepříznivé školní prognózy dítěte sklon ke kriminálnímu chování následek vývoje v krajně nepříznivých podmínkách dlouhodobé strádání v oblasti základních psychických potřeb.
Vzdělávání na středních školách v ČR je ukončeno závěrečnou zkouškou maturitou maturitou nebo absolutoriem maturitou nebo závěrečnou zkouškou.
Brainstorming je jedna z technik rozvíjející tvořivé myšlení mající širší použití např. nyní ve vyučování jako aktivizační prvek hierarchicky uspořádaný systém poznávacích (kognitivních) cílů výuky jeden ze základních principů individuálního vzdělávání je moderní metoda domácího vzdělávání.
Mezi základní emoce nepatří afekt vztek nálada rozpaky.
Základním dokumentem autoevaluace školy je hodnocení české školní inspekce hodnocení žáků evaluační zpráva školy z vlastního hodnocení školy hodnocení školské rady.
Schopnost chápat vlastní emoce, emoce druhých, pracovat s nimi, dovedně komunikovat a orientovat se v mezilidských vztazích označujeme jako osobnostní úroveň sociální inteligenci etickou zralost komunikaci.
Vyberte nejjednodušší pojem týkající se vnímání požitek představa pozornost paměť.
Výchova v užším slova smyslu je označení pro Výchovu a vzdělávání Sebevýchovu Vzdělávání obecně Výchovu osobnosti, vytváření osobnostních kvalit člověka.
Který z uvedených přístupů je typický pro kvalitativní výzkum vysvětlení jevů ověřování teorie velké skupiny lidí jedinečnost.
Jízda na kole je produktem učení divergentního konvergentního senzomotorického problémového.
Mezi základní podmínky vzniku kázně ve vyučování patří krátké hodiny učitelovo sebepojetí dlouhé hodiny dobře organizované efektivní hodiny.
Učivo, celkový projekt výuky a jejího průběhu označuje pojem rámcové osnovy standard vzdělávání kurikulum učební osnovy.
Výchova v širším slova smyslu je označení pro Sebevýchovu Výchovu a vzdělávání Výchovu a zkušenostní učení se ze situací Vzdělávání.
Právo na vzdělání je v ČR zaručeno Listinou základních lidských práv a svobod Vyhláškou o základní škole Usnesením poslanecké sněmovny Rozhodnutím Evropské unie.
Pozorování je hypotéza výzkumný soubor proměnná výzkumná metoda.
Pro který směr pedagogiky jsou charakteristické následující myšlenky? Výchova má být pojímána jako pomoc jedinci, je nutno respektovat jeho osobnost. Jedinec má být veden k pluralitnímu vidění a chápání skutečnosti, k toleranci a vzájemnému porozumění. Do výchovně vzdělávacích programů se dostává požadavek tzv. „multikulturní výchovy.“ pedagogika postmodernistická pedagogika antiautoritativní pedagogika experimentální pedagogika reformní.
Soubor schopností, které umožňují činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního, popř. novátorské řešení problémů nazýváme pracující inteligence algoritmická inteligence tvořivost abstraktní inteligence.
V případě několikadenní akce se žáky (školní výlet, exkurze..), je vyučující povinen zajistit dozor nad žáky Po celých 24 hodin, tedy i v době spánku dětí Jen od budíčku do večerky Podle věku žáků Dle organizačního řádu konkrétní školy.
Pro liberální výchovný styl je charakteristické Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jejich důsledné plnění Vychovatel hodně diskutuje a pak kontroluje přesné plnění požadavků. Vychovatel klade jednoznačné požadavky a pak o nich diskutuje.
Který z následujících výroků je pravdivý: „V pedagogice je třeba zachovávat základní pravidla pedagogického postupu …“ od obtížnějšího k snadnému od blízkého k vzdálenému od vzdáleného k blízkému od blízkého k snadnému.
Který z uvedených pojmů nepatří do oblasti alternativního školství? Rámcový vzdělávací program Zdravá škola Daltonský plán Jenský plán.
Myšlení směřující k jednomu výsledku či řešení je konstruktivní konkávní kontinuální konvergentní.
Pro autokratický výchovný styl je charakteristické Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jeho důsledné plnění Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorům Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí, zkušeností a úsudků.
Projektovou metodu vytvořili J. Dewey a W. Kilpatrick O. Decroly a E. Keyová C. W. Washburne a Klaus Schaller R. Steiner a H. Spencer.
Která z uvedených disciplín nepatří mezi základních pedagogických disciplíny dělených dle obsahu zkoumání? teorie výchovy somatopedie pedagogická diagnostika teorie řízení škol a školství.
Učitelská autorita by měla být kombinací autority vlastní a osobní výhradně autoritou neformální kombinací autority osobní a neformální kombinací autority formální a neformální.
Mezi aplikační oblasti psychologie jako vědní disciplíny nepatří psychofyziologie psychologie sportu klinická psychologie naivní psychologie.
Jak se nazývá pedagogická zásada doporučující, aby cíle, požadavky, učivo, organizační formy, metody atd. byly přizpůsobeny žákům - jejich věku, vyspělosti, nadání, povaze, individuálním zvláštnostem, kognitivnímu stylu, stupni pokročilosti apod.? zásada přiměřenosti zásada postupnosti zásada tolerantnosti zásada vědeckosti.
Deskriptivní výzkumný problém hledá odpověď na otázku kdo byl respondent? jaká metoda byla použitá? čím to je? jaké to je?.
Mezi mimointelektové příčiny žákovského neúspěchu nepatří rozumové nadání žáka nedostatečný odpočinek nevhodné učebnice vztah s učitelem.
Mezi druhy paměti nepatří bezděčná senzorická kreativní smyslová.
Která z uvedených zásad není zařazována mezi základních devět pedagogických principů? trvalost permanentní charakter názornost jednotnost výchovného působení.
Jaký výraz používáme pro označení edukačního procesu, kdy si jedinec osvojuje poznatky záměrně a vědomě? edukační proces intencionální evaluace edukační proces non-intencionální edukační proces funkcionální.
Aspirace jsou v psychologii chápány jako vrozená dispozice porucha psychiky snaha něčeho dosáhnout extrémní sebeprosazování.
Příčinou frustrace je neadekvátní motivace zrcadlové neurony překážka bránící dosažení cíle jedince stres a zátěž.
Disciplína pedagogiky zabývající se primárně učením a vzděláváním dospělých v ekonomicky aktivním věku se odborně nazývá andragogika promexika geragogika gerontagogika.
Mezi vědecké metody získávání dat v psychologii nepatří analýza snů, analýza produktů činnosti přirozený experiment numerologická analýza pozorování.
Pro kreativní řešení problémů je charakteristické myšlení magické paranoidní teoretické divergentní.
Pavlovovy experimenty se psy jsou příkladem jakého typu učení? instrumentální podmiňování senzomotorického učení pojmové učení klasického podmiňování.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests