Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONŠpanělská základní slovesa

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Španělská základní slovesa

Description:
cvičení na osoby

Author:
AVATAR

Creation Date:
16/10/2019

Category:
Languages

Number of questions: 622
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
vybírám.
vybírá.
vybíráš.
vybíráme.
vybíráte.
vybírají.
vybrat (si).
soutěžit.
soutěžím.
soutěžíš.
(on/ona) soutěží.
soutěžíme.
soutěžíte.
(oni) soutěží.
tančit.
tančím.
tančíš.
(on) tančí.
tančíme.
tančíte.
(oni) tančí.
jezdit na kole.
jezdím na kole.
jezdíš na kole.
(on/ona) jezdí na kole.
jezdíme na kole.
jezdíte na kole.
(oni) jezdí na kole.
mít.
mám.
máš.
(on/ona) má.
máme.
máte.
mají.
užívat si.
užívám si.
užíváš si .
(on/ona) užívá si.
užíváme si.
užívají si.
užíváte si.
odpočívat.
odpočívám.
odpočíváš.
(on/ona) odpočívá.
odpočíváme.
odpočíváte.
odpočívají.
slavit.
slavím.
slavíš.
(on/ona) slaví.
slavíme.
slavíte.
(oni) slaví.
vypadat/zdát se.
vypadám.
vypadáš.
vypadá.
vypadáme.
vypadáte.
vypadají.
být vděčný/oceňovat.
oceňuji.
oceňuješ.
oceňuje.
oceňujeme.
oceňujete.
oceňují.
zmizet.
dělat.
dělám.
děláš.
(on/ona) dělá.
děláme.
děláte.
dělají.
jíst.
jím.
jíme.
jíš.
jedí.
(on/ona) jí.
(oni) jí.
vařit.
vařím.
vaříš.
(on/ona) vaří.
vaříme.
(oni) vaří.
vaříte.
snídat.
snídám.
snídáš.
(on/ona) snídá.
snídáme.
snídáte.
snídají.
večeřet.
večeřím.
večeříš.
(on/ona) večeří.
večeříme.
večeříte.
(oni) večeří.
přinést/přivést.
přináším/přivážím.
přinášíš/přivážíš.
(on/ona) přiváží/přináší.
přivážíme/přinášíme.
přivážíte/přinášíte.
(oni) přiváží/přináší.
předpokládat / domnívat se.
předpokládám.
předpokládáš.
(ona) přepokládá.
předpokládáme.
předpokládáte.
předpokládají.
řídit.
řídím.
řídíš.
(ona) řídí.
řídíme.
řídíte.
(oni) řídí.
přeložit.
překládám / přeložím.
překládáš.
(ona) překládá.
překládáme.
překládáte.
překládají.
pověsit / věšet.
věsím.
věsíš.
(ona) věší.
věšíme.
věšíte.
(oni) věší.
klábosit.
klábosím.
klábosíš.
(ona) klábosí.
klábosíme.
klábosíte.
(oni) klábosí.
složit.
skládám.
skládáš.
skládá.
skládáme.
skládáte.
skládají.
objevit se.
ukazuji se.
ukazuješ se.
ukazuje se.
ukazujeme se.
ukazujete se.
ukazují se.
rozptylovat.
rozptyluji.
rozptyluješ.
rozptyluje.
rozptylujeme / vyrušujeme.
rozptylujete / vyrušujete.
rozptylují / vyrušují.
rozebrat.
rozebírám.
rozebíráš / rozkládáš.
rozebírá / rozkládá.
rozebíráme / rozkládáme.
rozebíráte / rozkládáte.
rozebírají / rozkládají.
přitahovat.
přitahuji.
přitahuješ.
přitahuje.
přitahujeme.
přitahujete.
přitahují.
předělat.
předělávám.
předěláváš.
předělává.
předěláváme.
předěláváte.
předělávají.
dát / darovat.
dávám.
dáváš.
dává.
dáváme.
dáváte.
dávají.
vejít se.
vejdu se.
vejdeš se.
vejde se.
vejdeme se.
vejdete se.
vejdou se.
padat / spadnout.
padám.
padáš.
padá.
padáme.
padáte.
padají.
smát se.
směju se.
směješ se.
směje se.
smějeme se.
smějete se.
smějí se.
usmívat se.
usmívám se.
usmíváš se.
usmívá se.
usmíváme se.
usmíváte se.
usmívají se.
létat.
letím.
letíš.
letí (ona).
letíme.
letíte.
letí (oni).
vzpomenout (si) / pamatovat si.
vzpomínám si .
vzpomínáš si.
pamatuje si.
pamatujeme si.
pamatujete si.
pamatují si.
(po)žádat.
žádám.
žádáš.
žádá.
žádáme.
žádáte.
žádají.
řídit se / následobat.
řídím se.
řídíš se.
následuje.
následujeme.
následujete.
následují.
pronásledovat / obtěžovat.
pronásleduji.
pronásleduješ.
pronásleduje.
pronásledujeme.
pronásledujete.
pronásledují.
opakovat.
opakuji.
opakuješ.
opakuje.
opakujeme.
opakujete.
opakují.
zabránit.
zabraňuji.
zabraňuješ.
zabraňuje.
zabraňujeme.
zabraňujete.
zabraňují.
najít.
nacházím.
nacházíš.
nachází (ona).
nacházíme.
nacházíte.
nacházejí.
začít.
začínám .
začínáš.
začíná.
začínáme.
začínáte.
začínají.
cítit / vnímat.
cítím.
cítíš.
cítí (ona).
cítíme.
cítíte.
(oni) cítí.
sedět.
sedím.
sedíš.
sedí (ona).
sedíme.
sedíte.
(oni) sedí.
myslet.
myslím.
myslíš.
(on) myslí.
myslíme.
myslíte.
(oni) myslí.
upřednostnit.
upřednostňuji.
upřednostňuješ.
upřednostňuje.
upřednostňujeme.
upřednostňujete.
upřednostňují.
koupit.
kupuji.
kupuješ.
kupuje.
kupujeme.
kupujete.
kupují.
potřebuji.
potřebuješ.
potřebuje.
potřebujeme.
potřebujete.
potřebují.
ohřát.
ohřívám.
ohříváš.
ohřívá.
ohříváme.
ohříváte.
ohřívají.
platit.
platím.
platíš.
platí (ona).
platíme.
platíte.
platí (oni) .
hraju si .
hraješ si.
hraje si.
hrajeme si.
hrajete si.
hrají si.
hráti si .
bolet.
bolím.
bolíš.
bolí (on).
bolíme.
bolíte.
bolí (oni).
učíms e.
učíš se.
učí se (onaú.
učíme se.
učíte se.
učí se (oni).
střežit.
střežím.
střežíme.
střežíte.
střežíš.
(ona) střeží.
(oni) střeží.
vidět.
vidím.
vidíš.
(ona) vidí.
(oni) vidí.
vidíme.
vidíte.
ztratit.
ztrácím.
ztrácíš.
ztrácí (ona).
ztrácíme.
ztrácíte.
ztrácí (oni).
obsahovat.
obsahuji.
obsahuješ.
obsahuje.
obsahujeme.
obsahujete.
obsahují.
přijít / přijet.
přicházím / přijíždím.
přicházíme / přijíždíme.
(on, ona) přichází / přijíždí.
(oni) přichází / přijíždí.
přicházíš / přijíždíš.
přicházíte / přijíždíte.
chodit.
chodím.
chodíš.
(ona) chodí.
chodíme.
chodíte.
(oni) chodí.
zavřít.
zavírám.
zavíráš.
zavírá.
zavíráme.
zavíráte.
zavírají.
otevřít.
otevírám.
otevíráš.
otevírá.
otevíráme.
otevíráte.
otevírají.
položit / umístit.
pokládám.
pokládáš.
pokládá.
pokládáme.
pokládáte.
pokládají.
pomáhat.
pomáhám.
pomáháš.
pomáhá.
pomáháme.
pomáháte.
pomáhají.
moci, smět.
můžu.
můžeš.
můžeme.
může.
můžete.
mohou.
zůstat / dát si sraz.
zůstávám / dávám si sraz.
zůstáváš / dáváš si sraz.
zůstává / dává si sraz.
zůstáváme / dáváme si sraz.
zůstáváte / dáváte si sraz.
zůstávají / dávají si sraz.
hodit.
házím.
házíš.
(ona) hází.
házíme.
házíte.
(oni) hází.
vzít / jít (kudy).
beru.
bereš.
bere.
bereme.
berete.
berou.
přát si.
přeju si.
přeješ si.
přeje si.
přejeme si.
přejete si.
přejí si.
cestovat.
cestuji.
cestuješ.
cestuje.
cestujeme.
cestujete.
cestují.
chtít.
chci.
chceš.
chce.
chceme.
chcete.
chtějí.
jít / jet.
jdu.
jdeš / jedeš.
jde / jede.
jedeme /jdeme.
jedete /jdete.
jdou / jedou.
dívat se.
dívám se.
díváš se.
dívá se.
díváme se.
díváte se.
dívají se.
věřit.
věřím.
věříš.
(ona, on) věří.
věříme.
věříte.
(oni) věří.
opustit.
opouštím.
opouštíš.
(oni) opouští.
(ona) opouští.
opouštíme.
opouštíte.
začít.
začínám.
začínáš.
začíná.
začínáme.
začínáte.
začínají.
koupat se.
koupu se.
koupeš se.
koupe se.
koupeme se.
koupete se.
koupou se.
vstávat.
vstávám.
vstáváš.
vstává.
vstávají.
vstáváme.
vstáváte.
jít spát.
jdu spát.
jdeš spát.
jde spát.
jdeme spát.
jdete spát.
jdou spát.
holit se.
holím se.
holíš se.
(ona) se holí.
holíme se.
holíte se.
(oni) se holí.
vzbudit se.
budím se.
budíš se.
(ona) se budí.
budíme se.
budíte se.
(oni) se budí.
brát se / vdávat se / ženit se.
vdávám /žením se.
vdáváš / ženíš se.
vdává / žení se.
vdáváme / ženíme se.
vdáváte / ženíte se.
vdávají /žení se.
sprchovat se.
sprchuji se.
sprchuješ se.
sprchujeme se.
sprchuje se.
sprchujete se.
sprchují se.
česat se.
češu se.
češeš se.
češe se.
češeme se.
češete se.
češou se.
používat / nosit.
používám / nosím.
používáme / nosíme.
používáš / nosíš.
používáte / nosíte.
používá / nosí.
používají / nosí.
oblékat se.
oblékám se.
oblékáme se.
oblékáš se.
oblékáte se.
obléká se.
oblékají se.
nacházet se.
nacházím se.
nacházíme se.
nacházíš se.
nacházíte se.
(ona, on) nachází se.
(oni) nachází se.
(o)loupat.
loupu.
loupeš.
loupe.
loupeme.
loupete.
loupají.
přidat.
přidávám.
přidáváš.
přidává.
přidáváme.
přidáváte.
přidávají.
sednout si.
sedám si.
sedáš si.
sedá si.
sedáme si.
sedáte si.
sedají si.
vrátit se.
vracím se.
vracíš se.
(ona, on) se vrací.
vracíme se.
vracíte se.
(oni) se vrací.
Report abuse Consent Terms of use