Pediatrie

INFO
STADISTICS
RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Pediatrie

Description:
testy od Kachlíka

Author:
T.T
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/02/2018

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
AVATAR
AnaShh ( uploaded 1 year )
Super♥
Answer
Content:
Mezi zevní faktory, které mají vliv na lidské zdraví, nepatří: fyzikální faktory chemické faktory imunita.
Fenotypem rozumíme: soubor všech genetických informací soubor všech znaků a vlastností organismu soubor části genetických informací.
Kompletní chromosomová sada člověka obsahuje (kromě buněk pohlavních): 22 párů autosomů a 2 chromosomy pohlavní 23 chromosomů 44 chromosomů.
Většina forem Downovy choroby je představována: trisomií chromosomu 15 trisomií chromosomu 9 trisomií chromosomu 21.
Heterozygot je: jedinec se stejnými alelami jednoho genu na obou chromosomech jedinec s různými alelami jednoho genu na obou chromosomech jedinec s žádnou alelou jednoho genu na obou chromosomech.
U autosomálně dominantní dědičnosti se choroba vyskytuje: podle dědičnosti horizontálního typu (sourozenci, bratranci, sestřenice) podle dědičnosti vertikálního typu (prarodič, rodič, dítě) podle jiného schématu.
K chorobám multifaktoriálně podmíněným patří: cukrovka hemofilie fenylketonurie.
Růst dítěte je změna: kvantitativní kvalitativní nic z uvedeného.
Za novorozence s nízkou porodní hmotností označujeme: dítě vážící méně než 4000 g dítě vážící méně než 3000 g dítě vážící méně než 2500 g.
Do kdy se považuje za optimální výhradně kojit: do 1 měsíce do 6 měsíců do 2 let.
Období batolete trvá: od prvního do třetího roku života do narození do třetího roku života od 28. dne do třetího roku života.
Hlavní příčinou úmrtí v dorostovém věku jsou: nádory vrozené vývojové vady úrazy.
Novorozenec s porodní hmotností do 2000 g (trvání gravidity 31-34 týdnů) je označován jako: lehce nezralý středně nezralý zcela nezralý.
Novorozenecká žloutenka je doprovázena vysokou hladinou: hemoglobinu bilirubinu hemocyaninu.
U dětské mozkové obrny (DMO) se častěji vyskytuje: mentální retardace porucha sluchu porucha hmatu.
Nejčastější příčinou intrakraniálního krvácení je: porucha krevní srážlivosti těžký nedostatek kyslíku v průběhu porodu (perinatální hypoxie) cévní anomálie.
Tukové buňky u člověka: během života vznikají a zanikají vytvoří se a přetrvávají celý život se netvoří.
Základní léčbou prosté obesity je: zvýšení potravních dávek a vyšší pohybová aktivita omezení příjmu potravy a vyšší pohybová aktivita omezení příjmu potravy a nižší pohybová aktivita.
Nekomplikovaný diabetes I. typu (dětský) se léčí: podáváním cukru, omezením přísunu stravy a pohybem podáváním inzulínu, vhodnou stravou a tělesným pohybem podáváním inzulínu, vhodnou stravou a zákazem pohybu.
Klinicky se cukrovka projevuje: zvýšeným příjmem a výdejem tekutin (pitím, močením), svalovou slabostí, hubnutím sníženým příjmem a výdejem tekutin (pitím, močením), svalovou slabostí, tloustnutím zvýšeným příjmem a výdejem tekutin (pitím, močením), posílením svalů, hubnutím.
Metabolické poruchy při fenylketonurii poškozují nevratně: mozek plíce ledviny.
Zadní lalok hypofýzy se nazývá: pars intermedia neurohypofýza adenohypofýza.
Nedostatek STH (somatotropinu, růstového hormonu) vede: k nadměrnému vzrůstu a akromegalii k neproporcionálnímu nižšímu vzrůstu nemá téměř na vzrůst vliv.
Adrenokortikotropní hormon (ACTH) působí na: kůru nadledvinek dřeň nadledvinek kůru ledvin.
Nemoc žíznivka (diabetes insipidus) může být způsobena poruchou sekrece: ACTH (adrenokortikotropního hormonu) STH (somatotropního, růstového hormonu) ADH (antidiuretického hormonu, vasopresinu).
Štítná žláza potřebuje ke své normální funkci: chlor jod fluor.
Důsledkem snížené funkce štítné žlázy u novorozenců je: vratné postižení centrálního nervového systému nevratné postižení kůže nevratné poškození centrálního nervového systému.
Dřeň nadledvinek produkuje: adrenalin glukokortikoidy mineralokortikoidy.
Mineralokortikoidy výrazně zasahují do metabolismu: draslíku železa vápníku.
Objevení známek pohlavního dospívání u dívek před 8. rokem věku znamená: normální stav opožděnou pubertu předčasnou pubertu.
Stav, kdy nelze u chlapce nahmatat varle, označujeme jako: kryptorchismus retenci varlete klouzavé varle.
Nejčastějšími dětskými chorobami jsou: nádory srdečně cévní onemocnění akutní záněty dýchacích cest.
Zvýšená teplota (do 38,5°C) u malých dětí: je velmi nebezpečná, proto ji vždy tlumíme je normální obrannou reakcí, proto ji většinou netlumíme je normální obrannou reakcí, ale vždy ji tlumíme.
Zánět středního ucha může vzniknout přenosem infekce z nosohltanu: přes neporušený bubínek Eustachovou trubicí lymfatickými cestami.
Při chronickém zbujení mandlí (adenoidní vegetaci) a z toho plynoucích potížích je na místě: jejich ponechání jejich odstranění léčba antibiotiky.
Nevhodně léčené či neléčené streptokokové infekce (angína, spála) mohou vyvolat zvláště: postižení srdce, kloubů a ledvin postižení kůže postižení střev.
Bronchitida je: zánět plic zánět průdušek zánět hrtanu.
Mukoviscidosa je onemocnění: získané dědičné infekční.
Výskyt cyanosy u srdečních vad je příznakem: bezvýznamným lehkým vždy závažným.
Při nedostatku železa vzniká: leukémie anémie hemofilie.
Při leukémii v krvi nalezneme: nadbytek červených krvinek nadbytek krevních destiček nadbytek funkčně méněcenných bílých krvinek.
Ke správné tvorbě srážecích faktorů krve je potřebný zejména vitamín: C K A.
Nádory nezhoubné (benigní) lze charakterizovat: pomalým růstem, dobrým odlišením od zdravé tkáně, nízkým výskytem metastáz rychlým růstem, obtížným odlišením od zdravé tkáně, vysokým výskytem metastáz ničím z uvedeného.
Pylorostenosa (zúžení vrátníku žaludku) se projevuje: cyanosou prudkým zvracením průjmem.
Při vředové chorobě žaludku či dvanáctníku nesmíme podávat: antibiotika acylpyrin paralen.
Při apendicitidě pociťují starší děti obvykle bolest: v nadbřišku v levé jámě kyčelní v pravé jámě kyčelní.
Crohnova choroba typicky postihuje: ledviny slezinu střeva.
Malabsorpční syndromy se klinicky projevují: dlouhodobým (chronickým) průběhem, špatným výživovým stavem dítěte, objemným zapáchajícím průjmem rychlým (akutním) průběhem, dobrým výživovým stavem dítěte, objemným zapáchajícím průjmem rychlým (akutním) průběhem, špatným výživovým stavem dítěte, zácpou.
Nesnášenlivost (intolerance) bílkoviny kravského mléka je typická pro: dorostový věk dospělý věk kojenecký věk.
Virová hepatitida typu B je přenosná: vodou a potravou krví roztoči.
Virová hepatitida typu A: má klinicky těžší průběh než typ B má klinicky lehčí průběh než typ B má klinicky stejný průběh jako typ B .
Hydronefrosa je: zánět ledviny rozšíření dutého systému ledviny rozšíření močového měchýře .
U nefrotického syndromu se bílkoviny enormně vylučují: močí stolicí žlučí.
Akutní selhání ledvin se klinicky projevuje: odtokem velkých objemů moči snížením až zástavou močení, metabolickými změnami nemá žádné zevní klinické projevy.
Lymfocyty T a lymfocyty B patří: ke specifickému systému imunity k nespecifickému systému imunity k ničemu z výše uvedeného.
Jako autoimunita je označována: porucha protiinfekční obrany patologická reakce proti tkáním vlastního organismu nepřiměřená obranná reakce na antigenní podnět (přecitlivělost).
Základní způsoby přenosu AIDS se dějí: krví, pohlavním stykem, z matky na plod běžným kontaktem, koupáním v bazénu, lázních, vzduchem hmyzem, hlodavci, vodou a potravinami.
Nejrizikovější z hlediska možné alergické reakce jsou: hormony vitamíny antipyretika, antibiotika a anestetika.
Salmonelosy se přenášejí: vzduchem krví vodou a potravou.
Potenciální náhradní rodiče dítěte: musejí být pravdivě seznámení se současným zdravotním stavem dítěte, jeho budoucí prognosou a záleží na jejich rozhodnutí, zda jsou ochotni dítě přijmout nemusejí být pravdivě seznámeni se současným zdravotním stavem dítěte, jeho budoucí prognosou, nezáleží na jejich rozhodnutí, zda jsou ochotni dítě přijmout musejí být pravdivě seznámeni se současným zdravotním stavem dítěte, jeho budoucí prognosou, ale nezáleží na jejich rozhodnutí, zda jsou ochotni dítě přijmout .
Vyskytne li se u novorozence snížená funkce štítné žlázy, hrozí bez léčby kreténismus křivice kurděje.
Produkce imunoglobulinů je součástí reakce lymfocitů na injekci reakce erytrocytů na injekci reakce trombocytů na injekci.
Ledviny odstraňují z organismu močovinu renin vitamín D.
Eauréza představuje poruchu močového systému dýchacího systému krevního systému.
Tato konfigurace pohlavních chromozomů je označována jako XXY Klineferterův syndrom Turnerův syndrom Downův syndrom.
U zmíněného typu dědičnosti se choroba vyskytuje autosomálně recesivní typ podle horizontálního schématu dominantní typ podle horizontálního schématu recesivní typ podle vertikálního schématu.
Bronchiektázie (vyberte nesprávné tvrzení) kapsovité rozšíření stěny jícnu abnormálně rozšířené průdušky opakované infekce dýchacích cest.
Vyberte správné tvrzení o virové hepatitidě typu B hrozí u ní nosičství viru v játrech přenáší se vodou inkubační doba je 10 - 20 dní.
Vyberte, které opatření není vhodným typem prevence nádorů zvýšení konzumace červeného masa dostatek pohybů nekuřáctví.
Nejčastěji příčinou prosté obezity je přejídání, nedostatek pohybu přejídání, dostatek pohybu diety, dostatek pohybu.
Vyberte nesprávné tvrzení o virové hepatitidě typu A má delší inkubační dobu než typ B má kratší inkubační dobu než typ B přenáší se fekálně-orální cestou.
záškrt je choroba přenosná vzduchem krví potravou.
nevhodnou prevencí HIV nákazy je: umývání rukou, větrání kondom stálý partner.
Při nefrotickém syndromu se masivně vylučují bílkoviny tuky vitamíny.
Akutní hypoglykémii u diabetika při vědomí lze řešit podáním cukerného roztoku energetického nápoje čokolády.
Při vředové chorobě žaludku či dvanáctníku je možné podat mléko kávu alkohol.
Potíže při celiakii souvisejí v potravě s obsahem obilné bílkoviny lepku mléčné bílkoviny kaseinu mléčného cukru laktózy.
Výskyt lymfatické tkáně převažuje v krčních mandlích kostech hladké svalovině.
Podvěsek mozkový přímo významně neovlivňuje srdeční sval sekreci mléka uvolňování stresového hormonu.
Nedostatek hormonu ADH způsobuje vylučování velkého objemu řídké moči malého objemu řídké moči velkého objemu husté moči.
Pneumotorax je vniknutí vzduchu do hrudníku vniknutí vzduchu do břicha unikání vzduchu z hrudníku.
Vyberte, který stav představuje srdeční patologii otvor v přepážce mezi pravým a levým srdcem omdlení šok.
Jako o kojenci mluvíme o dítěti do konce 1. roku života 3. roku života 2. roku života.
Píštěl mezi průdušnicí a jícnem novorozence ohrožuje život, léčí se brzy neohrožuje život, neléčí se ohrožuje život, léčí se v pozdějším věku.
O předčasné pubertě u dívek hovoříme vyskytnou-li se známky předčasného pohlavního dospívání před 8.rokem života předčasného pohlavního dospívání před 10.rokem života předčasného pohlavního dospívání před 11.rokem života.
Hemofilie (typA?) má genetický podklad v poruše pohlavního chromozomu X pohlavního chromozomu Y pohlavního chromozomu XY.
Fenylketonurie se týká metabolismu aminokyselin bílkovin cukru.
Skupina glukokortikoidů je úzce spojena s metabolismem cukrů tuků bílkovin.
Pro dětskou mozkovou obrnu je typická porucha svalového napětí porucha sluchu porucha hmatu.
Jako alergie je označována: porucha protiinfekční obrany patologická reakce proti tkáním vlastního organismu nepřiměřená obranná reakce na antigenní podnět (přecitlivělost).
Lze-li u chlapce nahmatat varle mimo šourek a přechodně do něj stáhnout, hovoříme o klouzavé varle retenci varlete kryptorchismus.
Po větším krvácení může vzniknout stav, který označujeme jako: anémií leukémie hemofilie.
Novorozenec s těmito paramtery je porodní hmotnost 1000g do 26. týdne gravidity zcela nezralý středně nezralý lehce nezralý.
V batolecím období se: rychle rozvíjejí pohlavní funkce organismu vyskytuje vysoká úroveň obranyschopnosti proti běžným nemocem vyvíjejí základní povahové rysy.
Častou komplikací dětské rýmy jsou záněty středouší a vedlejších dutin nosních záněty jícnu záněty plic.
Vyberte správné tvrzení o virové hepatitidě typu B hrozí u ní nosičství viru v játrech jedná se o kapénkovou infekci neexistuje proti ní očkování.
Při podezření na appendicitidu dítě dopravíme k lékaři necháme prospat pošleme do školy.
Nadbytek růstového hormonu způsobuje k nadměrnému vzrůstu a akromegalii k neproporcionálnímu nižšímu vzrůstu nemá téměř na vzrůst vliv.
Při nefrotickém syndromu se masivně vylučují bílkoviny tuky cukry.
Akutní záněty horních dýchacích cest pusobi nejčastěji viry bakterie plísně.
Při vředové chorobě žaludku či dvanáctníku je možné podat mléko pivo vodu.
Chronická ulcerózní kolitida typicky postihuje tlusté střevo a konečník tenké střevo a konečník žaludek a konečník.
Potíže při celiakii souvisejí v potravě s obsahem lepku laktózy histaminu.
Nevhodně léčené či neléčené streptokokové infekce (angína, spála) mohou vyvolat zvláště: postižení srdce, kloubů a ledvin postižení kůže postižení střev.
Vyberte správné tvrzení o novorozenecké žloutence nejzávažnější komplikací je poškození mozkových struktur nejzávažnější komplikací je poškození sleziny nejzávažnější komplikací je poškození jater.
Vyberte správny výrok Homozygot je jedinec se stejnými alelami jednoho genu na obou chromosomech Homozygot je jedinec se různými alelami jednoho genu na obou chromosomech Homozygot je jedinec se stejnými alelami jednoho genu na jednom chromosomech.
Podvěsek mozkový přímo významně neovlivňuje srdeční sval štítnou žlázu kůru nadledvin.
nejčastější příčinou úmrtí v tomto období jsou: školní věk úrazy vrozené vývojové vady nádorová onemocnění.
Kojence jsou tělesné proporce jiné než u dospělého dominuje hlava dominují ruce dominuje tělo.
Jako pozdní následek se u respiračních onemocnění novorozenců může objevit: poškození mozkové tkáně poškození jater poškození kostní dřeně.
Příštitná tělíska významně zasahuji do metabolismu vápníku a fosforu draslíku a mědi železa a sodíku.
V případě náhradní rodinné péče platí, že každé dítě má právo na péči v rodině a každá rodina má právo na dítě ne každé dítě má právo na péči v rodině, ne každá rodina má právo na dítě každé dítě má právo na péči v rodině, ne každá rodina má však právo na dítě.
Malabsorpce je porucha vstřebávání plynů porucha vstřebávání živin porucha vstřebávání vody.
Genotypem rozumíme: soubor všech genetických informací soubor všech znaků a vlastností organismu soubor části genetických informací.
U autosomálně recesivního typu dědičnosti se choroba vyskytuje: podle dědičnosti horizontálního typu (sourozenci, bratranci, sestřenice) podle dědičnosti vertikálního typu (prarodič, rodič, dítě) podle jiného schématu.
Vývoj dítěte je změna: kvantitativní kvalitativní nic z uvedeného.
Kojenecké období trvá: do konce 1. roku života do konce 3. roku života do konce 28. dne života.
Při intrakraniálním krvácení jde o krvácení do oblasti: dělohy ledvin mozkové tkáně, komor a obalů.
Nejčastější příčinou prosté obesity jsou: poruchy žláz s vnitřní sekrecí přejídání se a nedostatek pohybu genetické faktory.
Klinicky se cukrovka projevuje: zvýšeným příjmem a výdejem tekutin (pitím, močením), svalovou slabostí, hubnutím sníženým příjmem a výdejem tekutin (pitím, močením), svalovou slabostí, tloustnutím zvýšeným příjmem a výdejem tekutin (pitím, močením), posílením svalů, hubnutím.
Přední lalok hypofýzy se nazývá: pars intermedia neurohypofýza adenohypofýza.
Thyreotropní (thyreostimulační, TSH) hormon ovlivňuje: nadledvinky šťítnou žlázu pohlavní žlázy.
Nemoc žíznivka (diabetes insipidus) může být způsobena poruchou sekrece: ACTH (adrenokortikotropního hormonu) STH (somatotropního, růstového hormonu) ADH (antidiuretického hormonu, vasopresinu).
Vysokou teplotou (nad 38,5 0C) u malých dětí: vůbec netlumíme tlumíme spíše fyzikálními zásahy (vlažná sprcha, zábal, pitný režim) tlumíme více chemickými zásahy (acylpyrin).
Bronchiektasie představuje: rozšíření průdušek s hromaděním hlenu a hnisu rozšíření hrtanu rozšíření jícnu.
Pleuritida je: zánět pohrudnice zánět plic zánět průdušek.
Výskyt cyanosy u srdečných vad je příznakem: bezvýznamným lehkým vždy závažným.
Nádory zhoubné (maligní) lze charakterizovat: pomalým růstem, dobrým odlišením od zdravé tkáně, nízkým výskytem metastáz rychlým růstem, obtížným odlišením od zdravé tkáně, vysokým výskytem metastáz ničím z uvedeného.
Při vředové chorobě žaludku či dvanáctníku nesmíme podávat: antibiotika acylpyrin paralen.
Potíže při celiakii vymizí po: bezlepkové dietě vysazení tuků vysazení jednoduchých cukrů.
Virová hepatitida typu A je přenosná: vodou a potravou krví roztoči.
Virová hepatitida typu B je častější: u dospělých u dětí na věkové skupině nezáleží.
Oboustranné nevytvoření (genese) ledvin je bez léčby: slučitelné se životem neslučitelné se životem život vůbec neohrožuje.
Dítě pije více než dospělý méně než dospělý stejně jako dospělý.
Enuresa je spojena s poruchami: trávícího systému močového systému pohybového systému.
Produkce protilátek je součástí imunity: specifické nespecifické pasivní.
Vhodnou prevencí AIDS pro jednotlivce je: umývání rukou, větrání omezení běžných společenských kontaktů zdravý životní styl, sexuální střídmost a věrnost, bariérová antikoncepce.
Jako úkony první pomoci při anafylaktickém šoku provedeme u postiženého: odstranění alergenu, polohu vleže, autotransfusní polohu, zajištění dechu a oběhu zklidnění, přikrytí, pouze dozor do příjezdu lékaře nemusíme provádět žádné úkony, stav se rychle upraví sám.
Spála a angína se přinášejí v kolektivu: vodou a potravou kapénkami, vzduchem dotykem.
Report abuse Terms of use
CREATE TEST
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.