Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONPožární ochrana - vedoucí

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Požární ochrana - vedoucí

Description:
Test pro ověření znalostí vedoucích zaměstnanců v PO

Author:
Bc. Josef Humpolíček
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/04/2015

Category:
Personal

Number of questions: 8
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Mezi základní povinnosti fyzických osob dle zákona o požární ochraně patří: a) umožnit provedení kontroly osobou odborně způsobilou, b) v případě vzniku požáru zjistit příčinu jeho vzniku a oznámit ji orgánu státního požárního dozoru, c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
Preventivní požární kontroly preventivních úseků se provádí: a) 1x za čtvrt roku, b) na pokyn osoby odborně způsobilé v PO, c) ve lhůtě stanovené v organizačním zabezpečení požární ochrany.
Požární kniha slouží k záznamům: a) o činnosti osoby odborně způsobilé nebo technika požární ochrany, b) pouze o preventivních požárních prohlídkách, c) o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany.
Školení zaměstnanců o PO se provádí: a) nejméně 1x za 2 roky a při každé změně pracoviště, pokud je nutno upravit náplň školení, b) každý rok pouze s těmi zaměstnanci kteří mění pracoviště, c) pravidelně se všemi zaměstnanci 1 x za tři roky.
Přenosné hasicí přístroje: a) nemusí být umístěny na snadno viditelném a trvale přístupném místě, b) nemusí být pravidelně kontrolovány, c) v nepřehledných prostorách musí být označeny příslušnou požární tabulkou.
Přenosný hasicí přístroj typu CO2 (sněhový) je vhodný k hašení: a) elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, přístrojů jemné mechaniky, b) k hašení volně ložených látek organického původu, c) sypkých látek a uhelných prachů.
Hasící přístroje se kontrolují prostřednictvím oprávněných osob: a) 1x za 2 roky, b) 2x za rok, c) nejméně 1x za rok.
Revizní zprávy elektrického zařízení: a) jsou považovány za součást dokumentace požární ochrany s ohledem na průkaz doložení požární bezpečnosti zařízení, b) nejsou vyžadovány jako ostatní dokumentace k požární bezpečnosti, c) nemusí být vedeny.
Report abuse Consent Terms of use