We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Prijímacie skúška biológia 201-220

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Prijímacie skúška biológia 201-220

Description:
201-220

Author:
Stela
(Other tests from this author)

Creation Date:
08/07/2019

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
201. Biotechnológia: je odbor, ktorý sa zaoberá využívaním biologických procesov vo výrobe je využívanie génových manipulácií pri výrobe nebiologických preparátov je pestovanie buniek na umelých médiách umožňuje výrobu novej generácie vakcín, ale aj inzulínu prípadne iných hormónov je základná metóda moderného šľachtiteľstva je odbor, ktorý študuje optimálny postup a podmienky pre ochranu zdravia pri práci je odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom využitia prístrojov ako náhrady chýbajúcich častí ľudského tela je odbor vyvíjajúci nové zariadenia pre vyšetrovanie činnosti organizmov in vitro.
202. Aké typy RNA poznáme: informátorová DNA mediátorová RNA transferová RNA ribozómová RNA transkripčná RNA translačná RNA nukleolárna RNA hybridná DNA .
203. Vlastnosti bielkovín, ktoré podmieňujú ich špecifické funkcie v bunke sú dané: poradím aminokyselín v ich polypeptidovom reťazci poradím aminokyselín v ich polynukleotidovom reťazci rRNA sekvenciou aminokyselín ich reťazca ribozómovou RNA nábojom peptidovej väzby prítomnosťou molekúl ATP ich primárnou štruktúrou.
204. Čo kóduju gény pre RNA: poradie nukleotidov v molekulách rRNA poradie nukleotidov v molekulách tRNA poradie nukleotidov v molekulách mRNA poradie aminokyselín v polypeptidovom reťazci poradie nukleotidov v molekulách DNA poradie nukleotidov v transkripcii poradie nukleotidov pri replikácii poradie nukleotidov pri rekombinácii.
205. Čo rozumieme pod pojmom expresia štruktúrneho génu: prenos genetickej informácie uloženej v poradí aminokyselín v peptidovom reťazci prenos genetickej informácie uloženej v DNA do poradia aminokyselín v peptidovom reťazci prenos genetickej informácie z DNA na mitochondrie vyjadrenie genetického recesívneho znaku prenos genetickej informácie z DNA do primárnej štruktúry bielkoviny priebeh transkripcie a translácie prepis informácie z DNA a jej preklad do sekvencie aminokyselín bielkoviny prenos informácie pri reduplikácii.
206. K základným typom génov patria: indukčné gény štruktúrne gény gény pre RNA regulačné gény mitogénne gény genotypové gény fenotypové gény gény pre RNA.
207. Plazmidy sú: kruhové molekuly RNA uložené v jadre zvláštny typ proteínu cytoplazmy kruhové molekuly DNA uložené v cytoplazme štruktúry cytoskeletnej sústavy kruhové molekuly DNA v jadre nositelia mimojadrovej dedičnosti u baktérií nositelia mimojadrovej dedičnosti u živočíchov nositelia mimojadrovej dedičnosti u vyšších rastlín .
208. Čo je translácia: preloženie dusíkatej bázy z jednej strany molekuly DNA na opačnú prenos genetickej informácie z poradia nukleotidov mRNA do poradia aminokyselín v peptidovom reťazci syntéza bielkovín na ribozómoch s použítim informácie z mRNA na určenie poradia aminokyselín preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov DNA do poradia nukleotidov v tRNA preklad informácie z mRNA do primárnej štruktúry bielkoviny proces prebiehajúci v Golgiho systéme proces prebiehajúci na ribozómoch proces prebiehajúci na chromozómoch .
209. Sekvencia antikodónov tRNA pri syntéze bielkoviny podľa pôvodného úseku génu v DNA CAA AAC TGT GCG TCA TTA CCA je: CAA CCA UCU CGG UCA UUA CCA CAA AAC UGU GCG UCA UUA CCA GAA CCA UGC CCC UCC UUA GCA CAA AAC UCU GCC UCA UAA CCA GAA CAA UCU GCG UCA UAA CCA CAA CCA TGT GCG TCA TTA CCA CAA CCA UCU CGC UCA UUA CCA CAA GGA UCU GCG UCA UUA CCA.
210. Štruktúrny gén nesie: genetickú informáciu pre poradie aminokyselín proteínu úplnú genetickú informáciu pre poradie génov úplnú genetickú informáciu o fenotype bunky informáciu pre primárnu štruktúru peptidového reťazca informáciu pre sekvenciu aminokyselín bielkoviny úplnú genetickú informáciu pre poradie aminokyselín v tRNA úplnú genetickú informáciu pre poradie aminokyselín v rRNA úplnú genetickú informáciu pre poradie nukleotidov proteínu .
211. Kodón je: informácia určujúca zaradenie aminokyseliny do reťazca peptidu triplet susedných nukleotidov v DNA alebo v mRNA triplet v rRNA určujúci zaradenie aminokyseliny ochranný prostriedok trojica za sebou nasledujúcich nukleotidov v DNA alebo mRNA hlavná súčasť ribozómu aktívne centrum enzýmu iný názov pre genetický kód .
212. Medzi obidvoma polynukleotidovými reťazcami DNA existuje dôležitý vzťah nazývaný: princíp kompenzácie princíp rovnosti princíp komplementarity princíp nadradenosti jedného reťazca nad druhým princíp doplnkovosti princíp kompatibility princíp rekombinácie princíp rovnoprávnosti .
213. Čo je transkripcia: prevod génu z jadra do cytoplazmy prepis informácie z DNA na RNA prepis informácie z DNA na mRNA prenos informácie medzi génmi prepis informácie z mRNA na tRNA prepis informácie z mRNA na DNA prepis informácie z mRNA do štruktúry bielkoviny preklad informácie z RNA do štruktúry bielkoviny .
214. Uved'te jednotlivé možnosti komplementarity báz tRNA a mRNA: tRNA: A U G C A U mRNA: U C A U U C tRNA: U G A C A U mRNA: C U G G C G tRNA: A U G G A G mRNA: U A C C U C tRNA: A C G A A U mRNA: G U C U U A tRNA: A A C C C U mRNA: U U G G G A tRNA: G C U A G C mRNA: C G A U C G tRNA: U U A C G U mRNA: A A U C G A tRNA: U A A C A U mRNA: A A U C A A.
215. Genetická informácia v molekulách DNA je uložená: v závislosti od molekúl bielkovín podľa genetického kódu podľa štruktúty ribozómov prepisom z RNA na mRNA poradím deoxyribonukleotidov poradím ribonukleotidov v štruktúre jej molekuly poradím deoxyribonulkeozidov .
216. Komplementárne vlákno k úseku reťazca ACT GCT TGT GTC AGT AA v DNA je: TGA CGA AGA GAG TCA TT TCA GGA ACA CAG TCA TT TGA CCA ACA CAC TCA TT TGA CGA ACA CAG TCA TT TCA CCA AGA CAG TGA TT TGA CGA AGA CAG TCA TT TGA CGA ACA GAC TCA TT TGA CCA ACA CAG TGA TT.
217. Gény v plazmidoch: sú usporiadané lineárne nasledujú za sebou sú usporiadané cyklicky majú rôzny počet v závislosti od veľkosti plazmidu kódujú základné funkcie bunky kódujú špecifické, nové znaky replikujú sa samostatne bakteriálne bunky si ich nemôžu vymienať .
218. Miera proteosyntézy je v bunke regulovaná: riadením syntézy DNA riadením syntézy mRNA množstvom ribozómov tvorbou aminokyselín prítomnosťou chlorofylu tvorbou sacharidov riadením tvorby polypeptidových reťazcov na ribozómoch riadením tvorby polynukleotidových reťazcov na ribozómoch .
219. Špecifické trojice za sebou nasledujúcich nukleotidov v makromolekule DNA sa nazývajú: trinómy nukleotidov trikódy nukleotidov trizómy nukleotidov triplety nukleotidov kodóny antikódony transpozóny genómy .
220. Čoho sa zúčastňujú regulačné gény: regulujú aktivitu iných génov regulujú syntézu polysacharidov regulujú transport vody do bunky kódujú poradie báz v molekule DNA regulujú rovnakú aktivitu všetkých génov regulujú rovnakú aktivitu génov vo všetkých bunkách zabezpečujú organizačný poriadok v celej sústave génov regulujú aktivitu génov v čase a priestore .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests