We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Prijímacie skúška biológia 301-320

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Prijímacie skúška biológia 301-320

Description:
301-320

Author:
Stela
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/11/2019

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
301. Príkladom mendelovskej dedičnosti normálneho ľudského znaku je dedičnosť: hemofílie krvných skupín daltonizmu Downovej choroby farby očí praváctva a ľaváctva farbosleposti krátkosleposti .
302. Genotyp jedinca heterozygota pre uvedené znaky je: AaBb Aabb AABb AaBB Aa CcDdEe AabbCc AaBbCc.
303. Polyploidia je: znásobenie počtu niektorých chromozómov znásobenie počtu úplnych chromozómových sád chýbanie úrčitych génov znásobenie neúplnych chromozómových sád napr. triploidia napr. tetraploidia napr. diploidia napr. aneuploidia .
304. Čo rozumiete pod pojmom polygénny systém pri dedičnosti kvantitatívnych znakov: účasť niekoľkých génov fenotypu účasť rôznych génov, vytvárajúcich jeden genotyp systém viacerých recesívnych znakov účasť veľkého počtu génov, ktoré vytvárajú aj veľký počet rozličných genotypov účasť veľkého počtu aktívnych a neutrálnych alel, ktoré podmieňujú vznik kvantitatívnch znakov účasť veľkého počtu génov ''malého účinku'', ktoré podmieňujú vznik kvantitatívnych znakov účasť veľkého počtu aktívnych a neutrálnych alel, ktoré podmieňujú vznik kvalitatívnch znakov účasť veľkého počtu génov ''malého účinku'', ktoré podmieňujú vznik kvalitatívnch znakov .
305. Segregácia chromozómov je: výmena chromozómov pri meióze rozpad chromozómov pri meióze rozchod chromozómov pri meióze prekríženie chromozómov počas meiózy jav, ktorého dôsledkom je segregácia génov jav, ked sa do gaméty dostane po jednom z homologických chromzómov jav, ked sa do gaméty dostanú obidva homologické chomozómy dôsledok crossing-overu .
306. Budú deti farboslepej ženy a zdravého muža schopné rozoznávať červenú a zelenú farbu: dcéry budú, synovia nebudú dcéry budú, synovia budú do puberty nie potom všetky budú v neskoršom veku budú všetky deti farboslepé dcéry prenášačky budú rozoznávať farby, synovia budú farboslepí dcéry prenášačky nebudú rozoznávať farby, synovia budú farboslepí dcéry prenášačky budú farboslepé, homozygotne zdravé dcéry budú rozlišovať farby, synovia budú farboslepí dcéry prenášačky budú farboslepé, homozygotne zdravé dcéry a všetci synovia budú rozlišovať farby .
307. Asi koľko dedičných chorôb pozná v súčastnosti medicína: 2000 8 800 500 1000 5 000 800 100 1 500.
308. Genetickou schémou kríženia dvoch heterozygotov je: AA x aa Aa x Aa Aa x AA Aa x aa AaBb x AaBb AABB x AABB aaBB x aaBB aabb x AABB.
309. Zmenu genofondu spôsobuje: monohybridizmus mutácia, ak nositeľ prežíva a rozmnožuje sa evolúcia prírodny výber dihybridizmus selekcia mutácia aj u neplodných jedincov Hardyho-Weinbergov zákon .
310. Koľkými alelami je zastúpený každý gén v somatickej diploidnej bunke: jednou zdedenou alelou po otcovi, druhou po matke jedinou alelou dvomi alelami viacerými pármi alel jedným párom alel jednou aktívnou a jednou inaktívnou jednou dominantnou a jednou intermediárnou najmenej tromi .
311. Koľko chromozómov má somatická bunka človeka: 46 23 párov 48 23 22 párov haploidnú sadu diploidný počet 22 párov autozómov a jeden pár gonozómov .
312. Genofond je: súbor všetkých alel indivídua genetická výbava jednej rodiny zásoba všetkých alel pre všetky dedičné znaky populácie súbor všetkých alel členov určitej populacie súbor dominantných alel členov určitej rodiny súbor recesívnych alel členov určitej rodiny súbor fenotypov členov jednej populácie zásoba všetkých znakov príslušníkov určitého druhu .
313. Aké je chromozómové určenie pohlavia u: cicavcov má samec gonozómy XY cicavcov má samica gonozómy XX vtákov má samec gonozómy XX motýľov má samica gonozómy XY vtákov má samica gonozómy XY motýľov má samec gonozómy XX u cicavcov má samec gonozómy XX u cicavcov má samica gonozómy XY.
314. Nezávislé skupiny činiteľov zapríčinujúce premenlivosť organizmov sú: indukovaná premenlivosť a indukovaná dedičnosť nededičná premenlivosť a činiteľe vonkajšieho prostredia vrodené a získane činitele prostredia dedičná a nededičná prmenlivosť zloženie genotypu a činitele vonkajšieho prostredia dedičná premenlvosť a genotyp genotyp a fenotyp fenotyp a činitele vonkajšieho prostredia .
315. Gonozómy sú: chromozómy buniek nervovej sústavy pohlavné chromozómy bunky gonád chromozómy, ktoré určujú pohlavie autozómy X aY chromozómy X a Y chromozómy tvoriace haploidnú sadu jeden pár chromozómov v somatických bunkách, ktorý určuje pohlavie .
316. Karyotyp je: určenie morfologického typu jadra bunky schéma usporiadania génov obraz chromozómov bunkového jadra mapa sekvencie aminokyselín génov jadra mikroskopický obraz chromozómov eukaryotickej bunky, ktorý slúži na ich identifikáciu mikroskopický obraz chromozómov prokaryotickej bunky, ktorý slúži na ich identifikáciu u všetkých zdravých jedincov jedného druhu rovnaký, odlišnosť je daná pohlavím u všetkých zdravých jedincov jedného druhu rovnaký, odlišnosť je daná vekom.
317. Príkladom molekulovej choroby človeka je: Downov syndróm galaktozémia esenciálna hypertenzia chromozómova aberácia krátkoprstosť ľavorukosť dedičné vývinové chyby neuróza .
318. Jeden z rodičov má krvnú skupinu A, druhý B. Ich deti môžu mať krvné skupiny: A a B za predpokladu, že žiaden z rodičov nemá alelu 0 AB a A za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 B a 0 za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 AB, A, B a 0 za predpokladu, že každý z rodičov má alelu 0 AB a B za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 AB za predpokladu, že ani jeden z rodičov nemá alelu 0 AB, A, B a 0 za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 A, B a 0 za predpokladu, že jeden z rodičov má alelu 0 .
319. Pri monohybridnom krížení vniká čistá línia, ak krížime: aa x aa AA x AA homozygota s heterozygotom homozygotov rovnakého genotypu dvoch homozygotov dominantných dvoch heterozygotov dvoch homozygotov recesívnych Aa x Aa .
320. Mutáciou sa môže zmeniť: počet alel v genóme bunky kvalita génov kvantita génov štruktúra chromozómu počet chromozómov teplota tela počet genotypov v alele kvantita pohlavia .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests