We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Prijímacie skúšky biológia 321-340

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Prijímacie skúšky biológia 321-340

Description:
321-340

Author:
Stela
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/11/2019

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
321. Genotyp dihybrida homozygota recesívneho pre prvý znak a heterozygota pre druhý znak je: Aabb aaBB AABb aaBb AABb ccDd AAbb ddEe.
322. Z dvoch detí je syn hemofilik a dcéra homozygotne zdravá. Aké sú genotypy ich rodičov: XhXh a XY XhX a XhY XhX a XY XX a XhY matka je prenášačka a otec zdravý matka je prenášačka a otec chorý matka je homozygotne zdravá a otec zdravý matka je homozygotne zdravá a otec chorý .
323. K dedičným chorobám viazaným na heterochromozóm X u človeka patrí: hemofília krátkoprstosť zelená farba očí esenciálna hypertenzia farbosleposť daltonizmus chorobná krvácavosť typu A chorobná krvácavosť typu C.
324. Pri krížení dvoch rôznych homozygotov (AA x aa), pri úplnej dominancii, je potomstvo v F1: v pomere 1:1 v pomere 2:2:1 uniformné v pomere 3:1 zložené z heterozygotov genotypicky zhodné zložené z homozygotov v pomere 9:3:3:1.
325. V potomstve kríženia dvoch heterozygotov (pri monohybridizme) je podiel dominantných homozygotov: 25% 50% 75% 100% jedna štvrtina jedna polovica tri štvrtiny jedna tretina .
326. Aneuploidia: chýbanie jednej chromozómovej sady zmena štruktúry jedného chromozómu znížený alebo zvýšený počet úrčitých chromozómov znásobenie počtu úplnych sád chromozómov nadpočetnosť alebo chýbanie úrčitého chromozómu jav, ktorý vedie k rovnocennosti gamét jav, ktorý vedie k poruchám mitózy a utvárania gamét porucha počtu chromozómov, napr. pentaploidia .
327. Farbosleposť (daltonizmus) sa vyskytuje: rovnako často u oboch pohlaví častejšie u mužov častejšie u žien tak, že syn ju získa vždy od otca u mužov aj u žien len u mužov u všetkých synov farboslepej matky u všetkých dcér farboslepej matky a zdravého otca .
328. Genotypový štiepny pomer potomstva pri krížení dvoch heterozygotov pri monohybridizme je: 3:1 1:1 3:2 1:2:1 nie je, platí zákon uniformity 75%:25% 25%:50%:25% 50%:50%.
329. Fenotypy u potomstva pri monohybridizme s neúplnou dominanciou v F2 generácii sú: 1 typu 2 typov 3 typov 4 typov s pravdepodobnosťou 50% zhodní s rodičmi s pravdepodobnosťou 50% odlišní od rodičov s pravdepodobnosťou 75% podobní obidvom rodičom s pravdepodobnosťou 75% odlišní od rodičov.
330. V genetických pokusoch sa často používali: rastliny hrachu kukurica octové mušky a jej mutácie mrkva rastliny nocovky ľudia kone veľryby.
331. Chromozómy jedného páru, ktoré majú rovnaký tvar a veľkosť: sa nazývajú homologické chromozómy sa nazývajú diplozómy vytvárajú heterologické gény sú autozómy sa nazývajú heterologické chromozómy majú rovnaké gény a rovnaké alely sú napr. gonozómy X a Y majú rovnaké gény, ale nemusia mať rovnaké alely .
332. K systému výberu osôb na genetický výskum patrí: genealogický populačný gemelologický cytochemický morfologický výskum dvojčiat fyziologický kultivačný .
333. Polygénny systém sa skladá z: dvoch typov aktívnych alel pozitívnych a negatívnych alel neutrálnych a aktívnych alel dvojice aktívnych alel génov ''malého účinku'' génov ''veľkého účinku'' génov pozitívnych génov negatívnych .
334. Otec a syn sú daltonici, kým matka rozlišuje farby normálne. Zdedil syn túto chorobu po otcovi: áno, s chromozómom Y nie, zdedil ju s chromozómom X od matky áno, s pravdepodobnosťou 50% áno, od obidvoch starých rodičov nie, lebo od otca dostáva chromozóm Y nie, lebo otec nemá vlohu pre farbosleposť áno, s pravdepodobnosťou 25% nie, lebo matka nieje farboslepá .
335. Väzbová skupina génov je: spravidla hydroxilová skupina nukleovej kyseliny peptidická väzba aminokyseliny súbor génov v jednom chromozóme (v jednom chromozómovom páre) súbor génov všetkých chromozómov súbor génov, ktoré sa prenášajú do dcérskych buniek ako celky súbor génov, ktoré sa prenášajú do dcérskych buniek po dávkach súbor génov, pre ktorý platí princíp segregácie v meióze súbor génov, pre ktorý platí princíp segregácie v amitóze .
336. Schému, na ktorej sú gény na chromozóme usporiadané podľa poradia a vzdialenosti nazývame: polyzóm genóm chromozómová mapa mapa karyotypu segregácia chromozómov crossing-over karyotyp väzbová skupina .
337. Brat má krvnú skupinu AB, jeho sestra má krvnú skupinu 0. Genotypy krvných skupín ich rodičov sú: AB a A0 A0 a B0 B0 a AB 00 a AA heterozygotne A a heterozygotne B homozygotne A a homozygotne B heterozygotne A a homozygotne 0 heterozygotne A a kodominantne AB .
338. Najviac koľko generácií u človeka môže objektívne sledovať genetik: tri štyri päť šesť jednu dve súčasnú vybranú .
339. Fenotypový štiepny pomer v F2 u dihybridizmu s úplnou dominanciou je: 9:3:1 3:1 9:3:3:1 9:4:2:1 6:5:4:1 27:9:9:3:3:1 9:3:3:3:1 3:2:1.
340. Gény: sú úsekmi molekúl DNA v chromozómoch sú tvorené ribozómami a DNA usmerňujú produkciu špecifických bielkovín sa nachádzajú v plnom počte v každej diploidnej bunke jedinca sa rozdeľujú na gény veľkého a malého účinku sa nachádzajú v plnom počte v každej haploidnej bunke jedinca sa nachádzajú na lokusoch v chromozómoch zabezpečujú nededičnú premenlivosť .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests