Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONProcesní listy - rok 2021

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Procesní listy - rok 2021

Description:
ověření znalostí ČD rok 2021

Author:
vlakvedouci.hb
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/06/2021

Category:
Others

Number of questions: 37
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Při žádosti cestujícího o vydání Potvrzení o nevyužití jízdního dokladu eTiket toto Potvrzení nevystavujte a cestujícího odkažte k pokladní přepážce  vystavte Potvrzení vždy pouze pro úsek/vlak, který doprovázíte vystavte Potvrzení vždy pro celou trasu jízdního dokladu .
Pro informování o předdefinovaných závadách používají zaměstnanci obsluhy vlaku zvláštní aplikaci „Závady“ v mobilním telefonu aplikaci „Informace o vlaku“ v POP záznamníky v určených stanicích dle ZPD.
Při každém služebním kontaktu s jiným zaměstnancem ČD (SŽDC) se zaměstnanec představí příjmením, pracovním zařazením a místem pracoviště číslem svého identifikačního štítku místem pracoviště a číslem svého identifikačního štítku.
Zaměstnanci ve výcviku se označují červenou služební páskou identifikačním štítkem s nápisem ZÁCVIK žlutou služební páskou.
Pro vyplnění soupisky na přepravovanou přenosnou pokladnu s hotovostí se použije zkratka „CEN“ „pokl.“ zapsání přenosné pokladny se nesmí provést zkratkou.
Všechny přidělené PÚT a směnné předá průvodčí DP přeruší-li službu na dobu delší než 7 dnů přeruší-li službu na dobu delší než 14 dnů po každé směně.
Průvodčím může být přiděleno směnné ve výši min. 500 Kč, max. 1 000 Kč min. 1 000 Kč, max. 5 000 Kč min. 100 Kč, max. 500 Kč.
Odvod tržby provede průvodčí v určené DP ihned po každé směně, nejpozději do 8 kalendářních dnů 5 kalendářních dnů 10 kalendářních dnů.
Dodatečné prokázání u průkazu ISIC je možné není možné je možné pouze do 3 dnů na kterékoliv pokladně ČD.
Jméno cestujícího lze na eTiket bezplatně změnit pouze 1x v době do 15 minut před začátkem platnosti jízdního dokladu lze změnit pouze 1x, a to za poplatek stanoveným tarifem TR 10 (50 Kč) nelze změnit.
Držiteli In Karty s aplikací Železniční průkazka (tzv. režijka) nárok na proplacení alternativní dopravy (např. taxi, autobusu) do cílové stanice z důvodu ujetí posledního přípojného vlaku (z vinny ČD) vzniká nevzniká vzniká, ale jen v případě, pokud má držitel současně zakoupený jednorázový nebo časový doplatek do 1. vozové třídy dle tarifu TR 10.
Pokud eTiket není nalezen v seznamu platných dokladů a nezobrazí se ani po provedení manuální aktualizace seznamu prodaných jízdních dokladů eTiket (whitelist) ověří vlaková četa jeho platnost na CZS (972 222 222) platnost se neověřuje, eTiket pouze označí razítkem (kleštěmi) vlaková četa jízdní doklad neuzná.
V případech, kdy můžete očekávat vliv vylučování cestujícího z přepravy na plynulost jízdy vlaku, informujte dozorčího osobní přepravy dispečera osobní přepravy  centrální zákaznický servis.
Průzkum frekvence cestujících (sčítání cestujících), který provádí obsluha vlaku, je zveřejňován prostřednictvím aplikace  Dokumenty k seznámení Týdeník osobní přepravy Můj vlak.
Dojde-li během jízdy doprovázeného vlaku k jeho přeplnění, provede vlakvedoucí záznam do početního listu informace o vlaku  přepravního rejstříku.
Pokud váš vlak stojí ve výchozí nebo nácestné stanici a je zřejmé, že zpoždění vlaku na odjezdu dosáhne 10 a více minut, cestující informujte pouze ve vlacích kategorie R a výš neinformujte a vyčkejte, zda se předpokládané zpoždění zvýší informujte vždy.
Nejpozději v čase nástupu na směnu se nahlašte prostřednictvím aplikace ČD Komunikátor určenému strojvedoucímu   prostřednictvím aplikace Hlášení na směnu v MT, resp. osobně či telefonicky určenému komandujícímu osobně či telefonicky určenému dozorčímu.
Je-li ve vlaku vyhlášen vůz, do kterého je cestující bez jízdenky v neobsazené stanici povinen nastoupit, započněte kontrolu a odbavování ve voze 1. vozové třídy v tomto voze v jakémkoliv voze 2. vozové třídy.
Kontrolu jízdních dokladů u vlaků kategorie R a vyšší započněte od vozů nebo oddílů 2. vozové třídy 1. vozové třídy s nejvyšší obsazeností.
Žákovský nebo studentský průkaz nahraný na In Kartě lze využít u všech dopravců u všech vlakových dopravců výhradně ve vlacích ČD.
Kontrolu In Karty v aplikaci ČD Můj vlak proveďte vizuálně načtením QR kódů nebo pomocí čtečky BČK pomocí CZS.
Při platbě kartou ve vlaku se vytiskne na POP 2x stvrzenka, jedno vyhotovení předejte cestujícímu, druhé odevzdejte v doplatkové pokladně se vytiskne na POP 1x stvrzenka, toto vyhotovení předejte cestujícímu se vytiskne na POP 1x stvrzenka, toto vyhotovení odevzdejte v doplatkové pokladně.
Pokud vystavujete doplatek k několika vzájemně provázaným dokladům, na doplatek uveďte číslo/a OP cestujícího všech předložených dokladů pouze jednoho z nich.
Pokud budete povolovat použití jiného vlaku, než ke kterému se váže jeho jízdenka z důvodu jeho odřeknutí nebo vyčerpání kapacity, kontaktujte regionální dispečink CZS s použitím příslušného komunikačního vlákna pokladní přepážku s prodejem mezinárodních jízdních dokladů.
Pokud cestující přestoupí do vlaku ČD z vlaku jiného železničního dopravce a není držitelem platného jízdního dokladu pro vlak ČD, cestujícího odbavte dokladem ke kterému neuplatněte přirážku k jízdnému ani manipulační přirážku uplatněte přirážku k jízdnému uplatněte manipulační přirážku.
Prodej místenek ve vnitrostátní přepravě provádí průvodčí ve vlacích (s nepovinnou rezervací místa k sezení)  kategorie rychlík, expres, InterCity, EuroCity a EuroNight pro tento vlak/oddíl pouze pro jiné vlaky prodej místenek není ze zařízení POP umožněn.
Vykonává-li příslušník Policie ČR, službu se služebním psem, bude pes přepraven za jednotný poplatek 100 Kč za přepravné dle TR 10 bezplatně.
Pokud cestující použije bankovku v nominální hodnotě vyšší než 1000 Kč nebo 50 EUR, pověřený zaměstnanec ČD může nabídnout cestujícímu vydání Poukazu k výplatě hotovosti na částku, kterou nemohl vyplatit cestujícího odbavit dobropisem cestujícímu vystavit Potvrzení (Hlášenku) do jeho cílové stanice, jízdné následně uhradí u pokladní přepážky.
Potvrzení o zaplacení v EUR lze vydat na skupinu maximálně 15 naposledy vydaných jízdních dokladů 10 naposledy vydaných jízdních dokladů 5 naposledy vydaných jízdních dokladů.
Dojde-li k vyčerpání kapacity služby Úschova během přepravy (ÚBP) proveďte záznam do IoV (ÚBP – vyčerpání kapacity) v POP o této skutečnosti není zapotřebí nikoho informovat informujte o této skutečnosti dispečink osobní dopravy ČD.
Při žádosti o poskytnutí informace o výši jízdného před nástupem cestujícího průvodčí/vlakvedoucí zjistí požadovanou informaci o výši jízdného před jeho nastoupením do vlaku, a to bez ohledu na vznik zpoždění cestujícího vyzve k nástupu do vlaku s tím, že mu cenu jízdného sdělí až po odjezdu vlaku, aby nevzniklo jeho zpoždění  cestujícího vyzve k nástupu do vlaku a sdělí mu tel. číslo na CZS, kde se pasažér následně dozví informaci o výši jízdného.
eTiket se v POP zobrazuje mezi platnými doklady 40 minut před počátkem platnosti jízdního dokladu 20 minut před počátkem platnosti jízdního dokladu 60 minut před počátkem platnosti jízdního dokladu.
V případě neplnění vybraných standardů uvedených v SPPO  cestujícím vždy aktivně nabízejte výdej odškodnění z POP nabízejte výdej odškodnění z POP pouze na vlastní žádost cestujících doporučte cestujícím, aby se obrátili na pokladní přepážku ČD (situaci dořeší pokladník).
Neplatné žákovské a studentské průkazy (např. při použití po době platnosti) lze odebrat, a to pouze průkazy, které byly vydány či ověřeny ČD lze odebrat nelze odebrat.
Platnost aplikace na In Kartě (v případě, že nelze zkontrolovat na POP) podle čísla In Karty ověřuje obsluha vlaku telefonicky na CZS (972 222 222) na CZS prostřednictvím konkrétního komunikačního vlákna v aplikaci ČD Komunikátor telefonicky na HelpDesk ISOP.
Držitel In Karty s aplikací Železniční průkazka pro zaměstnance (tzv. režijka) s nárokem na 2. vozovou třídu zaplatí při jednorázovém použití 1. vozové třídy rozdíl cen mezi 1. a 2. vozovou třídou Flexi základního jízdného zaplatí při jednorázovém použití 1. vozové třídy rozdíl cen mezi 1. a 2. vozovou třídou Flexi základního jízdného IN 25 nebo zvláštního jízdného pro dítě (včetně přiznání zpáteční slevy pro cestující 15+ a děti -15) nemá nárok na jednorázový doplatek do 1. vozové třídy, akceptujeme pouze časové doplatky do 1. vozové třídy.
Aplikace ČD Komunikátor slouží zaměstnancům obsluhy vlaku ke komunikaci mezi CZS a dispečinkem osobní dopravy, služební komunikaci mezi členy vlakového doprovodu, VLR a SUP na konkrétním vlaku cestujícím ke komunikaci s CZS cestujícím k nákupu jízdních dokladů, rezervací apod. a ke zjišťování spojení.
Report abuse Consent Terms of use