Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONprojekt bla

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
projekt bla

Description:
je to mega

Author:
AVATAR

Creation Date:
02/06/2019

Category:
Personal

Number of questions: 79
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Do emocionálních složek sebesystému nepatří. self-concept self-esteem self-evaluation self-efficacy.
Mezi persuazní techniky nepatří skupinová identifikace apel na sdílení hodnot opakování odměna a trest metoda tužka - papír.
Asch 1946 v rámci svého konstruktivistického přístupu k procesu formování prvního dojmu rozlišuje: rysy centrální rysy periferní rysy bazální rysy spojité.
Dualitu sebereflexe vyjadřuje nejvýstižnější výrok: Můžeš z projevů mého já vnímat i to, co já si neuvědomuji. Já jsem si vědom sebe Já jsem si vědom tebe.
Hypotéza habitualizačního účinku vnímá vztah mezi sledováním násilí v televizi a reálnou agresivitou jako: prokázaný, protože sledování násilí v TV zvyšuje reálnou agresivitu neprokázaný, sledování násilí v TV nemá žádný vliv na reálnou agresivitu prokázaný, protože sledování násilí v TV snižuje reálnou agresivitu.
Do behaviorálních složek sebesystému nepatří: self-monitoring self-picture self-presentation self-efficacy.
Do investičního modelu Rusbultové nepatří: vášeň vysoká spokojenost vysoké investice intimita vnímaná nízká kvalita alternativ.
K doporučením zakladatele asertivity A. Saltera nepatří: feeling talk technika gramofonové desky facial talk umění říkat ne.
Evropská sociální psychologie na začátku 20. století byla orientována: makrosociálně intrapersonálně interpersonálně mikrosociálně.
Vyberte zemi s nejvyšší mírou dimenze dlouhodobá orientace podle Hofstedeho ČR Norsko USA Japonsko .
Člověk, který se v blízkých vztazích necítí příjemně, je pro něj obtížné druhým důvěřovat a má pocit, že druzí po něm chtějí více intimity, něž je mu příjemné, se vyznačuje: úzkostně-ambivalentní citovou vazbu dezorganizovanou citovou vazbu vyhýbavou citovou vazbu jistou citovou vazbu .
Opakem konformity uniformita nezávislé jednání opačná konformita antikonformita .
V procesu sociálního poznávání kladou asocianistické modely důraz na: spojování jednotlivých prvků sociálního světa objekt poznání aktivní roli poznávajícího vliv vyšších poznávacích procesů a využívání apriorních pojmů a kategorií .
Vyberte zemi s nejvyšší mírou dimenze odstup od moci dle Hofstedeho Japonsko ČR Itálie USA.
Silnější a stabilnější postoje jsou ty, které se utvořily: využitím heuristik centrální cestou sociální identifikací - způsob sociálního učení periferní cestou .
V diagnostických nástrojích zjišťujících kvalitu citové vazby (attachementu) v dospělosti hrají významnou úlohu dimenze: dominance a submise extraverze a neuroticismu afiliace a agrese úzkostnosti a vyhýbavosti .
Mezi tzv. periferní způsoby zpracování informací v procesu persuaze (periferní cesta) nepatří: argumentace klasické podmiňování heuristiky sociální identifikace .
Vyberte zemi s nejvyšší mírou dimenze vyhýbání riziku dle Hofstedeho: Japonsko Brazílie ČR Portugalsko .
Vyberte zemi s nejvyšší mírou dimenze feminita dle Hofstedeho Slovensko ČR Švédsko Španělsko .
Muži v naší kultuře nosí kalhoty. Když si nějaký český muž obléká ráno kalhoty, je to projev: reaktance uniformity antikonformity konformity.
Mnoho lidí přeceňuje, zřejmě i díky častým informacím médií o smrtelných dopravních nehodách, pravděpodobnost úmrtí při dopravní nehodě ve srovnání např. s pravděpodobností úmrtí na srdečně-cévní nemoci. V takovém případě se rozhodují podle tzv. heuristiky dostupnosti heuristiky přizpůsobení heuristiky zakotvení heuristiky reprezentativnosti .
Teorie plánovaného chování (Ajzen, Madden, 1986) byla oproti teorii odůvodněného jednání (Fishbein, Ajzen, 1980) doplněna o subjektivní normu vnímanou kontrolu chování postoj k jednání postoj k objektu .
Implicitní postoje mohou ovlivnit hodnocení, aniž by se jejich daná osoba uvědomovala vyjadřují uvědomovanou tendenci hodnotit určitý objekt vyznačují se koexistencí příznivých i nepříznivých přesvědčení o objektu nijak neovlivňují chování lidí .
Mikuláš neuspěl u zkoušky. Nemám na to hlavu, řekl. Svůj neúspěch vysvětlil příčinami: interními, stabilními, nekontrolovatelnými interními, stabilními, kontrolovatelnými externími, stabilními, nekontrolovatelnými interními, nestabilními, kontrolovatelnými .
Vysoká hladina testosteronu: nepřímo posiluje možnou agresi v chování jedince nemá žádný vztah k míře agresivity jedince má lineární vztah k míře agresivity jedince ve vztahu k agresi vykazuje vztah obráceného U .
Muž přichází z práce a spokojeně sděluje manželce: Tak si představ, že jsem ten konkurz vyhrál. Od příštího měsíce nastupuju jako manažer prodeje. Manželka si prohlíží časopis a aniž by zvedla oči, řekne: Jo, tak to je fajn. Její reakce je: Aktivně konstruktivní pasivně destruktivní aktivně destruktivní pasivně konstruktivní .
Vždy se nejdřív podívám lidem od očí. Pokud je mají moc blízko u sebe, neberu je, protože to znamená, že jsou dost upřímní a loajální, řekl personalista u výběrového řízení. Jeho sociální kognice je v tomto případě zatížena: předsudkem základní atribuční chybou kulturním stereotypem racionalizací .
Je centrálním předmětem zkoumání sociální psychologie společnost? ano ne .
HNŠ - hrubé národní štěstí - místo hrubého národního produktu udává Nepál Bhútán Costa Rica Laos .
Rosenbergovo pojetí sebeúcty je: jednodimenzionální dvoudimenzionální multidimenzionální o počtu dimenzí konstruktu sebeúcty se nedá v rámci jeho pojetí uvažovat .
Skrytě ovládat systém zdánlivou subjektivní slabostí charakterizuje komunikační vztah: komplementární závislý submisivní metakomplementární .
Tzv. rodičovský paradox označuje skutečnost, že: partnerský pár zažívá zvýšení emocionální i kognitivní komponenty osobní pohody SWB až po odchodu dospělých dětí z domu partnerský pár zažívá zvýšení emocionální i kognitivní komponenty osobní pohody SWB až po dosažení počtu dětí, který si přál mít partnerský pár zažívá zvýšení emocionální i kognitivní komponenty osobní pohody SWB teprve až po narození prvního dítěte partnerský pár zažívá snížení emocionální i kognitivní komponenty osobní pohody SWB po narození prvního dítěte, přesto je ochotný tento koncept akceptovat s vědomím nárůstu životního smyslu .
Muž přichází z práce a spokojeně sděluje manželce: Tak si představ, že jsem ten konkurz vyhrál. Od příštího měsíce nastupuju jako manažer prodeje. Manželka reaguje: A víš co se stalo mně? Musím jet na nějaké školení až do Plzně. V tomhle počasí se mi teda vůbec nechce. Její reakce je: aktivně konstruktivní aktivně destruktivní pasivně destruktivní pasivně konstruktivní .
symboličtí interakcionisté CH. D. Cooley a G. H. Mead přispěli ke studiu sebepojetí svou koncepcí já jako: kulturního diskurzu sociálního konstruktu kognitivního schématu .
Pro autokratický styl vedení platí: více řešení konsenzus při rozhodování pracovní samostatnost a nezávislost členů skupiny uspořádání komunikačních kanálů do podoby krystalu hvězdicovité uspořádání komunikačních kanálů rychlost rozhodování delegování angažovanost členů skupiny .
Zakladatel asertivity A. Salter doporučoval: feeling talk, facial talk, nácvik nesouhlasu, vyjadřování za sebe - v 1. os. č. j. a nácvik přijímání pochvaly feeling talk, facial talk, nácvik nesouhlasu, vyjadřování za sebe - v 1. os. č. j. a nácvik přijímání kritiky feeling talk, facial talk, nácvik nesouhlasu, vyjadřování za sebe - v 1. os. č. j. a nácvik techniky otevřených dveří feeling talk, facial talk, nácvik nesouhlasu, vyjadřování za sebe - v 1. os. č. j. a nácvik techniky gramofonové desky .
Jako první definoval r. 1924 sociální psychologii jako experimentální vědu o chování jedince za různých sociálních podmínek: Mcdougall Le bon Wundt Allport .
Pojetí skupinové struktury podle Balese nezahrnuje: dimenzi neuroticismu s póly stabilita - labilita dimenzi vztažnosti ke skupině s póly angažovanost, vztažnost - odtažitost, nezájem dimenzi vlivu s póly dominance - submise dimenzi emocí s póly emoční vřelost rezervovanost .
Pojmem agregát označujeme: primární sociální skupinu sekundární sociální skupinu malou sociální skupinu ve fázi bouření seskupení lidí, které nemá všechny požadované znaky malé sociální skupiny .
Mezi úsudkové heuristiky nepatří: heuristika systematičnosti simulační heuristika heuristika reprezentativnosti heuristika dostupnosti .
Ke strategiím sebereprezentace - Jones, Pittman nepatří: strategie příkladnosti strategie připoutání strategie sebepovýšení strategie pokorného chování .
Konstruktivistické modely kladou při poznávání sociální reality důraz na: důraz na spojování prvků zdola - nahoru - bottom-up teorie vliv vyšších poznávacích procesů směrem shora - dolů - top-down teorie.
Základní atribuční chyba popisuje tendenci posuzovatele: připisovat chování druhých situačním příčinám připisovat úspěšné chování druhých dispozičním příčinám a neúspěšné situačním příčinám připisovat úspěšné chování druhých situačním příčinám a neúspěšné dispozičním příčinám připisovat chování druhých dispozičním příčinám .
Sebeprodukční jev vyjadřuje jev, kdy si člověk lépe pamatuje to: co vztahuje k sobě co sám vytvořil když se cítil být ve středu dění co se vztahuje k ještě trvajícímu úkolu .
Stav kdy mezi A a B je záporný vztah, vztah mezi A a X je kladný a vztah mezi B a X je také kladný, Heiderova bilanční teorie označuje jako stav: rovnováhy nerovnováhy narušené rovnováhy narušené nerovnováhy .
Současná linie evropské sociální psychologie je orientována spíše: mikrosociálně na realizaci experimentálních projektů v laboratoři makrosociálně na realizaci výzkumných projektů založených na kvalitativní metodologii .
Andersonův sčítací model prvního dojmu 1974 - tzv. kognitivní algebra, vychází z teoretického přístupu: interakcionistického funkcionalistického konstruktivistického asocianistického .
Do kognitivních složek sebesystému nepatří: self-picture self-worth self-concept self-image.
V Milgramově experimentu 1963 poslušnosti vůči autoritě po maximální šok 450 voltů za podmínky žáka ve vedlejší místnosti pokračovalo: přibližně 1 třetina žáků méně než polovina subjektů více než 3 čtvrtiny subjektů přibližně 2 třetiny subjektů .
Teorie odůvodněného jednání - Fishbein, Ajzen 1980 vysvětluje: změnu postojů v závislosti na jednání funkci postojů vztah postojů a jednání dimenzi postojů .
Označte dva typy kompetencí, které mají na straně vedoucího lineární vztah k efektivitě sociálně psychologického výcviku výkonná funkce - stanovení hranic, pravidel, norem poskytování kognitivního rámce poskytování podpory, zájmu, vřelosti emoční stimulace - podněcování, konfrontování.
Tzv. zábrannými mechanismy agrese se zabývá frustrační teorie agrese teorie agrese založená na procesu učení pudová teorie agrese organismicko-instinktivní teorie agrese .
Podle Marcii je očekávané pořadí jednotlivých stadií vývoje identity: difuze, moratorium, předčasné uzavření, dosažení identity moratorium, difuze, předčasné uzavření, dosažení identity předčasné uzavření, difuze, moratorium, dosažení identity difuze, předčasné uzavření, moratorium, dosažení identity .
Podle Kelleyho kovariační teorie lidé usoudí, že příčinou určitého jednání je jedinečnost situace konkrétní kontext, když: konsenzus chování je vysoký, distinktivnost vysoká a konzistence vysoká konsenzus chování je nízký, distinktivnost nízká a konzistence vysoká konsenzus chování je vysoký, distinktivnost vysoká a konzistence nízká konsenzus chování je nízký, distinktivnost vysoká a konzistence nízká.
K systematičtějšímu zpracování informací vedou spíše: nelze specifikovat stavy emočně neutrální pozitivní emoční stavy negativní emoční stavy.
Šíření pomluv je typ agrese: verbální, aktivní, přímé verbální, aktivní, nepřímé verbální, pasivní, nepřímé verbální pasivní přímé .
Spokojenost v dlouhodobém partnerském vztahu se pojí především: s vysokou úrovní vášně s vysokými investicemi se subjektivně vnímanou nízkou kvalitou alternativ s vysokou mírou intimity .
Kultivační teorie je teorií, která vysvětluje proces socializace vysvětluje proces přizpůsobování subjektivního vidění světa mediální prezentací špatně vysvětluje postupnou změnu postojů jedince zprostředkovanou vlivem sociálních skupin vysvětluje proces inkulturace jedinců na základě jejich socializace .
Teorie difuze informací je založena: kombinace masové a interpersonální komunikace na obsahové analýze modelu světa prezentováno v médiích na hypotéze o nastolování otázek na 5 složkách masové komunikace.
Děti se začínají lišit ve svém sociálním chováním podle míry své fyzické atraktivity: od mladšího školního věku jejich sociální chování není mírou fyzické atraktivity ovlivněno od puberty od předškolního věku .
Jsou - li splněny určité podmínky, často dochází ve skupině k sociálnímu zahalení - jedinci podávají ve skupině nižší výkon, než kdyby byli sami, hlavní příčinnou ztrát je: snížená koncentrace pozornosti nesprávná koordinace zvýšený arousal snížená motivace.
Hypotéza inhibičního účinku předpokládá, že časté sledování násilí v médiích: nemá žádný vliv na reálnou agresivitu zvyšuje reálnou agresivitu zvyšuje reálnou agresivitu za účasti dalších spolupůsobících faktorů snižuje reálnou agresivitu .
S pojmem názoroví vůdci - opinion leader operuje v rámci výkladu masové komunikace teorie užití a užití teorie selektivního vlivu teorie dvoustupňového toku teorie difuze inovací .
Transakční analýza nepopisuje transakce: rovnoběžné skryté zřízené symetrické .
Sociální zahalená v malé sociální skupině se nejčastěji objevuje u úkolů konjuktivních nedělitelných kumulativních disjunktivních konjunktivních dělitelných .
Které z následujících tvrzení nejpřesněji vyjadřuje nárazníkovou hypotézu sociálního kontaktu? Jedinci, kteří se domnívají, že mohou využít sociální podporu, a přitom to tak objektivně není, jsou ve větší míře ovlivněni stresovými událostmi Jedinci, které druzí podporují, jsou v menší míře ovlivněni stresovými událostmi Jedinci, kteří se bez ohledu na realitu domnívají, že mohou využít sociální podporu, jsou v menší míře ovlivněni stresovými událostmi Jedinci, kteří se nemohou těšit sociální podpoře, jsou ve větší míře ovlivněni stresovými událostmi.
Balanční teorie - teorie rovnováhy vysvětluje interpersonální náklonnost postojovou podobností odpovídající úrovní atraktivity komplementaritou významných osobnostních charakteristik rovnováhou v oblasti investic - ekonomických i psychologických .
Aktivační teorie operuje při hledání souvislostí mezi mediálně prezentovaným násilím a agresivitou: mírou aktivační úrovně - arousalu jedince vztahem aktivační úrovně - arousalu a typem dominantní reakce kauzálním vztahem mezi zvýšenou aktivační úrovní a agresivní reakcí přímým vlivem mediálně prezentovaného násilí na spuštění dominantní agresivní reakce .
Autorem stupnice sociální vzdálenosti je: Schindler Bales Moreno Bogardus .
Zkratka T Group zakladatele Lewina označuje jako test group team group training group talent group .
Větu Ahoj, jak se máš? bychom mohli zařadit do komunikačního stylu intimního konverzačního konvenčního operačního .
Mezi teorie prosociálního chování nepatří: teorie rovnováhy - Heider - teorie atraktivity teorie sociálních norem teorie sociální výměny teorie empatie .
Autorem kultivační teorie masové komunikace je: Kunczik Lazarsfeld Laswell Gerbner .
Depresivní atribuční styl - Seligman, Abramson, Teasdale je vyjádřen přesvědčením jedince, že příčiny jeho neúspěchu jsou: vnitřní, s globálním účinkem a trvalé vnitřní, se specifickým účinkem a trvalé vnitřní, s globálním účinkem a časově omezené vnější, s globálním účinkem a trvalé .
K emocionálním složkám sebesystému nepatří: self-esteem self-efficacy self-evaluation self-worth .
K askriptivímu statusu nepatří: zaměstnání pohlaví věk dědičný titul .
K větší tvořivosti při zpracování informací vedou spíše negativní emoční stavy pozitivní emoční stavy nelze specifikovat stavy emočně neutrální .
Teorii sociální identity TSI formuloval Goffman Gilles Tajfel Harré .
Sémantický diferenciál byl svými autory vytvořen pro měření denotace designace konotace .
Report abuse Terms of use