option
My Daypo

Publicistika 2022

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Publicistika 2022

Description:
prezentace 1-3

Author:
Mina
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/05/2022

Category:
Others

Number of questions: 111
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Priraď Žurnalistika Publicistika.
Žurnalistika sa delí na zpravodajství publicistiku nedelí sa.
Priraď Zpravodajství Publicistika.
Vztah mezi zpravodajstvím a publicistikou vztahem mezi faktem a názorem na něj není tam žádnej vztah.
Priraď Zpravodajství Publicistika.
Vyber funkce publicistiky informační definiční přesdvědčovací získávácí hodnotící zábavná.
Priraď Zpravodajství Publicistika.
Co je to publicistický styl specifický objektivní vyjadřovací styl zobecněné a nadřazené označení pro všechny žurnalistické texty (verbální komunikáty) funkce informativní (zpravovací, sdělné, komunikační) funkce persvazivní funkce působící funkce ovlivňovací. specifický neobjektivní vyjadřovací styl .
Publicistický styl se dělí na zpravodajský styl analytický styl beletristický styl.
Priraď Zpravodajský štýl Analytický styl Beletristický styl.
Priraď Zpravodajský štýl Analytický styl Beletristický styl.
Zpráva Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
krátká zpráva (noticka) Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
rozšířená zpráva mající v novinách charakter článku a blížící se novinářskému referátu (reportu) Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
oznámení Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
komuniké Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
reportáž Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
Úvodník Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
komentář Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
glosa Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
novinářský posudek Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
novinářská recenze Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
kritika Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
interview Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
projev Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
proslov Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
diskuse Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
debata Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
polemika Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
Novinářský fejeton Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
sloupek Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
črta Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
medailon Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
beletrizovaná reportáž. Zpravodajský styl Analytický styl Beletristický styl.
Co je to žánr neurčité kategorie bez pevných hranic a jsou určeny především zažitými konvencemi určité kategorie s pevnými hranicemi Nad pojmem žánru stojí vyšší zobecňující kategorie, např. literárního druhu – lyrika, epika, drama. Pod pojmem žánru stojí nižší kategorie, např. literárního druhu – lyrika, epika, drama. často nahrazován termíny rubrika, formát, forma.
Kdo první užil slovo žánr v smyslu v jakém ho používame dnes Nicolas Boileau-Despréaux v díle L´art poétique v r. 1674 v r. 1874 Nicola Boentrende Marx Mestverde v díle Poétique.
Co je to žánr označení pro díla vyznačující se společnými námětovými, kompozičními či formovými znaky literární druhy kategorie značně obecné určeny vesměs znaky konkrétními, historicky vzniklými a v čase proměnlivými rozlišují se na žánrové typy nebo formy epos, román, tragédie, komedie, óda, balada mají vlastnosti značně volné mají vlastnosti striktně vyžadované daný stavbou a obsahem očekávaným způsobem fungování a opakovaným výskytem textů s týmž souborem žánrotvorných vlastností.
Priraď žánrové vlastnosti značně volné žánrové vlastnosti striktně vyžadované.
Výraz žánr odkazuje v kontextu mediálních studií k ustálenému, opakujícímu se typu či kategorii mediálních produktů vyznačujících se společnými rysy k nestálému, neopakujícímu se typu kategorii mediálních produktů vyznačujících se společnými rysy stabilizovaný textový vzorec s očekávaným uspořádáním nestabilizovaný textový vzorec s očekávaným uspořádáním není neměnná šablona pro zařazení, ale pouze pomocný model je neměnná šablona pro zařazení.
Živý produktívny žánr neustále znovu definuje sám sebe mění svoje hranice a charakteristiky. má pevně dané svoje hranice a charakteristiky. je presne definovaný objednávka, potřeba, na kterou každý žánr odpovídá je neměnná objednávka, potřeba, na kterou každý žánr odpovídá se mění Jednotlivé žánry tak představují určitá očekávání, která tvůrci naplňuj je svým způsobem určitou dohodou mezi tvůrci a recipienty.
Čo nás zaujíma pri kategorizácií žánrov Téma/obsah Funkce Forma Stavba/kompozice Jazyk a styl členenie na odstavce čas.
Publicistické žánry lze dělit do skupin podle několika různých úhlů pohledu. Nejčastější hlediska dělení jsou v zásadě dvojí: (priraď) ve větší či menší míře obsahují stanovisko autora nebo instituce, která materiál šíří jsou s osobou autora významným způsobem spojeny útvary založené na racionálních postupech útvary založené na postupech emocionálních.
Jak se pozná publicistický článek? má stálé místo a vychází pravidelně je výrazně oddělen (čarou, rámečkem) je zvýrazněn (barevným podtiskem) je zřetelně označen (zarážkou, logem) má kurzívový titulek, popřípadě i text začíná iniciálou místo domicilu jméno, fotka, podpis autora (personalizace) nemá stálé místo a vychází nepravidelně začíná domicilem nemá kurzívový titulek.
Běžne užívané žánry v tisku reportáž rozhovor feature story anketa komentář glosa sloupek recenze fejeton.
Vzácne žánry v tisku soudnička rozhovor feature story anketa komentář glosa sloupek recenze fejeton.
Nové žánry a formáty v tisku soudnička editorial feature zápisník anketa longform glosa sloupek recenze fejeton.
Jediný publicistický deník Deník N Blesk AHA! Haló noviny.
Současné trendy v tisku posun deníku k publicistice vizualizace, příběhy aktualizace, zprávy posun deníku ke zpravodajství.
Priraď informace o současné publicistice v médiích Lidové noviny HN MFD Právo prakticky všechny.
Specifický a nový útvar na české mediální scéně Objev v Magazínu DNES Objev v Magazínu HN stal se v roce 1993 pŕestal vycházet v roce 2014 stále vychází.
online médiá - trend poslední doby podcast video správa s nahrávkou čtenej verze (pro sluchovo postižené) živé vstupy.
Online media bývají často propojena se sesterskými novinami/časopisy, podobné publicistické rubriky jako v tištených jiné publicistické rubriky než v tištěných.
Výrazným publicistickým prvkem v online médiích jsou AV formáty online formáty posluchové formáty.
vyber AV formáty rozhovory diskuse duely reportáže komentáře recenze.
V audiovizuálních médiích publicistiku často představuje formát pořad žánr často bývá propojena se zpravodajstvím často bývá propojena s pořady jiných (zábavných) formátů.
Které R/TV věnují publicistice největší prostor? Nova Prima Impuls Europa 2 Barrandov Český rozhlas Česká televize.
Priraď Objev Divoká kachna Sloupek 99 slov rozhovory Rozstřel.
Média poskytují publiku hierarchizované zpravodajství, díky němuž vědí, co podstatného se děje, a mohou se rozhodovat zábavu, která jim umožňuje příjemně trávit volný čas názory na aktuální dění s nimiž se mohou ztotožnit nebo polemizovat, názory na aktuální dění které jim pomáhají v orientaci a interpretaci dění zábavu, na základe které so mohou vzdelávat názory na aktuální dění s nimiž se ale nesmí ztotožnit jenom o nich polemizovat, názory na aktuální dění které pomáha vláde v organizaci orientace a interpretace dění ve společnosti.
Role médií opinion leader opinion maker institucionální názor soukromý názor.
Oddělení faktu a názoru Ve slušných médiích se informace a názory nepletou Ve slušných médiích se informace prolínají s názory Zpráva nemá obsahovat názor Zpráva muže obsahovat názor názor musí být jasně označen. názor nemusí být jasně označen, z textu je ale patrné že jde o názor.
Přístup k psaní názorů Odborný úhel pohledu obecný úhel pohledu Profilace titulu Osobní postoje.
Muže komentátor psát proti svému přesvedčení ne, do tvorby názoru dává komentátor svůj vklad ano, komentátor jenom analyzuje fakta, svuj osobní názor nevkladá.
Některá média i veřejně deklarují svoji názorovou či hodnotovou orientaci, kde býva vyjadřená v názorových textech na titulní stránce na poslední stránce média.
Noviny: (Hodnotová orientace MF DNES na počátku 21. století (před vstupem do EU)) hájí svobodu individua proti jakékoli nezdůvodněné moci hájí svobodu současné vlády proti jakékoli revolučné moci podporují demokracii odporují politický systém, který v médiu prosazují jsou pro volný trh s minimem státních zásahů jsou pro uzavřený trh, ale s minimem státních zásahů podporují vstup republiky do EU.
Ve světě je běžné a tradiční mít rubriku, která je v novinách vnímána jako prostor pro redakční názor, jak se jmenuje editorial komentáře názory rozhovory.
Ještě na počátku třetího tisíciletí bylo zvykem označovat v českých novinách vybrané názory jak ? stanovisko redakce stanovisko redaktora komentáře sloupek.
Trendy v psaní názorů 19. století 20. století Současné trendy.
Priraď komentátoře HN Aktuálne.cz Respekt MF Dnes LN Právo Novinky.cz Reflex Echo24.cz/Týdeník Echo.
Priraď komentátoře HN Aktuálne.cz Respekt MF Dnes LN Právo Novinky.cz Reflex Echo24.cz/Týdeník Echo.
Priraď komentátoře HN Aktuálne.cz Respekt MF Dnes LN Právo Novinky.cz Deník Seznam Zprávy Český rozhlas.
Priraď Komentátoře HN LN ČR Seznam Zprávy Deník.
Komentátoři HN Honzejk Hrstková Vainert Kubita Fendrych Klimeš Švehla Tabery.
Komentátoři Aktuálně.cz Honzejk Hrstková Vainert Kubita Fendrych Klimeš Švehla Tabery.
Komentátoři Respekt Honzejk Hrstková Vainert Kubita Fendrych Klimeš Švehla Tabery.
Komentátoři MF Dnes Honzejk Korecký Vainert Kubita Fendrych Klimeš Švehla Tabery.
Komentátoři LN Honzejk Korecký Vainert Macháček Hudema Petráček Zvěřina Kamberský.
Komentátoři Práva Honzejk Korecký Vainert Macháček Hudema Petráček Koukal Kamberský.
Komentátoři Novinky.cz Honzejk Korecký Vainert Macháček Hudema Koukal Mitrofanov Kamberský.
Komentátoři Reflex Pečinka Steigerwald Vainert Macháček Hudema Koukal Mitrofanov Kamberský.
Komentátoři Echo24.cz/Týdeník Echo Pečinka Steigerwald Kaiser Weiss Zlámalová Koukal Mitrofanov Kamberský.
Komentátoři ČR Pečinka Steigerwald Nováček Slezák Kubíčko Koukal Mitrofanov Kamberský.
Komentátoři Seznam správy Lipold Šídlo Čermák Čaban Kubíčko Koukal Mitrofanov Kamberský.
Komentátoři Deník Lipold Šídlo Čermák Čaban Kubíčko Komárek Perknerová Palata.
Šéfkomentátor Deník Lipold Šídlo Čermák Čaban Kubíčko Komárek Perknerová Palata.
Šéfkomentátor Seznam zprávy Lipold Šídlo Čermák Čaban Kubíčko Komárek Perknerová Palata.
Psaní názoru musím mít předem jasný názor nemusím mít předem jasný názor hledám postoje pri výběre perspektivy volím pro nebo proti pri výběre perspektivy volím zleva nebo zprava pri výběre perspektivy volím racionálně nebo emocionálně pri výběre perspektivy volím hlavní a vedlejší.
Psaní názoru postup práce Seznámení se se situcí Analýza stavu Konstrukce názoru.
Vyber názorové žánry komentář úvodník/editorial glosa poznámka diář zápisník glosář reportáž story rozhovor.
když nejsme jednoznačně pro ani proti Shrneme argumenty pro, Shrneme argumenty proti Závěr? Za jakých podmínek se máme, za jakých ne... musíme si vybrat záver chybí.
Co je hlavní názorový žánr? komentář úvodník editorial glosa.
Pravdivé tvrzení o komentáři Jeho úkolem je sdělování stanovisek a názorů Jeho úkolem je sdělování informací a souvislosti Má pomáhat čtenáři při vytváření jeho vlastních názorů Má pomáhat čtenáři při orientaci v záplavě informací Vykládá svá stanoviska transparentně Vykládá svá stanoviska netransparentně.
Obsah a funkce komentáře Všímá si podstatných věcí, které zasahují do života čtenářů a ovlivňují jej. Všímá si menej podstatných věcí, které si čtenář bežně nevšimne. Velikost věcí, kterými se komentář zaobírá, odpovídá „velikosti“ média Velikost věcí, kterými se komentář zaobírá, neodpovídá „velikosti“ média má funkci přesvědčovací (persvazivní) má funkci získávací má funkci zábavní má funkci informační.
Jazyk věcný, jednoznačný a přesný jazyk beletristický jazyk v zásadě vážný žánr, v zásadě zábavný žánr, muže obsahovat určité vylehčení a humor nesmí obsahovat určité vylehčení a humor.
Komentář má mít pointu pointou je formulace vlastního postoje, názoru pointou je súhrn informací není možné uzavřít komentář otevřeným koncem je možné uzavřít komentář otevřeným koncem není možné skončit neurčitě: „čas ukáže“ je možné skončit neurčitě: „čas ukáže“ svůj postoj mužeme relativizovat: „ale mohlo by to být i opačně“. svůj postoj nemužeme relativizovat: „ale mohlo by to být i opačně“.
Kompozice komentáře Expozice problému Zdůvodnění názoru silná formulce názoru.
Priraď Komentár úvodník editorial.
Priraď Komentár úvodník editorial.
Priraď Komentár úvodník editorial.
Proměna úvodníku V Lidových novinách první poloviny 20. stol. a nestranickém demokratickém tisku nebyl již úvodník stanoviskem politické strany nebo skupiny - stával se politickým komentářem V Lidových novinách první poloviny 20. stol. a nestranickém demokratickém tisku nebyl již úvodník komentářem politické strany nebo skupiny - stával se politickým stanoviskem Tradičně a vzhledem ke svému umístění na první stránce novin byl ovšem nadále označován jako úvodník Tradičně a vzhledem ke svému umístění na první stránce novin byl ovšem nadále označován jako zahájení.
Jak se v zahraničí často pravidelná názorová rubrika na titulní straně označuje úvodník editorial.
Priraď Komentár úvodník editorial.
Funkce editoriálu navázání kontaktu se čtenářem, představení obsahu vydání, pohled do zákulisí a do procesu přípravy média, prezentace postoje.
Editoriál Cílem je posílení vazby a vztahu recipienta k médiu variabilní Kompozice, jazyk a styl.
Audiovizuálné editoriály Volejte řediteli -Železný - TV Nova pořady Jaromíra Soukupa - TV Barrandov Roztřel - Idnes.cz.
Glosa zvláštní literární žánr Drobný novinářský útvar vyjadřuje se k aktuálním problémům, většinou s polemickým zaměřením a ambicemi hodnotit Titulek bývá krátký, výstižný a poutavý Titulek bývá dlouhý, výstižný a poutavý při ztvárnění námětu se uplatňuje beletrizace, musí mít jasný kontext a nesmí v ní scházet pointa musí mít jasný kontext a nemusí mít pointu velmi často zaměňována s poznámkou.
Glosa žurnalistický druh se svérázným publicistickým akcentem se odráží jediná otázka či problém a jehož řešení je pouze naznačeno, nikoli definitivně vyjasněno; se odráží jediná otázka či problém a jehož řešení je definitivně vyjasněno; autor komentuje, často ironicky, vzniklou situaci autor nekomentuje vzniklou situaci obsahuje konkrétní fakta i vztah autora k nim neobsahuje vztah autora ke konkrétním faktum patří k nejdrobnějším komentativním novinovým textům bývá otiskována na tzv. názorových stránkách novin a časopisů.
Glosa obvykle kratší obvykle delší specifický úhel pohledu. persvazivní f získávací f hodnoticí f zábavná f informační f výraznější beletrizace, ironie a vtipnost neobsahuje ironií a vtipnost.
Kompozice glosy stavebně volnější než komentář stavebně striktnejší než komentář bližší fejetonu bližší komentáru.
žánrovo nespecifické žánry poznámka glosa krátky komentář sloupek entrefilet.
žánry přesahující k žánrovým formám fejetonu poznámka glosa krátky komentář sloupek entrefilet.
Zápisník/diář rubrika žánr slouží hlavně k pravidelnému (ale i dočasnému) komentování či glosování odlehčené zprávy obsahující názor autora.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests