option
My Daypo

Slovní druhy - opakování

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Slovní druhy - opakování

Description:
Opakování slovních druhů

Author:
AVATAR

Creation Date:
24/01/2021

Category:
Languages

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Přiřaď slovní druhy k jejich básničkové definici. podstatná jména přídavná jména zájmena číslovky slovesa příslovce předložky spojky částice citoslovce.
Podstatná jména: Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Vyjadřují číslo, počet, pořadí. Vyjadřují city, nálady, zvuky, hlasy.
Přídavná jména: Zastupují podstatná jména. Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Kde, kam, kdy, jak.
Zájmena: Vyjadřují číslo, počet, pořadí. Zastupují podstatná jména. Spojují slova nebo věty.
Číslovky: Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají. Vyjadřují číslo, počet, pořadí.
Leží před slovem.
Otázkami kde?, kam?, kdy?, jak? udávají čas, směr, místo nebo způsob.
Uvozují věty (zvolání, přání), odpovídají ano/ne.
Ve které z možností se nacházejí pouze slovesa? umí, zaječí, padání, smeč, plaveš vaří, dělají, maluješ, píšu, spíme dovolili, mající, spící, ležák, nebo.
pod, v, nad, u, kolem, okolo předložky spojky příslovce.
Označ všechny neohebné slovní druhy. příslovce zájmena slovesa podstatná jména předložky citoslovce číslovky přídavná jména spojky částice.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests