We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 1500

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 1500

Description:
Revize elektrických zařízení

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Lze provozovat elektrické zařízení bez provedení výchozí revize? ANO, elektrické zařízení, které ze závažných společenských, národohospodářských, nebo technologických důvodů nemohou být během provádění rekonstrukce bez napětí po celou dobu trvání prací. NE, na všech elektrických zařízeních musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize.
Na elektrických zařízenímch, která nelze při provádění rekonstrukce odpojit od napětí, je nutné na částech elektrickckého zařízení na kterých byly práce prováděny a které je nutné uvést do provozu, provést taková opatření a kontroly, aby nebyla ohrožena bezpečnost. O provedených opatřeních a kontrolách je nutné vyhotovit písemný záznam s podpisem pověřeného pracovníka. na částech elektrickckého zařízení na kterých byly práce prováděny a které je nutné uvést do provozu, provést taková opatření a kontroly, aby nebyla ohrožena bezpečnost. Opatření a kontroly musí být uvedeny v technologickém postupu, který je v písemné podobě schválen pověřeným pracovníkem před uvedením zařízení do provozu.
Za nová ani rekonstruovaná elektrická zařízení pro účely ČSN 33 1500 se nepovažuje rozšíření existujícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje změnu jištění. rozšíření existujícího elektrického obvodu, které nevyžaduje změnu jištění. rozšíření existujícího elektrického obvodu, které nevyžaduje zvýšení příkonu zařízení. rozšíření existujícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje zvýšení příkonu zařízení.
Lze uvést elektrické zařízení pod napětí ještě před dokončením výchozí revize? ANO, pro účely nezbytných měření a zkoušek. Musí však být provedena taková opatření, aby uvedením pod napětí nebyla ohrožena bezpečnost. NE, elektrické zařízení nelze před dokončením výchozí revize v žádném případě připojit pod napětí.
Na částech elektrických zařízení, jejichž stav byl ověřen a doložen: - označením CE na výrobku spolu s prokázatelným označením výrobce nebo dodavatele výrobku, popř. s dalšími doklady v souladu s příslušnými prácními předpisy, - písemným prohlášením výrobce, resp. ES prohlášením o shodě nebo jiným rovnoceným dokladem, -označením a průvodní dokumentací vyžadovanou zákonem č. 102/2001 Sb. se revize samostatně neprovádí. Doklady o provedených zkouškách jednotlivých částí jsou podkladem pro provedení výchozí revize celého elektrického zařízení. je nutno provést elektrickou revizi, jestliže je zařízení následně sestavováno na místě, kde bude uvedeno do provozu.
U elektrických zařízení, která mění svoji dřívější polohu a u nichž přemístění na nové stanoviště, doprava nebo skladování mohou mít za následek změny elektrickckých a funkčních vlastností nebo změny zapojení proti původní dokumentaci, se musí před uvedením do provozu provést, vždy alespoň jejich kontrola a o této kontrole se musí vyhotovit záznam s podpisem pověřeného pracovníka. pokud není zařízení sestavováno z části, alespoň jejich kontrola a o této kontrole se musí vyhotovit záznam s podpisem pověřeného pracovníka. vždy výchozí revize. Zprávy o revizích v původní poloze elektrického zařízení jsou podkladem pro tuto revizi. pokud není zařízení sestavováno z části, alespoň jeho kontrola. vždy alespoň kontrola elktrického zařízení.
Elektrické zařízení, nebo jeho části, na kterých byly v průběhu jejich užívání provedeny práce charakteru oprav, které mohou mít vliv na bezpečnost, je možno provozovat jen tehdy, jestliže stav elektrického zařízení nebo jeho části byl prověřen kontrolou a o kontrole byl vyhotoven záznam s podpisem pověřeného pracovníka. jestliže stav elektrického zařízení nebo jeho části byl prověřen revizí a o revizi byla vyhotovena zpráva způsobilou fyzickou osobou. byla-li provedena výchozí revize po opravě zařízení.
Vyjma zařízení v distribuční a přenosové soustavě dodavatele el. energie, musí být elektrická zařízení pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v této normě. To neplatí v případě, že pro pravidelné revize určitého typu zařízení platí samostatná norma stanovující postupy provádění revizí. musí být elektrická zařízení pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v dokumentu o schválení zařízení. musí být elektrická zařízení pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v rozhodnutí příslušného úřadu. musí být elektrická zařízení pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených platnou legislativou, která platí pro provoz zařízení daného typu. To neplatí v případě, že pro pravidelné revize určitého typu zařízení je stanoveno provádění revizí v ES prohlášení o shodě. musí být elektrická zařízení pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v této normě.
Lhůta 5 let pro pravidelnou revizí elektrického zařízení platí pro prostředí: základní; normální; studené; horké; vlhké; mokré; se zvýšenou korozní agresivitou; s extrémní korozní agresivitou; prašné s prachem nehořlavým; s otřesy;.
Lhůta 3 roky pro pravidelnou revizí elektrického zařízení platí pro prostředí: vlhké; s biologickými škůdci; studené; horké; základní; mokré; se zvýšenou korozní agresivitou; s extrémní korozní agresivitou; prašné s prachem nehořlavým; s otřesy;.
Lhůta 2 roky pro pravidelnou revizí elektrického zařízení platí pro prostředí: pasivní s nebezpečím výbuchu; s biologickými škůdci; studené; horké; pasivní s nebepečím požáru; mokré; se zvýšenou korozní agresivitou; s extrémní korozní agresivitou; prašné s prachem nehořlavým; s otřesy;.
Lhůta 1 rok pro pravidelnou revizí elektrického zařízení platí pro prostředí: mokré; pod přístřeškem; studené; horké; pasivní s nebepečím požáru; venkovní; se zvýšenou korozní agresivitou; s extrémní korozní agresivitou; prašné s prachem nehořlavým; s otřesy;.
Lhůta 4 roky pro pravidelnou revizí elektrického zařízení platí pro prostředí: venkovní; pod přístřeškem; studené; horké; pasivní s nebepečím požáru; mokré se zvýšenou korozní agresivitou; s extrémní korozní agresivitou; prašné s prachem nehořlavým; s otřesy;.
Lhůta 5 let platí pro pravidelnou revizí elektrického zařízení umístěného ve zděných obytných a kancelářských budovách. Nevztahuje se však na bytové prostory a zařízení bytu. v prostorách určených ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné doravy apod.). v rekreačních střediscích, školách, mateřských školách, jeslích, hotelech a jiných ubytovacích zařízeních. v objektech nebo částech objektů provozovaných ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823). Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. v pojízdných a převozných prostředcích. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod. v prozatimním zařízení staveniště.
Lhůta 3 roky platí pro pravidelnou revizí elektrického zařízení umístěného v rekreačních střediscích, školách, mateřských školách, jeslích, hotelech a jiných ubytovacích zařízeních. v prostorách určených ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné doravy apod.). ve zděných obytných a kancelářských budovách. Nevztahuje se však na bytové prostory a zařízení bytu. v objektech nebo částech objektů provozovaných ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823). Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. v pojízdných a převozných prostředcích. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod. v prozatimním zařízení staveniště.
Lhůta 2 roky platí pro pravidelnou revizí elektrického zařízení umístěného v prostorách určených ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné doravy apod.). v rekreačních střediscích, školách, mateřských školách, jeslích, hotelech a jiných ubytovacích zařízeních. ve zděných obytných a kancelářských budovách. Nevztahuje se však na bytové prostory a zařízení bytu. v objektech nebo částech objektů provozovaných ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823). Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. v pojízdných a převozných prostředcích. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod. v prozatimním zařízení staveniště.
Lhůta 2 roky platí pro pravidelnou revizí elektrického zařízení umístěného v objektech nebo částech objektů provozovaných ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823). Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. v rekreačních střediscích, školách, mateřských školách, jeslích, hotelech a jiných ubytovacích zařízeních. ve zděných obytných a kancelářských budovách. Nevztahuje se však na bytové prostory a zařízení bytu. v prostorách určených ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné doravy apod.). v pojízdných a převozných prostředcích. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod. v prozatimním zařízení staveniště.
Lhůta 1 rok platí pro pravidelnou revizí elektrického zařízení umístěného v pojízdných a převozných prostředcích. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod. v rekreačních střediscích, školách, mateřských školách, jeslích, hotelech a jiných ubytovacích zařízeních. ve zděných obytných a kancelářských budovách. Nevztahuje se však na bytové prostory a zařízení bytu. v prostorách určených ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné doravy apod.). v objektech nebo částech objektů provozovaných ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823). Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. v prozatimním zařízení staveniště.
Lhůta 0,5 roku platí pro pravidelnou revizí elektrického zařízení umístěného v prozatimním zařízení staveniště. v rekreačních střediscích, školách, mateřských školách, jeslích, hotelech a jiných ubytovacích zařízeních. ve zděných obytných a kancelářských budovách. Nevztahuje se však na bytové prostory a zařízení bytu. v prostorách určených ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné doravy apod.). v objektech nebo částech objektů provozovaných ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823). Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. v pojízdných a převozných prostředcích. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.
Pro elektrická zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny pro objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované za stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 platí lhůta 1rok. 2 roky. 3 roky. 4 roky. 5 let. 6 let.
Pro elektrická zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny pro objekty s prostory ostatními platí lhůta 1rok. 2 roky. 3 roky. 4 roky. 5 let. 6 let.
V organizaci s vlastním řádem preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou elektrických zařízení je zajišťována bezpečnost, lze lhůty pravidelných revizí s vyjímkou zařízení v prostředí mokrém, prostředí s extrémní korozní agresivitou a pro elektrická zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny prodloužit až na dvojnásobek. lze lhůty pravidelných revizí s vyjímkou zařízení v prostředí pasivním s nebezpečím požáru, prostředí pasivním s nebezpečím výbuchu a pro elektrická zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny pro objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované za stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 prodloužit až na dvojnásobek. je nutné do zprávy o pravidelné revizi uvést i výsledky kontroly plnění řádu preventivní údržby. lze lhůty pravidelných revizí s vyjímkou zařízení v prostředí mokrém, prostředí s extrémní korozní agresivitou a pro elektrická zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny pro objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované za stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 prodloužit až na dvojnásobek.
Prodlouží-li se lhůty revizí na základě řádu preventivní údržby, musí být pravidelné kontroly prováděny nejméně ve lhůtách stanovených pro pravidelné revize. musí být lhůty, které jsou oproti této normě prodlouženy, uvedeny v interním předpisu organizace. musí být pravidelné kontroly prováděny včetně všech měření a s provedením záznamů, které nahrazují revizi a zprávu o revizi.
U elektrických zařízení, která musí být ze závažných společenských, národohospodářských nebo technlogických důvodů nepřetržitě v provozu, se pravidelná revize může provést i po uplnynutí stanovené lhůty, a to při nejbližším možném přerušení provozu, nejpozději však v roce následujícím po uplynutí stanovéné lhůty. musí organizace vytvořit řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou zajistí bezpečnost. Řád preventivní údržby musí stanovovat lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol, v případě prodloužení lhůt pravidelných revizí stanovuje i lhůty pravidelných revizí. se pravidelná revize může provést i po uplnynutí stanovené lhůty, a to při nejbližším možném přerušení provozu, nejvíce lze lhůtu pro pravidelnou revizi prodloužit až na dvojnásobek. musí organizace vytvořit řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou zajistí bezpečnost. Řád preventivní údržby musí stanovovat lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol. O výsledcích pravidelných kontrol a odstraňování závad zjištěných kontrolou se musí provádět písemné záznamy s podpisem pověřeného pracovníka.
V případě prodloužení lhůt pravidelných revizí na základě řádu preventivní údržby, musí řád stanovovat lhůty a způsob provádění kontrol, v případě prodloužení lhůt pravidelných revizí i lhůty pravidelných revizí a způsob evidence jejich výsledků. technologické postupy pro provádění kontrol a způsob evidence jejich výsledků. v případě prodloužení lhůt pravidelných revizí i lhůty pravidelných revizí.
Pravidelná revize musí být provedena nejpozěji v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt kratších naž 1 rok. nejpozději ve lhůtě stanovené touto normou (ČSN 33 1500). nejpozději ve lhůtě stanovéné touto normou, pokud nemá organizace stanoven řád preventivní údržby. nejdéle až po uplynutí dvojnásobku lhůty stanové pro dané prostředí a druh prostoru ve kterém je zařízení umístěno, má-li organizace vlastní řád preventivní údržby.
Mimořádná revize se musí provést v přípdadech, kdy je to vyžadováno právním předpisem. vždy, když není provedena výchozí revize. vždy, když není k dispozici zpráva o pravidelné revizi.
Poodle charakteru revize se na mimořádné revize upletňují požadavky stanovené pro výchozí revize (a to především v případě, kdy zpráva o výchozí ani o předchozí pravidelné revizi není k dispozici) nebo pro pravidelné revize (např. pokud je vyžadováno provést ji po předchozí revizi v termínu kratším, než je termín stanovený pro následující pravidelnou revizi). specifikované ve zvláštních právních předpisech nebo normách, zejména zkrácení lhůt při zkušebním provozu elektrických zařízení, jejichž spolehlivost nebylo možné dosud ověřit provozem.
Podklady pro provádění výchozí revize jsou: dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení; protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace; písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení sestavovaných po částech; záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu; doklady stanovené příslušným předpisem (zákon 102/2001 Sb.-zákon o obecné bezpečnosti výrobků; zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a technické předpisy vydané pro účely zákona 22/1997 Sb.), za doklady se považují: - Označení CE na výrobku spolu s prokazatelnýmoznačením výrobce nebo dodavatel výrobku; - písemné prohlášení výrobce o shodě, resp, ES prohlášení o shodě nebo jiný rovnocenný doklad; - označení a průvodní dokumentace vyžadované zákonem 102/2001 Sb. písemné záznamy o prováděných opatřeních a kontrolách v případě prací na elektrických zařízeních, která ze zvláštních společenských, národohospodářských nebo technologických nebylo možné po celou dobu provádění prací odpojit od napětí. doklady popisující a prokazující rozšíření existujícího obvodu nn, při kterém nebyly provedeny změny jištění. doklady o připojení elektrického zařízení pod napětí během zkoušek a měření a záznamy o zajištění bezpečnosti při provádění těchto zkoušek a měření. zprávy o pravidelných revizích elektrických zařízení, která změnila svoji polohu a u nichž mělo přemístění na nové stanoviště, doprava nebo skladování za následek změny elektrických nebo funkčních vlastností nebo změny zapojení proti původní dokumentaci. záznamy o kontrolách, které prověřily části elektrického zařízení na nichž byly v průběhu jejich používání práce charakteru oprav, které mohly mít vliv na bezpečnost.
Podklady k provádění pravidelné revize jsou: dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení; protokoly o určení druhu prostředí; zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření; záznamy s výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem pověřeného pracovníka; doklady stanovené příslušným předpisem (zákon 102/2001 Sb.-zákon o obecné bezpečnosti výrobků; zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a technické předpisy vydané pro účely zákona 22/1997 Sb.), za doklady se považují: - Označení CE na výrobku spolu s prokazatelnýmoznačením výrobce nebo dodavatel výrobku; - písemné prohlášení výrobce o shodě, resp, ES prohlášení o shodě nebo jiný rovnocenný doklad; - označení a průvodní dokumentace vyžadované zákonem 102/2001 Sb. zpráva o předchozí revizi; záznamy o provedených kontrolách při pracech na rozšíření existujícího elektrického obvodu nn, které nevyžaduje změnu jištění, po změně polohy elektrického zařízení u něhož přemístění, doprava nebo skladování může mít za následek změny elektrických a funkčních vlastností nebo změny zapojení proti původní dokumentaci a při pracech, které měly chrakter opravy a mohly mít vliv na bezpečnost; doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru; záznamy o kontrolách elektrického zařízení, které v době rekontrukce nebylo možné ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologickcých důvodů odpojit od napětí; záznamy o přijatých opatřeních, která zajistila bezpečnost pro uvedení zařízení pod napětí před provedením revize.
Zpráva o revizi elektrického zařízení nemusí (nemá) obsahovat: určení druhu revize; vymezení druhu revideovaného elektrického zařízení; soupis použitých přístrojů; soupis provedených úkonů (prohlídky, měření, zkoušky); soupis zjištěných závad; datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem; Výsledky (prohlídek a zkoušek, měřené hodnoty) podstatné z hlediska sledování stavu bezpečnosti zařízení, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy; popis stavu okolního prostředí elektrického zařízení, není-li revize prováděna v laboratoři; lhůta platnosti ravize a datum následné mimořádné revize, je-li nutno vzhledem k bezpečnosti elektrického zařízení zkrátit lhůtu pro pravidelné revize oproti lhůtám uvedeným v této normě (ČSN 33 1500);.
Je-li revize prováděna dodavatelským způsobem musí být všechny písemné doklady, kterých se při sestavování zprávy o revizi využívá, součástí revizní zprávy. seznam všech písemných dokladů, kterých se při sestavování zprávy o revizi využívá, součástí revizní zprávy. seznam všech písemných dokladů a místa jejich uložení, kterých se při sestavování zprávy o revizi využívá, součástí revizní zprávy.
Neprovádí-li se revize dodavatelským způsobem musí revizní zpráva obsahovat seznam všech písemných dokumentů, kterých se využívá při sestavování zprávy o revizi a místo jejich uložení. revizní zpráva obsahovat všechny písemné dokumenty, kterých se využívá při sestavování zprávy o revizi. revizní zpráva obsahovat seznam všech písemných dokumentů, kterých se využívá při sestavování zprávy o revizi.
V závěru zprávy o revizi musí být uvedeno: Zda elektrické zařízení je z hladiska bezpečnosti schopné provozu. Pokud se týká revize ochrany před bleskem (hromosvodu), musí být v závěru zprávy o revizu uvedeno, zda její provedení odpovídá normě platné v době jejího zřízení zda její současti jsou v dobrém funkčním stavu. Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu, popř. jeké je v důsledku závady riziko ohrožení bezpečnosti. Datum následné mimořádné revize a zkrácená lhůtu platnosti revize, je-li třeba z důvodu bezpečnosti omezit platnost pro pravidelné revize. Označení dokumentu (technické podmínky, návod pro obsluhu a údržbu), který popisuje elektrické zařízení při provedení výchozí revize.
V případě, že elektrické zařízení nebo jeho část nelze do doby odstranění zjištěných závad provozovat, musí být v závěru revizní zprávy uvedeno zdůvodnění, proč nelze elektrické zařízení nebo jeho část uvést do provozu nebo dále provozovat. musí být v závěru revizní zprávy uvedeno poučení pro provozovatele zařízení s uvedením rizik spojených s dalším provozem zařízení a uvedením závad, které brání v jeho dalším bezpečném provozu. musí být v závěru revizní zprávy uvedena bezpečnostní doložka, kterou svým podpisem potvrdí odpovědný pracovník provozovatele elektrického zařízení, jež prokáže, že se závadami bránícími bezpečnému provozu, byl provozovatel prostřednictvím revizní zprávy prokazatelně seznámen.
Pokud revize elektrického zařízení je vzhledem k jeho rozsahu a složitosti prováděna po částech, lze: zprávu o výchozí revizi vypracovat na základě písemných dokladů s výsledky výchozích revizí částí elektrického zařízení; zprávu o pravidelné revizi vypracovat na základě výsledků provedených kontrol částí elektrického zařízení podle řádu preventivní údržby; zprávu o výchozí i pravidelné revizi vypracovat v případě potřeby s využitím písemných dokladů vypracovaných příslušnými specialisty; provést na jednotlivých částech potřebné prohlídky a měření a doklady o nich využít při sestavování zprávy o revizi;.
Revizní zpráva musí být uložena u provozovatele elektrického zařízení a přístupná orgánům státního odborného dozoru. být uložena u osoby oprávné provádět revize, pro případ ztráty nebo zničení revizní zprávy u prvozovatele. být vyhotovena v takovém počtu stejnopisů, aby byly jednotlivé stejnopisy uloženy u provozovatele, osoby provádějící revizi, orgánu státního odborného technického dozoru, je-li to nařízeno platnou legislativou a vytvořeny pro další využití podle platných norem a dalších předpisů.
Zpráva o výchozí revizi musí být uložena trvale až do zrušení elektrického zařízení. uložena nejméně do vohotovení následné zprávy o pravidelné revizi.
Zpráva o pravidelné revizi musí být uložena trvale až do zrušení elektrického zařízení. uložena nejméně do vohotovení následné zprávy o pravidelné revizi.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests