We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 2000-4-43 ed. 2

Description:
Ochrana před nadproudy

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jestliže je s sítí TN nebo TT průřez nulového vodiče alespoň rovnocenný průřezu vodičů vedení (fázových vodičů) a předpokládá se, že proud nulového vodiče nepřekročí hodnotu proudu vodiče vedení, není nutné nulový vodič vybavit detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič. není nutné nulový vodič vybavit detekcí zkratových proudů nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič. není nutné nulový vodič vybavit detekcí proudového přetížení nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič.
Jestliže je v sítí TN nebo TT průřez nulového vodiče menší než průřez vodičů vedení (fázových vodičů), je nutné nulový vodič vybavit detekcí nadproudu přiměřenou průřezu tohoto vodiče; tato detekce musí způsobit odpojení vodičů vedení (fázových vodičů), nemusí však nezbytně způsobit odpojení nulového vodiče. tato detekce musí způsobit odpojení vodičů vedení (fázových vodičů) a nulového vodiče. tato detekce musí způsobit odpojení nulového vodiče, ale nemusí nezbytně způsobit odpojení vodičů vedení (fázových vodičů).
V síti TN nebo TT musí být nulový vodič chráněn před zkratovými proudy. může být nulový vodič chráněn před zkratovými proudy. nemusí být nulový vodič chráněn před zkratovými proudy. nesmí být nulový vodič chráněn před zkratovými proudy.
Jestliže je v síti IT nulový vodič rozveden, je třeba zajistit detekci nedproudu v nulovém vodiči v každém obvodu. Tato detekce nadproudu musí způsobit odpojení všech živých vodičů příslušného obvodu včetně nulového vidiče. Toto opatření není zapotřebí, jestliže - příslušný nulový vodič je chráněn účinně před nadproudy ochranným přístrojem umístěným na straně zdroje, např. na začátku instalace; - příslušný obvod je chráněn proudovým chráničem, jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 0,2 násobek proudové zatížitelnosti (dovoleného proudu) příslušného nulového vodiče. Tento přístroj musí odpojit všechny živé vodiče odpovídajícího obvodu včetně nulového vodiče. Přístroj musí mít ve všech pólech dostatečnou vypínací schopnost. - příslušný nulový vodič je chráněn účinně před nadproudy ochranným přístrojem umístěným na straně zátěže, např. před koncem instalace; - příslušný obvod je chráněn proudovým chráničem, jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 0,1 násobek proudové zatížitelnosti (dovoleného proudu) příslušného nulového vodiče. Tento přístroj musí odpojit všechny živé vodiče odpovídajícího obvodu včetně nulového vodiče. Přístroj musí mít ve všech pólech dostatečnou vypínací schopnost.
V sítích IT se důrazně doporučuje, aby nulový vodič nebyl rozváděn. aby nulový vodič byl vždy rozváděn.
Jestliže se požaduje odpojení nulového vodiče, musí být provedeno tak, aby nulový vodič nebyl odpojen dříve než vodiče vedení (fázové vodiče) a byl spojen ve stejném okamžiku jeko vodiče vedení nebo dříve. musí být provedeno tak, aby vodiče vedení (fázové vodiče) nebyly odpojen dříve než nulový vodič a byly spojeny ve stejném okamžiku jeko nulový vodič nebo dříve.
Pracovní charakteristika prvku jistícího vedení před přetížením musí vyhovět těmto dvěma podmínkám: ( Ib = proud použitý ve vedení Iz = dovolené proudové zatížení In = jmenovitý proud v jistícím prvku I2 = proud zajišťující účinné zapůsobení ochranného přístroje ve smluvené době) Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 x Iz In ≤ Iz ≤ Ib I2 ≤ 1,25 x Iz Iz ≤ Ib ≤ In I2 ≥ 1,35 x Iz.
Přístroje pro ochranu před přetížením nemusí být uplatněny: na vodiči umístěném na straně zátěže za změnou průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení vedení, který je účinně chráněn před přetížením ochranným přístrojem umísteným na straně zdroje; na vodiči, u nehož není pravděpodobné, že by byl přetížen, za předpokladu, že tento vodič je účinně chráněn před zkratem v souladu s požadavky článku 434 a že nemá ani odbočky ani zásuvky; na začátku instalace, pro kterou dodavatel elektrické energie zajišťuje přístroj chránící před přetížením a souhlasí s tím, aby tento přístroj poskytoval ochranu části instalace mezi jejím začátkem a hlavním rozváděčem instalace, v němž je instalována další nadproudová ochrana; pro obvody řízení, telekomunikace, signalizaci apod.
Jistící přístroje pro ochranu před přetížením se dovoluje vynechat u obvodů napájejících spotřebiče, jejichž neočekávaným odpojením by mohlo dojít k ohrožení nebo ke škodě. Příklady takových obvodů jsou: budicí obvody rotačních strojů; napájecí obvody zvedacích magnetů; sekundární obvody proudových transformátorů; obvody napájející hasící zařízení; obvody napájející bezpečnostní zařízení (elektrické zabezpečení proti vloupání, plynová čidla a pod.); obvody obráběcích strojů;.
Jestliže jediný ochranný přístroj chrání dohromady více paralelních vodičů, nesmí být do těchto paralelních vodičů zařazen žádný odbočující obvod nebo přístroje pro odpojení nebo spínání. lze do těchto paralelních vodičů zařadit odbočující obvod nebo přístroje pro odpojení nebo spínání jen tekdy, je-li každý odbočující obvod, nebo místo sepnutí nebo odpojení kryto ochranou před zkratovými proudy.
V části vodiče mezi bodem snížení průřezu nebo jiné změny a umístěním ochranného přístroje nesmí být žádná odborčka ani zázuvky a tato část vodiče nesmí překročit délku 1 m. nesmí překročit délku 2 m. nesmí překročit délku 3 m. nesmí překročit délku 4 m.
Přístroje zajišťující ochanu před zkratem lze vynechat při splnění stanovených podmínek v případech jako jsou; vodiče spojující generátory, transformátory, usměrňovače, akumulátorové baterie s příslušnými řídícími (hlavními) rozváděči, přičemž ochranné prvky jsou umístěny v těchto rozváděčích; obvody, v nichž by rozpojení mohlo být nebezpečné pro provoz příslušných obvodů, jak je uvedeno v 433.3.3 (budící obvody rotačních strojů; napájeí obvody zvedacích magnetů; sekundární obvody proudových transformátorů; obvody napájející hasící zařízení; obvody napájení bezpečnostních zařízení); určité měřící obvody; na začátku instalalce, pro kterou dodavatel elektrické energie zajišťuje přístroj nebo přístroje chránící před zkratem a souhlasí s tím, aby tento přístroj poskytoval ochranu části instalace mezi jejím začátkem a hlavním rozváděčem instalace, v němž je instalována další ochrana před zkratem; telekomunikační obvody; obvody samostatných malých sítí;.
Není-li nutné používat ve vybraných případech ochranné přístroje chránící před zkratem, musí být splněny podmínky: vedení je instalováno tak, aby se snížilo nebezpečí zkratu na minimum; vedení není v blízkosti hořlavých materiálů; vedení není v prostedí mokrém; vedení není v prostedí vlhkém;.
Pro zkraty s dobou trvání až do 5s, se potřebná doba trvání t, ve které daný zkratový proud zvýší teplotu vodičů z nejvyšší dovolené provozní teploty v normálním provozu na mezní teplotu, může být v prvém přiblížení vypočítána ze vzorce: (kde: t je doba trvání zkratu v s; S je průřez v mm^2; I je účinný zkratový proud v A vyjádřený jako efektivní hodnota; k je součinitel respektující rezistivitu (měrný odpor), teplotní koeficient a tepelnout kapacitu materiálu vodiče a odpovídající počáteční a konečnou teplotou. Pro běžně použivaný izolační materiál vodiče jsou hodnoty "k" pro vodiče uvedeny v tabulce 43A.) t = (k * S / I)^2 t = k * (S / I)^2 t = k / (S * I)^2 t = S / (k * I)^2 t = (I * S / k)^2.
Pro přípojnicové rozvody vyhovující EN 60439-2 a sestavy přípojnic vyhovující souboru EN 61534 je nutno uplatnit jeden z následující požadavků: jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw), resp. jmenovitý dynamický proud přípojnicového rozvodu nebo systému sestavy přípojnic nesmí být nižší než efektivní hodnota, resp. vrcholová hodnota předpokládaného zkratového proudu. Maximální doba, pro níž je Icw definován u přípojnicového rozovodu nebo systému sestavy přípojnic, nesmí být kratší než maximální vypínací doba ochranného přístroje. jmenovitý podmíněný zkratový proud přípojnicového rozvodu nebo systému sestavy přípojnic podmíněný použitím určitého ochranného přistroje nesmí být nižší než předpokládaný zkratový proud. jmenovitý podmíněný zkratový proud přípojnicového rozvodu nebo systému sestavy přípojnic podmíněný použitím určitého ochranného přistroje musí být nižší než předpokládaný zkratový proud. jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw), resp. jmenovitý dynamický proud přípojnicového rozvodu nebo systému sestavy přípojnic musí být nižší než maximální hodnota, resp. vrcholová hodnota předpokládaného zkratového proudu. Maximální doba, pro níž je Icw definován u přípojnicového rozovodu nebo systému sestavy přípojnic, musí být kratší než maximální vypínací doba ochranného přístroje.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests