We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Description:
Výběr a stavba elektrických zařízení - všeobecné předpisy

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jsou-li zařízení pro rozvod různých druhů proudů při různém napětí seskupena do společného celku (jako je rozvodnice, rozváděč nebo ovládací deska či skříňka), musí být všechna zařízení různých druhů proudů nebo napětí, u nichž je třeba se vyhnout vzájmenému škodlivému působení, mezi sebou účinně oddělena. musí být všechna zařízení různých druhů proudů nebo napětí, u nichž je třeba se vyhnout vzájmenému škodlivému působení, mezi sebou účinně oddělena pomocí krytů a zábran. musí být všechna zařízení různých druhů proudů nebo napětí, u nichž je třeba se vyhnout vzájmenému škodlivému působení, mezi sebou účinně oddělena pomocí krytů a zábran. Nelze-li použít krytů a zábran musí být umístěna v samostatných rozváděčích.
Zařízení, která nemají zadní kryt, nesmějí být montována přímo na stěnu, nejsou-li splněny tyto požadavky: je zapráněno přenostu napětí na povrch stěny; je zabezpečna požární ochrana mezi zařízením a hořlavým podkladem (stěnou); stěna je uzemněna nabo je celý prostor elektricky izolován od okolí; rozměry zařízení jsou tak malé, že nehrozí nebezpečí spojení zařízení a stěny více částmi lidského těla najednou (propojení oběma rukama apod.);.
Ji-li podklad (stěna) nekovový a nehořlavý, nepožadují se žádná doplňující opatření. Není-li tomu tak, mohou být tyto požadavky splněny jedním z těchto opatření: je-li podklad (stěna) kovový, musí být připojen k ochrannému vodiči (PE), nebo k vodiči doplňujícího pospojování; je-li podklad (stěna) hořlavý, musí být elektrické zařízení od něho odděleno vhodnou vloženou vrstvou izolačního materiálu s odolností FH1 dle EN 60695; je-li podklad vystaven vibracím a zároveň prachu,musí být elektrické zařízení od něho odděleno vhodnou vloženou která zabrání pronikání prachu do rařízení;.
Nulové a střední vodiče musí být v celé délce označeny modrou barvou. musí být v celé délce označeny barevnou kombinací zelená a žlutá.
Ochranný vodič musí být označen barevnou kombinací žluzá/zelená. Tato kombinace nesmí být použita pro žádný jiný účel. může být označen barvou modrou po celé délce a navíc označením barevnou kombinací žlutá/zelená na koncích.
Izolovaný ochranný zemnící vodič a izolovaný vodič ochranného pospojování musí být označeny jako ochranné vodiče. mohou být označeny jako ochranné vodiče. nesmí být označeny jako ochranné vodiče.
Vodič PEN, pokud je instalován, musí označen některým z následujících způsobů: barevnou kombinací zalená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích; modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích;.
Vodič PEL a PEM, pokud je instalován, musí označen některým z následujících způsobů: barevnou kombinací zalená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích, u spojů; modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích;.
Barevné nebo číselné označení není požadováno: pro vodiče koaxiálních kabelů; pro kovový plášť či pancíř vodiče, pokud je použit jako ochranný vodič; pro holé vodiče v případě, že stálé označení není možné s ohledem na vnější vlivy, například agresivní atmosféru či znečištění (to se vztahuje na označení barvou, označení např. štítkem se provést musí); pro holé vodiče v případě, že stálé označení není možné s ohledem na vnější vlivy, například agresivní atmosféru či znečištění a to bez výjímek; pro kovové prvky konstrukce, nebo další kovové části užité jako ochranný vodič (toto však nevylučuje povinnost označit kovové (vodivé) konstrukce jako ochranný vodič kombinací barevných pruhů zelená/žlutá na všech nápadných a viditelných místech ad.); pro neživou část používanou jako ochranný vodič; pro venkovní vedení; pro kovové prvky konstrukce, nebo další kovové části užité jako ochranný vodič;.
Pro vodiče a šňůry s 2 ař 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídící obvody a u kterých není modrý vodič, je přípustné použít jeden vodič jako nulový. a u kterých není vodič barevné kombinace zelená/žlutá, je přípustné použít jeden vodič jako ochranný. Tento vodič však musí být označen kombinací zelená/žlutá na koncích.
Pro vodiče a šňůry s 2 ař 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídící obvody platí, že každá žíla musí být označena barevně nebo popisem. že každá žíla musí být označena barevně a popisem. že každá žíla musí být označena popisem. že každá žíla musí být označena popisem a není-li to to dostatečné tak i barevně.
Má-li vodič nebo šňůra více jak 5 žil, musí být číselně označený vodič a použitý jako vodič PEN , PEL nebo PEM být označen barevnou kombinací zalená/žlutá a modrým označením na koncích u spojů. musí být číselně označený vodič a použitý jako vodič PEN , PEL nebo PEM být označen barevnou kombinací zalená/žlutá v celé délce a modrým označením na koncích u spojů. musí být číselně označený vodič a použitý jako vodič PEN , PEL nebo PEM být označen modrým označením v celé délce a barevnou kombinací zalená/žlutá na koncích u spojů.
Oplášťované jednožilové tuhé i ohebné vodiče, na které se nevztahují odpovídající požadavky normy platné pro označení zelenou a žlutou nebo modrou barvou izolace, jako jsou například sítě s velkými průřezy vodičů - většími než 16mm^2, mohou být označeny následovně: ochranný vodič kombinací barev zelená/žlutá v každém místě připojení; PEN, PEL nebo PEM vodič kombinací barev zelená-žlutá a modrou barvou v každém místě připojení; nulový vodič modrou barvou v kačdém místě připojení; ochranný vodič kombinací barev zelená/žlutá v celé viditelné (např. v rozváděči) délce vodiče; PEN, PEL nebo PEM vodič kombinací barev zelená-žlutá a modrou barvou v celé viditelné (např. v rozváděči) délce vodiče; nulový vodič modrou barvou v celé viditelné (např. v rozváděči) délce vodiče;.
Modře označené vodiče v případech, kdy není možná zámněna v případě, kdy není v místě nulový vodič, muže být použito jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče. lze použít pouze jako nulové vodiče. v případech, kdy není možná zámněna v případě, kdy není v místě jiný ochranný vodič, muže být použito jako ochranného vodiče.
Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro kontrolu, zkoušení, opravy, nebo pro změny. mohou být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro kontrolu, zkoušení, opravy, nebo pro změny.
O určení vnějších vlivů a o opatřeních, které urečné vnější vlivy podmiňují, musí být písemný doklad. Tímto dokladem je protokol o určení vnějších vlivů. Ten musí být součástí dokladové části dokumentace, která musí být po celou dobu životnosti zařízení, provozu či objektu archivována. Při změnách využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám. Tímto dokladem je zpráva o výchozí revizi. Ta musí být k dispozici po celou dobu životnosti zařízení, provozu či objektu. Při změnách využití objektu musí být provedena opakovaná výchozí revize na těch částech, u kterých dochází ke změnám. Ve zprávě z takové výchozí revize musí být uvedeno i nové vyhodnocení vnějších vlivů a opatření, která tyto vlivy podmiňují.
Vnější vlivy nebo jejich části není nutno určovat v prostorech , pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny. je nutno určit vždy. Záznam o určení vnějších vlivů musí být po celou dobu životnosti zařízení nebo instalace součástí dokladové části dkoumentace. Tímto záznamem může být i zpráva o výchozí revizi, obsahuje-li přímo hodnocení vnějších vlivů a ověření opatření, která jsou těmito vlivy podmíněna.
Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu této normy (ČSN 33 2000-5-51) považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů. není nutno uvádět hodnocení vnějších vlivů ve zprávě o výchozí revizi. je nutno zahrnout do zprávy o výchozí revizi alespoň posouzení správnosti stanovení vnějších vlivů.
Řádné stanovení vnějších vlivů je základním podkladem pro odpovídající návrh, zhotovení a revizi elektroinstalace. Stanovení vnějších vlivů provádí osoba odpovídající za projekt instalce. Osoba provádějící výchozí revizi instalace musí ověřit správnost stanovení vnějších vlivů podle této normy a dalších technických norem nebo příslušných předpisů. odborná komise. Vzor protokolu o určení vnějších vlivů je součástí této normy (ČSN 33 2000-5-51 ed. 3).
Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí instalace. (efektivní hodnota u střídavého něpatí, není-li pro určité zařízení nutné uvažovat nejvyšší hodnotu). Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené. musí být vhodné pro nejvyšší napětí instalace. Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí efektivní hodnoty fázového napětí.
Které tvrzení je pravdivé? Zařízení se volí podle jeho proudové zatížitelnosti v normálním provozu. (U střídavého proudu se udává efektivní hodnota). Zařízení musí odolávat proudům, které jím mohou procházet v abnormálních podmínkách po dobu, která je určena charakteristikami ochranných prvků. Zařízení se volí podle jeho proudové zatížitelnosti v normálním provozu. (U střídavého proudu se maximální hodnota). Zařízení musí odolávat proudům, které jím mohou procházet v abnormálních podmínkách. Tyto podmínky musí být stanoveny v protokolu o posouzení vnějších vlivů.
Součinitel soudobosti je procento, vyjádřené jako číselná hodnota nebo jako procento, současného maximálního požadavku skupiny elektrických spotřebičů nebo spotřebičů v určeném čase; procento, vyjádřené jako číselná hodnota nebo jako procento, které udává rozdíl skutečného kmitočtu v instalaci oproti teoretickému kmitočtu sítě;.
Přiřaďte označení vnějších vlivů Teplota okolí Vlhkost a teplota Nadmořská výška Voda Cizí tělesa Korosivní působení Ráz Ostatní mechanická namáhání Rostlinstvo Živočichové.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests