We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Description:
Výběr a stavba el. zařízení - uzemnění a ochranné vodiče

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
V sítích TT, ve kterých zemnič nulového bodu zdroje a zemniče neživých částí jsou elektricky nezávislé, nemusí průřez ochranných vodičů překročit: 25 mm^2 pro měď; 35 mm^2 pro hliník; 80 mm^2 pro ocel; 20 mm^2 pro měď; 40 mm^2 pro hliník; 75 mm^2 pro ocel;.
Průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí kabelu nebo který není ve společném obložení s vodiči vedení (fázovými vodiči) nesmí být menší než: 2,5 mm^2 Cu nebo 16 mm^2 Al, pokud je chráněn před mechanickým poškozením; 4 mm^2 Cu nebo 16 mm^2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením; Použití oceli jako metriálu ochranného vodiče se nevylučuje; 4 mm^2 Cu nebo 16 mm^2 Al, pokud je chráněn před mechanickým poškozením; 4 mm^2 Cu nebo 25 mm^2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením; 50 mm^2 Oceli bez rozdílu zde je či není vodič chráněn před mechanickým poškozením;.
Pokud je ochranný vodič společný pro dva nebo více obvodů, musí být jeho průřez dimenzován takto: vypočten podle 543.1.2 pro nejhorší kombinaci předpokládáného poruchového proudu a doby odpojení, zvolen podle tabulky 54.2 tak, aby odpovídal průřezu největšího fázového vodiče daných obvodů,.
Ochrannými vodiči mohou být: vodiče v mnohažilových kabelech; izolované nebo holé vodiče ve společném obložení s pracovními vodiči; upevněné holé nebo izolované vodiče; kovové pláště kabelů, stínění kabelů, pancéřování kabelů, drátěné pletivo, koncentrické vodiče, kovové instalační trubky, předměty, pro něž stanoví podmínky 543.2.2 a) a b); ocelové výztuže betonu a stavemních kontrukcí; vodovodní potrubí;.
Jestliže instalace obsahuje zařízení, která mají kovové kryty, jako jsou rozváděče nízkého napětí nebo přípojnicové rozvody (viz IEC 61439-1 a IEC 61439-2), mohou se kovové kryty nebo kostry použít jako ochranné vodiče (náhodné ochranné vodiče), jestliže splňují tyto současně požadavky: jejich elektrická spojitost musí být dosažena konstrukcí nebo vhodným spojením tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému, chemickému nebo elektrochemickému poškození; jejich vodovost musí odpovídat alespoň požadavku článku 543.1; musí umožňovat připojení dalších ochranných vodičů v každém předem určeném přípojném místě;.
Jako ochranné vodiče nebo vodiče ochranného pospojování se nesmějí používat tyto kovové části: kovová vodovodní potrubí; V České republice mohou být vodovodní potrubí používána jako vodiče pospojování. potrubí obsahující potencíálně nebezpečné hořlavé látky, jako jsou plyny, kapaliny, prachy; konstrukční části vystavené za normálního provozu mechanickým namáháním; pohyblivá nebo poddajná kovová vedení, pokud pro účel ochranných vodičů nejsou přímo navržená; pohyblivé kovové části; podpěry vodičů, kabelové lávky a kabelové žebříky; V ČR se dovoluje kabelové lávky a žebříky používat jako ochranné vodiče nebo vodiče ochranného pospojování, pokud jsou součástí řádně vyprojektované soustavy pospojování, u něhož se i při výměně jednotlivých částí dbá na zachování průběžné celistvosti a vodivosti, přičemž jednotlivé na sebe navazující části jsou v místech spojení označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. kovové konstrukční části staveb;.
Spojení ochranných vodičů nesmí být provedeno pájením. musí zajišťovat dobrou vodivost a musí mít dostatečnou telepnou kapacitu. To lze zajistit např. pájením.
Šrouby pro připojování ochranných vodičů nesmí sloužit k jinému účelu. lze použít i k jinému účelu, vyjma připojování vodičů pro jiné určení, za podmínky, že jsou označeny jako místa připojení kombinací barev zelená/žlutá.
Spoje ochranných vodičů musí být přístupné, aby mohly být zkontrolovány a přezkoušeny. Výjimkou z tohoto pravidla jsou: zalité spoje; zapouzdřené spoje; spoje v kovových instalačním trubkách a lištách, kanálech a v přípojnicových systémech; spoje, které jsou částí zařízení, vyhovující normám pro tato zařízení; spoje provedené svařením nebo pájením natvrdo;spoje provedené stlačovacím nástrojem; spoje umístěné v místech, která jsou následně po montáži již nepřístupná;.
Tam, kde se trvale elektricky sleduje spojení se zemí, nesmí být přístroje k tomu účelu určené (např. vybavovací čidla, cívky, proudové transformátory) zapojeny v ochranném vodiči. mohou být přístroje k tomu účelu určené (např. vybavovací čidla, cívky, proudové transformátory) zapojeny v ochranném vodiči. musí být přístroje k tomu účelu určené (např. vybavovací čidla, cívky, proudové transformátory) zapojeny v ochranném vodiči.
Ochranný vodič nesmí být vybaven žádným spínacím přístrojem, ale může mít spoje, které je možno pro potřebu zkoušení pomocí nástroje rozpojit. ale musí mít spoje, které je možno pro potřebu zkoušení pomocí nástroje rozpojit. dále nesmí mít spoje, které je možno pomocí nástroje rozpojit.
Vodiče PEN, PEL nebo PEM se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm^2 mědi a 16 mm^2 hliníku. pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 16 mm^2 mědi a 25 mm^2 hliníku. pouze v instalacích budov a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm^2 mědi a 16 mm^2 hliníku. pouze v v instalacích budov a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 16 mm^2 mědi a 25 mm^2 hliníku. pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí mít průřez menší než 10 mm^2 mědi a 25 mm^2 hliníku a 50 mm^2 oceli.
Není dovoleno používat vodiče PEN, PEL nebo PEM ve výbušných atmosférách; v prostorech se zvýšeným rizikem požáru; v prostorech se zvýšeným rizikem vznícení hořlavých par nebo prachu; v prostředí mokrém;.
Z dovodu EMC by se vodič PEN neměl od začátku instalace ve směru toku energie instalivat (viz 444.4.3.2 IEC 60364-4-44:2000) od konce instalace proti směru toku energie instalivat (viz 444.4.3.2 IEC 60364-4-44:2000).
Vodič ochranného uzemnění by neměl být používán jako vodivá cesta pro proudy za normálních provozních podmínek (např. při připojení filtrů pro účely EMC), viz také IEC 61140. Jestliže proud za normálních provozních podmínek překročí 10 mA, musí se použít zesílený ochranný vodič (viz 54.7). Jestliže proud za normálních provozních podmínek překročí 15 mA, musí se použít zesílený ochranný vodič (viz 54.7). Jestliže proud za normálních provozních podmínek překročí 20 mA, musí se použít zesílený ochranný vodič (viz 54.7).
Pro elektrická zařízení určená pro trvalé připojení, jejichž ochranným vodičem protéká proud vyšší než 10 mA, musí být navrženy zesílené ochranné vodiče vyhovující těmto požadavkům - pokud má spotřebič pouze jednu ochrannou svorku, musí mít ochranný vodič v celé své délce průřez alespoň 10 mm^2 Cu nebo 16 mm^2 Al; - pokud má spotřebič samostatnou svorku pro druhý vodič ochranného uzemnění, musí být druhý vodič ochranného uzemnění alespoň takového průřezu, jako má ten, který je požadován z hlediska ochrany při poruše, položen od místa, ve kterém má vodič ochranného uzemnění průřez alespoň 10 mm^2 Cu nabo 16 mm^2 Al; -pokud má spotřebič samostatnou svorku pro druhý vodič ochranného uzemnění, musí být druhý vodič ochranného uzemnění alespoň takového průřezu, jako má ten, který je požadován z hlediska ochrany při poruše, položen od místa, ve kterém má vodič ochranného uzemnění průřez alespoň 6 mm^2 Cu nebo 10 mm^2 Al; -pokud má spotřebič samostatnou svorku pro druhý vodič ochranného uzemnění, musí být druhý vodič ochranného uzemnění alespoň takového průřezu, jako má ten, který je požadován z hlediska ochrany při poruše, položen od místa, ve kterém má vodič ochranného uzemnění průřez alespoň 16 mm^2 Cu nabo 25 mm^2 Al; -pokud má spotřebič pouze jednu ochrannou svorku, musí mít ochranný vodič v celé své délce průřez alespoň 16 mm^2 Cu nebo 25 mm^2 Al; -pokud má spotřebič pouze jednu ochrannou svorku, musí mít ochranný vodič v celé své délce průřez alespoň 25 mm^2 Cu nebo 50 mm^2 Al;.
Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší než: 6 mm^2 mědi; 16 mm^2 hliníku; 50 mm^2 oceli; 10 mm^2 mědi; 20 mm^2 hliníku; 60 mm^2 oceli; je polovina průřezu vodiče ochranného uzemnění (vodič označený PE), jehož průřez je v instalaci největší a nesmí být menší než:.
Průřez vodičů ochranného pospojování určený pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nemusí být větší než: 25 mm^2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály; 16 mm^2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály; 10 mm^2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály; Při volbě průřezu vodiče hlavního pospojování je třeba zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hlavní pospojování jeho funkci. Potom je třeba vodič hlavního pospojování dimenzovat jako vodič PEN.
Ochranný vodič, který není zároveň pracovní, může být i holý a nemusí být veden společně (souběžně) s vodiči vedení (fázovými nebo krajními). Platí toto tvrzení? ANO, bez výjimek. ANO, ale pouze, pokud se nejedná o ochranný vodič obvodu, ve kterém jsou pro ochranu před úrazem elektrickým proudem použity proudové chrániče. Ne, toto tvrzení neplatí.
Náhodný ochranný vodič se nesmí používat jako pracovní vodič, kremě těchto případů: elektrické trakce; rentgenových přístrojů včetně kabelů a krytů rentgenek a některých elektronických zařízení; liniových zařízení pro signalizační zařízení poruchy liniového zařízení;.
Hliníkový plášť kabelu lze užít jako ochranný vodič, odpovídá-li těmto podmínkám: průřez hliníkového pláště kabelu musí odpovídat článku 543.1.1, tzn. být alespoň jako průřez ochranného vodiče podle tabulky 54.3 nebo vyhovovat vzorci v článku 543.1.2; ve všech kapelových spojích musí být hliníkový plášť propojen vodičem, jehož průřez je alespoň jako průřez ochranného vodiče podle tabulky 54.3 nebo vyhovuje vzorci v článku 543.1.2; hliníkový plášť kabelu nesmí být použit jako ochranný vodič u kabelů v soustavách se stejnosměrným proudem a u kabelů, kde je nebezpečí koroze z bludných proudů; hliníkový plášť kabelu nesmí být použit jako ochranný vodič v prostředích se zvýšenou korozní agresivitou ohrožující protikorozní ochranu;.
Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem se musí kovový plášť, pancíř a stínění kabelů v celé délce vodiče propojit a spojit se všemi kabelovými soubory (spojkami, koncovkami apod.) a alespoň na jednom místě spojit s ochrannou soustavou sítě (se zemí, s vodičem PEN apod.) u všech kabelů s provozním napětímnad 250V proti zemi vždy, a alespoň na jednom místě spojit s ochrannou soustavou sítě (se zemí, s vodičem PEN apod.) u všech kabelů s provozním napětímnad 500V proti zemi vždy, a alespoň na jednom místě spojit s ochrannou soustavou sítě (se zemí, s vodičem PEN apod.) u kabelů s provozním napětím pod 250V proti zemi se musí spojit s ochrannou soustavou v prostorech nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných. a alespoň na jednom místě spojit s ochrannou soustavou sítě (se zemí, s vodičem PEN apod.) u kabelů s provozním napětím pod 500V proti zemi se musí spojit s ochrannou soustavou v prostorech nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných. Pro zvláštní případy, např. u stejnosměrné trakce lze použít pro spojení s ochrannou soustavou průrazek, které musí být dmenzovány s ohledem na dovolené dotykové napětí;.
Jestliže je průřez krajních vodičů s jádry z Cu nebo Al do 50 mm^2 včetně, je nejmenší průřez ochranného spoje vodičem Cu u kabelů s olověným pláštěm a u kabelů s pláštěm z elastomerů a pancířem: 6 mm^2 10 mm^2 16 mm^2 25 mm^2.
Jestliže je průřez krajních vodičů s jádry z Cu nebo Al do 95 mm^2 včetně, je nejmenší průřez ochranného spoje vodičem Cu u kabelů s olověným pláštěm a u kabelů s pláštěm z elastomerů a pancířem: 6 mm^2 10 mm^2 16 mm^2 25 mm^2.
Jestliže je průřez krajních vodičů s jádry z Cu nebo Al nad 95 mm^2, je nejmenší průřez ochranného spoje vodičem Cu u kabelů s olověným pláštěm a u kabelů s pláštěm z elastomerů a pancířem: 6 mm^2 10 mm^2 16 mm^2 25 mm^2.
Jestliže je průřez krajních vodičů s jádry z Cu nebo Al do 50 mm^2 včetně, je nejmenší průřez ochranného spoje vodičem Al u kabelů s olověným pláštěm a u kabelů s pláštěm z elastomerů a pancířem: 6 mm^2 10 mm^2 16 mm^2 25 mm^2.
Jestliže je průřez krajních vodičů s jádry z Cu nebo Al do 95 mm^2 včetně, je nejmenší průřez ochranného spoje vodičem Al u kabelů s olověným pláštěm a u kabelů s pláštěm z elastomerů a pancířem: 6 mm^2 10 mm^2 16 mm^2 25 mm^2.
Jestliže je průřez krajních vodičů s jádry z Cu nebo Al nad 95 mm^2, je nejmenší průřez ochranného spoje vodičem Al u kabelů s olověným pláštěm a u kabelů s pláštěm z elastomerů a pancířem: 6 mm^2 10 mm^2 16 mm^2 25 mm^2.
Pro vodiče PEN musí být kromě podmínek uvedených v 543.4 splněny ještě tyto podmínky: Vodič PEN, pokud není s vodiči vedení (fázovými popř. krajními) ve společném obložení, musí s nimi být veden souběžně a v jejich blízkosti (což vyplývá z 543.8). Jeho příslušnost k proudovému obvodu musí být vhodně označena; U střídavých jednofázových musí mít vodič PEN stejnou izolaci jako fázové vodiče; Příslušná část, kde je tento vodič použit, není chráněna proudovým chráničem; Příslušná část, kde je tento vodič použit, je chráněna proudovým chráničem; U střídavých jednofázových musí mít vodič PEN zesílenou izolaci; Vodič PEN, pokud není s vodiči vedení (fázovými popř. krajními) ve společném obložení, musí s nimi být veden souběžně a v jejich blízkosti (což vyplývá z 543.8), je-li obvod chráněn proudovým chráničem. Jeho příslušnost k proudovému obvodu a proudovému chrániči musí být vhodně označena;.
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu, že: průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6 mm^2 Cu nebo 10 mm^2 Al; rozdělení vodiče PEN na PE a N je provedeno na nejbližším vhodném místě rozvodu za elektroměrem (např. v bytové rozvodnici apod.) při splnění požadavků 543.4.2 až 543.4.4; vodič PEN s tímto nižším průřezem není delší než 15m; průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 10 mm^2 Cu nebo 16 mm^2 Al; rozdělení vodiče PEN na PE a N je provedeno na nejbližším vhodném místě rozvodu před elektroměrem (např. v bytové rozvodnici apod.) při splnění požadavků 543.4.2 až 543.4.4; vodič PEN s tímto nižším průřezem není delší než 10m;.
Pomocný zemnič (uzemňovací přívod pro proudové chrániče) musí být elektricky nezávislý na všech ostatních uzemněných kovový částech. Za dostatečnou vzdálenost se obvykle považuje vzdálenost nejméně 15m od jiných zemničů; Za dostatečnou vzdálenost se obvykle považuje vzdálenost nejméně 10m od jiných zemničů; Za dostatečnou vzdálenost se obvykle považuje vzdálenost nejméně 20m od jiných zemničů; Za dostatečnou vzdálenost se obvykle považuje vzdálenost nejméně 25m od jiných zemničů;.
POkud se vodovodní potrubí budovy používá jako uzemnění nebo jako ochranných vodič nebo vodič pospojování a plynové potrubí se uplatňuje též jako vodič pospojování, musí být vodoměr nebo plynoměr přemostěn a propojovací vodič musí mít průřez odpovídající svému použití jako ochranný vodič, vodič pospojování, vodič k pracovnímu uzemnění, podle toho k jakému účelu je potrubí využíváno. (V běžných případech např. obytných budovách, tomuto požadavku vyhovuje vodivé propojení ocelovým vodičem o průřezu 50 mm^2, popř. měděným vodičem průžezu 6 mm^2, tj. např. ocelovým pozinkovaným drátem o průměru 8 mm, nebo ocelovým pozinkovaným páskem 20 mm x 2,5 mm.) (V běžných případech např. obytných budovách, tomuto požadavku vyhovuje vodivé propojení ocelovým vodičem o průřezu 60 mm^2, popř. měděným vodičem průžezu 10 mm^2, tj. např. ocelovým pozinkovaným drátem o průměru 10 mm, nebo ocelovým pozinkovaným páskem 25 mm x 2,5 mm.) (V běžných případech např. obytných budovách, tomuto požadavku vyhovuje vodivé propojení ocelovým vodičem o průřezu 60 mm^2, popř. měděným vodičem průžezu 10 mm^2, tj. např. ocelovým pozinkovaným drátem o průměru 10 mm, nebo ocelovým pozinkovaným páskem 20 mm x 3 mm.).
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests